Konedirektiivin 20.7.2027 korvaavan koneasetuksen aikataulu, tarkoitus, rakenne, vaikutukset ja velvoitukset

80-luvun loppupuolella ensimmäistä kertaa käyttöönotettu Euroopan unioniin konedirektiivi tullaan korvaamaan Koneasetuksella EUn alueella. Tämä on merkittävä muutos koneiden ja laitteiden suunnittelussa. Blogikirjoitus käsittelee mikä tulee muuttumaan.

TEKSTI | Petri Saari
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024062456882

Aikataulusta ja milloin koneasetus korvaa konedirektiivin eli milloin koneasetus tulee voimaan?

 • Koneasetus on annettu 14 päivänä kesäkuuta 2023. Tämä asetus kumoaa koneista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY ja neuvoston direktiivin 73/361/ETY.
 • Koneasetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sitä tullaan soveltamaan 20 päivästä tammikuuta 2027 lähtien täysimääräisenä.
 • Kuitenkin muutamia koneasetuksen artikloja sovelletaan jo aiemmin.
  • Digitaaliset dokumentit sallitaan jo tietyin edellytyksin EU alueella.

Millaisia parannuksia koneasetuksella haetaan?

 1. Koneasetuksella pyritään selkeyttämään ja vähentämään tulkintaepäselvyyksiä, täsmentämään määritelmiä, tekemään direktiivistä asetus ja tarkentamaan soveltamisalaa.
 2. EU direktiivi säätää tavoitteista joihin kaikkien EU-maiden on päästävä, mutta jäsenmaat saavat itse päättää miten näihin tavoitteisiin päästään kansallisilla laeilla ja asetuksilla.
 3. EU asetus poikkeaa EU direktiivistä siinä, että asetus on sitova säädös, jota on sovellettava kaikilta osiltaan kaikkialla EU:ssa ja se tulee voimaan ilman jäsenmaiden erillisiä toimenpiteitä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.” (EU:n koneasetus, Art 54)

Kuvissa on havainnollistettu prosessia kuinka EU koneaseuksessa olennaiset turvallisuus vaatimukset saatetaan voimaan Suomessa.
Vanhenevassa EU konedirektiivissä piti Suomessa säätää laki ja asetus, mutta koneasetuksessa astuu voimaan ilman Suomalaista lakia ja asetusta. Uudessa EU koneastuksesta tulee vain suomenkielinen käännös.
 • Koneasetus yhdenmukaistaa konesäätelyn NFL-lainsäädännön (New Legislative Framework) kehyksen kanssa.  Nyt jo 20 tuotesäädöstä on yhteensovitettu NFL lainsäädännön kanssa. Tavoitteena on, että yleiset määritelmät, talouden toimijoiden velvoitteet, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskeva sääntely ja markkinavalvontaa koskeva sääntely ovat koordinoituja.
 • Ditaalisuus
  • Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle tämän helposti ymmärtämällä kielellä painetussa tai digitaalisessa muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kone tai vastaava tuote on tämän asetuksen mukainen.
  • Digitaaliset EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset on asetettava saataville verkossa koneen tai vastaavan tuotteen oletetun käyttöiän ajan ja joka tapauksessa vähintään kymmenen vuoden ajan koneen tai vastaavan tuotteen markkinoille saattamisen tai käyttöönoton jälkeen.
  • Ohjeet voidaan antaa digitaalisessa muodossa. Jos käyttöohjeet annetaan digitaalisessa muodossa, valmistajan on
Tablettia tai pad, josta voidaan lukea käyttöohjeet digitaalisessa muodossa. Vanhenevassa konedirektiivissä käyttöohjeet tuli aina esittää paperikopioilla. Tällä kuvalla havainnollistetaan kuinka uudessa EU koneasetuksessa käyttöohjeet voidaan antaa digitaalisessa muodossa tietyin ehdoin.
 • Merkittävä koneeseen tai vastaavaan tuotteeseen tai, jos se ei ole mahdollista, sen pakkaukseen tai mukana olevaan asiakirjaan tieto siitä, miten digitaaliset ohjeet saa käyttöön;
  • Esitettävä käyttöohjeet muodossa, jossa käyttäjä voi tulostaa tai ladata ne ja tallentaa ne elektroniselle laitteelle, jotta hän voi käyttää niitä milloin tahansa, etenkin koneen tai vastaavan tuotteen rikkouduttua; tätä vaatimusta sovelletaan myös silloin, kun käyttöohjeet on sulautettu koneen tai vastaavan tuotteen ohjelmistoon
  • Asetettava ne saataville verkossa koneen tai vastaavan tuotteen odotetun käyttöiän ajan ja vähintään kymmenen vuoden ajan koneen tai vastaavan tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.
  • Valmistajan on kuitenkin toimitettava käyttöohjeet painetussa muodossa maksutta kuukauden kuluessa, jos käyttäjä sitä ostamisen yhteydessä pyytää.

