Opiskelijoiden kokemuksia ARMAS-festivaalista VAMK:ssa

Armas on valtakunnallinen festivaali, joka järjestettiin kaksiviikkoisena tapahtumana eri puolilla Vaasaa. Armas-festivaalin tarkoituksena on juhlistaa ikääntymistä ja tavoitteena on tuoda ikääntyneiden ääni kuuluviin, kokea ikääntyminen oman näköisenä ilman rajoituksia sekä luoda iloinen ja energinen tapahtuma. (ARMAS.)

TEKSTI | Anne Puska, Sanna Saikkonen ja Susanna Weber
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121371034

Armas-päivä järjestettiin Vaasan ammattikorkeakoulun Aleren torilla ja tiloissa lokakuussa 2022. Armas-päivän tarkoituksena oli luoda kohtaamistilanteita ikäihmisille ja opiskelijoille. VAMK:lta osallistui juhlan järjestämiseen ja toteutukseen yhdessä opettajien kanssa neljä opiskelijaryhmää sosiaali- ja terveysalalta. Armas-päivä suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Vaasan ikäihmisten kulttuurialan toimijoiden verkoston kanssa.

Opiskelijoiden osallistuminen Armas-festivaalin toimintaan 

Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Armas-päivän yhteistyössä opettajien ja alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhteydenpito oli vilkasta ja toimivaa puolin ja toisin. Oli hienoa tehdä tämän kaltaista työelämäyhteistyötä. Opiskelijat suunnittelivat erilaisia pisteitä, toimivat juontajina ja aulaemäntinä auttaen sekä opastaen Armas-päivään osallistuvia. 

Tapahtuma alkoi auditorio Florencessa kooten yhteen opiskelijat ja tapahtumaan saapuneet vieraat. Sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikön tervetuliaispuheen jälkeen julkistettiin Pidä huolta –musiikkivideo, jonka ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat ovat tehneet syksyn Luovat menetelmät -opinnoissa. Musiikkipainotteinen ohjelma jatkui Pohjanmaan liiton tukemana maakuntataitelija Satu Sundenin ja Pasi Luoman esityksellä sekä osallistavalla työpajalla, jossa osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla yhteissoittoa viuluilla. Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tuottamien videotervehdysten myötä vaasalaiset ikäihmiset toivat terveisensä tapahtumaan. Yhteisohjelmallinen osuus päättyi sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaamaan taukojumppaan.  

Kuva 1. Sairaanhoitajaopiskelijat pitämässä kuulon tutkimiseen liittyvää vastaanottopistettä.

Auditorio Florencen tapahtumien lisäksi opiskelijat toteuttivat erilaisia toimipisteitä (kuva 1), joissa korostuivat toiminnallisuus, osallisuus, luovuus, mittaukset sekä ohjaus ja neuvonta. Sairaanhoidon opiskelijoiden järjestämissä mittauspisteissä mitattiin muun muassa verensokeria ja verenpainetta. Saaduista arvoista keskusteltiin, annettiin kannustavaa palautetta ja tarvittaessa ohjattiin ottamaan yhteyttä seurantaa ja mahdollista hoitoa varten hoitavaan tahoon. Myös korvia tutkittiin ja annettiin hoito-ohjeita sekä mitattiin kuuloa (kuva 2.) Näön tutkimuspisteelle oli välillä jonoa, kun opiskelijat tutkivat lähi- ja kaukonäköä. Opiskelijat puhuivat muistista ja testasivat sitä muistitestien avulla. Liikunnallisessa toimintapisteessä opiskelijat suunnittelivat ja ideoivat ikäihmisten jumppaa, tasapaino- ja kävelynopetustestejä. Testit perustuivat UKK-instituutin julkaisemiin testeihin. (UKK-instituutti a.) Lisäksi jaettiin materiaalia, joka oli erityisesti suunnattu yli 65-vuotiaille. Materiaalissa on hyvää ohjeistusta palauttavaan uneen, arjen tauottamiseen sekä miten monipuoliseen liikkumisella vahvistetaan terveyttä ja toimintakykyä. (UKK b.)  Kodin turvallisuuspisteessä aiheina oli muun muassa korkeille paikoille turvallisesti kiipeäminen, paloturvallisuus, kulkuväylien esteettömyys, riittävä valaistus, mahdolliset apuvälineet ja kaatumisen ehkäiseminen. Kodin turvallisuuden hahmottamisessa käytetiin esimerkiksi kotitapaturmien tarkistuslistaa. (Kotitapaturma.) Ravitsemuspisteessä jaettiin tietoa terveellisestä ravitsemuksesta, keskusteltiin painosta ja ravintotottumuksista. Lisäksi ko. pisteellä opiskelijat jakoivat osallistujille maistiaisia Nutricia-tuotteista. Lisäksi opiskelijat haastattelivat osallistujia kysymällä heidän kokemuksia terveydenhuollosta ennen vanhaan.

