Kiertotalous ja korkeakouluopinnot tutuksi – Lyseon lukiolaisten ja VAMK:n ympäristöteknologian opiskelijoiden työpajapäivä 24.3.2022

TEKSTI | Toni Lustila ja Asseri Laitinen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022103163819

Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijaryhmät järjestivät Vaasan Lyseon lukiolaisille työpajailtapäivän torstaina 24.3.2022. Kyseisellä viikolla juhlittiin kansainvälistä vesiviikkoa ja Lyseon lukiossa torstain teemapäivänä oli kiertotalous. Korkeakouluvierailut olivat olleet Lyseon lukiolaisille koronapandemian seurauksena jo pari vuotta tauolla ja yhteinen työpajailtapäivä olikin Lyseolaisten ensimmäinen fyysinen vierailu korkeakouluun.

VAMK oli lyseolaisille luonteva vierailukohde ei pelkästään kotipaikkakuntauskollisuuden näkökulmasta, eikä siksikään, että Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa ajankohtaista, työelämälähtöistä ja korkealaatuista koulutusta, mutta myös siksi, että lyseolaisille on tarjolla suoravälylä Vaasan ammattikorkeakouluun. Vaasan lyseon lukion opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Vaasan ammattikorkeakouluun erillishaussa tiettyjen oppiaineiden kurssien opintomenestyksen perusteella. Lyseolaisille on kiintiöity viisi opiskelupaikkaa tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden koulutusohjelmiin.

Työpajat käynnistyivät VAMK:n rehtori Kati Komulaisen tervehdyksellä sen jälkeen, kun ympäristöteknologian opiskelijat olivat vastaanottaneet lukiolaiset ja ohjanneet nämä VAMK:n ja Technobothnian tiloihin seuraamaan aloitusluentoa verkosta. Avaustervehdyksessään Kati kertoi, miten VAMK:n strategian mukaiset arvot – sympaattisuus, edelläkävijyys, asiakaslähtöisyys ja avoimuus – näkyvät opiskelijoiden arjessa. VAMK:ssa jokaiselle taataan korkeatasoinen koulutus ja avaimet oman menestykkään uran rakentamiselle. Opiskelijat tunnetaan VAMK:ssa nimellä, kaikista pidetään huolta ja opiskelijapalveluita kehitetään aktiivisella otteella. Kati myös painotti yhteiskuntamme monella alalla etevää vihreää siirtymää, jonka keskiössä on kestävä kehitys. Tämä taas tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen, kiertotalouden ja ympäristöasioiden asiantuntijoille on jatkossa taatusti töitä.

Rehtorin puheen jälkeen ympäristöteknologian lehtori Asseri Laitinen johdatti työpajoihin osallistuvat syvemmälle iltapäivän teemaan pureutumalla kiertotalous-termiin. Kiertotalous on ikään kuin työkalu, jolla voitaisiin ratkaista 2000-luvun suuret ympäristökriisit, kuten luonnonvarojen ylikulutus, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Perinteinen lineaarinen talousmalli on hyödyntänyt parin vuosisadan ajan maapallon resursseja tehokkaasti luoden moniin valtioihin korkeaa elintasoa ja hyvinvointia. Hyvinvointi ei ole kuitenkaan jakautunut maapallolla tasaisesti ja tehokas materiaalinen kasvu on johtanut neitseellisten luonnonvarojen vähenemiseen ja toisaalta erilaisten “jätteiden”, kuten kasvuhuonekaasujen, ilmansaasteiden, vesistöpäästöjen ja kiinteiden jätteiden runsastumiseen ja niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten lisääntymiseen.

Asseri korosti ympäristöasioiden leviämistä kaikille toimialoille ja mainitsi, että jokaisen lukiolaisen tai ammattikorkeakouluopiskelijan tulee hallita perusteita kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta sekä niiden kytkeytymisestä ympäristöasioihin tulevilla työurillaan. Aloitusluennon lopuksi hän esitteli VAMKin ympäristöteknologian koulutusta, joka käsittää muun muassa hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskentaa, tuuli- ja aurinkovoimaa, paikkatietojärjestelmiä sekä kestävää kaupunkisuunnittelua.

