Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Vaasan ammattikorkeakoulussa

Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisön jäsen sitoutuu omalta osaltaan edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta. Käymme aktiivista, kumppanuuteen perustuvaa vuoropuhelua pitkäaikaisten, sitoutuneiden kumppaneidemme kanssa. Kumppanuusmallimme strategisten kumppaneiden kanssa on systemaattinen, tuloksellinen, ennakoiva ja dialoginen. Strategiamme mukaisesti haluamme olla osaamisen tärkein kumppani. Jatkuva toimintaympäristöanalyysi alueen toimijoiden kanssa on ennakoivaa ja näin pystymme tuottamaan alueella tarvittavaa osaamista.

TEKSTI | Kati Komulainen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111690508

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on hyvin moniulotteinen ja vaikeasti mitattavissa oleva kokonaisuus. Sitä voi lähestyä yksinkertaisesti vaikutusketjuajattelun kautta. Sitra määrittelee vaikuttavuuden, kuten sitä kansainvälisesti usein määritellään, vaikutusketjuajattelun kautta. Ketjun ensimmäisessä vaiheessa käytetään resursseja ja panostuksia tiettyyn asiaan, josta seuraa tekoja. Nämä teot ovat konkreettisia ja mitattavissa. Kolmannessa vaiheessa vaikutukset ilmentyvät konkreettisina muutoksina ihmisissä tai rakenteissa. Lopulta vaikuttavuus näkyy yhteiskunnallisena hyötynä ja ihmisten hyvinvointina.

Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus rakentuvat useista osa-alueista, jotka on kuvattu oheisessa kuviossa (Kuvio 1.). Näihin osa-alueisiin liittyvä seuranta tapahtuu johtoryhmässä. Jatkossa kehitämme mittariston toimintamme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseksi.

Kuvio 1. Vaikuttamisen ja vuorovaikuksen osa-alueet

Tarkastelemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta koulutuksen, TKI:n, työelämäyhteistyön ja aluevaikuttavuuden näkökulmista. Koulutuksen osalta seuraamme opiskelijoidemme työllistymistä, valmistumista ja opiskelijayritysten lukumäärää. Yhteistyö Vaasan seudun korkeakouluklusterissa ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa on merkittävä tapa toimia Pohjanmaan alueen hyväksi. Toisaalta toteutamme paljon kansainvälistä yhteistyötä, josta upeana esimerkkinä ovat IOL- opinnot yhteistyössä kumppanikorkeakoulumme kanssa.

Sujuvoitamme opintopolkuja ja luomme jatkuvalla oppimisella ketteriä ratkaisuja ja näin ollen vastaamme korkeakoulupoliittisiin tavoitteisiin.

Työelämävaikuttavuus ja aluevaikuttavuus ovat meille toimintamme kivijalka. Seuraamme opiskelijoidemme sijoittumista Pohjanmaalle ja kuulemme työnantajiemme palautetta. Yritysyhteistyötä tehdään todella aktiivisesti ja strategisten avainkumppaneiden kanssa meillä on ennakoiva, dialoginen ja ennustava kumppanuusmalli. Henkilöstömme jäsenet toimivat monissa asiantuntijaryhmissä, yritysten hallituksissa ja neuvottelukunnissa ja siten osaamisen kehittyminen on alueella kaksisuuntaista. Tekemämme TKI-toiminta uudistaa alueen elinkeinorakennetta. Kehittyvä alumnitoimintamme ja alueen osaamista uudistava täydennyskoulutus ovat eräitä keinojamme olla vuorovaikutuksessa alueen työelämän kanssa.

TKI-työn osalta vaikuttavuutemme ilmenee ulkoisen TKI-rahoituksen määrän ja julkaisuiden kautta. Lisäksi seuraamme tutkimusverkostojen määrää ja laatua sekä järjestettyjen tapahtumien ja konferenssien sisältöä ja kohderyhmiä. TKI-toimintamme uudistaa alueen elinkeinorakennetta. Innovaatiotoimintamme vahvalla muotoiluosaamisella vaikuttaa laajalti alueen toimijoiden kautta. Seuraamme ja kannustamme myös yrityksiä osallistumaan hankkeisiimme.

Tavoitteenamme on tiedon ja osaamisen yhteisluominen kumppaneidemme kanssa, jotta voimme olla strategiamme mukaisesti Osaamisen tärkein kumppani.

Yrityksiltä ja yhteisöiltä odotetaan nykyään yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä koskee julkisin varoin toimivia yrityksiä, mutta myös yksityisiltä yrityksiltä edellytetään yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Korkeakoulutuksen osalta voidaan esimerkkinä käyttää koronan vuoksi jaettuja lisäaloituspaikkoja Vaasan ammattikorkeakoululle. Me koulutamme tällä panostuksella 75 osaajaa alueen elinkeinoelämän palvelukseen. Voimme seurata opiskelijoiden etenemistä, valmistumista ja työllistymistä alueelle. Tämä voi näkyä esimerkiksi terveysalan osaajapulan helpottumisena tai vientiteollisuuden osaajien määrän kasvuna. Vaikuttavuus ilmenee yksikön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Viime kädessä koulutus rakentaa parempaa huomista koko yhteiskuntaan ja maailmaan.

Aiheeseen liittyvää