Oivalluksia VamkIT-hankkeen opinnäytetyöhautomotoiminnasta

Vaasan ammattikorkeakoulussa on hankkeen myötä aloitettu kokeilu opinnäytetyöhautomotoiminnasta syksyllä 2021. Korona-aikana opiskelijoiden itsensä johtamisen taidoilta on vaadittu enemmän ja erityisesti opinnäytetyön viivästymisestä johtuen pudokkaita on aikaisempaa enemmän. Uhkana on, että tulevaisuudessa tämä näkyy tutkintojen tavoiteaikataulujen viivästymisenä. Opiskelijoiden opintoja tukee opintopsykologi, jonka tehtävänä on tukea uusia opiskelijoita ja kehittää digitaalisia palveluja niin, että palvelut tavoittaisivat kaikki opiskelijat. Koko opiskelun ajan opiskelijoita tuetaan kehittämällä tutortoimintaa ja opintojen loppuvaiheessa järjestämällä opinnäytetyöhautomotoimintaa opinnäytetyöprosessin tueksi.

TEKSTI | Heidi Blom ja Anne Puska
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121761370

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Vaasan ammattikorkeakoulu sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta VamkIT-hankkeelle. Hanke on korkeakoulupoliittisesti tärkeä, sillä sen tarkoituksena oli opiskelijoiden koko opiskelu-uran aikainen opintojen ja elämänhallintataitojen tukeminen ja kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on tukea aikataulussa valmistumista, henkistä hyvinvointia ja parantaa työelämävalmiuksia. Lisäksi kehitetään yhtenäinen työkalupakki VamKIT opiskelijoiden tueksi. Kokonaisuuteen kuuluu opintopsykologipalvelut, tehostetut itsensä johtamisen taidot, matematiikan tutor-toiminta ja opinnäytehautomo.

Hankkeen toteutustapa ja markkinointi
Hankketta on toteutettu palkkaamalla opintopsykologi ja nimetty VAMK:n hyvinvointiryhmä, jossa oppilaskunta on edustettuna. Syksyllä 2021 aloitettiin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille kohdistettu opinnäytetyöhautomo-toiminta. Hautomo järjestettiin syksyn 2021 aikana neljä kertaa, noin kerran kuukaudessa neljä tuntia kerralla. Hautomot teemoitettiin seuraavasti: Opinnäytetyön aihe ja tiedonhaku sekä Tritonia palvelut, laadullisen ja määrällisen aineiston keruu, aineiston analyysi sekä opinnäytetyön raportointi. Huolimatta siitä, että hautomoissa oli alustava teema, opiskelijoita tuettiin niiden seikkojen osalta, joissa heillä oli mietteitä ja epäselvyyksiä. Heitä kannustettiin kirjoittamaan, pohtimaan, saamaan vinkkejä ja vertaistukea hautomon opettajilta ja opiskelijakollegoilta.

Opinnäytetyötähautomoa markkinoitiin kaikille sotealan opiskelijoille sähköpostitse keväällä ja syksyllä. VAMKin portaalin etusivulla ilmoitettiin opinnäytetyöhautomon ajankohdista. Lisäksi tutkimus- ja kehittämiskursseilla kerrottiin mahdollisuudesta osallistua pajoihin. Myös koulutusvastuukokouksessa pyydettiin opettajia markkinoimaan erikseen opiskelijoille, joilla opinnäytetyön prosessi oli viivästynyt. Opinnäytetyöhautomon tiedote liitettiin myös opinnäytetyön Moodleen.  Kynnys hautomoon tulemiseen haluttiin pitää matalana ja paikalle olivat tervetulleita opiskelijat ilman erillistä ilmoittamista. Opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua hautomaan osaksi aikaa.

