Kansainvälinen opiskelijavaihto valttikorttina työelämässä

Kansainvälinen osaaminen, kuten kielitaito ja kulttuurinen herkkyys ovat nostattaneet painoarvoa globalisoituvassa Suomessa. Nykypäivän työmarkkinoilla kansainvälistä kokemusta arvostetaan yhä enemmän. Kansainvälinen kokemus ei pelkästään ruoki yksilön kielitaitoa vaan kansainvälisen kokemuksen on todettu vaikuttavan myös yksilön henkiseen kasvuun ja oman identiteetin löytämiseen.

TEKSTI | Annukka Poutanen ja Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061955583

Kansainvälinen opiskelijavaihto on nykyään helpoin ja suosituin tapa suorittaa osa korkeakouluopinnoista ulkomailla. Opiskelijavaihtoon voidaan lähteä eri järjestöjen kautta tai opiskelija voi sopia itsenäisesti vaihdosta toisen korkeakoulun kanssa. Erasmus-vaihto on yksi yleisimmistä ja suosituimmista tavoista lähteä suorittamaan opiskelijavaihtoa ulkomaille Euroopassa. (Opiskeleulkomaillla, 2021) 

Tutkimukset ovat nostaneet esille tiettyjä motivaatiotekijöitä, jotka saavat opiskelijat hakeutumaan opiskelijavaihtoihin. Halu kokea jotain uutta, matkustaminen, uusien ihmisten tapaaminen löytyvät tältä listalta. Opiskelijavaihtoon siis hakeudutaan pääosin ”hauskanpidon perässä” eikä niinkään akateemisten syiden takia. Tämän tiedon ei tulisi kuitenkaan huolestuttaa, sillä tutkimukset osoittavat, että opiskelijavaihdolla on vaikutuksia yksilön työelämävalmiuksien kehittymiseen. Erityisesti kielitaidon ja rohkeuden vieraan kielen käyttämiseen nähdään kehittyvän opiskelijavaihdon myötä. Myös muut työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät. Opiskelijan kiinnostus kansainvälisyyttä kohtaan voi myös syventyä opiskelijavaihdossa. (Lesjak ym. 2015)

Työelämätaidot

Annukka Poutasen opinnäytetyössä tutkittiin työelämätaitoja viestintätaitojen, asiakaspalvelutaitojen ja myyntitaitojen kehittymisen näkökulmasta. Viestintätaidoissa keskityttiin erityisesti esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin. Työssä käsiteltiin myös viestintätaitoja yleisesti ja sanattoman viestinnän merkitystä vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalvelutaidoissa pääpainona oli kulttuurinen näkökulma aiheeseen.

Viestintätaidot ovat käsitteenä sen verran laaja, että sitä on haastava selittää yksiselitteisesti. Viestintätaidot voidaan kuitenkin nähdä olevan kirjallisia ja suullisia taitoja, joita ihmiset käyttävät jokapäiväiseen kommunikaatioon. Työelämässä arvostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutustaidot ovat viestintätaitoja, jotka kehittyvät läpi koko elämän. Esiintyminen on keskeinen osa nykypäivän työelämää. Esiintymistaidot ovatkin keskeinen työelämätaito. Esiintymistaidot eivät rajoitu vain esiintyjän omaan karismaan. Esiintymistaidot muodostuvat eri asioista, kuten mm. puhujan äänenvoimakkuudesta ja puheen temposta. Myös sanaton viestintä korostuu esiintymistilanteissa. (Kailonen ym. 2004)

Toisena teoriaosuutena opinnäytetyössä oli markkinointiviestintä. Markkinointiviestintä on kuitenkin hyvin laaja kokonaisuus, joten työssä keskityttiin käsittelemään asiakaspalvelutaitoja ja myyntitaitoja. Myyntitaidot koostuvat useasta eri tekijästä. Hyvän myyjän piirteisiin on luokiteltu mm. sanavalmius ja rohkeus. Myös vahvat vuorovaikutustaidot voidaan nähdä myyjälle tärkeänä piirteenä (Kalliomaa, 2011). Asiakaspalvelutaidot linkittyvät vahvasti vuorovaikutustaitoihin. Onnistuneessa asiakaspalvelutilanteessa sekä myyjälle että asiakkaalle jää hyvä fiilis vuorovaikutustilanteen jälkeen. Erityisesti kulttuurisessa asiakaspalvelutilanteessa asiakaspalvelijalta vaaditaan erityistä kulttuurista herkkyyttä. Kaikki kulttuuriset normit eivät välttämättä näy ulospäin, vaan osa jää helposti huomaamatta, sillä kulttuurien välillä voi olla suuriakin eroja. (Nieminen, 2014)

Opiskelijavaihdon vaikutus työelämätaitojen kehittymiseen

Opinnäytetyössä selvitettiin haastatteluiden avulla, kuinka opiskelijavaihto on vaikuttanut opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymiseen. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että erityisesti kielitaidon, vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen nähtiin kehittyvän. Myös myynti- ja asiakaspalvelutaidoissa havaittiin kehitystä suurimmalla osalla haastatteluun vastanneista. Kaikki haastatteluun osallistuneet opiskelijat listasivat kielitaidon kehittyneen. Kiinnostus kansainvälisyyttä kohtaan lisääntyi myös monella opiskelijavaihdon myötä. Suurin osa haastateltavista kertoi myyntitaitojen kehittyneen erityisesti esiintymis- ja vuorovaikutustilanteiden ansiosta. Vaihto-opiskelija joutuu helposti monenlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, jotka kehittävät useita työelämässä tarvittavia taitoja. Yllättävää oli, että opiskelijavaihdossa vuorovaikutus- ja esiintymistilanteet ovat olleet suuressa roolissa opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymisen kannalta. 

Lähteet
  • Kailonen, M., Suntinen, R. & Vallisaari, M. 2004. Viesti ja vaikuta. WSOY. Porvoo.

  • Kalliomaa S. 2011. Vuorovaikutus myyntityössä: avaimia myyntityöhön. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

  • Lesjak, Miha & Emil Juvan, Elizabeth M. Ineson, Matthew H. Yap, Eva Podo-všovnik Axelsson (2015): Erasmus student motivation: Why and where to go? In: High Education: The International Journal of Higher Education Research, Vol. 70, N 5 S .845–865 (2015). https://doi.org/10.1007/s10734-015-9871-0

  • Nieminen M. 2014. Monikulttuurillinen asiakastyö. Tietosanoma. Helsinki.

  • Opiskele ulkomailla. 2021. Erasmus – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille. https://www.opiskeleulkomailla.fi/erasmus-4518

Aiheeseen liittyvää