Uraohjaajan ja kuraattorin ajatuksia laadukkaasta ja opiskelijalähtöisestä ohjauksesta

Koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden muutosten myötä nuorten koulutus- ja uravalinnat ovat monimutkaistuneet. Myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden yksilölliset osaamiserot ovat suuria, ja he tulevat koulutuksiin hyvin moninaisilla taustoilla ja valmiuksilla. Korkeakouluissa tarjottavan ohjauksen merkitys kasvaa ja erilaisille tukitoimille tarvitaan yhä enemmän aikaa ja resursseja. Näihin haasteisiin Vaasan ammattikorkeakoulussa on pyritty vastaamaan kehittämällä jo olemassa olevia ohjauspalveluita, sekä luomalla täysin uusia toimenkuvia. Elokuussa 2022 Vaasan ammattikorkeakoulussa aloittivat uraohjaaja Emilia ja ammattikorkeakoulukuraattori Teija.

TEKSTI | Emilia Mäkitalo ja Teija Pitkäkangas KUVAT | Annukka Poutanen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062861548

Kohdennettu ohjaus ja tuen tarjoaminen toimenkuvien ytimessä 

Laadukkaalla ohjauksella on merkittävä rooli opintojen sujuvassa etenemisessä ja tavoiteajassa valmistumisessa. Yksilöllisen ohjauksen avulla voimme auttaa opiskelijaa kartoittamaan hänen oman tilanteensa kokonaiskuvan, sekä niitä mahdollisuuksia ja työkaluja, joita hänellä itsellään on oman opintojen sujuvoittamiseksi ja tulevaisuuden hahmottamiseksi.  Tavoitteena on, että jokainen löytäisi oman urapolkunsa, jonka voisi kokea itselleen mielekkäänä ja merkityksellisenä.

Ammattikorkeakoulukuraattorin työn painopiste on erityisesti opiskelijahyvinvoinnissa. Opiskelijoiden oman ajattelun kehittyminen, tavoitteiden selkiyttäminen ja tulevaisuusmyönteisyys ovat tärkeitä toiminnan kulmakiviä kuraattorin tehtävässä.   

“Kuraattorina tuen opiskelijoita opintoihin kiinnittymisessä, tarjoan yksilöohjausta ja pienryhmätoimintaa. Kartoitan ja tuen opiskelijan opiskelijahyvinvoinnin kokonaiskuvan hahmottumista, huomioiden opiskelukyvyn eri palaset, ja tarjoan myös tarpeenmukaisia muita tukipalveluita”, Teija kertoo.  

Uraohjaajan työn keskiössä on tukea opiskelijaa yksilöllisen urapolun rakentamisessa. Uraohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita urasuunnittelussa, oman osaamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamisessa, työnhakutaitojen kehittämisessä sekä ammatillisen verkoston rakentamisessa. Urasuunnittelu onkin koko opintojen kestävä prosessi, joka auttaa opiskelijaa löytämään itselleen mieluisan paikan työelämästä. Omaa osaamista, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita on hyödyllistä pohtia opiskelujen alusta lähtien.

Emilia lisää vielä, että “Uraohjaajana tuen opiskelijoiden urasuunnittelu- ja työnhakutaitojen kehittymistä mm. tarjoamalla yksilöllistä uraohjausta, järjestämällä erilaisia tapahtumia ja työpajoja sekä välittämällä tietoa työpaikoista, harjoittelupaikoista ja työnhausta“.

Laadukkaan ohjauksen toteutumiseksi tarvitaan yhteisiä linjauksia ja selkeitä prosesseja

Vaasan ammattikorkeakoulussa vuosi 2022 oli pedagogisen kehittämisen teemavuosi. Kehittämistyötä tehtiin koko henkilökunnan voimin ja vuoden -22 lopussa julkaistiin Vaasan ammattikorkeakoulun pedagoginen ohjelma. Nämä pedagogisen ohjelman linjaukset ohjaavat myös kuraattorin ja uraohjaajan uusien toimenkuvien rakentumista, tarjoten samalla laadukkaan arvopohjan määrätietoiselle ura- ja opiskelijahyvinvointipalveluiden kehittämistyölle. Olemme pyrkineet kaikessa toiminnassamme edistämään pedagogisen ohjelman linjauksien toteutumista, sekä kiinnittämään erityisesti huomiota organisaation sisäisen yhteistyön vahvistamiseen; selkeyttämällä ohjaus- ja tukipalveluiden prosesseja, kehittämällä verkostoyhteistyötä, sekä lisäämällä monialaista yhteistoimintaa. 

