VAMKin alumneilta vinkkejä nykyisille opiskelijoille

TEKSTI | Iida Svärd & Juha Vierola
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020112817

Kyselyn tausta ja toteutus

VAMK kuten muutkin Suomen ammattikorkeakoulut tekevät vuosittain, loppuvuodesta Uraseuranta- kyselyn entisille AMK- ja YAMK -tutkinnon suorittaneille opiskelijoilleen. Kyselyssä kartoitetaan viisi vuotta aiemmin valmistuneiden entisten opiskelijoiden uraa, työllistymistä, tyytyväisyyttä tutkintoon sekä oman osaamisen ja työn vastaavuutta. Tulokset vaikuttavat VAMKin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan rahoitukseen, ja niitä hyödynnetään koulutusten ja toimintamme kehittämisessä.

Kyselyyn vastaaminen onnistuu sähköpostitse tai tekstiviestinä saadun kyselylinkin avulla. Viestit lähetetään vastaajille keskitetysti ennalta määritellyssä aikataulussa, minkä lisäksi ammattikorkeakoulu voi lähestyä vastaajia myös henkilökohtaisesti enintään kaksi kertaa, parhaaksi havaitsemallaan tavalla. VAMKissa on tavoiteltu vastaajia henkilökohtaisesti puheluin. Uraseurantakyselyn toteuttamiseksi on perustettu valtakunnallinen uraseurantaverkosto, joka toimii yhteistyössä Arenen koulutusvaliokunnan kanssa. Arenen roolina on uraseurantakyselyn ohjausryhmän asettaminen sekä kyselyn sisältöjen, aikataulutuksen sekä eettisten periaatteiden hyväksyminen vuosittain. (Turun Ammattikorkeakoulu, 2022.) VAMKia uraseurantaverkostossa edustaa yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

Vuoden 2021 kyselyn keskeisimmät tulokset

Viime vuoden lopussa tehdyn Uraseuranta-kyselyn vastausprosentti, vuonna 2016 valmistuneiden osalta oli 42%. Tulos oli valtakunnallisesti viidenneksi korkein, mistä olemme todella ylpeitä. Vastaajista lähes kaikki olivat vastaushetkellä työllisiä. Tutkintoa vastaavalla alalla työskenteli AMK- tutkinnon suorittaneista 85% ja YAMK-tutkinnon suorittaneista jokainen vastaaja. Yli puolet alumneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa, ja 70%:in mukaan VAMKissa suoritetut tutkinnot tunnetaan tutkintoa vastaavilla aloilla hyvin tai erittäin hyvin. Lisäksi 58% kertoi olevansa samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että työantajat arvostavat heidän tutkintoaan.

Puhekupla: Jos jotain sanottavaa olisi entiselle itselleni kouluaikoina, sanoisin, että huolet kykenemättömyydestä ja tietämättömyydestä hälvenevät, kun saat sen ensimmäisen työpaikan ja ratas alkaa pyörimään. hymiö. Puhekupla: Sanonta "työssä oppii", pitää erittäin hyvin paikkaansa. Tärkeää on myös kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa varsinkin konsulttialalla.

Kyselyssä VAMKin alumneilta pyydettiin myös vinkkejä nykyisille opiskelijoille. Heidän mukaansa työelämässä tarvitaan alasta riippumatta erityisesti oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta sekä ongelmanratkaisutaitoja, mutta myös uuden oppimisen ja omaksumisen sekä analysoinnin ja johtopäätösten tekemisen kykyjä. Koulutusalakohtaiset arviot näkyvät alla olevassa taulukossa. Korkeat, 5,0 tai enemmän keskiarvoksi saaneet osaamisalueet on lihavoitu. Viimeisimmässä kyselyssä peräti puolet vastaajista (106) kertoi lisäksi avoimessa vastauksessaan, millaista osaamista kannattaa kehittää silmällä pitäen tulevaisuuden työelämää. Vastauksissa esiin nousivat erityisesti tietoteknisten taitojen kehittäminen aina MS Officen tuotteista (esim. Word, Excel) alakohtaisten IT- ratkaisuiden tuntemukseen. Töiden digitalisoituminen edellyttää siis sen mukaista osaamista. Toinen selkeästi korostuva kokonaisuus olivat sosiaaliset taidot kuten vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa yhteistyössä, asiakaspalvelutaidot ja verkostoitumistaidot.

Ajatuskupla: Kirjoista ja luennoilta opittu iskostuu vasta harjoittelussa/työelämässä. Ajatuskupla: Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä monessa tehtävässä. Ajatuskupla: Ei kannata keskittyä tiettyjen sovellusten käyttämiseen todella hyvin, vaan kehittää valmiutta oppia uusia sovelluksia, ja ymmärtää miten.
Asteikolla 1-6,
kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat
nykyisessä työssäsi?
Kauppa-,
hallinto-
ja
oikeus-
tieteet
Tietojen-
käsittely
ja
tieto-
liikenne
Tekniikan
alat
Terveys-
ja
hyvin-
vointi­-
alat
Alan keskeiset termit, menetelmät ja periaatteet4,64,45,05,4
Esihenkilö- ja johtamisosaaminen3,53,13,73,0
Itsenäinen työskentely ja ajanhallinta5,44,95,25,3
Kehittämisosaaminen4,54,74,44,3
Kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä5,15,15,15,0
Kyky oppia ja omaksua uutta5,45,35,35,5
Liiketaloudellinen osaaminen (mm. budjetointi)4,22,53,62,4
Moniammatillisissa ryhmissä toimiminen4,23,94,55,5
Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus5,35,25,35,6
Ongelmanratkaisutaidot5,25,55,25,3
Opinnoista saatu käytännön osaaminen4,14,14,14,9
Organisointi- ja koordinointitaidot5,04,74,95,1
Stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin5,34,95,15,7
Tiedonhankintataidot5,05,55,14,5
Tieto- ja viestintätekniikan taidot4,95,14,74,4
Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä4,24,54,24,2
Tutkimusmenetelmäosaaminen2,83,53,62,9
Verkostoitumistaidot4,43,74,44,3
Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot5,14,55,05,7
Yrittäjyystaidot3,11,92,61,9

Yksityiskohtaisempia tuloksia sekä valtakunnallisesti että VAMKin osalta voi tarkastella Opetushallituksen tietopalvelusta, Vipusesta. Tulosten visualisoinnissa voi esimerkiksi tarkastella, millaisissa työtehtävissä eri tutkinnoilla voi työskennellä ja millainen on palkkataso.

Aiheeseen liittyvää