HUMKK-auditoinnin antia – avoimen vuoropuhelun avulla kohti tavoitetilaa

TEKSTI | Sanna Eronen ja Katja Lakojoki-Karhu
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024051732076

Tavoitteellisesti urheilevan ensisijainen tavoite on menestys urheilu-uralla. Huipulla urheileville on iloksemme Suomessa rakennettu hyviä mahdollisuuksia toteuttaa kaksoisuraa. Kaksoisuralla tarkoitamme tässä urheilun ja joko töiden tai korkeakouluopintojen yhdistämistä. Opiskelun ja urheilu-uran yhdistäminen vaatii joustavia järjestelyjä sekä yksilöllisiä opiskelu- ja suoritustapoja. Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin tavoitteena on kehittää suomalaisten korkeakoulujen toimintaa tukemaan huipulla urheilevien opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa korkeakouluopinnot menestyksekkäästi.

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun auditointiprosessi on Vaasan ammattikorkeakoulun kohdalla loppusuoralla ja siirrymme jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Kokoamme tässä tekstissä joitakin keskeisiä huomioita korkeakoulustamme huippu-urheilijan kaksoisuran tukena.

Huippu-urheilijamyönteisyys Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnassa

Huippu-urheilijamyönteisyys Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnassa tarkoittaa kykyä tarjota riittävästi yksilöllistä tukea opintojen ja urheilun yhdistämiseen, joustavia opintopolkuja sekä urheilijoille räätälöityjä opintokokonaisuuksia. Näemme tärkeänä, että meillä osataan tunnistaa urheilusta hankittua osaamista, ja tukea opiskelijoita myös itse tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Viestintä ja yhteistyö Olympiakomitean, paikallisen urheiluakatemian, toisen asteen sekä seuratoimijoiden kanssa on myös merkittävä osa huippu-urheilijamyönteistä VAMKia.

Huipulla urheilevan opiskelijan yksilöllinen tausta ja henkilökohtainen elämäntilanne edellyttävät korkeakouluyhteisöltämme moniammatillista ymmärrystä ja riittävää tietopohjaa. Avoin ja arkinen kohtaava keskustelu niin opiskelijoiden kuin kollegoiden ja johdon kanssa lisää tätä ymmärrystä. On uskallettava kysyä ja ihmetellä, ja toisinaan myös vaatia. Kehittäminen ja kehittyminen vaativat uskallusta astua pois mukavuusalueelta sekä katsantokannan laajentamista. Joustavat järjestelyt, yksilöllisten suoritustapojen mahdollistaminen ja yhdenvertaisuus eri koulutusalojen välillä mahdollistavat yksilöllisyyden huomioimisen sekä parhaimmillaan opiskelijatyytyväisyyden lisääntymisen.

Yhdenvertaisuuden näkökulmastakin on tärkeää, että jokainen korkeakouluyhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin määriteltyihin ohjauksen toimintatapoihin ja tavoitteisiin sekä toimii niiden mukaisesti.

Hyvä orientaatio opiskelijaurheilijan tuen ja ohjauksen onnistumisen taustalla

Lukuvuoden alussa VAMKin käytävät täyttyvät uusista opinahjoonsa jännityksellä ja innolla saapuvista opiskelijoista. Vastassa on uusi yhteisö, opiskelukaverit, opettajat sekä ehkä myös uusi opiskelukaupunki. Orientaatiossa otamme opiskelijat lämpimästi vastaan oppivaan yhteisöömme sekä ohjaamme jokaisen omaan ryhmäänsä. Riittävä ja hyvä perehdytys on jokaisen opiskelijamme oikeus. Samalla madallamme kynnystä ja tuemme opiskelijan kiinnittymistä oppivaan yhteisöön.

Ensimmäisten päivien ja viikkojen tutustumisen ja ryhmäytymisen keskellä, myös opinnot käynnistyvät, ja jokainen opiskelija tapaa oman ryhmänohjaajansa tulokeskustelussa. Tapaamisessa laaditaan opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Viimeistään tulokeskustelussa urheileva opiskelija tulee tunnistaa ja tieto urheilevasta opiskelijasta kirjata mukaan opiskelijajärjestelmiimme kaksoisuraopiskelijoidemme opintojen etenemisen seurannan ja kohdennettujen ohjaussoimien varmistamiseksi.

