Opinnäytetyön pituus ammattikorkeakoulussa

Opinnäytetyö on jokaista opiskelijaa koskeva asia. Opinnäytetyön pituus puhuttaa ja opiskelijoilta tulee palautetta sitä, kuinka eri opettajien vaatimukset ovat toisistaan poikkeavia erityisesti juuri työn pituuden osalta. Opiskelijan huolestunut kysymys tutkimustyön kursseilla näyttää usein olevan, onko opinnäytetyöni varmasti riittävän pitkä? Yleensä lause jatkuu, jotta voin saada siitä vitosen. Opiskelijan päässä pituus ja korkea arvosana näyttävät korreloivan keskenään.

TEKSTI | Margit Mannila
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103167442

Vaasan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeessa lukee seuraavasti:

”Suositeltava raportin pituus alemman tutkinnon opinnäytetyössä on noin 30–60 sivua. Parityönä tehdyn raportin pituus on 50–80 sivua. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on pituudeltaan 60–85 sivua. Parityönä tehdyn opinnäytetyön pituus on 80–100 sivua. (Katso esimerkiksi Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 226.) Pituuteen voi vaikuttaa käytännön työn laajuus. Esimerkiksi laitteen suunnittelu, ohjelmointi ja muut sellaiset työt vaativat huomattavan paljon taustatyötä, jolloin raportin pituus voi näiltä osin vaihdella.” (Opinnäytetyöohje 2020, 17.)

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2001, 226) huomauttavat, että vastauksen saaminen tutkimusongelmiin on tärkeämpää kuin työn pituuteen liittyvät ulkoiset seikat. Sivupituus ei siis ole mittari työn sisällöllisestä laadusta ja tieteellisestä tasosta, vaikka tällainen käsitys saattaa edelleen vaikuttaa ohjaustilanteissa. Asia on usein juuri päinvastoin, sillä on hyvin todennäköisetä, että pitkässä työssä on paljon sellaista, mikä ei suorastaan liity tutkimusaiheeseen. Mikäli opinnäytetyön tekijä tarkastelisi työtään kriittisesti ja poistaisi sieltä tarpeettomat asiat, olisi sillä myönteinen vaikutus työn laatuun niin sisällön kuin luettavuudenkin näkökulmasta tarkastellen.

Opinnäytetyö on muutakin kuin tekstin pituus

Opinnäytetyön tekemiseen on tullut viime vuosina huomattava määrä uusia asioita, jotka niin ohjaajan kuin ohjattavankin on otettava huomioon. Vuonna 2019 voimaan tulleella tietosuoja-asetuksella oli vaikutusta myös siihen, että opiskelijan ja ohjaajan tulee olla selvillä myös opinnäytetyöhön liittyvästä eettisestä suosituksesta entistä syvällisemmin. Tietosuoja-asetuksella tarkoitetaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ja omassa regulaatiossamme asia löytyy Tietosuojalaista (1050/2018). Mehtonen (2017) on tiivistänyt opinnäytetyöhön liittyvää ohjeistusta opetusministeriön sivustolle: Ohjeistuksesta saa hyvän käsityksen siitä, mikä on henkilötieto. Vastaavasti Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto on päivittänyt opinnäytetöihin liittyvää eettistä suositusta vuonna 2020. Eettiset suositukset eivät ole rehtorien mielipiteisiin perustuvia ajatuksia, vaan ne perustuvat suoraan lainsäädäntöön sekä tiedeyhteisön kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimuseettisiin periaatteisiin, linjauksiin ja suosituksiin. Mainitut suositukset ovat muotoiltu opiskelijan ja ohjaajan muistilistoiksi sekä niitä avaavaksi tekstiksi.

Kuten edellä jo totesin, tärkeintä opinnäytetyöprosessissa on opiskelijan oppiminen ja henkinen kasvu kohti ammattilaisuutta.

