Englannin kielen ja viestinnän opetus muuttuvassa ammattikorkeakoulussa: pohdittavaa opiskelijalle

TEKSTI | Päivi Auranen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061452807

Opiskelu muuttuu teknologian myötä

Maailman muuttuu nopeasti, suurelta osalta kehittyvän teknologian vuoksi. Se haastaa pohtimaan, miten opettaa ja opiskella; miten yhdistää teknologiaa ja oppimista.

Työkalut ja apuvälineet vieraan kielen tuottamisen tueksi kehittyvät koko ajan, mutta tässä piilee iso riski; käytämmekö apuvälineitä niin, että ne johtavat kieli- ja viestintätaitojemme kehittymiseen eivätkä heikennä niitä. Jos annamme tietokoneiden hoitaa käännökset ja muun vieraskieliset tuotokset ilman, että analysoimme, minkälainen teksti tai muu tuotos on tuotettu pohtimatta, minkälaisen tuotoksen olisimme itse tehneet, ei tekemisemme johda taitojemme kehittymiseen. Oppijana tulee jatkuvasti miettiä, miten voi oppia tuottamaan ja ymmärtämään opiskeltavaa kieltä ja tekstiä entistä paremmin, ja miten oppiminen on jokaiselle oppivana yksilönä mielekästä. Opettajan tehtävää tehdessä kannattaa miettiä, miten saa tehtävästä oleelliset asiat talteen, osaksi omaa osaamistaan. Korkeakoulutasolla ei voi enää ajatella, että opettaja ohjaa täysin kaikkia oppimisen osa-alueita, vaan jokainen ohjaa myös omaa oppimistaan. Kielen oppimiseen voi ottaa mukaan erilaisia sanastonkertaustekniikoita ja -teknologioita, sekä tietysti oikeinkirjoituksen- ja kieliopinohjaajia-kunhan ne eivät ole liian automatisoituja.

Osittain erilaisten teknisten apulaitteidenkin vuoksi voi olla, että kurssisisällön osaaminen osoitetaan jatkossa entistä useammin yksilöllisesti toteuttavan suullis-/kirjallisen loppukokeen tms. kautta. Opettamillani englannin kursseilla olen enenevissä määrin siirtynyt suulliskirjalliseen tenttiin, joka toteutetaan pienryhmissä tai yksitellen.  Olen huomannut, että kyseinen tenttitapa sopii erityisen hyvin työelämälähtöiseen koulutukseen, koska työelämässä kirjoitetaan lyhyehköjä viestejä ja usein myös puhutaan samoista aiheista kasvokkain, netin yli tai puhelimitse.

Kansainvälinen viestintä ja kanssakäyminen

Sanaston ja rakenteiden, idiomien jne. lisäksi entistä keskeisempi osa kielitaitoa on kyky toimia englannin kielellä erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. Kyseessä on taito, joka harjaantuu kokemuksen lisäksi toiminnan analysoinnin kautta. Opetuksessa pyrkimyksenäni on järjestää mahdollisimman monille ryhmille tilaisuus kokeilla ja analysoida kulttuurien välistä viestintätaitoa edes jonkin verran englannin kielen ja -viestinnän opintokokonaisuuden aikana. Pakollisen opintokokonaisuuden lisäksi opiskelijan kannattaa pohtia ja toteuttaa muitakin mahdollisuuksia, kuten lukukauden mittaista vaihtoa ja/tai yhteistyössä eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa tehtäviä Blended Intensive Program (BIP) -kursseja sekä muita vapaa-ajallakin mahdollisia tilaisuuksia kulttuurienvälisten viestintätaitojensa kartuttamiseksi. Kielitaito on useimmiten todellinen taito vasta, kun kieltä käyttää kommunikaation toisen ihmisen kanssa – ja englannin kielen kohdalla usein kommunikoidaan ihmisen kanssa, jolla on toisenlainen kulttuuritausta kuin itsellä. Tästä syystä sekä muiden että oman viestintätyylin ja -tapojen analysointi nousee tärkeäksi teemaksi englannin kielen ja viestinnän opinnoissa.

Kuten edellisestä ilmenee, liittyy englannin kielen ja viestinnän opiskeluun hyvin erilaisia osa-alueita.  Eri elementtien tuominen osaksi ammattikorkeakoulun englannin opintoja ei ole aivan yksinkertaista, eikä myöskään opiskelijan ei ole aivan helppo ymmärtää, kuinka erilaisista osa-alueista opinnoissa käsitellään. Silti tuntuu siltä, että jos vuorovaikutus ja viestintä eri puolilta maailmaa kotoisin olevien ihmisten kanssa sivuutetaan, jää jotain hyvin olennaista englannin kielen ja viestinnän osa-alueesta käsittelemättä opintojen aikana.  Se pitkä opintopolku, jonka jokainen on käynyt läpi opiskellessaan englantia suomalaisessa koulujärjestelmässä, jää ikään kuin saavuttamatta viimeistä päämääräänsä, jos mukaan ei oteta aitoja kontakteja muun maalaisten kielenkäyttäjien kanssa. Toki moni on saanut tilaisuuksia käyttää kieltä aidoissa tilanteissa koulussa tai koulun ulkopuolella, mutta viestintätilanteita ja mahdollisuuksia analysoida niitä ei kenellekään kuitenkaan kerry liikaa.

Aiheeseen liittyvää