Tulokeskusteluiden lisäksi uusi opiskelijaurheilija tapaa opintojen alkuvaiheessa sekä oman koulutusalansa opinto-ohjaajan, että Vaasan seudun urheiluakatemian kaksoisurakoordinaattorin. Urheilijoiden aloituskeskustelussa huomioidaan kaksoisuran menestyksekkään toteutumisen osalta tärkeimpiä osa-alueita. Tämä tukiverkosto toimii opiskelijan tukena läpi tutkinnon, mutta alun tapaamiset ja yhteinen suunta opiskelijan opintojen ja urheilu-uran mahdollistamiseksi on tärkeää.

Ryhmänohjaajan lisäksi myös opiskelijatutorit ovat kunkin ryhmän ja opiskelijan arkipäiväisenä tukena. On keskeistä, että opiskelijat myös itse tunnistavat oman aktiivisen roolinsa omien tarpeiden mukaisen ohjauksen ja tuen kartoittamiseksi.

Keskustelu huippu-urheilijan arjesta lisää ymmärrystä toimivasta kaksoisura-arjesta

Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointiprosessin käynnistyessä halusimme tutustua huippu-urheilijoiden arkeen. Keskustelun ja yhteisen avoimen pohdinnan kautta kaksoisuraan liittyvät mahdollisuudet, tarpeet ja nykytilan haasteet tulivat näkyviksi. Opiskelijaurheilijoiden kertomat esimerkit tiiviistä harjoittelujaksoista ennen kisakautta sekä useammat treenikerrat päivässä konkretisoivat opintojen etenemiseen liittyviä haasteita, joissa ohjauksen ja joustavuuden toimin päästään keskustellen eteenpäin. Sosiaali- ja terveydenalan pitkät harjoittelujaksot ja työharjoittelupäivät haastoivat opiskelijoita ja tavoitteellinen harjoittelu oli osin vaikeaa yhdistää opintoihin. Henkilöstömme kaksoisuraosaamiseen onkin hyvä panostaa jatkossakin osana ohjauksen ja opetuksen kehittämisen kokonaisuutta, jotta jokainen meillä opettava ja ohjaava asiantuntija tuntee ja huomioi opiskelijaurheilijoiden tarpeita. Henkilökohtaistamisen ja keskustelun kautta päästään tukemaan niin opintojen etenemistä kuin urheilijauraa.

Tässä kohtaa prosessia on mukava todeta, että Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointi vahvisti omia havaintojamme ammattikorkeakoulun nykytilasta ja toiminnan kehittämisen suunnista.  Ohjauksen ja opetuksen jatkuva kehittäminen nostettiin auditoinnissa yhdeksi vahvuuksistamme. Samoin ura- ja rekrytointipalvelumme ja tiivis ja välitön yhteistyömme Vaasan seudun urheiluakatemian kanssa. Kehittävä auditointi antoi meille tilaa ja tilanteita pysähtyä VAMKin ohjauksen prosessien äärelle ja jo auditoinnin aikana edistimme monia teemoja. Kehittämistoimien edistäminen jatkuu sisäisen toimintasuunnitelman ohjaamana, johon olemme nimenneet konkreettisia toimenpiteitä, vastuuhenkilöitä ja aikataulua.

Auditoinnissa havaitut vahvuudet

  • VAMKissa on vahva tahtotila tukea opiskelijaurheilijoiden kaksoisuraa.
  • VAMKin ohjauksen malli on selkeä ja käytänteet toimivat hyvin. Ohjausta kehitetään jatkuvasti. Opiskelijaurheilijat tietävät kehen olla yhteydessä opintoihinsa liittyen tai haasteiden ilmaantuessa. VAMKissa on tarjolla monipuolista tukea opiskelijaurheilijoiden hyvinvoinnin tueksi. VAMKin monipuoliset ja jatkuvasti kehittyvät mahdollisuudet opintojen joustavien järjestelyiden osalta tukevat kaksoisuran toteuttamista. VAMKissa on erityisesti opiskelijaurheilijoille räätälöityjä ratkaisuja sekä hyviä käytäntöjä opintojen joustavaan suorittamiseen.
  • VAMKin ura- ja rekrytointipalvelut ovat erinomaisella tasolla ja opiskelijoiden hyödynnettävissä sekä opintojen aikana että vuosi opintojen jälkeen. Väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille ovat laajat ja laadukkaat mm. liiketalouden koulutusohjelman Urheilijapolku – väylä.
  • VAMKin ja VSUAn välinen yhteistyö on sopimuksellista, pitkäkestoista ja selkeää. Molemminpuolinen kunnioitus ja yhteinen tahtotila korostuvat läpi koko auditointiprosessin. Vaasan seudulla on kattavat ja monipuoliset olosuhteet opiskelijaurheilijoiden valmentautumisen tueksi. Olosuhteiden mahdollistamisessa isossa roolissa ovat Vaasan kaupunki ja VSUA. VSUAn (Vaasan seudun urheiluakatemian) tarjoamat asiantuntijatoiminnot ovat laadukkaat ja hyvin saavutettavissa.

