Opiskelijoiden osallistaminen opintojaksojen suunnitteluun ja kehittämiseen

Voisiko korkeakouluopiskelijoita saada motivoituneemmiksi antamalla heille vastuuta ja vapautta opintojaksoilla toteutettaviin työelämäyhteistyöprojekteihin? Voisiko opiskelijoita osallistaa opintojaksojen suunnitteluun ja antaa opiskelijoiden toivoa näille sisältöä sekä kurssitehtäviä? Voisiko opintojaksoille ottaa taitoja tuottavia osaamiskokonaisuuksia, joita opiskelijat haluaisivat tutkintonsa aikana oppia?

TEKSTI | Heidi Skjäl
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022120268778

Vaasan ammattikorkeakoulun arvot ovat edelläkävijyys, asiakaslähtöisyys, sympaattisuus ja avoimuus (Vamk.fi). Arvot ovat vain sanahelinää, mikäli ne eivät näy koko organisaation toiminnassa. Kun strategia puretaan organisaatiossa käytännön teoiksi, näkyy se jokaisen korkeakouluopettajan työssä. Kannattaakin miettiä, kuinka omassa toimenkuvassaan voisi toteuttaa työpaikkansa arvoja, niin että ne näkyvät opiskelijoille asti. Näin kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa valmiuksia työelämän vaatimuksiin sekä harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää toimintaa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014). Vaasan ammattikorkeakoulussa kerätään opintojaksojen jälkeen sähköisesti opiskelijoilta palautetta ja useissa kurssipalautteessa toivotaankin lisää työelämälähtöisiä projekteja. Ne eivät ainoastaan vastaa lain vaatimukseen ammattikorkeakoulun tehtävästä, vaan myös motivoivat opiskelijoita opiskelemaan sekä kehittävät taitoja, joita työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen tarvitaan. Mikäli asiakaspalautteen keräämisessä halutaan mennä vielä syvemmälle tasolle, voi opettaja osallistaa opiskelijat haastattelun avulla myös tulevien opintojaksojen sisällön, prosessien ja kurssitehtävien ideoimiseen. Tämä asiakaskeskeinen toimintatapa nostaa opiskelumotivaatiota ja opiskelijat myös suorittavat opintokokonaisuudet ajallaan, kun ovat saaneet vaikuttaa opintojakson sisältöön.

Ihmisen perustarpeet ovat autonomia, eli tarve olla omaehtoinen ja saada päättää omista asioistaan, sekä kyvykkyys. Jälkimmäinen näistä on tunne onnistumisesta. Autonomia sen sijaan tarkoittaa vapautta ja vastuuta, joka puolestaan johtaa flow-tilaan. Kyse on osaamisesta ja siitä, että vastuun ja vapauden kautta opiskelijoiden motivaatio nousee ja projektien lopputulos paranee. Flow-tila muodostuukin kyvykkyyden ja haasteiden välimaastossa. Mikäli haasteita on liian vähän, ihminen passivoituu ja motivaatio onkin korkeimmillaan, kun tehtävä on riittävän haastava. (Martela & Jarenko, 2014.)

Aiemmin tämän prosessin kautta on jo kehitetty Vaasan ammattikorkeakoulussa markkinoinnin pääaineopiskelijoille suunnattu Vamk goes Diili -opintokokonaisuus, jonka ideoivat kolme lahjakasta opiskelijaa palautekeskustelussa ryhmän edellisen opintojakson päätteeksi. Syksyllä 2022 markkinoinnin toisen vuoden pääaineopiskelijat kehittivät, ideoivat ja toteuttivat Ilkka x Vamk: Haukkaa digiä -asiakastapahtuman. Opintojakson päätteeksi kurssipalaute toteutettiin myös haastatteluina ja palautteessa kysyttiin ryhmältä toiveita kevään 2023 markkinointiviestintäopintojaksolle. Palautteen perimmäinen tarkoitus oli ymmärtää, mitä markkinoinnin pääaineopiskelijat haluavat vielä kokea ja oppia ammattikorkeakoulututkintonsa aikana, minkälaisia työelämätaitoja haluaisivat osaamispalettiinsa saada tai minkälaisia yritysprojekteja toivoisivat toteuttavansa.

Palautteessa toivottiin sosiaalista mediaa, markkinointitekstien kirjoittamista, kansainvälistä aspektia sekä vapautta ja luovuutta vaativia tehtäviä. Palaute herättää kysymyksen, ohjaavatko opettajat jopa liikaa työelämälähtöisissä projekteissa opiskelijoiden prosessia, jotta saataisiin opettajan mielestä onnistunein ja varmin lopputulos? Vai voisiko myös opettaja astua omalta mukavuusalueeltaan pois ja antaa opiskelijoille enemmän vastuuta projektien toteuttamisessa? Valmistelevatko opettajat hyvin tarkat prosessit vai voisiko samaan tai jopa parempaan lopputulokseen päästä antamalla opiskelijoille vapauden suunnitteluun?

Tammikuussa 2023 alkavalla markkinointiviestinnän opintojaksolla toteutetaan työelämän kehitysprojekti yhdessä alueen energiaklusterilla toimivan Escarmat-yhtiön kanssa (kansainvälisyysaspekti toteutuu). Escarmat valmistaa sähkö-, automaatio- ja ohjauskeskuksia energia-alan yrityksille, sekä osallistuu keskusten suunnitteluun (Escarmat.com). Työelämäprojektin sisältönä on suunnitella työnantajamielikuvaa vahvistavia TikTok ja Instagram -postauksia (sosiaalisen median toive toteutuu). Opiskelijat myös kirjoittavat opintojakson aikana markkinointitekstin toimeksiantajalleen, josta paras valitaan yrityksen markkinointikanaviin (kirjoittamistoive toteutuu). Opiskelijoiden osallistaminen opintojaksojen kehittämiseen toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun arvoja, erityisesti asiakaslähtöisyyttä ja edelläkävijyyttä. Opettaja tulee hierarkkisesti lähemmäksi opiskelijoita, joka tuo sympaattisuutta ja avoimuutta. Opintojaksoista tulee työelämätaitoja kehittäviä, motivoivia ja moderneja. Opettaja saa uusia ideoita opintojaksoille ja motivoituneet opiskelijat valmistuvat ajallaan taitopaletti täynnä työelämätaitoja.

Lähteet
  • Ammattikorkeakoululaki 932/2014. Finlex.fi. Viitattu 29.11.22. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932#:~:text=Ammattikorkeakoulun%20teht%C3%A4v%C3%A4n%C3%A4%20on%20antaa%20ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n,ja%20tukea%20opiskelijan%20ammatillista%20kasvua

  • Escarmat-yhtiön kotisivut. Viitattu 29.11.2022. https://www.escarmat.com/

  • Martela,F. & Jarenko, K. 2014. Sisäinen motivaatio. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014.

  • Strategia. Vaasan ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.11.22. https://www.vamk.fi/tietoa/korkeakoulu/strategia/

Aiheeseen liittyvää