MINDFUL MANAGERS -hanke oli ja meni, mitä jäi käteen?

Työstressiä pidetään keskeisenä terveys- ja turvallisuusriskinä koko Euroopan unionin alueella (EU:n OSHA, 2016). Vaikka mahdollisuus työskennellä lisää yksilön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, muuttuva työtahti ja työn luonne voivat luoda paineita mielen-terveyteen ja hyvinvointiin (TTL, 2021). Myös ihmisten yksilölliset kokemukset ja niiden ajankohdat vaikuttavat stressiherkkyyteen. Mindful Managers -hankkeen tavoitteena oli tuottaa uusi koulutusohjelma, jonka avulla voitaisiin vähentää työyhteisöissä mielenter-veyteen liittyvää stigmaa ja tukea julkisen sektorin johtajia työhyvinvoinnin edistämisessä työpaikalla (Oppijan opas 2019).

TEKSTI | Suvi Kallio & Sanna Saikkonen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060132657

Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Mindful Managers oli kolmen vuoden mittainen (2017–2020) Erasmus+-hanke (Oppijan opas 2019).  Hankkeessa olivat Vaasan ammattikorkeakoulun lisäksi mukana Inova Consultancy (Iso-Britannia), Obelisk (Belgia) ja CARDET (Kypros). Koulutusohjelman tavoitteena oli, että sen avulla opittujen uusien lähestymistapojen omaksuminen ja tuen tarpeiden tunnistaminen auttavat johtajia heidän esimiestyössään. Johtaja voi myös oppia tiedostamaan paremmin oman stressitasonsa ja pystyä etsimään tarpeitaan vastaavat strategiat henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa varmistamiseksi.

Koulutusohjelman runkona oli viisi aihealuetta: pidä yhteyttä, ole aktiivinen, ota huomioon, opiskele ja anna. Teemat perustuvat Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen hankkeen ’Mental Capital and Wellbeing’ (2008) teemoihin.

Kuvassa seisovat hanketyöntekijät Suvi Kallio ja Sanna Saikkonen kuvataulun edessä Eurooppa-päivänä keväällä 2019 Technobotniassa.
Suvi Kallio ja Sanna Saikkonen, hanketyöntekijät (Saikkonen, 2021)

Koulutusohjelmaa pilotoitiin Vaasassa loka-marraskuussa 2019 ja tammi-helmikuussa 2020. Molemmissa ryhmissä oli noin 20 henkeä ja koulutuspäiviä (4 h) oli 5/ryhmä. Koulutus sisälsi lyhyet luento-osuudet ja kyseisen päivän teeman mukaiset harjoitukset. Palaute oli enimmäkseen positiivista ja kokemusten jakaminen osallistujien kesken koettiin tärkeäksi. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa peli, joka tukee johtajan työtä, mutta sen valmistuminen viivästyi eikä se ehtinyt tulla osaksi pilottikoulutusta. Viivästyminen hankaloitti pelin käyttöönottoa myöhemminkin. Koulutuksen jälkeen osa ryhmästä kokoontui Reflection Rounds -tapaamisiin kevään 2020 aikana. Niissä osallistujat saivat lisää osaamista oman itsensä ja työyhteisönsä hyvinvoinnin lisäämiseen.

Hankkeen tuottama hyöty

Hankkeiden tavoitteena on tuottaa hyötyä tulevaisuudessa. Hankkeen alussa tehtiin perusteellinen taustatutkimus (VAMK 2018), jotta koulutukselle saatiin luotettava pohja. Jokainen hankekumppani vastasi yhdestä koulutuksen teema-alueesta. VAMK oli ainut koulutusorganisaatio ja tuotti materiaalin Opiskele-teemaan. Hanketoimijat saivat käyttää luovuuttaan, toimia yhteistyössä muiden maiden edustajien kanssa ja kokeilla uusia ideoita. Pilottikoulutus oli osallistujille ilmainen ja siinä oli mahdollista rakentaa koulutusta osallistujien tarpeita vastaavaksi. Maksuttomuuden ansiosta ryhmät saatiin kohtuullisen vaivattomasti kokoon. Jotta hankkeen tuotoksista saataisiin paras mahdollinen hyöty, olisi tärkeää löytää lisää kiinnostuneita innostumaan koulutuksessa tuotettujen materiaalien käyttöön. Niiden löytyminen ja käyttöönotto voivat olla haasteellisia ilman ohjausta ja tulisikin miettiä, miten kouluttajat saataisiin tutustumaan materiaaliin.