Uuden koneasetuksen rakenne

 • Uusi koneasetus käsittää 83 resitaalia, 9 lukua ja 11 liitettä.
  • Restaali on johdanto tai alustava lausunto asiakirjassa, jossa selitetään syyt mihin toimi perustuu
  • Luvut
   • Luku I (artiklat 1 – 9): Yleiset säännökset
   • Luku I I (artiklat 10 – 16): Talouden toimijoiden velvollisuudet
   • Luku lll (artiklat 17 – 20): Soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuus
   • Luku IV (artiklat 21 – 23): Vaatimustenmukaisuuden arviointi
   • Luku V (artiklat 24 – 40): ilmoitettujen laitosten notifiointi [sis. myös ilmoitettuja laitoksia koskevat velvollisuudet
   • Luku Vl (artiklat 41 – 44): Unionin markkinavalvonta ja suojamenettelyt
   • Luku Vll (artiklat 45 – 46): Delegoitu säädösvalta ja komiteamenettely
   • Luku Vl I I (artiklat 47 – 48): LuottamukselIisuus ja rangaistussäännökset
   • Luku lX (artiklat 49-54): Siirtymä- ja loppusäännökset
  • Liitteet
   • Liite l, osat A ja B: Koneiden tai vastaavien tuotteiden luokat, joihin on sovellettava jotakin 25 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista menettelyistä
   • Liite ll: Ohjeellinen luettelo turvakomponenteista
   • Liite lll: Olennaiset terveys- ja turvaIIisuusvaatimukset
   • Liite lV: Tekniset asiakirjat
    • A: Koneiden ja vastaavien tuotteiden tekniset asiakirjat
    • B: Osittain vaImiiden koneiden tekniset asiakirjat
   • Liite V, osat A ja B: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (osa A) ja EU-liittämisvakuutus (osa B)
   • Liite Vl: Sisäinen tuotannonvalvonta
   • (moduuliA)
   • Liite Vll: EU-tyyppitarkastus (moduuli B)
   • Liite Vlll: Sisäiseen tuotannon valvontaan perustuva tyypin mukaisuus (moduuli C)
   • Liite lX: Täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli H)
   • Liite X: Yksikkökohtaisen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli G)
   • Liite XI: Osittain valmiin koneen kokoonpano-ohjeet
   • Liite Xll: Vastaavuustaulukko

Miten vaatimustenmukaisuus arvioidaan koneasetuksessa?

Koneasetuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiprosessia. Kuvassa havainnollistetaan kuinka ensin kysytään, sopiiko tuote liitteen A vai B osaan vai onko se näiden määritelmien ulkopuolella. Kuvassa havainnollisettaan myös vaaatimustenmukaisuus moduulien jakautumista sekä pitääkö vaatimustenmukaisuuden havainnoin tehdä ns. ilmoitettu laitos vai ei.

Ketä koneasetus tulee velvoittamaan?

 • Talouden toimijoita eli valmistajia, valmistajien valtuutettuja edustajia, maahantuojat ja jakelijoita
 • EU:n komissiota
 • Ilmoitettuja laitoksia
  • Ilmoitetut laitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty hoitamaan EU:n säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Jos markkinoille tuleva tuotteelle on erityisiä vaatimuksia turvallisuuden, terveyden tai ympäristönsuojelun osalta, voidaan lainsäädännössä edellyttää vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin tekee ilmoitettu laitos.
 • ​​​​​​​​​Jäsenmaiden nimeämiä iImoittavia viranomaisia ja markkinavalvontaviranomaisia

Valmistaja tärkeimmät velvollisuudet

 • Tuotteen riskejä kartoittavat testit ja testien tulosten tulkinta
 • Kirjanpitovelvollisuus valituksista, vaatimusten vastaista tuotteista ja takaisinkutsuista 
 • Jakelijoista tiedottamisesta 
 • Ryhtyä toimenpiteisiin, jos on epäily tuotteen olevan vaatimusten vastainen
 • Riskien ilmoittaminen markkinaviranomaisille vaatimusten vastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä tiedottaminen