Opinnäytetyöhön liittyvään opiskelijan työpanokseen, kuuluu käytännössä huomattava määrä muita tehtäviä kuin kirjoittaminen. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja yksi opintopiste on laskennallisesti määritelty 27 tunnin työpanosta vaativaksi ponnisteluksi. Näin ollen se tarkoittaa yhteensä 405 tuntia työtä. Työkuorma on laskettu keskiverto-opiskelijan mukaan, joten tämä laskennallinen aika voi, tekijän mukaan merkitsevästi ylittyä tai alittua. Kirjoittamisen lisäksi tähän laskennalliseen työpanokseen kuuluvat ainakin seuraavat asiat:

 • sopimus kohdeorganisaation ja oppilaitoksen kanssa opinnäytetyön tekemisestä
 • tiedonhaku ja perehtyminen aiempiin tutkimuksiin
 • tutkimuksen kyselylomakkeen laatiminen
 • mahdolliset tutkimusluvat
 • nykyisin myös tutkimuskyselyn tietosuojaseloste ja tutkittavan oikeuksiin perehtyminen entistä vahvemmin
 • tutkimuksen aineiston hankinta
 • tutkimuksen aineiston analyysi
 • osallistuminen opinnäytetyön ohjaukseen
 • yhteydenpito toimeksiantajaan
 • valmistautuminen aloitus-, väli- ja loppuseminaariin
 • työhön tehtävät muutokset/korjaukset ym.
 • opponointi
 • oman työn julkinen esittäminen ja siihen valmistautuminen
 • kypsyysnäyte
 • työn julkaiseminen Theseukseen ja muut loppuvaiheeseen liittyvät asia.

Kuten edellä olevasta listasta voi havaita, on opinnäytetyö paljon muutakin kuin vain tuotos, jossa on tietty sivumäärä.

Opinnäytetyön pituus nousee säännöllisesti esiin

Opinnäytetyö on puhuttanut myös meillä Vaasan ammattikorkeakoulussa opettajakuntaa säännöllisin väliajoin. Yksi tällainen kohta oli vuosi 2014. Tarkastelin tuolloin opinnäytetöiden pituuksia eri ammattikorkeakouluissa ja havaintoni oli, että Vaasassa opinnäytetyön keskipituus oli 85 sivua, kun valtakunnallinen keskiarvo oli tuolloin 56 sivua kun tekijöitä oli yksi ja vastaavasti kahden tekijän töissä valtakunnallinen keskimääräinen sivupituus oli 55 sivua. (Mannila 2014.)

Tämän vertailun tekemisen lähtölaukauksena oli tuolloin ammattikorkeakoulujen kansallinen vertailu, joka julkaistiin Talouselämässä. Vertailu sai aikaan ilmestyessään huomattavasti julkisuutta etenkin vuonna 2011, kun se ilmestyi (muistaakseni) ensimmäisen kerran. Silloin parhaaksi AMK:ksi nousi Kajaani. Vaasa sijoittui tuolloin hännänhuipuksi ja me luonnollisesti aloitimme itsetutkiskelun, miksi olemme viimeisenä? Heti seuraavana vuonna (2012) tehdyssä vertailussa tilanne oli jo muuttunut. Kajaani oli pudonnut sijalle 22. Luonnollisesti pohdittiin taas syitä siihen miksi näin on? Ollaanko vaan oikeasti niin surkeista surkeimpia vai mitä teemme eri tavalla kuin muut?  (Mannila 2014.) Toki Talouselämän mittarin kyvykkyys toisaalta validiteettiin ja yhtäältä reliabiliteettiin ei ollut täysin selvä. Katse meillä kiinnittyi silloin kuitenkin opinnäytetyöhön, sillä siitä oli tullut varsin runsaasti palautetta. Olin myös itse kiinnittänyt huomiota kohtuullisen suuriin sivumääriin, sillä osa opinnäytetöistä näytti ylittävän jopa väitöskirjapituuden.

