Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus -takaisin tutkintoon

TEKSTI | Juha Vierola
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030830638

Tutkinto-opinnot voivat keskeytyä lukuisista syistä. Monesti kipinä opintojen pariin hakeutumiseen kuitenkin syttyy uudelleen elämätilanteen sen mahdollistaessa ja tällöin alkaa vaihtoehtojen etsiminen takaisin tutkinto-opintoihin. Yhteishaun reitti on perinteinen ja kaikissa tapauksissa mahdollinen hakijan taustoista riippumatta, mutta mikäli aiempia ammattikorkeakouluopintoja on jo ehtinyt kertymään, on muitakin varteenotettavia vaihtoehtoja tarjolla.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus on varsin lyhyessä ajassa osoittautunut suosituksi erillishakuväyläksi suorittaa kesken jääneet tutkinto-opinnot loppuun Vaasan ammattikorkeakoulussa.  Takaisin tutkinto-opintojen pariin on hakenut Opintopolun erillishaun kautta Suomesta 63 hakijaa, joista 24 hakijaa on valittu ja vastaanottanut opiskelupaikan vuosina 2022 ja 2023 alkaneista AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista. Määrällisesti eniten uusia opiskeluoikeuksia on myönnetty liiketalouden Tradenomi (AMK) -tutkintoon. Alla olevassa tilastossa on huomioitu hakijat, joiden kotimaakunta on Suomessa.  (Vipunen.fi 2023)

Kuvassa tilasto Vipunen.fi -opintotietopalvelusta, joka näyttää uudelleen myönnettävään opiskeluoikeuteen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet vuosina 2022-2023 (Vaasan ammattikorkeakoulu).

Hakuväylä houkuttaa jonkin verran hakeutumaan Pohjanmaalle myös muualta Suomesta, koska opiskeluoikeuden palautukseen ei vaadita aiempia opintoja välttämättä Vaasan ammattikorkeakouluun, vaan ne voivat olla kokonaisuudessaan suoritettu myös toisessa ammattikorkeakoulussa. Valituista puolella kotipaikkakunta on ollut muu, kuin Vaasa ja noin kolmannes valituista on Pohjanmaan ulkopuolelta (Vipunen.fi 2023). 

Valintaperusteet

Valintapäätös tehdään aiempien opintojen hyväksiluettavuuden perusteelta Vaasan ammattikorkeakoulun AHOT-käytänteiden mukaisesti, jolloin arvioidaan puuttuvien opintopisteiden määrää suhteessa myönnettävään opiskeluoikeusaikaan. Erillistä valintakoetta tai muuta opiskelijavalintamenettelyä ei pääsääntöisesti vaadita, pois lukien sosiaali- ja terveysala, jossa voidaan soveltaa erillistä SORA-lainsäädäntöä opiskelijaksi ottamisessa. 

Opiskeluoikeus on mahdollista palauttaa erillishaun kautta, mikäli aiemmista AMK-tutkintoon johtavista opinnoista puuttuu enintään 60 opintopistettä ja ylemmästä AMK-tutkinnosta 30 opintopistettä.

Mikäli puuttuvia opintopisteitä on enemmän kuin valintaperusteessa määritelty, on normaalina ohjauskäytäntönä suosittaa opiskelijaa täydentämään opintojaan Vaasan avoimessa ammattikorkeakoulussa ja hakea palautusta uudelleen myöhempänä ajankohtana riittävillä opintopisteillä.  

Haku itsessään toteutetaan Opintopolku.fi -palvelussa kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Hakuajat molempina hakukausina ovat useamman kuukauden mittaiset, mahdollistaen joustavan hakemisen. Saapuneet hakemukset käsitellään hakijapalveluissa asiantuntijan toimesta ja valintaperusteen täyttävät hakemukset ohjataan edelleen opinto-ohjaajalle arvioitavaksi.  

Vaikka opiskeluoikeuden palautus tehdään pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta, on nopeimmillaan päässyt takaisin tutkinto-opintoihin jo muutaman viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä ja opiskelija on voinut valmistua tällöin nopeastikin.  Näin on toimittu erityisesti tilanteissa, että opiskelijalta on puuttunut yksittäisiä opintojaksoja, tai jo aiemmin aloitettu opinnäytetyö valmistuu nopeasti viimeistelemällä. 

Opetuksen ja oppimisen palvelut yksikössä uutta väylää on tuotu aktiivisesti esiin yhteistyössä koulutusyksiköiden kanssa. Uuden erillishakuväylän myötä sen kehittämiseen on sitouduttu systemaattisemmin. Siinä missä aiemmin yhteydenotot tapahtuivat kirjeitse ja sähköpostitse, on tavoittavammaksi keinoksi osoittautunut tekstiviestin lähettäminen suoraan kohderyhmään kuuluville opintonsa keskeyttäneille, mutta valintaperusteiden kriteerit täyttäville AMK- ja YAMK tutkinto-opiskelijoille.   Jatkokehittämisen kannalta olennaista on myös väylän kautta tulleiden opintojen etenemisen seuranta ryhmän- ja opinto-ohjauksen keinoin, erityisesti tutkinnon läpäisyn näkökulmasta. Erillishaku takaisin tutkintoon on silloin täyttänyt tarkoituksensa.

Lähteet
  • Vipunen. Opetushallituksen tilastopalvelu. Viitattu 7.3.2023:https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx

  • Vaasan ammattikorkeakoulu. Erillishaku - uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus. Viitattu 7.3.2023: https://www.vamk.fi/hakijalle/hakeminen/erillishaku/erillishaku-uudelleen-myonnettava-opiskeluoikeus

Aiheeseen liittyvää