Auditoinnissa havaitut kehittämiskohteet

  • Kaikkien urheilevien opiskelijoiden tunnistamisen käytäntöä tulee vahvistaa.
  • VAMKin henkilöstön kaksoisuraosaamisen tasalaatuisuutta tulee vahvistaa ja ottaa käyttöön systemaattisia käytäntöjä kaksoisuraosaamisen lisäämiseksi. Opintojen joustavia käytäntöjä tulee pyrkiä kehittämään kaikilla koulutusaloilla sekä pyrkiä kehittämään sellaisia käytäntöjä, jotka tukevat joustavien käytäntöjen tietoisuutta ja yhteneväisyyttä opettajien välillä.
  • VAMKin on hyvä varmistaa, että korkeakouluopintoja suunnittelevilla urheilijoilla on realistinen kuva kaksoisuran toteuttamisesta VAMKissa ja kiinnostuksen kohteena olevasta koulutusalasta. VAMKin kannattaa kirjata huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutekijät suunnitellusti laatukäsikirjaansa ja jatkaa hyvin alkanutta työtään niiden käyttöönotossa. Tämän avulla myös henkilöstön kaksoisuratietoisuutta ja opiskelijaurheilijoiden kaksoisuraa tukevien hyvien käytäntöjen jakamista saadaan kehitettyä entisestään.
  • VSUA:n rooli on merkittävä ja tärkeä monen toiminnon taustalla. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että urheiluakatemian roolia jäsennetään entisestään ja samalla pohditaan keinoja, joilla toimenpiteet ovat selkeitä ja toteutettavissa myös henkilöstä riippumatta.
  • VAMKin tulisi vahvistaa viestintäänsä ja markkinointiaan sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän osalta liittyen huippu-urheilijamyönteiseen toimintaan.

Blogista ikkuna kehittämistyöhömme

Tämä blogikirjoitus on neljäs ja viimeinen osa blogisarjaamme, jossa olemme kuvanneet Vaasan ammattikorkeakoulun tahtotilaa ja nykytilaa huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun näkökulmasta.

Matka marraskuun 2023 auditointia kohti oli monella tapaa meille tarpeellinen. Prosessi ohjasi meitä pysähtymään ja kuvaamaan toimintaamme ja tarjosi useita tiloja ja tilanteita yhteisille merkitysneuvotteluille. Auditoinnin jälkeen ohjauksen ja opetuksen kehitystyö jatkuu.

Jokainen opiskelijaurheilija on osa oppivaa yhteisöämme ja jokaisen opiskelijaurheilijan kokemus on meille tärkeä. Auditointiprosessi itsessään on tukenut kaikkien opiskelijoidemme yksilöllisten opintopolkujen kehittämistä samalla vahvistaen monialaisuutta opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Olemme kirjoittaneet blogisarjassamme auditointiprosessista sekä siihen liittyvistä opeista, ajatuksistamme ja kehittämistoimista.

Tämän blogikirjoituksen myötä astumme ylpeinä Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu – laatutunnuksen saajina osaksi HUMKK-verkostoa. Odotamme samaan aikaan jo uteliain mielin millaista uutta osaamista ja toimintamalleja tämä kehittämisyhteistyö ja osaajaverkosto tuo tullessaan.

Lisätietoja

Olympiakomitea, Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkosto laajenee – laatutunnus myönnettiin kolmelle uudelle korkeakoululle

Olympiakomitea, Huippu-urheilijoiden kaksoisura

Vaasanseudun Urheiluakatemia, kaksoisura

Opiskelijaurheilijana VAMKissa

Aiheeseen liittyvää