Ryhdyin vuonna 2014 tutkimaan ammattikorkeakoulujen vuoden 2012 Talouselämä-lehden uutisoinnin kärkijoukkoa. Kävin katsomassa jokaisen koulun kohdalta 10 ensimmäistä opinnäytetyötä, jotka olivat silloin Theseuksen ensimmäisellä sivulla. Otin ylös töiden sivupituuden ja oliko työ tehty yksin vai pari- tai ryhmätyönä. Sain aikaan taulukon, jossa olivat ammattikorkeakoulut ja niiden koulutusohjelmissa julkaistujen opinnäytetöiden sivupituudet. Tarkastelin, siis varsin epätieteellisesti, kuinka pitkiä opinnäytetöitä vuoden 2012 kärkiviisikossa keskimäärin on julkaistu. Tilanne näytti silloin näillä mainituilla muuttujilla seuraavalta:

 1. Mikkeli 64 sivua
 2. Saimaa 53
 3. Seinäjoki 56
 4. Jyväskylä 63
 5. Tampere 45

Ensimmäisellä sijalla oli Mikkeli, jossa opinnäytetöiden keskiarvo oli tolloin 64 sivua.

Saimaa AMK:ssa vastaavasti sivupituus oli 53 sivua, Seinäjoella 56, Jyväskylässä 63 ja Tampereella 45. Näiden viiden kärjen opinnäytetöiden pituuden keskiarvo oli 56 sivua. Entäpä meillä Vaasassa, miltä tilanteemme näytti. Tässä joukossa olimme ylivoimaisella kärkisijalla, jos mittarina kenellä on pisin opinnäytetyö. Nimittäin meidän keskimääräinen sivupituutemme oli 85 sivua. Vaasassa tehdyt opinnäytetyöt olivat tuolloin keskimäärin 29 sivua pidempiä kuin muualla tehdyt vastaavan tasoiset opinnäytetyöt ja parityönä tehdyt 30 sivua pidempiä kuin muualla. Ei tarvitse olla pitkän matematiikan guru, kun oivaltaa, että meidän opiskelijamme puursivat lähes tuplasti enemmän sivuja kuin muissa ammattikorkeakouluissa. Ylipitkät opinnäytetyöt eivät ole omiaan edesauttamaan valmistumisprosessi.

Koska käytössäni oli myös mahdollisuus tutustua vuoden paremmuus 2013 vertailuun, otin sen toiseksi kohteekseni. Suluissa oleva ensimmäinen numero on keskiarvo yksin opinnäytetyön tehneen sivumäärästä ja kenoviivan jälkeen oleva luku on parityönä tehdyn opinnäytetyön keskimääräinen sivupituus. Käytin jälleen samaa menetelmää: Theseuksen sivuston kymmenen ensimmäistä opinnäytetyötä.

Kymmenen parasta ammattikorkeakoulua 2013 (Talouselämän ranking)

1. Mikkelin amk (opinnäytetyön pituus 17.9.2014 64)
2.-3. Jyväskylän amk ja Laurea-amk (Vantaa) (63/50.2)
4. Seinäjoen amk (56)
5. Saimaan amk (Lappeenranta) (53)
6.-7. Diakonia-amk (Helsinki) ja Tampereen amk (48/45)
8. Arcada – Nylands svenska (Helsinki) (-)
9. Lahden amk (53,5)
10. Oulun amk (53,3)

Oli mielenkiintoista havaita, että viiden kärki vaihtui vuoden aikana jonkin verran. Mikkeli oli pitänyt ykköspaikkansa ja sen kakkospaikkaa jakoivat Jyväskylä ja Laurea. Seinäjoki oli vastaavasti pudonnut kolmanneksi ja Saimaa oli menettänyt kakkostilan ja pudonnut viidenneksi. Tulkintani on, että kärkiviisikko oivalsi tuolloin varsin nopeasti uuden rahoitusmallin perusperiaatteet ja tuotantomallin logiikan. He ryhtyivät toimiin ja varmistivat tuotannon tehokkaan läpivirtauksen. Opinnäytetöiden sivumäärä pysyi ennallaan vuoden 2012 listalla olleilla viidellä korkeakoululla.