Sosionomiopiskelijoiden luovat toimintapisteet sisälsivät kädentaitoja, unelmakartan tekemistä sekä nostalgisen musiikkivisailun. Tapahtuman osallistujilla oli myös mahdollista saada ohjausta digitaalisten palvelusta ja digiturvallisuudesta tietoturvapajassa samalla, kun opiskelijat kertoivat tapahtumasta laajemmalle yleisölle sosiaalisen median kautta Instagramissa. Kaikessa toiminnassa koko päivän ajan korostuivat kohtaaminen, kuunteleminen, ohjaus ja neuvonta. 

Opiskelijoiden kokemuksia toiminnan järjestämisestä ja asiakkaiden kohtaamisesta 

Opiskelijat kirjasivat kokemuksia toiminnan järjestämisestä. He kuvasivat saaneensa hyviä kokemuksia tapahtuman järjestämisestä ja toiminnan toteutus koettiin onnistuneeksi. Positiivista oli oppia tapahtumien järjestämistä ja toteutusta käytännössä. Armas-festivaali ikäihmisten tapahtumana oli mukava, erityisesti siitä syystä, että siinä korostui ikäihmisten osallisuus ja osallistaminen. 

Opiskelijat kuvasivat kohtaamisia positiivisesti, oli mukavia kohtaamisia. Erilaiset mittaukset onnistuivat hyvin ja asiakkaat vaikuttivat tyytyväisiltä. 

”Asiakkaat olivat mukavia ja uteliaita” 

“Positiivisia kokemuksia, asiakkaat olivat kiinnostuneita ja kiitollisia saamastaan infosta. Osa vaikutti hieman jännittyneiltä päivän aikana.” 

“asiakkaiden kohtaamiset oli ihania ja monet jäivät jutustelemaan pisteelle” 

“Päivä oli kiva, koska sai kohdata monenlaisia ihmisiä opiskelijoista ikäihmisiin” 

Myös ammatilliseen osaamisen ja asiakkaisen kohtaamiseen opiskelijat kokivat saaneensa kokemusta. 

“Toimintaa toteuttaessa tuli tunne, että kuin olisi pitänyt omaa vastaanottoa. Oli positiivinen kokemus ylipäätään ja toiminta oli mukavaa.” 

Opiskelijoiden kehittämisideoita jatkossa järjestettäviin vastaaviin päiviin 

Kehittämisideoissa korostuivat mietteet, miten tavoittaa useampia asiakkaita ja kohderyhmiä. Ehdotuksena oli, että toimintaa voisi Vaasassakin viedä asiakkaan luo kuten palvelutaloihin tai osallistua jo säännöllisesti kokoontuviin ryhmiin. Tällaisia ryhmiä voisivat olla esimerkiksi eri järjestöjen pitämät tilaisuudet.  Näin on toimittukin ja esimerkiksi tänä vuonna sosionomiopiskelijoita on ollut palvelutalo Vuorikodilla Armas-festivaalien avajaisjuhlassa toteuttaen työpajaa ikäihmisiä osallistavin menetelmin. Aiheesta on julkaistu kirjoitus Energiaa-lehteen otsikolla ”Kulttuuria ja hyvinvointia Armas-festivaaleilla”.

