Sosiaalisen median viestintä ja markkinointi Veikkausliigaseuroissa sponsoroinnin näkökulmasta

Tutkimuksen aiheena oli, miten Veikkausliigan seurat hyödyntävät sosiaalista mediaa sponsoroinnissa. Tutkimus toteutettiin Microsoft Forms -kyselyllä, johon vastasi kuusi eri Veikkausliigaseurojen sosiaalisesta mediasta vastaavaa henkilöä. Tulokset osoittivat, että suurin osa seuroista käyttää yleisimpiä sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube, TikTok) ja päivittää niitä aktiivisesti. Noin 80 % julkaisuista on sponsoroituja. Sponsoreiden valinnassa tärkein kriteeri on raha, mutta myös arvojen yhteensopivuus on oleellista. Seurat kohtaavat haasteita sisältöjen tuotteistamisessa ja sponsoreiden määrän riittämättömyydessä. Myynti- ja mediaosastojen yhteistyön tiiviydessä on eroja, ja parempi yhteistyö nähtiin tärkeänä sponsoroitujen sisältöjen onnistumiselle.

TEKSTI | Demi Berman ja Heidi Skjäl
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024062056368

Sosiaalisen median kanavat

Tutkimuksen aiheena oli, miten Veikkausliigan seurat hyödyntävät sosiaalista mediaa sponsoroinnissaan ja tutkimus toteutettiin kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake sisälsi yhdeksän kysymystä. Kyselylomake lähetettiin kaikille Veikkausliigaseurojen sosiaalisesta mediasta vastaaville henkilölle sähköpostitse keväällä 2024 ja heille annettiin viikko aikaa vastata kyselyyn. Tavoitteena oli saada kaikilta 12 Veikkausliigaseuralta vastaukset kyselylomakkeeseen. Kyselylomake keräsi kutienkin vain kuusi vastausta, joten alhainen vastaajamäärä vaikuttaa tutkimuksen validiteettiin.

Kyselylomakkeessa selvitettiin ensin, mitä sosiaalisen median kanavia Veikkausliigan seurat hyödyntävät päivittäin. Kyselyn vastauksista selvisi, että suurimmalla osalla Veikkausliigaseuroista on käytössä kaikki yleisimmät sosiaalisen median kanavat. Yleisimpiä sosiaalisen median kanavia ovat Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, YouTube sekä TikTok. Tämän kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, millä kanavilla Veikkausliigaseurat pystyisivät parhaiten tekemään sponsoroituja sosiaalisen median sisältöjä. Kurvisen ym. (2017, 133) mukaan kaikilla sosiaalisen median kanavilla on oma kohderyhmänsä, joten seurojen on tärkeää hyödyntää useita kanavia.

Sosiaalisen median kanavien päivittäminen aktiivista

Kyselylomakkeessa selvitettiin, kuinka usein Veikkausliigaseurat päivittävät sosiaalisen median kanaviaan, sekä kuinka iso osuus näistä päivityksistä on sponsoroituja. Tuloksista selvisi, että kaikki Veikkausliigaseurat päivittävät sosiaalisen median kanaviaan ainakin viisi kertaa viikossa ja osa seuroista päivittää sosiaalisen median kanaviaan jopa joka päivä. Näistä julkaisuista noin 80% on sponsoroituja.

Tämä tulos on positiivinen, koska sosiaalisen median sisältöjä täytyy tehdä aktiivisesti. Tuloksista selvisi myös, että seurojen on vaikeaa arvioida sponsoroitujen sisältöjen määrää heidän seuransa omissa kanavissa, koska sponsoroitujen sisältöjen määrä riippuu suuresti siitä, onko kyseessä otteluviikko.

Raha ja arvot ratkaisevat sponsorin valinnassa

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä tekijät vaikuttavat seurojen päätökseen hyväksyä uusia sponsoreita, joiden kanssa tehdä sosiaalisen median sisältöjä. Seurojen sosiaalisesta mediasta vastaavien henkilöiden vastauksista selvisi, että raha on yksi suurimmista kriteereistä hyväksyä uusia sponsoreita.

Kyselyn vastauksista nousi esille myös seurojen arvojen vaikuttavan päätökseen hyväksyä uusia sponsoreita. Yhteistyökumppanin arvojen tulee kohdata seuran arvojen kanssa, jotta yhteistyö onnistuu. Rosenin (2016, 132) mukaan arvojen kohdatessa tästä hyötyvät molemmat yhteistyön osapuolet eniten.

Sosiaalisen median sisältöjen kaupallistaminen haastaa seuroja

Kyselylomakkeessa selvitettiin myös, kohtaavatko Veikkausliigaseurat haasteita seuransa sosiaalisen median sponsoroinnissa. Kyselyn vastauksista nousi esille, etteivät seurat tiedä, miten sosiaalisen median sisältöjä tulisi tuotteistaa. Seurojen on pystyttävä kaupallistamaan sosiaalisen median sisältönsä, jotta heillä olisi tuote, jota he pystyvät tarjoamaan potentiaalisille sponsoreille. Tuotteistamiseen seurat kaipaisivat ohjausta Veikkausliigalta. Kyselyn vastauksista nousi esille myös se, etteivät yhteistyökumppanit ymmärrä sosiaalisen median sisältöjen arvoa. Sosiaalisen median käyttö sponsoroinnissa on kasvanut viime vuosina, eivätkä kaikki yritykset ole vielä ymmärtäneet sosiaalisen median sisältöjen hyötyjä.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin seurojen sosiaalisesta mediasta vastaavien henkilöiden tyytyväisyyttä seuransa sponsorien määrään, joiden kanssa tehdä sosiaalisen median sisältöjä. Kysymyksen vastauksien perusteella seurojen sosiaalisesta mediasta vastaavat henkilöt eivät ole täysin tyytyväisä sponsorien määrään. Näiden vastauksien perusteella voimme todeta, että seurat olisivat kiinnostuneita tekemään sponsoroituja sosiaalisen median sisältöjä enemmän, jos sponsoreita olisi.

Yhteistyö tärkeä sosiaalisen median sisältöjen suunnittelussa

Kyselylomakkeessa selvitettiin myös, kuinka tiiviisti seuran myyntiosasto ja seuran mediaosasto tekevät yhteistyötä, kun suunnitellaan sponsoroituja sosiaalisen median sisältöjä. Kyselyn vastauksista selvisi, että Veikkausliigaseurojen välillä on suuria eroja näiden osastojen yhteistöissä. Johtopäätöksenä voidaankin sanoa, että sponsoroitujen sisältöjen suunnittelu vaatii tiivistä yhteistyötä seuran ja sponsorin kesken parhaan tuloksen saamiseksi.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikki seurat käyttävät aktiivisesti yleisimpiä sosiaalisen median kanavia ja julkaisevat säännöllisesti sponsoroituja sisältöjä. Sponsorien valinnassa tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat raha ja arvojen yhteensopivuus. Seurat kohtaavat haasteita sosiaalisen median sisältöjen kaupallistamisessa ja kaipaavat ohjausta tuotteistamiseen. Lisäksi tutkimus osoitti, että sponsoroitujen sisältöjen suunnittelu vaatii tiivistä yhteistyötä seuran eri osastojen ja sponsorien välillä.

Aiheeseen liittyvää