Monikulttuurinen teemapäivä VAMK:ssa

TEKSTI | Katja Ketola ja Ahti Nyman
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024041016111

Toteutimme talvella 2024 osana opintojaksoa Monikulttuurinen työ -teemapäivän, johon olimme saaneet vieraiksi Vaasasta maahanmuuttajien parissa työskenteleviä toimijoita. Tarkoituksenamme oli tuoda eri näkökulmia maahanmuuttajiin liittyen sekä tuoda näkyville aiheen parissa Vaasassa työskenteleviä yhteisöjä. Tavoitteemme oli saada työelämä sekä opiskelijat kohtaamaan toisensa teemapäivässä. Opintojakson työelämäosuudessa Nummen koulun valmistavien luokkien ja heidän opettajien avustuksella halusimme mahdollistaa opiskelijoille käytännön kokemusta työskentelystä maahanmuuttajien kanssa.

Teemapäivän aluksi Pia Hägglund Mico Botnia Oy:stä kertoi tulkkipalveluista. Asioimistulkin osaaminen rakentuu kielitaidon ohella oikeasta terminologiasta, tiedosta yhteiskunnasta sekä ammattietiikasta. Hän kertoi työn olevan ajoittain henkisesti raskasta. Tulkin käyttäminen ja hyödyntäminen nykypäivänä parantaa asiakaskokokemusta palveluista sekä on usein myös lainmukaista.

Kirsi Wik kertoi Suomen Punaisesta Rististä (SPR) ja etenkin heidän Vaasan suomenkielisen osaston toiminnasta. Nälkäpäivänkeräys on yksi heidän tunnetuimmista tempauksistaan.  Nälkäpäiväkeräyksen tuotot ohjataan valtakunnallisen katastrofirahastoon. Osa rahoista palautuu takaisin Vaasaan pääasiassa tulipaloavustuksina. Ystävätoiminnan kohteena ovat mm. verkkoystävyys, ystäväapu, kulttuuriystävä, vankilavierailijat ja palvelutaloystävät. Ryhmätoimintana ovat miesten ja naisten ryhmät sekä aivoterveyttä edistävät aivotreenit. Ryhmiä toteutetaan monikulttuurisesti sekä useissa ryhmissä on maahanmuuttajataustaiselle mahdollista harjoitella ja kehittää omaa suomen kielen taitoaan, mikä on koettu tärkeäksi. Myös usein eri kulttuureista tulevat kokevat SPR:n toiminnan olevan hyvä väylä tutustua suomalaisiin ja saada ystäviä. Toimintaan kuuluu myös erilaisia terveyspisteitä, joissa tuodaan tietoa terveyssuosituksista ja voidaan myös toteuttaa erilaisia mittauksia kuten verenpaineen tai verensokerimittaus. Ensiapu- ja valmiusryhmät osallistuvat tapahtumiin ja toteuttavat viranomaisapua. Muuta Vaasan suomalaisen osaston toimintaa ovat verenluovutus, henkilöetsintä, tapahtumat, koulutus, verkostotyö sekä luottamustehtävät.

Anna Lahtinen ja Milja Kainulainen Erityishuoltojärjestön liitto Ehjä Ry:stä kertoivat Vaasan toiminnasta. Ehjä Ry toteuttaa Vaasassa tuetun asumisen toimintaa, jälkihuoltoa sekä ammatillista tukihenkilötoimintaa 7–29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tuetussa asumisessa tavoitteena on auttaa itsenäiseen selviytymiseen arjessa. Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa toiminta liittyy asiakkaan ehdoilla psykososiaaliseen tukeen, harrastuksiin ja koulunkäyntiin. Maahanmuuttajataustaisen nuorten avoimessa tukitoiminnassa tuetaan nuorten kotoutumista, sosiaalisia verkostoja ja itsenäistä ajattelua. Kannustavissa kokemuksissa tuetaan 14–29-vuotiaita maahanmuuttajanuoria työnhaun eri vaiheissa. Kuule minua on pakolais- ja maahanmuuttajataustaisille 18–29-vuotiaille nuorille vertaistuki-, koemusasiantuntija- ja vaikuttamistoimintaa.

Hanna Kakko Vaasan kotouttamispalveluista kertoi heidän tehtävänsä olevan kotouttamislain mukainen ohjaus ja neuvonta alkuvaiheen kotoutujille. Pohdittavaksi jäi mm. maahanmuuton psyykkinen prosessi. Alun ”kuherruskuukauden jälkeen” jolloin tunteina ovat helpotus, innostuneisuus ja kiitollisuus seuraa sokkivaihe, johon liittyy yksinäisyys ja jopa pettymys. Sitä seuraa reaktiovaihe, jota kuvaa mm. univaikeudet, ärtymys ja fyysiset vaivat. Siitä alkaa korjaamisvaihe, missä suru ja koti-ikävä alkavat muuttua uskoksi tulevaisuuteen. Uudelleenorientaatiossa ilo ja surut muuttuvat tavallisiksi tunteiksi ja tyyneys alkaa rakentua. Kotouttamislain kokonaisuudistus (KOTO 24) astuu voimaan vuoden 2025 alusta. Sen tarkoitus on vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä sekä edistää työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien kotoutumista. Kakko kertoi myös omasta roolistaan sekä yksikkönsä toiminnasta.

Welcome officen Petra Winberg kertoi heidän tarjoavan matalan kynnyksen tietoa ja neuvontaa maahan muuttaneille. Neuvontakeskus täytti vuonna 2022 kymmenen vuotta. Welcome Office kartoittaa ja kertoo, millaista ohjausta maahanmuuttaja tarvitsee ja ohjaa oikean viranomaisen luokse. Tehtävänä on myös välittää perustietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista ja toimintaperiaatteista. Winberg kertoi myös omaa monikulttuurista taustaansa, joka herätti ajatuksia monissa opiskelijoissa.

Anna Lahtinen, Milja Kainulainen ja Hanna Kakko ovat valmistuneet oppilaitoksessamme aikaisemmin. Aikaisemmin heitä opettaneena oli ajatuksia herättävää nähdä heidät puhumassa sosionomiopiskelijoille työtehtävistään. Hanna aloitti esityksensä mainitsemalla, että useat koulussa opiskellut asiat ovat tulleet työelämässä vastaan. Anna kertoi, että opintojen aikana opettajan kuvaama näkökulma sosionomin työhön verkosto-osaajana on tullut arjessa tutuksi. Jakso kokonaisuudessaan oli meidän ensimmäinen opintojaksomme yhteisopettajina yhdessä. Ennen suunnittelua pohdittiin, miten kumpikin toivoi, että ideoita kerrotaan ja mikäli jokin pohdituttaa, kuinka se sanoitetaan toiselle. Yhteisenä ajatuksena oli, että heitellään ideoita ja rakennettaan toteutusta molempien ajatusten pohjalta. Ei jaeta erikseen omia rooleja eikä vastuita vaan tehdään asiat tilanteen mukaan yhdessä. Matkalla oli hetkiä, jolloin oli uskallettava mennä hiukan sivuun luottaen siihen, mitä toinen tekee tai miten hän asian näkee. Näiden kautta tuli oivalluksia ja tunne siitä, ettei toimi opettajana yksin vaan vuorovaikutuksessa kollegan kanssa. Yhteisopettajuus voi olla jotakin, mistä oppii jatkuvasti uutta ja minkä avulla voi kehittää omaa ajatteluun ja toimintatapojaan.

Aiheeseen liittyvää