Pedagogisten linjausten mukaisesti sitoudumme tukemaan opiskelijan yksilöllistä urapolkua ja edistämme hänen ammatilliseen asiantuntijuuteensa kasvua monin eri tavoin. Näitä ovat esimerkiksi opiskelijoidemme ammatillisen asiantuntijuuden kasvuun liittyvän toimijuuden tukeminen, sekä oppijakeskeisyys ja osaamisperustaisuus kaikessa ohjaustyössämme. Mahdollistamme myös yhteisönä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiset kokemukset ja yhdessä oppimisen. Avoin vuorovaikutus ja erilaiset kohtaamiset edistävät hyvinvointia sekä kiinnittymistä yhteisöömme ja opintoihin. Lisäksi opiskelijamme ovat tiivis osa työelämän verkostojamme ja kumppanuuksiamme. Tuemme yrityksiä tulevaisuuden osaajien rekrytoinneissa ja pyrimme integroimaan opiskelijat työelämään jo opintojen aikana.

Yhdessä opiskelijalähtöisesti kehittyen

Kuluneen lukuvuoden aikana olemme innovoineet rohkeasti erilaisia teemapäiviä, minikoulutuksia ja infotilaisuuksia. Koko opiskeluyhteisön osallistaminen on ollut toimintamme keskiössä – yksilötyön lisäksi. Erityisesti haluamme nostaa esiin onnistuneita kokeiluja, kuten Tunne itsesi -teemaviikon, tsemppiryhmät, opinnäytetyöpajat ja Career Rekry -tapahtuman. Olemme kokeneet myös arvokkaaksi kokemukseksi vierailut opiskelijaryhmissä, erilaisia teemaluentoja ja ryhmäytymisiä pitäen. Tutustu myös meidän toiseen blogitekstiimme, jossa kerromme tarkemmin kuluneen lukuvuoden tapahtumista valokuvapäiväkirjan muodossa.

Korostamme yhdessä kehittymistä, jolloin opiskelijan oman toimijuuden vahvistamisen ohella on tärkeää myös opettajien ja muun henkilökunnan aktiivinen rooli opiskelijoiden ohjauksessa. Huomioimalla moniammatillisen ohjauksen mahdollisuudet, pystymme paremmin ennakoimaan, mutta myös reagoimaan tarpeisiin. Me osaltamme kiinnitämme jatkossa erityisesti huomioita siihen, että opiskelijat ja henkilökunta ovat tietoisia ohjauspalveluiden monipuolisesta tarjonnasta ja mahdollisuuksista. Näin voimme kaikki yhdessä olla rakentamassa sujuvia opintopolkuja, tukea urasuunnittelua sekä työelämään siirtymisiä.  

Opiskelijoiden tarpeet määrittelevät työmme sisältöä, tavoitteita ja toimenpiteitä. Toiminnan keskiössä tulisikin aina olla opiskelija ja työtä on tehtävä opiskelijan etu edellä. Toimenkuvissamme korostuu empaattisuus sekä aito kohtaaminen – meille jokainen kohtaaminen on merkityksellinen.  Kuuntelemme jatkossakin herkällä korvalla opiskelijoiden palautteita ja pyrimme joustavasti tarjoamaan heille soveltuvia ura- ja opiskeluhyvinvointipalveluita.

Haluamme omilla toimillamme näyttää esimerkkiä muille ja kannustaa koko organisaatioita ideoimaan sekä rakentamaan yhteisiä toimintatapoja. Tässä jokaiselta tarvitaan ripaus rohkeutta ja uskallusta – mitä uutta ja hienoa voimmekaan ensi lukuvuonna saada yhdessä aikaan!  

Aiheeseen liittyvää