Toiminnallinen opinnäytetyö oppituntina yläkoulussa

Vaasan ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä voi toteuttaa myös oppitunnin. Oppitunteja voi pitää esimerkiksi kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja yhdistyksissä. Oppitunnin teema valitaan yhdessä työelämän kanssa ja teeman tulee kehittää opiskelijan ammatillista osaamista. Opintojakson sisällön opiskelija ideoi yhdessä työelämän ja opintojaksoa ohjaavan opettajan kanssa. Opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisen jälkeen vuorossa on oppitunnin toteutus. Tärkeää on myös palautteen kerääminen oppitunnille osallistuneilta ja mahdollisesti sekä työelämän yhteistyökumppanilta että opettajalta. Toiminnallisella opinnäytetyöllä opiskelija pystyy osoittamaan kykynsä toimia tulevaisuudessa oman alan asiantuntijan tehtävissä ja harjaantuu viestintätaidoissa. Toiminnallisen opinnäytetyön avulla opiskelija myös soveltaa tietoa ja luo uutta.

TEKSTI | Anna-Lotta Säilynoja ja Sanna Saikkonen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024041819210

Vaasan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija Anna-Lotta Säilynoja toteutti opinnäytetyön aiheesta ”Oppitunti Toholammin Kuusiston koulun kahdeksasluokkalaisille seksuaaliterveydestä”. Sen tarkoituksena oli tuoda nuorille ajankohtaista ja turvallista tietoa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Toholammin Kuusiston koulun kanssa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyy niin tutkittu teoriatieto kuin jokin toiminnallinen osuus, kuten esimerkiksi oppituntien pitäminen. Oppituntien pitäminen opettaa myös työelämäyhteistyötä.

Opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta luotiin PowerPoint-esitys oppitunneille. Oppitunteja pidettiin kahdelle kahdeksasluokkalaiselle ryhmälle yhden päivän aikana. Niillä luennoitiin seksuaalisuuteen liittyvistä tärkeistä asioista esityksen avulla. Aiheita olivat seurustelu, seksuaalisuuden monimuotoisuus, yleisimmät sukupuolitaudit ja niiden hoito. Oppituntien lopuksi pelattiin leikkimielinen Kahoot-peli, jossa käytiin lyhyesti läpi oppitunneilla opitut asiat. Seksuaaliterveys aiheena voi olla monelle arka asia ja sen takia oppitunneilla oppilaiden ei tarvinnut osallistua mihinkään toiminnalliseen osuuteen, mihin he itse eivät halunneet. Oppituntien päätteeksi paikalla ollut terveystiedon opettaja täytti kirjallisen palautekyselyn.

Seksuaaliterveyden oppituntien jälkeen purettiin palautekyselyn vastauksia sekä oppituntien sujuvuutta yleisesti opiskelijan toimesta. Palautekyselyn vastauksien mukaan toiminnalliset oppitunnit olivat opettajan ja oppilaidenkin mieleen. Oppituntien aihe koettiin olevan tärkeä varsinkin kahdeksasluokkalaisille, murrosiässä oleville oppilaille.

Toholammin Kuusiston koulu valmisteli oppitunteja varten valmiiksi luokkahuoneen, jossa oli tarpeeksi pulpetteja ja penkkejä jokaiselle oppilaalle sekä videotykki, jonka avulla saatiin esitettyä PowerPoint esitys oppilaille. Yhteistyö Toholammin yläkoulun henkilökunnan kanssa oli sujuvaa sekä mielekästä. Oppituntien valmisteluvaiheessa vaihdettiin sähköposteja oppitunnin sisältöön sekä oppituntien aikatauluun liittyen. Työelämänhenkilöinä Toholammin yläkoulusta toimi yläkoulun rehtori sekä terveystiedon opettaja ja hän oli myös oppitunneilla seuraamassa ja antamassa palautetta. Työelämäyhteistyötä hyödynnettiin varsinkin oppituntien sisällön suhteen. Työelämähenkilönä toimi suuressa osassa terveystiedon opettaja. Hänen kanssansa vaihdettiin ajatuksia oppitunteihin liittyen. Yhteistyö terveystiedon opettajan kanssa toimi hyvin. Sekä opiskelija että työelämä oppivat niin oppituntien sisällöstä kuin niiden pitämisestä. Opettaja ohjasi opiskelijaa jokaisessa vaiheessa opinnäytetyötä.

Seksuaaliterveys kuuluu jokaisen ihmisen elämään iästä, sukupuolesta sekä etnisestä taustasta riippumatta. Jokaisen ihmisen tulee pitää huolta, että kaikki saavat harjoittaa ja näyttää omaa seksuaalisuuttaan niin kuin he itse haluavat. Nuoruudessa seksuaalisuus tulee vahvasti esille murrosiän tuomien muutosten ja ajatusten mukana. Onkin tärkeää, että seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioita puhuttaisiin jo nuoresta iästä lähtien. Vanhempien ja opettajien rooli esimerkin näyttäjinä korostuu tässä vaiheessa elämää. Yläkouluissa toteutettu yhteistyö yhdessä opettajien, vanhempien ja esimerkiksi terveydenhoitajan kanssa on korvaamattoman tärkeää nuorten hyvinvoinnin kannalta. Jokaisen tulee tehdä kaikkensa, että nuoret saavat mahdollisen laadukasta ja ajankohtaista tietoa seksuaalisuuteen liittyen.

Lopuksi

Seksuaaliterveys on aiheena hyvin olennainen osa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja siksi on tärkeää, että seksuaalisuudesta puhuttaisiin jo hyvin nuoresta iästä lähtien.

Aiheeseen liittyvää