Harjoittelemalla kehitämme valmiutta ja turvallisuuskulttuuria

Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettiin lokakuun ensimmäisellä viikolla kokonaisen viikon ajan turvallisuusteemaista ohjelmaa koko kampusyhteisölle. Aiempina vuosina järjestetty turvallisuuspäivä laajeni koko viikon kestäneeksi turvallisuusviikoksi. Viikon avanneella henkilöstöluennolla keskityttiin uhkauksiin ja niihin reagoimiseen, keskiviikkona koko kampusyhteisö osallistui kolmeen erilliseen harjoitukseen; aamulla harjoiteltiin päärakennuksesta poistumista evakuointitilanteessa, sen jälkeen harjoiteltiin alkusammutustaitoja ja päivän huipensi kaikkien kolmen kampusalueen korkeakoulun yhteinen poliisiviranomaisen koordinoima valmiusharjoitus. Torstaipäivä oli Secapp -hälytysjärjestelmän teemapäivä ja perjantaina turvallisuuskäveltiin.

TEKSTI | Sanna Torkko
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231031142051

Talo tyhjäksi minuuteissa poistumisharjoituksessa

Poistumisharjoitus on tärkeä osa omatoimista varautumista. Siinä harjoitellaan rakennuksesta poistumista tulipalon kaltaisessa tilanteessa. Tällä kerralla harjoitus oli etukäteen sekä opiskelijoiden, henkilöstön että palveluntuottajiemme tiedossa. Harjoituksessa aiheutettiin palohälytys, kampuksella palokellot soivat ja automaattinen kuulutusjärjestelmä ohjasi poistumaan lähintä poistumisreittiä käyttäen. 

Kaikille uusille yhteisömme jäsenille; henkilöstölle, opiskelijoille ja palveluntuottajille, järjestetään turvallisuusperehdytys, jossa käydään läpi muun muassa toimintaohjeet evakuointi- ja muihin poikkeustilanteisiin sekä opitaan poistumisteiden sekä kokoontumispaikan sijainnit. Harjoituksessa kiinteistön hätäpoistumisratkaisut tulevat testatuksi käytännössä, osallistujat oppivat tiedostamaan ja havainnoimaan turvallisuusriskejä ja suojelu- ja turvallisuusorganisaation valmiudet tilannejohtamiseen paranevat.

Tällä kerralla pelastuslaitoksen edustajat olivat seuraamassa harjoitustamme. Saamamme palautteen mukaan harjoitus sujui yllättävänkin ripeästi ja rauhallisesti, koko rakennus saatiin tyhjäksi nopeasti ja kaikki löysivät tiensä kokoontumispaikalle.

Erityistä huomioita meidän täytyy vielä jatkossa kiinnittää siihen, että viimeinen tilasta poistuva muistaa asettaa välioven käytävänpuolelle ”tila on tyhjä”-kortin. Myös viestintävastuut kokoontumispaikalla vaativat vielä täsmennystä.

Alkusammutustaito kansalaistaitona

Alkusammutustaito on tärkeä kansalaistaito, jota ylläpidetään säännöllisellä harjoittelulla. Onnistuneella alkusammutuksella voidaan ehkäistä suuria vahinkoja, siksi jokaisen opiskelijan ja henkilöstön jäsenen kampuksellamme tulee osata toimia alkusammutustilanteessa. Alkusammutusvälineistöä kampuksellamme on runsaasti, mutta niitä tulee osata myös käyttää! Siksi osana turvallisuusviikkoa Pohjanmaan pelastuslaitos tarjosi mahdollisuuden harjoitella palavan kohteen sammutusta käsisammuttimella ja sammutuspeitolla. Sekä opiskelijat, henkilöstö että palveluntuottajamme osallistuivat innokkaasti harjoitukseen ja tuli saatiin sammumaan kymmeniä kertoja harjoituksen kuluessa.

Campus 2023 -valmiusharjoituksella kohti yhteisen kampuksemme valmiutta

Ammattikorkeakouluilla on lakiin perustuva velvollisuus varautua poikkeustilanteisiin. Ammattikorkeakoululain (14.11.2014) 66§:n mukaan

”Ammattikorkeakoulujen tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa. Varautumissuunnitelmat sekä häiriö- ja erityistilanteista laaditut tilannekuvaraportit on pyynnöstä toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle.”

