Integrointia, pedagogiikkaa ja yhteisopettajuutta – Case Maarit & Susanna

TEKSTI | Susanna Weber ja Maarit Jäntti KUVAT | Susanna Weber
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042037853

”Cultural norms are not black and white”. Often there is no right or wrong ways to do certain things. It can be understandably uncomfortable to experience a very different culture. While you don’t have to accept it, it is healthy to learn about it and understand it.

Opiskelijapalaute

Sairaanhoitajaopiskelijat tapasivat kansainvälisiä tietotekniikan opiskelijoita Vaasan ammattikorkeakoulussa (VAMK) keväällä 2023. Kyseessä oli yhteisprojekti Client Service Competency and Cultural Diversity – ja Finnish for Foreigners 3 – opintojaksojen parissa. Yhteisen projektin tarkoituksena oli toimia sillan rakentajana erilaisista kulttuureista tulevien opiskelijoiden välillä, madaltaa kynnystä puhua vierasta kieltä (suomi – englanti) sekä saada kokemusta monikielisyydestä. Mukana oli yhteensä noin 80 opiskelijaa kahdesta ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaryhmästä ja yhdestä kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelijaryhmästä. Tapaamisia oli yhteensä viisi. Yhteisiä keskustelunaiheita olivat muun muassa työ- ja tapakulttuuri, ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen, eri maiden koulutusjärjestelmä sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Opiskelijat työskentelivät pienryhmissä.

Yhteisopettajuutta yli koulutusohjelmien

Projekti pilotoitiin viime lukuvuonna (2021-2022) pienimuotoisempana kokeiluna, josta saatujen hyvien kokemusten pohjalta lehtorien yhteistyötä jatkettiin tänä lukuvuonna (2022-2023). Yhteistyön suunnittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin, jotta yhteiset tunnit saatiin järjestymään lukujärjestykseen vaivattomasti. Viestinnän lehtorin ja sosiaalialan lehtorin yhteistaival oli hyvin antoisa, yhteisen ajan löytäminen sujui vaivattomasti ja erilaisen osaamisen yhdistäminen oli luontevaa. Projekti ei ainoastaan tuonut opiskelijoita lähemmäs toisiaan, vaan lähensi myös Wolffintien eri puolilla toimivia opettajia.

Kokemuksemme perusteella eri koulutusohjelmien yhteistyö on antoisaa ja edistää Suomen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhteinen toiminta olisi hyvä saada kirjattua eri koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin, jotta toiminnalla olisi jatkuvuutta tulevinakin vuosina. Tapaamisiemme on tarkoitus jatkua ensi lukuvuonna uusien opiskelijaryhmien kanssa. Kokemuksemme yhteisopettajuudesta ja opiskelijoita integroivan toiminnan merkityksestä antaa hyvän pohjan tavoitteellisen pedagogisen toiminnan jatkokehittämiselle.

Opiskelijoiden palaute

Tiesitkö, että Etiopiassa puhutaan 18 eri kieltä? Oletko tietoinen, että esimerkiksi Meksikossa opiskelijat eivät saa rahallista tukea valtiolta? Osaatko kertoa, missä kulttuurissa työpäivän aikana otetaan päiväunet?

Yhteiskuntamme moninaistumisen myötä eri alojen ammattilaisilta ja erilaisista kulttuureista tulevilta osaajilta vaaditaan näkemystä siihen, että kaikki eivät välttämättä toimi samalla tavoin kuin itse. Moninaistumisen myötä on hyvä huomata myös oman kulttuurin erityisyydet ja miten ne näkyvät muualta tulevien silmin. Esimerkiksi istumapaikan antaminen vanhemmalle henkilölle bussissa on joissakin kulttuureissa täysin normaalia, kun taas Suomessa tämä saattaa olla melko harvinaista. Suomessa emme välttämättä tunne naapureitamme, kun taas toisessa kulttuurissa on itsestään selvää asua samassa taloudessa ja toimia yhdessä. Opiskelijoiden keskusteluissa avun pyytäminen näyttäytyi suomalaisille vaikeana, puolestaan muualta Suomeen muuttaneet kokevat avun tarjoamisen hyvin tärkeänä asiana ihmisten vuorovaikutuksessa ja erilaisissa tilanteissa.

Yhteinen aika kahden eri opintojakson ja erilaisten kulttuurien parissa koettiin sekä sairaanhoitaja- että tietotekniikan opiskelijoiden näkökulmasta antoisana. Moni opiskelija kertoi jännittäneensä tapaamista ja sitä, miten pärjää keskusteluissa erikielisten opiskelijoiden kanssa. Tapaamisten aikana opiskelijat huomasivat, että kielitaito riittää ja puuttuvia sanoja voi korvata esimerkiksi kiertoilmaisuin tai elekielen avulla. Annetut keskusteluteemat liittyivät opiskelijoiden omaan elämään ja tarkoituksena oli pohtia, miten erilaisia arkikokemukset voivat olla eri kulttuureissa, vaikka eläisimmekin samalla kampuksella. Yhteisten keskustelujen kautta opiskelijat tutustuivat erilaisiin kulttuureihin, saivat ymmärrystä toisenlaisiin tapoihin ja uusia näkökulmia arkeensa.

Kansainväliset tietotekniikan opiskelijamme olivat erityisen kiitollisia siitä, että olivat saaneet mahdollisuuden tutustua uusiin opiskelijoihin. Monet kertoivat opintojakson tapaamisten kautta saaneensa ensimmäiset kontaktinsa suomalaisiin ja kokeneensa tämän ensikontaktin merkittäväksi. Onkin varmasti syytä pohtia, miten suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä olevaa kynnystä voidaan jatkossakin madaltaa.

Valkotaululla eri värisin tussein kirjoitettuja tekstejä, ylimpänä allekirjoitettuna otsikko feedback.

Aiheeseen liittyvää