Lääkelaskennan oppimisen ja opetuksen haasteita sosiaali- ja terveysalalla

TEKSTI | Päivi Autio, Taina Huusko, Johanna Latvala ja Helena Leppänen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571813

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan sekä sosionomin ammatilliseen osaamiseen sisältyy lääkehoidon ja lääkelaskujen hallinta. Sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla lääkehoidon osaamisvaatimuksia on enemmän kuin sosionomeilla. Turvallinen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää, että organisaatio, jossa annostellaan lääkkeitä asiakkaille/potilaille testaa työntekijän lääkehoidon teoreettisen ja lääkelaskujen osaamisen.

Valtakunnallinen lääkehoidon opettajien verkosto, LOKKA, kokoontuu säännöllisesti ja tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää lääkehoidon opetusta ammattikorkeakouluissa. LOKKA-verkostosta on jäsen myös Fimean (Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus) työryhmissä ja tänä vuonna yhtenä aiheena on ollut sosionomikoulutuksen lääkehoidon koulutuksen sisältö ja laajuus.

Opiskelijoiden lääkehoidon ja varsinkin lääkelaskujen oppimisen haasteet ovat lisääntyneet viime vuosina kaikissa ammattikorkeakouluissa. Matemaattiset peruslaskutoimitukset, kuten kerto- ja jakolasku, eivät ole osalla opiskelijoista hallussa. Lisäksi laskutapana käytetään verrantoa, jota käyttämällä selvittäisi suurimman osan lääkelaskuista, mutta myös sen käyttö on haastavaa.  Lääkehoidon opetuksessa joudutaan siis kertaamaan/opettamaan aivan peruslaskutoimituksia.

Lääkelaskut ovat sanallisia tehtäviä, joiden ymmärtäminen myös tuo haasteita ja vaativat jonkin verran suhteiden ja määrien hahmottamista. Osa opiskelijoista tarvitsee pienryhmäopetusta tueksi ja sitä ei ole mahdollista toteuttaa opintojaksojen puitteissa/resursseilla. Tähän vaikuttaa myös ryhmäkokojen kasvu.

VAMOK on osallistunut “talkoisiin” ja järjestänyt lääkelaskujen tukiopetusta keväällä ja syksyllä -22 ja osa opiskelijoista on osallistunut näihin tilaisuuksiin. Tukiopetuksen ajankohdat sovittiin hyvissä ajoin lukukauden alussa, näin opiskelijoiden on ollut mahdollista etukäteen katsoa ajankohdat, jolloin he voivat osallistua näihin tilaisuuksiin.  Opiskelijoilla on myös mahdollisuus opiskella itsenäisesti Dose -lääkelaskentaohjelman avulla.

Meillä on tänä syksynä ollut uutena asiana laskimen käyttö jo lääkehoidon peruskurssilla. Laskimen käyttö ei kuitenkaan ratkaise niiden opiskelijoiden haasteita, joilla “pohja” laskemiseen ei ole hallussa.  Tähän on apuna ja uutena tukitoimena tarjolla ensi vuoden alusta opiskelijoille perusteiden kertausta matematiikan opettajan toimesta.  Tukiopetuksen ajankohdat merkitään opiskelijoiden lukujärjestyksiin päällekkäisyyksien välttämiseksi ja osallistumisen mahdollistamiseksi. Toivottavasti tällä moniammatillisella yhteistyöllä saadaan positiivisia vaikutuksia tähän yhteen opintoja hidastavaan tekijään.

Lähteet
  • Fimea. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. https://www.fimea.fi/

  • Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4

Aiheeseen liittyvää