Uusi tarkastelu 2021

Tarkastellessani jälleen (24.2.2021) oman oppilaitoksemme lukuja on kymmenen Theseuksessa julkaistuin opinnäytetyön keskimääräinen sivumäärä 55,4 sivua. Opinnäytetyöt on otettu siinä järjestyksessä, kun ne tarkasteluhetkellä Theseuksen etusivulla olivat. Ero lyhyimmän (37 sivua) ja pisimmän (90 sivua) opinnäytetyön välillä on 53 sivua. Tämä ero on merkitsevä, sillä keskimäärin meillä tehdyt opinnäytetyöt näyttäisivät olevan 55, 6 sivua pitkiä. Voi karrikoidusti sanoa, että 90 sivuun työhön sisältyy lähes 3 opinnäytetyötä.

opinnäytetyöyksikkösivumäärä90 sivua37 sivua
1sote46– 449
2sote80-1043
3tekniikka37-530
4sote46-509
5tekniikka54-3617
6sote52-3815
7sote47-4310
8IB61-2924
9liiketalous47-4310
10sote90053
Taulukko 1 VAMK:n opinnäytetöiden sivumäärät perustutkinnossa, tarkastelupäivämäärä 24.2.2021.

Kävin samalla läpi myös muiden ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt. Luvut löytyvät Taulukosta 2. Opinnäytetöiden pituudet suomalaisissa ammattikorkeakouluissa 24.2.2021. Pisin opinnäytetyö näyttää olevan Haaga-Heliassa. Se sivumäärä on 113 sivua ja lyhin vastaavasti löytyy Ahvenanmaalta Högskolan på Åland, jossa tehty työ on 24 sivua pitkä. Eroa töillä on sivupituuden suhteen huimat 89 sivua.

OppilaitosSivumäärätKeskiarvoEroEro VAMK
Centria-ammattikorkeakoulu36; 36; 38; 57; 44; 54; 39; 29; 42; 4842,328-10,7
Diakonia-ammattikorkeakoulu54; 49; 35; 35; 34; 41; 43; 53; 79; 4446,745-6,3
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu35; 48; 50; 39; 113; 41; 67; 70; 33; 7557,1801,5
Hämeen ammattikorkeakoulu34; 34; 58; 71; 44; 82; 91; 87; 42; 5659,9574,3
Högskolan på Åland41; 38; 37; 39; 58; 42; 46; 24; 51; 4141,734-13,9
Humanistinen ammattikorkeakoulu55; 39; 104; 71; 67; 59; 31; 48; 51; 4557651,4
Jyväskylän ammattikorkeakoulu52; 69; 67; 46; 38; 36; 43; 53; 60; 8650,750-4,9
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu43; 50; 46; 68; 102; 43; 37; 64; 40; 8057,3651,7
Kajaanin ammattikorkeakoulu42; 44; 45; 63; 44; 77; 83; 57; 48; 3353,650-2
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjala)44; 60; 55; 91; 35; 52; 87; 63; 26; 5456,7651,1
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu35; 59; 112; 68; 33; 36; 46; 33; 44; 2549,187-6,5
LAB-ammattikorkeakoulu24; 39; 58; 51; 55; 44; 86; 39; 86; 5351,162-4,5
Lahden ammattikorkeakoulu70; 77; 38; 48; 49; 66; 96; 51; 7056,5580,9
Lapin ammattikorkeakoulu45; 29; 72; 80; 46; 38; 58; 68; 48; 7155,542-0,1
Laurea-ammattikorkeakoulu42; 34; 61; 41; 60; 47; 74; 67; 106; 3556,7721,1
Metropolia Ammattikorkeakoulu41; 64; 62; 61; 35; 38; 51; 46; 46; 4448,829-6,8
Mikkelin ammattikorkeakoulu; XAMK72; 52; 34; 45; 32; 44; 65; 39; 63; 7852,446-3,2
Oulun ammattikorkeakoulu53; 53; 84; 41; 59; 45; 56; 49; 42; 7055,243-0,4
Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)73; 34; 26; 29; 79; 43; 29; 33; 53; 5345,253-10,4
Saimaan ammattikorkeakoulu69; 37; 47; 55; 36; 53; 57; 54; 57; 10056,5640,9
Satakunnan ammattikorkeakoulu46; 49; 45; 50; 31; 29; 103; 53; 41; 3948,672-7
Savonia-ammattikorkeakoulu34; 85; 36; 45; 60; 34; 46; 32; 21; 8347,664-8
Seinäjoen ammattikorkeakoulu73; 57; 49; 45; 39; 48; 52; 37; 50; 7552,538-3,1
Tampereen ammattikorkeakoulu42; 26; 34; 37; 41; 52; 45; 49; 44; 404126-14,6
Turun ammattikorkeakoulu34; 40; 38; 49; 56; 42; 30; 27; 80; 10049,673-6
Vaasan ammattikorkeakoulu46; 80; 37; 40; 54; 52; 47; 61; 47; 9055,6530
Yrkeshögskolan Arcada72; 88; 52; 49; 45; 52; 43; 52; 575145-4,6
Yrkeshögskolan Novia35; 51; 55; 45; 68; 41; 48; 28; 38; 4044,927-10,7
51,46
Taulukko 2 Opinnäytetöiden pituudet suomalaisissa ammattikorkeakouluissa 24.2.2021.

