Meitä kaikkia tarvitaan menestymiseen

TEKSTI | Pia Painokallio
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061254197

Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöitä, joiden taloudellinen toiminta poikkeaa ainakin rahoituksen osalta muiden osakeyhtiöiden toiminnasta, koska saamme toimintaamme valtionrahoitusta. Yhteistä kuitenkin kaikille yhtiöille on, että niissä on oltava taloustietoa, jotta toimintaa voidaan harjoittaa menestyksekkäästi. Tämä edellyttää kaikkien työntekijöiden ymmärrystä taloudesta ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista. Toisaalta taloutta hoitavien ihmisten tulee tietää ammattikorkeakoulun toiminnoista, jotta tiedot tulevat oikein yrityksen kirjanpitoon ja sitä kautta raportoitua oikein sekä ajallaan yhtiön johdolle. Tällöin eri yksiköiden ja tiimien välinen yhteistyö ja tiedonvaihto korostuvat. Tietoa tulisi jakaa mahdollisimman paljon ja jokaisella tulisi olla tieto siitä miten oma työ linkittyy muuhun ammattikorkeakoulun toimintaan. Meidän pitäisi osata sekä jakaa tietoa että kysyä muilta, vaikka ei aina tiedettäisikään täsmälleen mitä tulisi kysyä.

Monesti ajatellaan, että taloushallinto on tylsää ja sitä tehdään erillään muista toiminnoista, mutta mielestäni asia on juuri päinvastoin. Taloushallinnossa on näkyvyys koko yhtiön toimintaan ja on erittäin tärkeää, että taloushallinnossa on ymmärrys siitä mitä kaikkea nämä toiminnot pitävät sisällään. Ammattikorkeakoulussa mm. tarjotaan koulutusta, tehdään TKI-työtä sekä harjoitetaan palveluliiketoimintaa. Tämän kaiken tuottamiseksi tarvitaan hallinnollisia palveluita. Toisaalta asia on myös toisinpäin. Yrityksen eri toimintojen tulisi tietää myös taloudesta, jotta osataan tehdä toiminnassa taloudellisesti viisaita ja kauaskantoisia päätöksiä. Tällöin suuria päätöksiä tehtäessä olisi hyvä keskustella eri tiimien asiantuntijoiden kanssa, jotta kaikki tarvittava tieto päätöksen tekemistä varten on käytettävissä. Hyvin usein virheet johtuvat siitä, että päätöksen tekijällä ei ole ollut kaikkea tietoa käytettävissä.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus syntyy nykyään monesta eri lähteestä, kuten valtionrahoituksesta, hanke-, julkaisu- ja palveluliiketoiminnasta. Tämän rahoituksen saamiseen tarvitaan kaikkien ammattikorkeakoulussa työskentelevien työpanosta. Meidän kaikkien vaikutuksella voimme lisätä rahoituksen määrää, mutta tämä vaatii selvitystä niistä mahdollisuuksista, joita voimme tehdä työyhteisömme hyväksi. Koska ammattikorkeakoulujen rahoitus on monipuolistunut, niin eri palveluiden taloudellisen puolen selvittäminen ennen toimeen ryhtymistä on tärkeää.

Opetuspalveluista löytyy hyvä esimerkki siitä, miksi on tärkeää ymmärtää myös toiminnan taloudellinen puoli. Ammattikorkeakoulut tarjoavat monenlaista koulutusta, joista osa on perustehtäväämme kuuluvaa maksutonta koulutusta ja osa esim. maksullista tilauskoulutusta tai koulutusvientiä ulkomaille. Nämä erilaiset koulutukset käsitellään hyvin eri tavoin mm. arvonlisäverotuksessa, jolloin jo koulutusta suunniteltaessa olisi tärkeää olla perillä verotuksellisista puolesta. Näin saamme parhaan mahdollisen taloudellisen hyödyn koulutuksen järjestämisestä, eikä arvonlisävero jää yhtiön tappioksi.

Kaikesta tästä huolimatta meidän on hyvä muistaa, että meidän kaikkien ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntijoita vaan rikkaus syntyy juuri siitä, että voimme hyödyntää toistemme osaamista. Yhteistyöllä pystymme menestymään ja tarjoamaan laadukasta koulutusta opiskelijoille sekä palvelemaan alueen elinkeinoelämää.

Aiheeseen liittyvää