Valmistajan valtuutetun edustajan tärkeimmät velvollisuudet

 • Ei kuulu
  • Olennaisten terveys- ja turvallisuusvatitmustenmukaisuuden varmistaminen ja koneen teknisen dokumentaation laatiminen
 • Kuuluu
  • Teknisen dokumentaation sekä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen säilytys markkinavalvontaviranomaisten saatavilla vähintään kymmenen vuotta sekä pyydettäessä tarvittavien tietojen ja dokumentaation toimittaminen markkinavalvontaviranomaisille
  • Pyydettäessä yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten kanssa tuotteen aiheuttamien riskien poistamiseksi

Maahantuojan tärkeimmät velvollisuudet

 • Saatettava markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita
 • Ennen markkinoille saattamista varmistettava, että valmistaja on huoIehtinut velvoitteistaan eli että vaatimustenmukaisuuden arviointi tehty, tekniset asiakirjat laadittu, koneen CE-merkintä kiinnitetty, muut merkinnät tehty (ml. vaImistajan yhteystiedot), tuotteen mukana toimitetaan tarvittavat dokumentit 
 • Omien yhteystietojen ilmoittaminen
  • Nimi, rekisteröity tuotenimi tai tavaramerkki, postiosoite ja verkkosivusto, sähköposti tai muu sähköinen yhteystieto tuotteessa
 • Jos on syytä epäillä tuotetta vaatimusten vastaiseksi, niin tuotetta ei saa saattaa markkinoille, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi
 • Jos tuote aiheuttaa riskin, niin tästä tiedotettava markkinavalvontaviranomaisia ja valmistajaa
 • Varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät saa vaarantaa tuotteen vaatimusten mukaisuutta
 • Vähintään 10 vuoden ajan pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai EU-liittämisvakuutuksen kopio markkinavalvontaviranomaisen saatavilla sekä pyydettessä huolehdittava, että tuotteen tekniset asiakirjat voidaan toimittaa markkinavalvontaviranomaisille.
 • Toimitettava tarvittavat tiedot ja dokumentit mv-viranomaiselle tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi pyydettäessä kielellä, joka on ko. viranomaisen helposti ymmärrettävissä.
 • Tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa pyydettäessä markkinoille jo saatetun tuotteen aiheuttamien riskien poistamiseksi.

Jakelijan tärkeimmät velvollisuudet

 • On samalla tavalla kuin maahantuojankin
  • Jos on syytä epäillä tuotetta vaatimusten vastaiseksi, niin tuotetta ei saa saattaa markkinoille, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi.
  • Varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät saa vaarantaa tuotteen vaatimusten mukaisuutta.
  • Toimitettava tarvittavat tiedot ja dokumentit mv-viranomaiselle tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi pyydettäessä kielellä, joka on ko. viranomaisen helposti ymmärrettävissä.
  • Tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa pyydettäessä markkinoille jo saatetun tuotteen aiheuttamien riskien poistamiseksi.
 • Lisäksi
  • Noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta asetuksen vaatimusten suhteen
  • Varmistettava, että
   • Tuotteessa on CE-merkintä
    • Ei koske osittain valmiita koneita
   • Tuotteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai EU-liittämisvakuutus, jos kyseessä osittain valmis kone.
   • Tuotteen mukana on oltava tarvittavat tiedot, käyttöohjeet tai kokoonpano-ohjeet kohdemaassa ymmärrettävällä EU:n virallisella kielellä.
   • Tuotteesta löytyy tarvittavat merkinnät.
   • Valmistaja ja maahantuoja ovat kiinnittäneet tuotteeseen omat yksilöintitietonsa.
  • Jos tuote aiheuttaa riskin, tästä on tiedotettava valmistajaa tai maahantuojaa sekä markkinavalvonta viranomaisia .

Uusi kaikkia talouden toimijoita koskeva velvollisuus on talouden toimijoiden tunnistetiedot (Art 19)

 • Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisiIle tunnistetiedot talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet niille tämän asetuksen soveltamisalaa kuuluvan tuotteen ja joille ne ovat toimittaneet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen.
 • Voidakseen noudattaa em. kohdassa säädettyä velvollisuutta talouden toimijoiden on säilytettävä kyseisessä kohdassa tarkoitetut tiedot vähintään kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun ne ovat toimittaneet tai niille on toimitettu tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita.

Aiheeseen liittyvää