Mindful Ageing -hanke positiivisen ikääntymisen edistämiseksi

Mindful Ageing oli EU-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena oli yli 50-vuotiaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäminen. Hankkeessa oli mukana kuusi maata ja organisaatiota Suomesta, Bulgariasta, Ranskasta, Kreikasta, Irlannista ja Iso-Britanniasta. Suomesta hankkeessa mukana oli Vaasan ammattikorkeakoulu. Hankkeen poliittisena tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin ja organisaatioihin ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi kaikkialla EU:ssa. Hanke aloitettiin syksyllä 2020 ja se päättyi elokuussa 2023.

TEKSTI | Lauri Latva-Nikkola, Ville Lehmann, Virpi Välimaa ja Helena Leppänen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230926137466

Bootcamp

Hankkeeseen kuuluva Positiivisen ja tietoisen ikääntymisen tapahtuma järjestettiin Vaasan ammattikorkeakoululla, tavoitteena tukea ikääntyneiden ihmisten tietoisuutta hyvinvoinnin tärkeydestä ja terveysongelmien ehkäisystä. Hankkeen tapahtumapäivät pidettiin toukokuussa 2022, jolloin tapahtumapäiviä oli kaksi, sekä loka-marraskuussa 2022, jolloin tapahtumapäiviä oli kolme. 

Tapahtumapäivien teemana oli mielen ja kehon hyvinvointi sekä positiivinen ikääntyminen. Ohjelmaan kuului tutustumista erilaisiin tietoiseen läsnäoloon eli mindfulnessiin perustuviin harjoituksiin ja teemoihin, kuten meditaatioon, syvähengitykseen ja joogaan. Lisäksi tapahtumapäivien ohjelmaan kuului miellekartan tekemistä, mielen seurantaa ja tutustumista neurolingvistiseen ohjelmointiin (NLP).  Neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa tai toimintamalli, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä kehittämään ja käyttämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa tilanteissa (NLP-yhdistys, 2023). 

Tietoista läsnäoloa ja sen käyttöä terveydenhuollossa on tutkittu jo vuodesta 1979. Tuolloin Massachusettsin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan perustettiin stressinhallintaklinikka ja potilaille aloitettiin hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon perustuvan stressinhallintamenetelmän (MBSR) opettaminen. Hyväksyvään tietoisen läsnäolon harjoittaminen MBSR- ja muiden menetelmien muodossa on osoittautunut tehokkaaksi stressin ja stressiperäisten sairauksien lievittäjäksi. (Kabat-Zinn 2017, s. 34.) 

Kevään Positiivisen ja tietoisen ikääntymisen tapahtumapäiviin osallistui 14 henkilöä. Osallistujat olivat iältään 51 – 80 vuotiaita. Syksyllä ensimmäiseen ja toiseen tapahtumapäivään osallistui 10 ja kolmanteen päivään kahdeksan henkilöä, jotka olivat iältään 63 – 75 vuotiaita. Yhtä miestä lukuun ottamatta kaikki osallistujat olivat naisia. Osallistujien sukupuolijakaumasta voisi päätellä, että myös miehiä tulisi haastaa enemmän pohtimaan positiivista ikääntymistä ja erilaisia mindfulness-teemoja. 

Positiivisella ikääntymisellä on havaittu olevan myönteisiä terveysvaikutuksia aivoille. Aivojen toiminta voi jopa parantua iän myötä, kun aivot kompensoivat ikääntymisen vaikutuksia. Ymmärrystutkimukset viittaavat siihen, että aivot kompensoivat rappeutuneita toimintoja pitääkseen ajatus- ja muistiprosessit vahvempina. Aivojen ikääntymistä koskeva tutkimus osoittaa, että positiiviset elämäntapatekijät, kuten liikunta voivat hidastaa rappeutumisen vauhtia. (Carter 2010, s. 207.) 

Osallistujien palautteita Positiivisen ja tietoisen ikääntymisen (Bootcamp) tapahtumapäivistä. (taustakuva Pixabay) 

Support group ”tukiryhmä”

Osana Mindful Ageing-hanketta järjestettiin myös kaksi tukiryhmää (Support Group). Kyse oli vertaisryhmistä, joissa Positiivisen ja tietoisen ikääntymisen tapahtumaan osallistuneet halukkaat pääsivät tapaamaan vielä tapahtumapäivien jälkeen. Tukiryhmien tavoitteena oli saada tukea muilta ryhmään osallistujilta hyvinvointia koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Support Group -tapaamisissa osallistujilla oli mahdollisuus jakaa muille ryhmään osallistuville omia mietteitään tai mahdollisia ongelmiaan, joista voidaan yhdessä keskustella ja jakaa neuvoja, antaa lohdutusta tai vaikkapa johdatusta ongelman ratkaisemiseksi. Support Groupissa mukana on yleensä ammattilainen tai ohjaaja, joka johdattaa rakentavaa keskustelua, antaa vinkkejä ja mahdollistaa rauhallisen keskusteluympäristön ilman häiriöitä. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja antaa neuvoja. Tärkeää on, että toista kuunnellaan ja tullaan kuulluksi. Sosiaalisen tuen on osoitettu parantavan fyysistä ja henkistä terveyttä sekä luovan edellytyksiä selviytyä arjen stressaavista tilanteista. (Olivine, 2022.) 

