Vastuullisuusstrategian luominen ja tehokas jalkauttaminen

Ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät riskit ja haasteet sekä lisääntyvät että nousevat yhä tärkeämpään asemaan. Vaasan ammattikorkeakoulun Hiilineutraali yhteiskunta YAMK-koulutusohjelman opiskelija Ulla Kososen opinnäytetyössä päivitettiin suomalaisen teknologiayrityksen vastuullisuusstrategia vastaamaan näihin jatkuvasti kasvaviin haasteisiin ja sidosryhmien odotuksiin. Lisäksi tutkittiin konstruktiivisen tutkimuksen keinoin, miten luotu vastuullisuusstrategia jalkautetaan tehokkaasti. Lopputuotoksena yritykselle määritettiin vastuullisuusstrategia vuosille 2023–2028 sekä luotiin yrityksen toimintaan soveltuva seurantasuunnitelma vastuullisuusstrategian jalkauttamiseen.

TEKSTI | Ulla Kosonen ja Asseri Laitinen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024051430253

Maailmaa uhkaavat ilmastonmuutos, luontokato sekä luonnonvarojen ehtyminen, joita tuotanto- ja kulutustapamme kiihdyttävät. Vastuullisuuden kehittäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luontokadon pysäyttäminen ovat ratkaisevan tärkeitä siirtyessämme kohti kestävämpää tulevaisuutta. (Sitra, 2022, 18–20). Maailman talousfoorumi (WEF) julkaisi tammikuussa 2024 uusimman raporttinsa. Vuosittain julkaistava raportti esittelee maailman taloutta ja ihmiskuntaa laajemmin uhkaavia sekä lyhyen että pitkän aikavälin riskejä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana viisi kymmenestä suurimmasta globaalista riskistä liittyy suoraan ympäristöön, merkittävimmiksi riskeiksi nostettiin ilmastonmuutos ja luontokato (kuvio 1). (WEF, 2024, 37–39)

Kuvio 1. Globaalit riskit vakavuuden mukaan pitkällä aikavälillä (WEF, 2024).

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda teknologiayritykselle vastuullisuusstrategia vastaamaan näihin nykyhetken sekä tulevaisuuden vastuullisuushaasteisiin ja -vaatimuksiin. Lisäksi tutkittiin, miten vastuullisuusstrategia jalkautetaan tehokkaasti. Yrityksen aikaisempi vastuullisuusstrategia oli luotu vuonna 2017, jonka jälkeen vastuullisuuskenttä on muuttunut paljon ja lainsäädäntö vastuullisuuden ympärillä on lisääntynyt. Lisäksi hieman sekavaa vastuullisuusstrategiaa alastrategioineen haluttiin selkeyttää.

Vastuullisuusstrategian esiselvitys

Opinnäytetyö, johon tämä artikkeli pohjautuu, toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin vastuullisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, trendejä, kansallisia ohjauskeinoja ja muita yritysten vastuullisuuteen liittyviä olennaisia asioita. Yritykselle relevantteja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvia direktiivejä olivat muun muassa yritysten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD), yritysten huolellisuusvelvoitedirektiivi (CSDDD) sekä kiertotalouden toimintasuunnitelma (CEAP). Kansallisista ohjauskeinoista keskityttiin vihreään siirtymään, uuteen ilmastolakiin sekä kiertotalouden strategiseen ohjelmaan. Muita merkityksellisiä asioita olivat muun muassa vastuullisuuden megatrendit, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä planetaariset rajat (kuvio 2). Nämä toivat vastuullisuusstrategiaan suuntaviivoja ja tarkempaa tietoa siitä, minkälaisiin asioihin yrityksen uudessa vastuullisuusstrategiassa olisi hyvä keskittyä. Näin yrityksessä pystyttäisiin paremmin varautumaan nykyhetken lisäksi myös tulevaisuuden vastuullisuushaasteisiin.

