Miten markkinointiviestintä tulisi näkyä sosiaalisessa mediassa, kun markkinoidaan palveluyritystä?

TEKSTI | Jimi Nukal, Jetmir Sallahu ja Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231207152264

Markkinointi on terminä hyvin laaja, mutta tärkeimpänä seikkana markkinointi on myynninedistämistä. Nykypäivänä valtaosa yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnästä on keskitetty sosiaalisen median alustoille. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi teknologian kehittymisestä sekä yhteiskunnan muutoksista. Koska ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa käyttäen sosiaalisen median palveluita, on tässä suuri potentiaali hyvälle tavoitettavuudelle. (Pönkä 2014, 9–10 & 206)

Koska sosiaalisen median alustoilla on valtava määrä käyttäjiä ja näin potentiaalisia asiakkaita on paljon, on markkinointiviestintää hankala kohdentaa ja oikeaa sisältöä hankala valita.

Miten sitten palveluyrityksen markkinointiviestintään kuuluisi keskittyä, kun markkinointia suoritetaan sosiaalisessa mediassa? Tähän kysymykseen löysimme vastauksia tehdessämme markkinointisuunnitelmaa pienyritykselle CAR CARE – Vaasalle. CAR CARE – Vaasa on vaasalainen pienyritys, joka tarjoaa Vaasan alueen autoilijoille autonhoitopalveluita. Loimme yritykselle markkinointisuunnitelman, sillä yrityksen ongelmana oli, että heillä ei ollut varsinaista markkinointistrategiaa eikä heillä ollut tietoa siitä, miten he voisivat parhaiten markkinoida brändinsä sosiaalisessa mediassa ja miten yrityksen asiakkaat kohtasivat yrityksen tarjoamia palveluja. Näin lähdimme suunnittelemaan heille uutta markkinointisuunnitelmaa.

Palveluyrityksen markkinointiviestinnässä keskiössä on luonnollisesti palvelu, mutta mikäli markkinoinnissa keskitytään ainoastaan yrityksen eri palveluiden mainostamiseen, saattaa potentiaaliselta asiakkaalta jäädä tärkeitä seikkoja huomioimatta. Itse palvelun lisäksi tärkeinä seikkoina on huomioitava yrityksen brändi, imago ja arvot. Nämä asiat ovat tärkeitä myös tuotelähtöisessä  markkinoinnissa, mutta ne saattavat jäädä helposti varjoon palveluita markkinoitaessa. Uudella markkinointisuunnitelmalla pyrimme kasvattamaan yrityksen brändin ja palvelujen tietoisuutta sekä vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa sekä muodostamaan yrityksen brändille selkeän imagon, joka jäisi asiakkaiden mieleen. (Grönroos 2015, 396; Rope 2005, 176; Vuokko 2003, 105)

Palveluyrityksen markkinointiviestinnässä tulisi korostaa asioita, jotka tuottavat asiakkaille luottamuksen tunteen ja lisäarvoa. Näitä asioita ovat esimerkiksi läpinäkyvyys ja hyvä vuorovaikutus. Läpinäkyvyyttä on helppo harjoittaa esimerkiksi autonhoidon palveluita tarjoavan yrityksen kohdalla, siten että mainonnassa näytetään tiettyjä autonhoidon palveluihin sisältyviä työvaiheita avoimesti ja myös rohkeasti inhimillisiä virheitä. Näytetään välineitä, joilla työ suoritetaan ja kokemusta, jota työtä tehdessä on kertynyt. Näin yritykselle saadaan luotua hyvää imagoa ja sen brändi vahvistuu. Hyvä vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä luo pohjan, johon sitten rakennetaan jatkoa hyvällä ensimmäisellä palvelukerralla. Kaikki nämä olennaiset asiat ovat suhteessa toisiinsa.

Erinomainen työnjälki on kuitenkin useilla palveluyrityksillä se tärkein myyntiargumentti. Tätä myyntiargumenttia on tehokasta hyödyntää sosiaalisessa mediassa muistaen lisäarvon luomisen. Hyvinä esimerkkeinä Instagram, Facebook sekä TikTok jotka ovat alustoja, joilla videoiden ja kuvien julkaisu sekä selaaminen on tehty erittäin vaivattomaksi. Näillä alustoilla työnjälkeä kannattaa ehdottomasti markkinoida esimerkiksi autonhoidon palvelujen markkinoinnissa alkutilanteen ja työn jälkeen lopputilanteen vertailua. Lisäarvoa voidaan luoda esimerkiksi korostamalla nuorta yrittäjyyttä tai esimerkiksi työssä hyödynnettäviä Suomessa valmistettuja materiaaleja. Lisäksi julkaisujen aikatauluttaminen ja tietty julkaisurytmi ovat tärkeitä sosiaalisen median markkinoinnissa. Julkaisujen aikatauluttamisella voidaan vaikuttaa optimaalisiin julkaisuaikoihin, kuten esimerkiksi viikonloppuaamuihin, jolloin useilla ihmisistä saattaa olla käytössä enemmän aikaa sosiaalisen median selaamiselle.