Mainonnan merkitystä pohdittiin ja todettiin, että markkinointi tulee olla tehokasta. Tätä ko. tilaisuutta oli markkinoitu varsin tehokkaasti. Uskoaksemme Alere on ikäihmisten keskuudessa vielä vieras paikka. Tulevina vuosina Aleren toivottiin tulevan tutuksi ja helpoksi paikaksi järjestää esimerkiksi tämän tapahtuman kaltaisia kohtaamistilanteita.  

Myös tapahtuman kulku tulisi tuoda selkeämmin esille siihen osallistuville. Tapahtuman kulkua voisi selkeyttää esimerkiksi siten, että olisi ohjeet missä järjestyksessä pisteitä voisi kulkea ja mistä löytyy mitäkin. Opiskelijat pohtivat olisiko jatkossa mahdollista esimerkiksi järjestää tilaisuuteen bussikuljetus. Alereen saattaa vanhuksen olla vaikea löytää, lisäksi parkkipaikat ovat ulkopuolisille vierailijoille haastavat. Aleren toimipisteissä tulisi jatkossa varmistaa, että mittauspisteisiin olisi helppo löytää. Voitaisiin mahdollisesti hyödyntää eri pisteistä tehtyä karttaa tai reitin selkeää ohjeistusta. Ehdotuksena oli myös vastaavien tilaisuuksia järjestäminen ulkotiloissa, tietenkin säiden niin salliessa. Toisaalta opiskelijat pohtivat, olisiko tapahtuma parempi järjestää lähempänä kaupungin keskustaa, kuten esimerkiksi Rewell Centerissä, jossa tapahtuman kohderyhmä kulkee muutenkin. Opiskelijat olisivat myös itse valmiita jalkautumaan ja järjestämään tapahtumaa sekä työpajoja palvelutaloihin ja erilaisiin senioriryhmiin, jotta mahdollisimman monella ikäihmisellä olisi mahdollisuus osallistua mukavaan toimintaan.  

Lopuksi 

Opiskelijoiden kokemukset olivat hyvin positiiviset ja he toivoivat jatkossakin voivansa olla osana tapahtumien järjestämisessä, organisoinnissa ja ideoinnissa. He pohtivat, että tapahtumat voisivat olla myös moniammatillisia, joihin osallistettaisiin myös muiden koulutusalojen opiskelijat. Opiskelijat toivovat jatkossakin, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa.  

Armas-päivä valittiin lokakuun pedagogiseksi teoksi Vaasan ammattikorkeakoulussa yhdessä liiketalouden Haukkaa Digiä -tapahtumaa. Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa tehdään yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa verkostoissa. Kiitos kaikille Armas-päivää järjestäneille ja siihen osallistuneille. 


Armas-päivä ilahduttaa ikäihmisiä. (Vaasalehti.fi). 

Armas-päivä -kulttuuria & hyvinvointia ikäihmisille 13.10.2022. (VAMK.fi). 

Lähteet
  • ARMAS. Armas-festivaali. Viitattu 9.12.2022 https://armasfestivaali.fi/armas/

  • UKK-instituutti a. Ikäihmisten keskeiset testit. Viitattu 9.12.2022: https://ukkinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/09/A2-liite1-verkkokauppaan-65liikkumisen-suositus-esitetekstit-UKKi.pdfj

  • UKK-instituutti b. Vireyttä liikkumalla. Viitattu 9.12.2022: https://ukkinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/09/A2-liite1-verkkokauppaan-65liikkumisen-suositus-esitetekstit-UKKi.pdf

  • Kotitapaturma.fi. Viitattu 9.12.2022: https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/kodin-turvallisuuden-tarkistuslista/#4a15182d

Aiheeseen liittyvää