Kuvio 2. Planetaariset rajat. (Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. Richardson ym. 2023; Steffen ym. 2015; Rockström ym. 2009)

Vastuullisuusstrategian luominen

Toisessa vaiheessa yritykselle luotiin vastuullisuusstrategia, joka olisi relevantti vielä vuosienkin päästä. Vastuullisuusstrategian päivityksessä tunnistettiin yritykselle olennaisimmat yritysvastuuseen liittyvät arvot, tavoitteet, mahdollisuudet, riskit sekä muut näkökohdat. Näiden perusteella yrityksen vastuullisuusstrategiaan valittiin kolme teemaa, joista kullekin asetettiin kaksi tavoitetta:

 1. Puhtaan ilman turvaaminen.
  • Asiakkaiden tukeminen heidän päästöjensä vähentämisessä.
  • Hiilineutraali arvoketju
 2. Lähellä ja kaukana olevista ihmisistä huolehtiminen.
  • Huippuluokan asiantuntijat.
  • Eettinen arvoketju.
 3. Arvokkaiden luonnonvarojen suojeleminen.
  • Materiaalien kestävyys ja vastuullisuus.
  • Kiertotalousratkaisut ja tuotteiden elinkaaren pidentäminen

Vastuullisuusstrategian jalkauttaminen

Kolmannessa vaiheessa yritykselle luotiin konstruktiivisen tutkimuksen avulla suunnitelma vastuullisuusstrategian tehokkaaseen jalkauttamiseen. Tutkimuksen lopputuloksena määritettiin seitsemän menestystekijää onnistuneeseen vastuullisuusstrategian jalkauttamiseen. Näihin menestystekijöihin päädyttiin yhdistämällä asiaan liittyvää teoriaa sekä tutkijan omaa tietotaitoa ja kokemusta yrityksen toimintaympäristössä.

 1. Ylimmän johdon esimerkki

Ylimmän johdon esimerkillä ja sitoutumisella on hyvin tärkeä rooli vastuullisuusstrategian jalkauttamisen onnistumisessa. Vastuullisuuden olisi hyvä olla johtoryhmän agendalla säännöllisesti. Mittareiden ja toimenpiteiden säännöllisen seuraamisen avulla on mahdollista arvioida strategian etenemistä, tehdä tarvittavia päätöksiä ja muokata strategiaa ja sovittuja toimenpiteitä tarvittaessa.

 1. Vastuut ja tarvittavat resurssit

Jotta strategian tehokas jalkauttaminen voidaan turvata, tulee jalkauttamiseen tarvittavat resurssit ja vastuut määritellä mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi sisäisen vastuullisuustiimin avulla sovitut toimenpiteet on mahdollista viedä tehokkaasti eri osastoille. Samalla myös yrityksen vastuullisuusosaaminen lisääntyy.

 1. Henkilöstön sitouttaminen

Jos henkilöstö ei sitoudu vastuullisuusstrategiaan, on sen jalkauttaminen hyvin hankalaa. Henkilöstöä voidaan sitouttaa muun muassa osallistamalla henkilöstöä vastuullisuusstrategian suunnitteluun ja jalkauttamiseen, viestimällä strategiasta ja toimenpiteiden etenemisestä avoimesti sekä kouluttamalla henkilöstöä säännöllisesti. Myös avoin keskustelukulttuuri edesauttaa vastuullisuusstrategiaan sitoutumisessa.

 1. Viestintä ja avoimuus

Säännöllinen ja avoin viestintä edesauttaa vastuullisuusstrategian jalkautuksen etenemisestä sekä henkilöstön sitoutumista. Avoimuus ja selkeä viestintä rakentaa luottamusta ja vastuullisuutta sekä edistää yhteistä ymmärrystä strategian vaikutuksista. Sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä kannattaa ottaa huomioon tuleva EU:n vihreät väittämät -direktiivi, joka tuo selkeät säännöt ja ohjeet ilmastoväittämien viestimiselle. (Euroopan komissio, 2023.)

 1. Henkilöstön kouluttaminen

Vastuullisuusstrategiasta kannattaa viestiä ja kouluttaa henkilöstöä säännöllisesti. Lisäksi tietyille toiminnoille, kuten osto- ja tuotekehitystoiminnoille, voi olla järkevää järjestää syvällisempiä vastuullisuuskoulutuksia. Syvällisemmissä koulutuksissa on mahdollista käydä tarkemmin läpi heidän toiminnoissaan relevantteja asioita, kuten lainsäädäntöä, megatrendejä ja mahdollisia riskejä. Lisäksi kannattaa selvittää säännöllisesti eri osastojen koulutustarpeita, sillä vastuullisuuskenttä muuttuu jatkuvasti, joten koulutustarpeetkin voivat lisääntyä.