Ennen uutta markkinointisuunnitelma yrityksen sosiaalisen median kanavien sisältö ei ollut kovin laadukasta ja julkaisuja tehtiin silloin tällöin, mutta markkinointisuunnitelmaan jälkeen tämä muuttui. Sisältöä suunniteltiin asiakkaan kiinnostus mielessä ja julkaisuja julkaistiin selkeällä tahdilla luomallamme julkaisuaikataululla. Sisällöllä haluttiin näyttää asiakkaille yrityksen ammattitaitoja ja työntekijöiden osaamista käyttäen ennen-jälkeen – kuvia sekä kuvaamalla työntekijöitä hoitamassa asiakkaiden autoja. Tasaisella julkaisurytmillä edesautetaan näkyvyyttä, parannetaan todennäköisyyttä uusille seuraajille sekä ylläpidetään vuorovaikutusta.

Kun tiedetään millaista sisältöä markkinoidaan, voidaan sisältöä julkaista ensin useammissa eri kanavissa. CAR CARE – Vaasan tilanteessa huomasimme, miten paljon eroavaisuuksia eri sosiaalisen median alustojen välillä oli, vaikka julkaistu sisältö oli hyvin samankaltaista. Tässä tärkeimpinä seikkoina on huomata erot numeraalisesti sekä vuorovaikutuksen kannalta. Esimerkkinä julkaistu TikTok -julkaisu saattoi saada tuhansia näyttökertoja, mutta tuotti suhteessa paljon vähemmän konkreettisia asiakkaita kuin esimerkiksi Facebook, jossa asiakkaat ottivat yhteyttä paremmin, vaikka näyttökerrat eivät olleetkaan samaa luokkaa. Kun yrityksen sosiaalisen median alustojen analysointitiedoista saadaan kävijä- sekä käyttäjätietoja, on markkinointiviestintää helpompi kohdentaa.

Nykypäivänä yrityksen kuuluisi niin omassa tarjonnassaan, kuin markkinointiviestinnässään ajatella toimintaa asiakkaan kannalta. Helpointa on aloittaa ajattelemalla omia asiakassegmenttejä, niiden demograafisia tekijöitä, mahdollisia preferenssejä sekä varallisuutta. Tärkeintä on suorittaa aktiivista analysointia ja seurantaa yrityksen palveluiden markkinoinnissa, sillä mitä nopeammin erilaisiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin reagoidaan, sitä parempi potentiaali sillä on luoda uutta yritykselle. Tietenkään ei saa unohtaa sosiaalisen markkinoinnin tuottavuutta eli myynnin edistämistä. On tärkeätä seurata, mitkä toimet sosiaalisen median markkinoinnissa ovat kannattavia myös yrityksen talouden ja tuottavuuden kannalta. (Rope 2005, 155; Rope 2005, 161; Lahtinen & Isoviita 2000, 90–91)

Pääsimme CAR CARE – Vaasan kohdalla hyödyntämään myös maksullisia mainoksia yrityksen markkinoimiseen. Näitä mainoksia julkaisimme Facebookissa ja Instagramissa, joissa arvioimme yrityksen saavan parhaiten yhteyttä asiakassegmenttiinsä. Mainoksissa toimme esille CAR CARE – Vaasan brändiä ja brändin arvoja, sekä kaikissa mainoksissa löytyi yrityksen yhteistiedot kuten puhelinnumero ja sähköposti sekä myös suorat linkit heidän eri sosiaalisen median kanaviin ja nettisivuille. Tällöin asiakas pystyi heti ottamaan yhteyttä yritykseen, eikä hänen tarvitse lähteä etsimään yrityksen palvelujaan ja kanavia erikseen esimerkiksi hakukonetta käyttäen. (Komulainen 2018)

Markkinointisuunnitelma osoitti olevan menestys, sillä markkinointisuunnitelman toteuttamisen jälkeen kaikki CAR CARE – Vaasan sosiaalisen median kanavien kävijämäärät kasvoivat, ja niihin tuotetut sisällöt keräsivät entistä enemmän seuraajia sekä yhteydenottojen määrät kasvoivat.

Lähteet
  • Grönroos, C. 2015. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 5. painos. Helsinki. Talentum.

  • Komulainen, P. 24.1.2018. Sosiaalisen median hyödyt – miksi markkinoida sosiaalisessa mediassa? Call to Action. Viitattu 8.9.2023. Saatavilla https://calltoaction.fi/sosiaalinenmedia/miksi-ja-miten-markkinoida-sosiaalisessa-mediassa/

  • Pönkä, H. 2014. Sosiaalisen median käsikirja. Jyväskylä. Saarijärven Offset Oy.

  • Rope, T. 2005. Suuri markkinointikirja. Helsinki. Gummerus Kirjapaino Oy.

  • Vuokko, P. 2003. Markkinointiviestintä – merkitys, vaikutus ja keinot. Porvoo. WS Bookwell

Aiheeseen liittyvää