Valmiussuunnittelun tavoitteena on etukäteen varautua mahdollisiin poikkeustilanteisiin, ja niiden toteutuessa normaalin toiminnan jatkaminen mahdollisimman häiriöttömästi.

Näitä suunnitelmia koeteltiin käytännön harjoituksella, kun kaikkien kolmen kampusalueella toimivan korkeakoulun sekä alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan valtion virastotalon yhteisharjoitus Campus 2023 kokosi kaikkien korkeakoulujen valmius- ja johtoryhmät harjoittelemaan poikkeustilanteen hallintaa. Harjoitusta johti Pohjanmaan poliisi, joka samalla harjoitteli omia taktiikoitaan.

Iltapäivän kestänyt skenaarioharjoitus antoi valtavasti kehittämisimpulsseja jo suunnitteluvaiheessa, kun korkeakoulujen turvallisuusorganisaatiot suunnittelivat harjoituksen kulkua ja samalla vertailivat toimintatapojaan. Jo ennen harjoituksen alkua harjoituksen voitiin todeta olleen hyödyllinen!

Varsinaisessa harjoituksessa haastettiin valmiusryhmiä eri skenaarioihin vastaamiseen ja tilannejohtamiseen ja -viestintään. Kampuksemme on niin tiivis, että poikkeustilanteissa vaikutukset ulottuvat nopeasti kaikkiin kampusalueen toimijoihin – siksi yhteistyön tulee olla tiivistä jo pienissäkin poikkeustilanteissa. Tätä valmiutta saatiin harjoituksella nostettua merkittävästi, kun viestintään, yhteiseen tilannejohtamiseen, organisoitumiseen ja yhteiskäytössä olevien tilojen hallinnointiin liittyen testattiin olemassa olevia toimintamalleja ja luotiin uusia.

Tilanteen kehittymistä ja tilannejohtoa seurasi jokaisessa korkeakoulussa tarkkailijat, jotka antoivat havaintojensa perusteella arvokasta palautetta harjoituksesta.

Yhtenä kriittisenä havaintona harjoituksessa huomattiin korkeakoulujen vahtimestareiden rooli turvallisuusorganisaatiossa; poikkeustilanteissa heidän roolinsa operatiivisessa toiminnassa korostuu, ja tätä roolitusta lähdettiinkin heti harjoituksen jälkeen kehittämään yhteistyössä koko kampuksen vahtimestareiden yhteistyötä tiivistämällä; vahtimestareiden roolituksia pohdittiin, viestintään luotiin viestintäsuunnitelma ja tilannejohtovastuuta ja ‑osaamista kehitettiin ja kehitetään edelleen.

Kampustoimijoiden yhteinen harjoitus todettiin todella tärkeäksi ja hyväksi yhteistyömuodoksi, jota jatkossa edelleen kehitetään ja pyritään luomaan jatkumoa yhteisille harjoituksille.

Turvallisuuskävellen kohti toimintavalmiutta

Turvallisuuskävely on osa Vaasan ammattikorkeakoulun turvallisuuskoulutusta sekä ennakoivaa, riskilähtöistä turvallisuustoimintaa ja varautumista. Turvallisuuskävelyillä sekä lisätään turvallisuustietoisuutta että osallistetaan yhteisömme jäseniä ottamaan vastuuta kampuksemme turvallisuustoiminnasta. Turvallisuuskävelyillä tunnistetaan vaaroja ja opitaan tuntemaan turvatekniikkaa.

Turvallisuusviikolla opiskelijat ja henkilöstö kutsuttiin yhteiselle tutustumiskierrokselle päärakennukseen. Kävelyllä käytiin läpi vähemmän tunnettuja tiloja kampuksellamme ja toisaalta tutustuttiin alkusammutuskalustoon, väestönsuojiin ja ilmoitus- ja hälytysjärjestelmiin.

Tästä syksystä alkaen uutena toimintatapana on otettu käyttöön tutoreiden vetämän turvallisuuskävelyt opintonsa aloittaville opiskelijoille. Vastaavia turvallisuuskävelyitä tullaan pitämään jatkossakin kaikille aloittaville opiskelijoille, mutta myös teemoiteltuna eri turvallisuuden aihealueisiin myös henkilöstölle.   

Aiheeseen liittyvää