Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen Pohjanmaalla

Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa Pohjanmaan hyvinvointialueen (kuntayhtymä) hoidettavaksi. Vuotta myöhemmin muodostuu uusi hallinnon taso kuntien ja valtion väliin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta toimintaympäristö ja kuntien rooli tulevat muuttumaan. Syksyn 2021 aikana Vaasan ammattikorkeakoulu ja Novia ovat yhteistyössä SOTE-rakenneuudistushankkeen, kuntien ja tulevan hyvinvointialueen asiantuntijoiden sekä järjestöjen kanssa rakentaneet yhteiset hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tavoitteet Pohjanmaalle.

TEKSTI | Ann Backman ja Riku Niemistö
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121761429

Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoitetaan?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Sen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Pohjanmaan kunnat ovat suurten muutosten edessä tulevina vuosina. 1.1.2022 sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi (kuntayhtymä). 

Uusi laki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021) tulee voimaan vuonna 2023 ja vaikuttaa lakisääteisiin tehtäviin. Pohjanmaasta tulee yksi Suomen 21:stä hyvinvointialueesta.

Uudessa laissa vahvistetaan päävastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnille mutta työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kuntien ja hyvinvointialueen lakisääteiset tehtävät sisältävät seuraavat osa-alueet:

 • Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan
 • Tavoitteet ja toimenpiteet on asetettava strategisessa suunnittelussa
 • Vaikutusten ennakkoarviointi tulee tehdä, jos päätöksellä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen
 • Nimettävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho
 • Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin
 • Raportoitava valtuustolleen vuosittain ja valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja –suunnitelma.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään eri tasoilla, yksilöiden lähiympäristössä, eri väestöryhmissä, yhteiskunnassa laajemmin sekä eri elinympäristöissä.

Lainsäädännön kautta luodaan rahallisia kannustimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien hoitamiseksi. Kunnan kannustin määräytyy toimintaa ja tuloksia kuvaavien indikaattoreiden perusteella. Lisäosan suuruus on kokonaisuudessaan 100M€. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosasta säädetään laissa kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta, 15§. Yhtenä rahoituskriteerinä valtion rahoituksessa hyvinvointialueille on hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen toimet. HYTE-kertoimen perusteella määräytyvä rahoitusosuus on 1% hyvinvointialueiden rahoituksesta. Alla olevista linkeistä (THL) voi tutustua tarkemmin HYTE-kertoimien sisältöön (indikaattorit).

Hyte-kerroin – kannustin kunnille (THL, 2021a): https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille  ​

Hyte-kerroin – kannustin hyvinvointialueille (THL, 2021b) https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille

Pohjanmaalla valitut painopistealueet ja niiden pohjalle määritellyt tavoitteet

Keväällä 2021 tehtiin osana Rakenneuudistushanketta kartoitus väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Pohjanmaalla. Kartoitus toimi kansallisten suuntaviivojen ohella pohjana esityksille painopisteistä Pohjanmaalla.

Valitut neljä painopistettä ovat:

 • Terveyden ja hyvien elintapojen edistäminen
 • Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
 • Osallisuus ja turvallisuuden edistäminen

Nämä painopistealueet ovat toimineet pohjana, kun osallistujat työpajoissa kokoontuivat määrittelemään tavoitteita ja toimenpiteitä. Osallistujat jaettiin kolmeen eri ikäsegmenttiin; lapset, nuoret ja perheet, työikäiset ja ikäihmiset.

Tulokset ovat syntyneet prosessissa, jossa on kokoonnuttu kolmesti iltapäiväseminaariin, johon on kutsuttu laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia sekä sivistys-, kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, poliisin ja työterveyshuollon edustajia. Myös järjestöt ovat olleet hyvin edustettuina.  Yhteensä työpajoissa oli noin 80 osallistujaa (eri henkilöitä). Workshop-prosessin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ja osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mahdollistaa dialogia ja luoda perustaa jatkotyöskentelylle.

Oheisessa taulukossa on yhteenveto tavoitteista jotka syntyivät kolmessa eri ikäsegmenttiryhmässä lapset, nuoret ja perheet, työikäiset ja ikäihmiset.