Muutos vuoteen 2014

Kuten jo edellä mainitsin, vuoden 2014 tilastoon verrattuna ovat omat opinnäytetyömme ovat lyhentyneet vuoden 2014 keskiarvosta, joka oli 85,5 sivua/opinnäytetyö nykyiseen 55,6 sivuun/opinnäytetyö. Eroa oli huimat 29,9 sivua. Tämä on huomattava muutos. Edelleenkin asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Valtakunnalliseen keskiarvoon 51,4 sivua verrattuna nykyinen sivupituutemme näyttää tällä aineistolla olevan 4,14 sivua enemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo. Vaihteluväli keskiarvoissa on Hämeen ammattikorkeakoulu 59,9 sivusta Tampereen ammattikorkeakoulun 41 sivuun. Eroa on 18,9 sivua. Vaasan ero pienimmän sivumäärän kanssa on 14.6 sivua enemmän ja suurimman välillä 4,3 sivua vähemmän. Ehkä olisi paikallaan, että opinnäytetyöohjeistusta tarkasteltaisiin valtakunnallisella tasolla, samalla tavalla kuin Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) tarkastelee tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä ohjeita (TENK 2021). Tällainen ohjeistus laittaisi opinnäytetyöt todennäköisesti paremmin samalle viivalle eivätkä koulujen perinteet ja ohjaajien omat henkilökohtaiset tavoitetasot ohjaisivat opinnäytetyön pituutta opiskelijan näkökulmasta kohtuuttomaan suuntaan.

Lähteet
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. 2020. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. Viitattu 24.2.2021. http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.pdf?_t=1578480382

 • Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus. (EU) 2016/679. Document 32016120679. Viitattu 25.2.2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2001. Tutki ja kirjoita. 6.─7.painos. Tammi. Helsinki.

 • Kymmenen parasta ammattikorkeakoulua 2012. Talouselämän ranking. Talouselämä.

 • Kymmenen parasta ammattikorkeakoulua 2013. Talouselämän ranking. Talouselämä.

 • Mannila. M. 2014. Ammattikorkeakoulujen ranking. Perheyrittäjyys-Family Business. Viitattu 24.2.2021. http://tutkimu.blogspot.com/2014/12/ammattikorkeakoulujen-ranking.html

 • Mehtonen, T. 2017. Tietosuoja ja opinnäytetyö. Okm.fi. Viitattu. 25.2.2021. https://it.oamk.fi/13345

 • Opinnäytetyöohje. 2020. Vaasan ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.2.2021. https://www.vamk.fi/fi/opiskelijoille/opinto-opas/opiskeluvamkissa/thesis/

 • Tietosuojalaki 1050/2018. Finlex. Viitattu 25.2.2021. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050

 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2021. TENK. Viitattu 25.2.2021. https://tenk.fi/fi

Aiheeseen liittyvää