yhteistyö

Vaikuttavuus

Tiimiyrittäjyys osana ammattikorkeakouluopintoja

19.6.2024
Tämän artikkelin tarkoituksena tarkastella BusinessFactory yrittäjyyden oppimisympäristön kehittymistä Esihautomotyyppisestä toiminnasta hautomotoimintaan. Olen jakanut tämän kehityskaaren seitsemään (7) vaiheeseen. Kunkin vaiheen...
Vaikuttavuus

Ammattiosaamisella, kollegiaalisuudella sekä moniammatillisella yhteistyöllä on tärkeä rooli hoidon tarpeen arvioinnissa

24.4.2024
Hoidon tarpeen arvioinnissa (HTA) tehdään merkittävää päätöksentekoa ja se on keskeistä etenkin työterveyspainotteisen sairaanhoidon toimivuuden kannalta. Sen onnistumisella on vaikutuksia...
Yhdessä

Tehokkuutta palaverikäytäntöihin

16.5.2023
Palaverit ovat aikaa vieviä ja vievät paljon rahaa. Tästä syystä niihin käytetyn ajan pitäisi olla tehokasta ja palaveriin osallistujien läsnäololle...
Osaaminen

Moniammatillisen osaajayhteistyön kehittäminen työterveyden tiimeissä on jatkuvaa toimintaa

13.6.2022
Työterveyden moniammatillinen osaajayhteistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä, hyvää töiden organisointia, aktiivista tiedottamista ja sujuvaa sähköisten työkalujen hallintaa. Moniammatillinen osaajayhteistyö koetaan toimivan...
Yhdessä

Toista kotimaista yli kielirajojen – insinööriopiskelijoiden kokemuksia tandemprojektista

17.3.2021
Projekti Högskoletandem för ingenjörer toteutettiin syyslukukaudella 2020 ja siihen osallistui noin sata Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian insinööriopiskelijaa. Projektissa toista...
VAMKin opiskelijoita tietokoneluokassa.
Yhdessä

Muuttuvat oppimisympäristöt

19.1.2021
Oppimisympäristöt ovat olleet muutoksen kourissa. Myös niissä organisaatioissa, joissa on suhtauduttu varauksellisesti digitaalisiin oppimisympäristöihin, on jouduttu tekemään täyskäännös.
Tulevaisuus

Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemejä monitoimijaisessa yhteistyössä

25.11.2020
Sosiaali- ja terveydenhuolto on suurten rakenteellisten muutosten äärellä Suomessa. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluja pyritään tuottamaan ja kehittämään yhä enemmän asiakaslähtöisesti...
Vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Vaasan ammattikorkeakoulussa

16.11.2020
Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisön jäsen sitoutuu omalta osaltaan edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta. Käymme aktiivista, kumppanuuteen perustuvaa vuoropuhelua pitkäaikaisten, sitoutuneiden...
VAMKin opiskelijoita.
Osaaminen

Korkeakoulun opintojaksoilla toteutettavien työelämäyhteistyöprojektien tärpit

29.10.2020
Suomalainen korkeakoulu ja työelämä lähentyvät ja yhteistyön muodot syvenevät. Keksitään uusia toimintatapoja, parannellaan vanhoja ja kannustetaan korkeakouluopettajia kokeilemaan erilaisia yhteistyömalleja....