Kohtaamisen voima: Sosionomin näkökulma yhteistyöstä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa

VAMK:n kolmannen vuoden sosionomien syventävällä monikulttuurinen työ- opintojaksolla toteutettiin työelämän kanssa yhteinen ohjaamisprojekti. Projekti toteutettiin Vaasan perusopetuksen Nummen koulussa valmistavilla luokilla talvella 2024. Jakson osaamistavoitteena oli monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus kielitietoista ja selkokieltä hyödyntäen. Yhteistyö kyseisen opiskelijaryhmän kanssa ei ollut pelkästään ammatillinen velvollisuus, vaan myös mahdollisuus oppia ja kasvaa sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Kohtaamisen merkitys, vuorovaikutus ja ohjaaminen muodostuivat keskeiseksi osaksi tätä työtä.

TEKSTI | Jasmin Ruutiainen, Ahti Nyman ja Katja Ketola
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024041517693

Kohtaamisesta ymmärtämiseen

Kohtaaminen on avainasemassa sosionomin työssä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Se ei ole vain fyysinen läsnäolo, vaan pikemminkin tila, jossa molemmat osapuolet tuntevat tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi. Kohtaamisen kautta luodaan silta erilaisten kulttuuristen ja kielellisten taustojen välille. Tämä edellyttää sosionomilta kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja tunnistaa hänen kokemuksensa ja tarpeensa. Kohtaamisen tulisi perustua kunnioitukseen ja empatiaan.

Maahanmuuttajaopiskelijoiden kohtaaminen vaatii herkkyyttä heidän taustojaan ja kokemuksiaan kohtaan. On tärkeää olla avoin uusille näkökulmille ja halukas oppimaan erilaisista kulttuureista ja elämäntavoista. Kohtaamisen tulisi olla myös kulttuurisensitiivistä, mikä tarkoittaa kykyä tunnistaa ja kunnioittaa erilaisia arvoja, normeja ja käytäntöjä. Kulttuurisensitiivinen työote auttaa rakentamaan luottamuksellisia suhteita, helpottamaan kommunikaatiota, ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja välttämään stereotypioita ja ennakkoluuloja. Tämä puolestaan mahdollistaa paremman tuen ja ohjauksen tarjoamisen asiakkaille ja edistää heidän hyvinvointiaan ja integroitumistaan uuteen ympäristöön.

Ohjaamisen kielitietoisuus on huomioitava, kun työskennellään äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvan kanssa. On huomioitava lapsen tai nuoren kieli taito, sisältöjen ymmärrys, kannustaminen ja motivaatio uskalluksessa käyttää vierasta kieltä. On kyettävä sanoittaa omaa toimintaa ja ajattelua sekä hyödyntää pedagogisia menetelmiä ohjaamiseen. Havainnollistettava sanoin, kuvin, äänenpainoin ja ilmein omaa toimintaa ja puhetta sekä antaa tarpeeksi tilaa puheelle ja kuuntelulle. Valmistavissa luokissa tulee huomioida myös oppilaiden erilainen kielitaso, jossa voi olla suurta vaihtelevuutta.

Vuorovaikutuksen voima

Vuorovaikutus on keskeinen osa yhteistyötä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Se on prosessi, jossa sosionomi ja opiskelija jakavat ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan keskenään. Vuorovaikutuksen tavoitteena on luoda avoin ilmapiiri, jossa opiskelijat voivat ilmaista itseään vapaasti ja tuntea olonsa arvostetuiksi. Tärkeää vuorovaikutuksessa on kuunteleminen. Sosionomin tulee olla aktiivinen kuuntelija, joka osoittaa kiinnostusta ja empatiaa opiskelijoiden tarinoita kohtaan. Kuunteleminen ei kuitenkaan tarkoita vain sanojen kuulemista, vaan myös niiden taustalla olevien tunteiden ja tarpeiden ymmärtämistä. Tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen vaatii sosionomilta kykyä empatiaan. Vuorovaikutuksen avulla sosionomi voi myös auttaa opiskelijoita löytämään voimavarojaan ja ratkaisujaan vaikeisiin tilanteisiin. Tämä edellyttää kykyä rohkaista ja kannustaa opiskelijoita sekä tarjota heille tukea ja ohjausta tarvittaessa. Aito läsnäolo on yksi tärkeimmistä ohjauksen työkaluista.

Ohjaamisen taide

Ohjaaminen on olennainen osa sosionomin työtä myös maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Ohjaamisen tavoitteena on auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään niitä sekä saavuttamaan omat tavoitteensa. Ohjaaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Se voi sisältää yksilö- ja ryhmäohjausta, opintojen suunnittelua ja neuvontaa sekä verkostoyhteistyötä muiden tukipalveluiden kanssa. Tärkeää ohjaamisessa on kuitenkin yksilöllisyys, joka tarkoittaa opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioimista. Sosionomi voi myös toimia tarvittaessa välittäjänä opiskelijan ja muiden tukipalveluiden kuten psykologien, terapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Tämä edellyttää hyviä verkostoitumistaitoja ja kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä.

Lopuksi

Yhteistyö maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa tarjosi sosionomeille ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa ja tukea yhteiskuntamme monimuotoisuutta. Kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja ohjaamisen avulla sosionomi voi auttaa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä saavuttamaan omat tavoitteensa ja unelmansa. Tärkeää tässä työssä on kunnioitus ja empatia, jotka ovat avainasemassa luotaessa luottamuksellista ja rakentavaa suhdetta asiakkaiden kanssa. Työelämäyhteistyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia soveltaa opittua teoriaa käytäntöön, antaa oppimisen kokemuksia, oivaltamisen ja onnistumisen tunteen sekä toimia tässä tapauksessa valmistavan luokan oppilaille mahdollisuutena kehittää omaa kielitaitoa turvallisen aikuisen ohjauksessa.

Aiheeseen liittyvää