 1. Mittaus ja raportointi

Mittareiden avulla yritys pystyy seuraamaan, että sen toiminta on halutun mukaista ja tavoitteiden suhteen edetään suunnitelmien mukaisesti. Tärkeää on myös tulosten raportoinnin läpinäkyvyys sekä rehellinen viestiminen onnistumisista ja epäonnistumisista, jolloin sidosryhmien luottamus kasvaa yritykseen. Parhaimmillaan mittarit ovat kvantitatiivisia sekä suhteutettuja niin, että ne pysyvät vertailukelpoisina vuodesta toiseen, vaikka yrityksen henkilöstön määrä, tuotannon suuruus tai muu vastaava tekijä muuttuisi.

 1. Jatkuva parantaminen ja palaute

Vastuullisuustyössä on hyvä muistaa, että virheitä voi tapahtua vaikka niiden riskejä on pyritty pienentämään. Myös käsityksemme vastuullisuudesta voi muuttua yhteiskunnan muuttuessa. On tärkeää olla valmis jatkuvasti parantamaan yrityksen vastuullisuutta ja vastuullisuusstrategiaa mittareineen ja tiekarttoineen. Hyviä periaatteita jatkuvaan parantamiseen ovat:

 • Strategia ei ole koskaan ”valmis”
 • Tarvittaessa ollaan valmiita muokkaamaan ja/tai päivittämään strategiaa ja sen jalkautusta
 • Kaikki muutokset viestitään rehellisesti ja avoimesti
 • Palaute vastuullisuusstrategiasta ja sen jalkauttamisesta on tervetullutta

Palaute ja tulokset

Opinnäytetyön loppuvaiheessa keskeisiltä sidosryhmiltä pyydettiin palautetta vastuullisuusstrategian luomiseen ja jalkauttamiseen liittyen. Kokonaisuudessaan palaute oli positiivista. Palautteen mukaan prosessissa korostui suunnitelmallisuus ja hyvin onnistunut aikataulutus. Tuotekehitys- ja osto-osastoille järjestetty erillinen koulutus vastuullisuudesta oli herättänyt keskustelua ja ajatuksia osastoilla. Palautteessa toivottiin erillistä koulutusta myös myynti- ja markkinointiosastoille tuomaan lisätietoa ja ajatuksia siitä, miten nämä osastot voisivat paremmin hyödyntää vastuullisuusstrategiaa päivittäisessä työssään. Lisäksi EU:n vihreiden väittämien direktiiviehdotus olisi hyvä käydä vielä tarkemmin läpi. Yhteisenä haasteena nähtiin se, miten pystytään pitämään jokainen kohdeyrityksen työntekijä mukana siirtymässä kohti yhä vastuullisempaa yritystä.

Opinnäytetyön tuloksena yritykselle luotiin uusi vastuullisuusstrategia vuosille 2023–2028, jossa on otettu huomioon sekä nykyisiä että tulevia direktiivejä, megatrendejä, suurimpia uhkia vastuullisuuteen liittyen sekä muita merkityksellisiksi koettuja asioita. Yritykselle luotiin myös suunnitelma vastuullisuusstrategian jalkauttamiseen. Nämä molemmat otettiin yrityksen käyttöön syksyllä 2023.

Vastuullisuus on aina ollut dynaaminen käsite ja käsityksemme vastuullisuudesta muuttuu yhteiskunnan muuttuessa. Vasta pidempiaikaisessa seurannassa voidaan todeta, onko luotu vastuullisuusstrategia merkityksellinen vielä vuosien päästä ja onko suunnitelma sen jalkauttamiseen ollut tehokas vai onko siihen tullut muokkaustarpeita vuosien varrella. Tätä seurantaa tullaan tekemään säännöllisesti ja muokkauksia tai lisäyksiä tehdään tarvittaessa.

Linkki opinnäytetyöhön: Vastuullisuusstrategian luominen ja tehokas jalkauttaminen

Lähteet
 • Euroopan komissio. 2023. Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston di-rektiivi – Nimenomaisten ympäristöväitteiden perustelemisesta ja esittämises-tä (vihrerväitteitä koskeva direktiivi). Viitattu 22.3.2024. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0166

 • Kosonen, U. 2024. Vastuullisuusstrategian luominen ja tehokas jalkauttaminen. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202404055844

 • WEF. 2024. The Global Risks Report 2024. 19th edition. Viitattu 22.3.2024, https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf

 • Sitra. 2022. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Viitattu 22.3.2024 https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf

 • Stockholm Resilience Centre, Tukholman yliopisto. 2023. Planetary boundaries. Viitattu 22.3.2024. https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Aiheeseen liittyvää