Lyseolaisille järjestettiin yhteensä yhdeksän työpajaa. Työpajatehtävien suunnittelusta ja ohjaamisesta vastasivat ympäristöteknologian 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijaryhmät. Kahdessa työpajassa tutustuttiin VAMKin kaupunkisuunnittelukoulutukseen etsimällä Vaasan alueelta pyöräilylle ja jalankululle haastavia risteyksiä ja alueita paikkatieto-ohjelmiston avulla (kuva 1) sekä kehittämällä VAMKin ja Lyskan kampusalueita vihreän infrastruktuurin keinoin. Hiilijalanjälkeen ja hiilensidontaan tutustuttiin myös kahdessa työpajassa, joista toisessa selviteltiin eri ruoka-aineiden hiilijalanjälkiä (kuva 2) ja toisessa tehtiin biohiiltä pyrolysoimalla puuhaketta VAMKin päärakennuksen takapihalla. Biohiilellä on potentiaalia toimia pitkäikäisenä hiilivarastona maaperässä sekä ravinne- ja hiilitasapainon lisääjänä viljelymaassa. Kaksi ryhmää pelasivat Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeliä, jossa lukiolaisjoukkueet kehittivät liiketoimintaa sivu- ja jätevirtaresursseista amk-opiskelijoiden toimiessa kisailun ohjaajina ja tuomareina (kuva 3). Kiertotalouteen tutustuttiin myös työpajassa, jossa pohdittiin tutuille esineille uusia käyttötarkoituksia, mikä lisää tuotteen elinkaarta. Lyskan kuvaamataidon ryhmä sai toteuttaa ympäristöaiheisia infotauluja lehtileikkeistä. Kemian ryhmä sen sijaan selvitti laboratorio Technobothniassa meriveden ja auton pakokaasujen nitriittipitoisuuksia

Opiskelijoita tietokoneluokassa.
Kuva 1. Johdatus paikkatietojärjestelmiin -työpajassa paikannettiin jalankulun ja pyöräliikenteen epäkohtia Vaasan keskusta-alueella.
Pöydällä leikattuja kuvia ruokapaketeista.
Kuva 2. Ruuan ympäristövaikutukset -työpajassa tuttuja tuotteita pohdittiin uudesta näkökulmasta – millainen hiilijalanjälki eri raaka-aineilla ja tuotteilla on ja millainen olisi ilmastoviisas lautasmalli?
Etualalla pöytäpeli, taustalla ryhmiä pelaamassa.
Kuva 3. Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli Circulaa pelasi kaksi lukiolaisryhmää vamkilaisten toimiessa pelinohjaajina ja tuomareina.

Idea lukioon ja ammattikorkeakoulun yhteisestä työpajapäivästä tuli aiemmin VAMK:ssakin lehtorina toimineelta Sanna Rintalalta, joka tällä hetkellä opettaa Lyseon lukiossa matematiikkaa. Kiertotalousiltapäivän suunnitteluun osallistuivat Sannan lisäksi Lyseolta historian ja yhteiskuntaopin opettaja Mika Jokiaho ja VAMK:sta lehtorit Asseri Laitinen ja Toni Lustila. Vaasan korkeakoulujen omistamaan kehitys- ja tutkimuslaboratorio Technobothniaan lukiolaisryhmiä tutustuttivat yliopettaja Pekka Stén ja laboratorioanalyytikko Eija Iivari. Työpajatehtävien suunnittelusta ja ohjaamisesta vastasivat ympäristöteknologian ryhmät YT2019 ja YT2020.

Lyseon ja VAMK.n yhteinen työpaja järjestetään jälleen 8.3.2023.

Aiheeseen liittyvää