Opinnäytetyö työelämään siirtymisen vauhdittajana

Opinnäytetyö, viimeinen insinööriopiskelijan taidonnäytteistä opiskelupolullaan. Mikä on opinnäytetyö? Ja eritoten, miksi opinnäytetyö tehdään? Opetus- ja kulttuuriministeriön Opetus- ja koulutussanaston (OKSA, 2021) mukaan opinnäytetyö on ”opiskelijan koulutuksen aikana hankkimaa tietoa ja osaamista kokoava ja osoittava kirjallinen tai muu työ”. Toisin sanoen, opinnäytetyöllä esitetään ja osoitetaan opiskelun aikana saatuja valmiuksia ja kypsyyttä tehdä työelämää tukeva tutkimus- tai kehitystyö.

TEKSTI | Juha Ramsila KUVAT | Juha Ramsila
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024050325459

Erilaisia valmiuksia, erilaisia opinnäytetöitä

Opinnäytetyöt pyritään tekemään työelämän tarpeisiin. Tutkimustyötä, kehitystyötä, valmistustyötä. Työtä, josta hyötyy sekä työn teettäjä, että työn tekijä.

Mitä sitten opinnäytetyön tekijältä odotetaan? Valmiutta omaksua uutta, kykyä kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisukykyä, sekä opitun soveltamista opinnäytetyön parissa tuleviin tilanteisiin. Opiskelijat yksilöinä omina vahvuuksineen ja kehityskohteineen joutuvat myös käyttämään itsetuntemustaan, kun opinnäytetyön aihetta ja laajuutta ryhdytään valitsemaan. Tämä on yksi kriittisimpiä vaiheita opinnäytetyössä. Onko opiskelija valmis ja riittävän kyvykäs ottamaan esitetyn aiheen ja laajuuden vastaan, vai pitääkö niitä muokata? Onko opiskelija motivoitunut täyttämään opinnäytetyön teettäjän tarpeet opinnäytetyössä? Onko opinnäytetyön aihe opiskelijalle sopiva, onko opiskelija saanut valmiuksia tehdä opinnäytetyötä valmiiksi?

Näitä yllä olevia kysymysmerkkejä joutuu opiskelija, opinnäytetyön teettäjä ja koulun puolelta nimetty ohjaaja punnitsemaan opinnäytetyöprosessin alussa. Väärä aihe tai väärä laajuus ei tuota opiskelijalle eikä opinnäytetyön teettäjälle sitä hyötyä mitä opinnäytetyön tarkoituksena on.

Opinnäytetyöpolun kulkeminen

Koulun nimeämä ohjaaja ohjaa opiskelijaa alusta lähtien, jolloin opiskelijan polku opinnäytetyön tekemisessä on mahdollisimman mutkatonta. Polku on kuitenkin opinnäytetyön tekijän – opiskelijan – vastuulla. Opiskelijalla on tiettyjä vastuita pitää ohjaaja tietoisena työn etenemisestä, käytännössä omissa tapauksissani sovimme tietyin väliajoin pidettävät seurantakokoukset. Nämä pitävät ohjaajan tietoisena tilanteen etenemisestä, mutta laittaa myös opiskelijan valmistautumaan kokoukseen selvittämällä ohjaajalle, ja samalla itselleen, työn edistymisen. Opiskelija joutuu sanoittamaan tilanteensa, ja parhaimmassa tapauksessa tällainen selonteko avaa myös opiskelijan silmät omasta tilanteestaan. On kyse sitten opinnäytetyön aiheessa pysyminen, aikataulussa pitäytyminen tai etenemisen varmentaminen.

Opinnäytetyön tekijä on toki myös velvollinen pitämään työn teettäjän tietoisena etenemisestään. Tämä antaa opiskelijalle työelämään liittyvää osaamista. Raportointia, tiedoksiantoa, aikatauluttamista.

Opinnäytetyö etenee, lopulta valmistuu. Mitä opiskelija on saanut opinnäytetyöprojektistansa? Tämän kysymyksen usein kysyn ohjaamaltani opinnäytetyön tekijältä. Mitä sait opinnäytetyöstäsi? Millä tavalla näet opinnäytetyösi aiheen nyt? Nämä kysymykset ovat usein laittaneet opiskelijan ensimmäistä kertaa peilaamaan opinnäytetyöhön käyttämäänsä ajanjaksoa ja aidosti käsittelemään sitä, miten he ovat tekniikan uusina ammattilaisina luoneet, kehittäneet tai käsitelleet itsekseen jotain sellaista kokonaisuutta, jota opiskelu ei aiemmin tässä laajuudessa ole päässyt antamaan. Ja viimeistään siinä kohdassa he hoksaavat, että opiskelu on valmistanut heitä tällaisen laajemman projektin läpivientiin.

Ja pidemmällä tähtäimellä, opiskelu on valmistanut heitä oppimaan ja omaksumaan tulevassa työelämässään tarvittavaa syvempää osaamista, aivan kuten opinnäytetyötään tehdessä.

Aiheeseen liittyvää