Terveyden ja hyvien elintapojen edistäminenMielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisyEdistää ja ylläpitää toimintakykyäOsallisuus ja turvallisuuden edistäminen
Lapset, nuoret, perheet– Terveet ja fyysisesti aktiiviset lapset, joilla on toimiva vapaa-aika– Organisoida ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä
– Tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia
– Tavoittaa ja tarjota tukea oppilaille ja opiskelijoille, joilla on vaikeuksia saada opiskelupaikka– Lisätä ja kehittää lasten ja nuorten osallistumisen tunnetta ja mahdollisuuksia
Työikäiset– Motivoida aikuisia edistämään omaa hyvinvointiaan
– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jalkautuu
– Vahvistaa mielenterveys-taitoja ja mielenterveyttä
– Lähisuhdeväki-vallan ehkäisy
– Työkyvyn ylläpitäminen
– Vähentää työelämän ulkopuolella olevien ja ilman koulutusta olevien määrää
– Digitaalisten palveluiden kehittäminen
– Turvallisuuden-tunteen lisääminen ja edistäminen aikuisväestössä
Ikäihmiset– Vanhusten terveys ja hyvinvointi sekä toimintakyky ovat hyvät, mikä mahdollistaa aktiivisten elinvuosien kasvun
– Integroidaan kulttuuriset hyvinvointi-palvelut luonnollisem-maksi osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vanhusten palveluohjaus-, tiedotus- ja neuvonta-palveluita
– Tunnetut mielenterveyden ja päihteiden väärinkäytön riskitekijät tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
– Omaisten ja omaishoitajien mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
– Ikääntyneiden ihmisten toimintakyky säilyy hyvänä pidempään ja aktiivisten elinvuosien määrä kasvaa
– Yhdyskunta-suunnittelulla ja kehityksellä edistetään vanhusten turvallista elinympäristöä, joka edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista
– Digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja hyödynnetään enemmän ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisessä
– Edistetään ja varmistetaan, että heikon sosio-ekonomisen aseman omaavilla iäkkäillä ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää itsenäisyyttä tukevaa teknologiaa
– Ikäihmisten osallisuuden tunne ja mahdollisuus vaikuttaa
– Vapaaehtois-työllä on vakiintunut asema ikääntyneiden elämässä ja suurempi osa ikääntyneistä on mukana vapaaehtois-työssä. Vuorovaikutus ja kumppanuus tärkeimpien sidosryhmien välillä kasvaa.
Taulukko 1. Mitkä ovat tavoitteet?

Kaikki työpajojen osallistujat ovat saaneet mahdollisuuden kommentoida materiaalia sen dokumentoinnin jälkeen. Laajemmat taulukot, jotka sisältävät myös toimenpiteet ovat löydettävissä Innokylästä osoitteessa https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/pohjanmaan-rakenneuudistus

Jatkotyöskentely

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiselle tulee luoda rakenteita, joissa yhteinen työskentely eri toimijoiden kesken sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely ja seuranta tapahtuu.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ vaatii strategista ja rakenteellista johtamista. Hyvinvointialueella työ jatkuu niin, että työpajojen työn tulokset otetaan mukaan palvelustrategiaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön saadaan tukea kuntien HYTE-vastuuhenkilöiltä, kuten hyvinvointijohtajalta/-koordinaattorilta samoin kuin hyvinvointialueen HYTE-työntekijöiltä. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluu yhteistyö kolmannen sektorin ja muiden yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa hyvinvointia- ja terveyttä edistävässä työssä. Yhteistyötä tuetaan verkostojen luonnilla ja ylläpitämisellä sekä lakisääteisillä suunnitelmilla.

Lähteet
 • L 29.6.21/612. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Finlex. Viitattu 30.11.21. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612

 • THL. 2021a. HYTE-kerroin – kannustin kunnille. Viitattu 18.11.21. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille

 • THL. 2021b. HYTE-kerroin – kannustin hyvinvointialueille. Viitattu 18.11.21. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille

Aiheeseen liittyvää