Opinnäytetyöhautomo oli osa VAMKin opiskelijoiden tueksi kehitettyä opinnäytetyön työkalupakkia. Opinnäytetyöohjaamon lisäksi opiskelijoille on ollut tarjolla opinnäytetyön etenemisen tukemiseksi seuraavia yksilöllisiä tukipalveluita:

 • OppariHelp Online (lehtori Kenneth Norrgård)
 • Tutkimustyön kirjoittamisen tukeminen (lehtori Henrik Niemelä)
 • Erityisopettajan tuki opintojen viivästyessä ja haasteissa (lehtori Susanna Weber)
 • Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja opiskelijakyvyn edistäminen (opintopsykologi Lotta Saranpää, Mehiläinen) sekä
 • Opinnäytetyön tiedonhaku (informaatikko Anne Wargelin, Tritonia)

Pohdinta ja johtopäätökset

Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu -julkaisussa (2014) selvitettiin muun muassa erilaisten tekijöiden vaikutusta korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun mukaan suurimpina opintoja hidastavina syinä opintojen etenemiseen vaikuttivat opiskelijan toimeentulon järjestäminen, oma asenne ja motivaatio opiskeluun sekä opintojen vaativuus.

Keskeneräiset korkeakouluopinnot ja opinnäytetyö saattavat vaikuttavat työllistymiseen ja johtaa epävarmoihin työsuhteisiin. Keskeytyksellä on vaikutusta myös korkeakoulun rahoitukseen eikä yhteiskunta hyödy koulutusinvestoinnista täysimääräisesti (Jääskeä & Nissilä, 2011, 16.) Kesken jäänyt tutkinto aiheuttaa opiskelijalle myös pettymyksen. Kyse on yksilön, korkeakoulun ja yhteiskunnan kannalta merkittävästä asiasta.

Sotealan opiskelijoiden osallistuminen opinnäytetyöhautomoon oli varsin vähäistä. On mahdollista, että opiskelijoilla ei ole tarpeeksi motivaatiota opinnäytetyöprosessin etenemiseksi. Voidaan kuitenkin todeta, että hankkeen toteutuminen ja hautomoiden ajankohdat varmistuivat vasta lukujärjestysten julkaisun jälkeen. Siten on mahdollista, että osallistuminen ei muiden opintojen vuoksi ollut mahdollista.

VAMK voi parhaimmillaan kehittää ja tiivistää opinnäytetyön tueksi tarvittavia tukipalveluita. Kokonaisuus tulisi ”paketoida” opiskelijoille selkeäksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyöhautomot voisivat olla kirjattuna kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden lukujärjestyksiin, ja markkinointi olla osa normaalia opinnäytetyöprosessia. Työ-, toiminta- ja opiskelukulttuuria voi muuttaa, koska ympäristö ympärillämme muuttuu. Opiskelijoiden tuen tarve yksilölliseen lisätukeen on ilmeinen erityisesti koronan jälkiseurauksena.  

Opinnäytetyöhautomon tulevaisuuden ideointia:

 • Uuden toimintakulttuurin luominen: VAMKin työkalupakki -kokonaisuuden vakiinnuttaminen osaksi opinnäytetyöhautomo-kulttuuria
 • Yksilöohjaus, ryhmäohjaus, etäohjaus, non-stop-ohjaus, vertaisohjaus: päällekkäisyyksien estäminen opintojaksojen kanssa
 • Kalenterista opetuksetonta aikaa opinnäytetyön tekijöille ja ohjaajille, joka mahdollistaisi osallistumisen opinnäytetyöhautomoon esimerkiksi 2 tuntia kuukaudessa aina tiettynä päivänä kuten kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
 • Vuosittainen opinnäytetyön ohjaajien kehittämispaja: vertaistukea ja yhteisten linjausten laatimista opinnäytetyöohjaajien kesken.
 • Yliopettajien säännöllinen tuki opinnäytetyöohjaajille
 • Tutkittua tietoa aiheesta: Miten onnistua opinnäytetyöohjaajana ja -ohjattavana? Millainen on hyvä opinnäytetyöohjaus ja -prosessi? Mitkä tekijät kannustavat opinnäytetyössä onnistumaan?

Matka -metaforana sopii mielestämme hyvin opinnäytetyön teemaan. Matka opinnäytetyöhön on vaiherikas sisältäen ylä- ja alamäkiä. On pysähdyttävä näkemään, kuuntelemaan, aistimaan ja pohtimaan. Opinnäytetyön matkan välietapit koostuvat pienen pienistä liikkuvista osista. Jotta nämä osat voisivat loksahtaa paikalleen, olisi opinnäytetyön työkalupakilla ja opinnäytetyöohjaamolla paljon annettavaa.

Lähteet
 • Jääskelä, P. & Nissilä, P. (toim). 2011. Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4301-1

 • Opiskelijatutkimus 2014. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:10. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-285-2

Aiheeseen liittyvää