Sosiaalisen median rooli B2B-yrityksen liiketoiminnassa

Elämme aikaa, jossa sosiaalinen media on merkittävä osa monen arkea. Sosiaalisen median avulla pystymme verkostoitumaan ihan eri tavalla kuin ennen; voimme jakaa tietoa ja ylläpitää ihmissuhteita; voimme etsiä inspiraatiota ja tehdä ostopäätöksiä. Yritykset hyötyvät, kun ne pystyvät tavoittamaan asiakkaansa helposti eri sosiaalisten median kanavien kautta. Yrityksen tarvitsee vain luoda tili ja aloittaa käyttö.

TEKSTI | Janette Ojalammi ja Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024062457018

B2B-yritykset eroavat B2C-yrityksistä siten, että asiakkaana on kuluttajan sijasta yritys. B2C-yritys markkinoi suoraan loppukäyttäjälle, joka voi tehdä ostopäätöksen itsenäisesti, kun taas B2B-yrityksen prosessi ostopäätöksestä tilaukseen on yleensä monivaiheinen. B2B-yritys voi tehostaa asiakkuushallintaansa sosiaalisen median avulla. Sosiaalinen median alustojen avulla yritys voi markkinoida yritystään, verkostoitua ja löytää uusia potentiaalisia asiakkaita. Sosiaalista mediaa hyödyntämätön yritys voi yllättyä huomatessaan, kuinka laajan asiakaspotentiaalin se voi tavoittaa. (Kananen, 2019, 11, 35.)

Sosiaalisen median alustoja ovat muun muassa Facebook, Instagram, LinkedIn jaTiktok. Yritys voi käyttää näitä kaikkia alustoja yhtä aikaa, mutta tämä vaatii yritykseltä osaamista, kiinnostusta ja kiinnostavaa sisältöä.

Janette Ojalammin opinnäytetyön tarkoitus oli rakentaa markkinointisuunnitelma Sirico Electronics Oy:lle. Yritys toimii sopimuselektroniikan alalla ja yrityksen asiakkaat ovat Suomessa sijaitsevat teknologialan yritykset. Yritys myy sopimusvalmistuspalvelua – eli valmistaa asiakkaan tuotteen asiakkaan oman designin mukaan. (Sirico electronics, n.d.)

Asiakaskertomuksilla mielikuvia luomaan

Tutkimus osoitti, kuinka paljon hyötyä yrityksellä olisi sosiaalisen median käytön lisäämisestä. Sopimuselektroniikan alalla toimivalla pk-yrityksellä on paljon kilpailijoita, joten näkyvyys ja verkostoituminen on sille tärkeää. Yrityksellä on myös paljon osaamista ja tyytyväisiä asiakkaita, mikä tulisi näyttää ulospäin. Sosiaalista mediaa voidaan yrityksen kohdalla hyödyntää yrityksen markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Ylläpitämällä yrityksen kotisivuja ja LinkedIn-tiliä yritys voi lisätä näkyvyyttä ja antaa nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille tietyn mielikuvan itsestään. (Sanoma, 2023; Virtanen, 2020, 5, 80.)

Tutkimuksessa selvisi, että yrityksen asiakkaat toivoisivat lisää näkyvyyttä yritykselle, ja että yrityksen markkinointi nykyhetkeen asti on ollut vähäistä. Tämä voidaan korjata hyödyntämällä sosiaalista mediaa viestinnässä ja asiakassuhteiden ylläpitämisessä. Lisäämällä sisältömarkkinointia yrityksen kotisivuille, yritys voisi parantaa asiakaskokemusta. Yrityksen kohdalla tullaan lisäämään asiakaskertomuksia yrityksen kotisivuille, joiden kautta yritys luo asiakaslähtöistä mielikuvaa itsestään. (Kurvinen & Seppä, 2016, 181.)

Sosiaalisen median alustat toimivat myös kanavana yrityksen kotisivuille. Some-postauksien yhteydessä voidaan linkittää kotisivu postaukseen, joka johtaa kiinnostuneet henkilöt yrityksen kotisivuille. Kotisivujen liikennettä ja kävijöiden käyttäytymistä kotisivuilla voidaan seurata Google Analytics:in avulla. Google Analytics on työkalu, joka asennetaan yrityksen kotisivuille. Se kerää tietoa kävijöiden käyttäytymisestä. Sosiaalista mediaa voidaan siis hyödyntää markkinoinnin onnistumisen mittaamisessa. (Digimarkkinointi, n.d; Ise, n.d.).

Sosiaalisen median rooli yrityksen liiketoiminnassa on merkittävä. Nykypäivänä kaikki tapahtuu verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Kun yritys oppii hyödyntämään sosiaalisen median alustoja päivittäisessä toiminnassaan, he pystyvät luomaan lisäarvoa yritykselle. 

Lähteet
  • Ise. (n.d). Google Analytics keskeiset seurattavat mittarit. Saatavilla 30.1.2024 https://ise.fi/google-analyticsin-keskeiset-seurattavat-mittarit/

  • Kananen, J. (2019). Digitaalinen B2B-markkinointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

  • Kurvinen, J. & Seppä, M. (2016). B2B-Markkinoinnin ja myynnin pelikirja. Printon.

  • Sanoma. 2023. Asiakaskokemus muodostuu pienistä asioista. Saatavilla 24.2.2024 https://media.sanoma.fi/ajankohtaista/nakemyksia-markkinoinnista/asiakaskokemus-muodostuu-pienista-asioista

  • Sirico Electronics. (N.d). Mitä yritys tarjoaa asiakkailleen? Saatavilla 8.9.2023 https://www.sirico.fi/fi/company

  • Virtanen, S. (2020). Somemarkkinoinnin työkirja. Helsingin seudun kauppakamari.

Aiheeseen liittyvää