Support Group- tukiryhmiä järjestettiin kokonaisuudessaan kaksi kappaletta. Ensimmäinen vuonna 2022 touko- ja elokuussa ja toinen 2023 tammikuussa. Ryhmät muodostettiin Bootcampin päätyttyä. Osallistujille kerrottiin mahdollisuudesta osallistua tukiryhmän toimintaan Bootcampien aikana ja ne herättivätkin osallistujissa kovasti mielenkiintoa. Tapaamiset järjestettiin niin, että ohjaajat ja osallistujat pääsivät kaikki olemaan paikan päällä, niin sanotusti kasvotusten. Tapaamisten paikkana toimi Vaasan ammattikorkeakoulun tilat, lisäksi yhtenä päivänä ryhmä kokoontui ammattikorkeakoulun lähialueen puistossa. Tapaamisista ja tilojen käytöstä ei koitunut kustannuksia osallistujille. Jokainen tapahtuma kesti noin kolmesta neljään tuntiin. Osallistujien rekrytoinnissa Bootcampiin, kuin myös Support Groupiin, tuotti ongelmia Covid-19 ja lähestyvä joulu. Joulun vuoksi toista Support Group tapaamista siirrettiin kokonaisuudessaan tammikuuhun 2023. 

Tukiryhmistä saatujen positiivisten palautteiden perusteella voidaan päätellä, että osallistujat nauttivat ja tunsivat olonsa turvallisiksi ryhmässä. Jokaisessa tapaamisessa osallistujille annettiin tarpeeksi aikaa pohtia ja jakaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan keskenään. Osallistujat pitivät siitä, että heitä aidosti kuunneltiin ja he pystyivät vapaasti sekä rauhallisesti puhumaan. Kaikki osallistujat olivat eläkkeellä olevia naisia. Tukiryhmän päivät koostuivat hengitysharjoitteista, mindfulness-harjoituksista, kahvi- ja elämyshetkistä, avoimista kysymyksistä osallistujien ja ohjaajien kesken sekä rauhallisista keskusteluista. Ryhmän viimeisessä kokouksessa osallistujat suunnittelivat ja sopivat jatkavansa tapaamisia keskenään kerran kuukaudessa. Runsas hankkeeseen liittyvien lomakkeiden määrä, joita täytettiin ryhmien aikana, yllätti osallistujat. Lomakkeiden avulla muun muassa arvioitiin osallistujien odotuksia ja mietteitä. Arviointikysymyksiin vastattiin kaiken kaikkiaan positiivisesti. 

Osallistujien palautteita tukiryhmien (Support Group) tapaamisista. (taustakuva Pixabay) 

Online Academy ”verkkoakatemia”

Mindful Ageing-hankkeeseen liittyen järjestettiin toukokuussa 2023 Vaasan ammattikorkeakoululla Multiplier Event, jossa kerrottiin hankkeesta sekä hankkeeseen liittyvästä verkkoalustasta (Online Academy). Tapahtumaan osallistui henkilöitä muun muassa työterveyshuollosta ja potilasyhdistyksistä. 

Online Academy on internetissä oleva verkkoalusta, joka tarjoaa materiaalia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Alusta on tarkoitettu ikääntyville, sekä ikääntyvien parissa työskenteleville tukityöntekijöille. Online Academy koostuu pienistä harjoituksista, kuten muistipeleistä ja ladattavista värityskirjoista sekä erilaisista koulutusmoduuleista. Koulutusmoduulit sisältävät monipuolisesti tietoa fyysisen ja henkisen terveyden ylläpitämisestä ja parantamisesta mindfulness-tekniikoiden avulla. Hankkeeseen voi tutustua sen nettisivuilla: https://mindfulageing.eu/fi/ 

Nettisivujen kautta pääsee myös kirjautumaan verkkoalustalle osion E-oppiminen alta. 

”The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” [Project number: 2020-1-UK01-KA204-078841]

Lähteet
  • Carter, R. (2010). Aivot. Readme.fi

  • Kabat-Zinn, J. (2017). Mindfulness: tietoisen läsnäolon perusteet. (2. uud. Painos). Viisas Elämä.

  • Litovaara, A. (2018, 31.lokakuuta). Mindfulness työelämässä - mitä se on? Oppia.fi. Blogi. Noudettu 3.9.2023 osoitteesta https://blog.oppia.fi/2018/10/31/mindfulness-tyoelamassa-mita-se-on/

  • Olivine, A. (2022, 17. elokuuta). What to know about Support Groups. Verywell Health. Noudettu 5.8.2023 osoitteesta https://www.verywellhealth.com/support-group-5205220/

  • Suomen NLP-yhdistys, 2023.

Aiheeseen liittyvää