Tuotetut materiaalit

Kuvassa on piirrettynä hyvinvoinnin saari, jota ympäröivät erilaiset hyvinvoinnin tekijät aaltoina.
Kuvio 1. Matkalla Hyvinvointi-saarelle (Kallio, 2019).

Jokaiseen teemaan tuotettiin materiaalia, joka on vapaasti käytettävissä hankkeen tuottamilla nettisivulla. Materiaalit löytyvät internet-sivuilta helposti. Pääsivulta (https://mindfulmanager.eu/en/) pääsee menun kautta tarkastelemaan koulutusohjelman taustaa ja rakennetta. Sieltä löytyvät myös oppaat kouluttajalle ja oppijalle sekä pohdiskelukierroksille. Kun on valinnut suomen kielen, kohdassa materiaalit löytyvät koulutukseen liittyvät materiaalit suomeksi kohdasta Koulutusohjelmat, Moduulit 1–5. Ne ovat käytettävissä myös englannin, hollannin ja kreikan kielellä.

Tehtävissä on hyödynnetty Kolbin kehää ja niissä on mainittu tehtävän vaihe, joko konkreettinen kokemus, reflektointi, abstrakti käsitteellistäminen tai aktiivinen kokeilu sekä tehtävän tavoitteet, tarvittava materiaali, tehtävän sisältö, toteutus ja arviointi. Tehtävien avulla on mahdollista kehittää ryhmän toimintaa, laajentaa yksilön ajattelua ja tuottaa oivalluksia oman työn kehittämiseen.

Miten hankeen materiaalien elämä jatkuu hankkeen jälkeen

Näitä materiaaleja voi vapaasti kokeilla ja hyödyntää oman työyhteisön kehittämisessä sekä opettamisessa. Peliä saa pelata vapaasti ja se on ilmaisena ladattavissa Play-kaupasta. Tämän projektin materiaaleja tullaan käyttämään täydennyskoulutuksen runkona. Materiaaleja voi käyttää ka koulutusohjelman rungon mukaisina kokonaisuuksina tai hyödyntämällä yksittäisiä tehtäviä tarpeen mukaan.

EU:n projekteissa on tärkeää, että hankkeissa tuotettu materiaali otetaan käyttöön ja sitä hyödynnetään erilaisissa yhteyksissä. Toki sopivaa on, kertoa lähde tässä yhteydessä ja muutenkin kunnioittaa hyviä käytäntöjä tuotetun materiaalin käytössä.

Hankkeen merkitys meille hanketyöntekijöille

Hanketyöntekijöinä saimme arvokasta tietoa EU:n Erasmus-hankkeista ja siinä toimimisesta. Opimme eri maiden työhyvinvointiin ja sen tukemiseen liittyviä asioita. Kielitaitokin karttui huomaamatta. Hankkeessa työn imu oli välillä melkoinen ja aikataulut ahdistivat, mutta hyvän kollegan kanssa sekin vain hymyilytti. Kansainvälisessä yhteistyössä oli voimaa ja Inova koordinoi mainiosti. Tästä hankkeesta seurasikin yhteistyön jatkuminen Inova Cunsultingin kanssa Mindful Ageing -hankkeen puitteissa. Siitä kerrotaan mahdollisesti seuraavassa artikkelissa.

Lähteet
  • EU:n OSHA, 2016. European Agency for Safety and Health at work. Psychosocial risks and stress at work. https://osha.europa.eu/en/themes/psychosocial-risks-and-stress

  • Mental Capital and Wellbeing' (2008). https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/292453/mental-capital-wellbeing-summary.pdf

  • Mindful Managers. https://mindfulmanager.eu/en/

  • Oppijan opas 2019. Introduction to the Mindful Managers Project. https://mindfulmanager.eu/resources/hub/fi/Learners-Manual.pdf

  • TTL 2021. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/ viitattu 20.5.21

  • VAMK 2018. Comparative Needs Analysis Report. https://mindfulmanager.eu/resources/hub/en/Comparative-Needs-Analysis-Report.pdf

Aiheeseen liittyvää