Takaisin kotiin – paluu hoitotyöhön koulutushanke

TEKSTI | Päivi Autio ja Anu Ylikahri
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023051744813

Ammattibarometrin (2022) mukaan avoimia sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan paikkoja on auki keskimäärin kuukaudessa yli 8000. Kuten tiedämme, julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on krooninen henkilöstöpula ja henkilöstön saatavuudessa on haasteita koko Suomen tasolla. Lisäksi sote-alalta eläköityy valtava määrä hoitajia tulevien vuosikymmenten aikana. (Ammattibarometri 2022; Tevameri 2021.) Valtiovarainministeriö on arvioinut, että vuoteen 2035 mennessä tarvitaan noin 200 000 uutta työntekijää sosiaali- ja terveysalan palveluihin (Tevameri 2021).  

Osaamisen päivitys koulutushankkeessa

Sosiaali- ja terveysministeriön (2023) tiekartta 2020–2027 esittelee monia eri ratkaisuja, miten tulevaisuudessa voidaan varmistaa riittävä määrä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tähän haasteeseen osaltaan vastataan Vaasan ammattikorkeakoulussa JOTPA-rahoituksella toteutettavalla koulutushankkeella, jonka tavoitteena on edesauttaa terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon omaavia ja tällä hetkellä muissa tehtävissä toimivia henkilöitä palaamaan hoitotyöhön.

Hankkeessa toteutetaan kaksi koulutuskokonaisuutta vuosien 2023 ja 2024 aikana. Koulutus sisältää teoriaopintoja 10 opintopistettä ja 5 opintopistettä kliinisten taitojen opintoja sekä 15 opintopisteen tutustumisjakson työelämään, jonka osallistujat voivat tehdä palkallisesti työsuhteessa tai palkattomana harjoitteluna.

Teoriaopinnot suunniteltiin opintokokonaisuudeksi valtakunnallisten yleissairaanhoitajan osaamisvaatimusten 2020 pohjalta. (Laukkanen 2020.) Teoriaopinnot sisältävät seuraavia kokonaisuuksia: Näyttöön perustuva hoitotyö, turvallinen lääkehoito, ohjaus ja omahoidon tukeminen, potilas- ja työturvallisuus sekä hoitotyön dokumentointi. Kliinisten taitojen harjoitukset toteutettiin ammattikorkeakoulun tiloissa neljänä päivänä perjantaisin ja lauantaisin.  Opiskelijat opiskelivat teorian verkko-opintoina ja kliinisissä harjoituksissa hyödynnettiin simulaatiopedagogiikkaa. Työelämäjakso toteutettiin opintojen lopuksi ja opiskelijat hankkivat itse työ-/harjoittelupaikkansa.

Opiskelijoiden lähtökohdat

Ensimmäiseen koulutuksen aloitti kuusi opiskelijaa keväällä 2023. Opintojen aluksi heiltä kysyttiin seuraavia asioita: valmistumisvuosi ja tutkinto/tutkinnot, työkokemus hoitoalalla valmistumisen jälkeen, muut työkokemus ja nykyinen tehtävä, syy hakeutua muihin tehtäviin sekä hakeutumiseen tähän koulutukseen, digitaidot ja välineet, odotukset koulutukselta.

Koulutukseen osallistuneet opiskelijat olivat valmistuneet terveydenhuollon ammattiin (sh/th) 90-luvulla ja työkokemusta hoitoalalta heillä oli yhdestä viiteen vuotta. Osa heistä oli hankkinut myös toisen ammatin (poliisi, varhaiskasvatuksen opettaja, diakoni). Syitä muihin tehtäviin hakeutumiselle olivat 90-luvun huono työllisyystilanne hoitoalalla, kiinnostus toiseen ammattiin, perhetilanne (esim. pienet lapset) ja jatko-opinnot.

Koulutukseen hakeneiden mukaan kiinnostukseen hakeutua koulutukseen ja takaisin hoitotyöhön vaikuttivat erityisesti ”sisäinen hoitajuus ja halu auttaa”, lisäksi osalla muuttunut perhetilanne mahdollisti nyt paluun hoitoalalle ja yksi vastaajista oli osallistunut koronarokottamiseen, ja kiinnostus oli herännyt sen myötä.

Koulutukseen hakeutuneilla oli kaikilla kohtalaiset digitaidot ja välineet käytössä, jotta verkko-opetus oli mahdollista toteuttaa. He arvioivat omien kliinisten taitojensa kaipaavan eniten päivitystä ja toivoivat koulutukselta juuri näistä taidoista kertausta sekä lääkehoidosta.

Koulutuksesta ponnahdus hoitotyöhön

Koulutuskokonaisuus aloitettiin tammikuussa -23 ja tällä hetkellä opiskelijat ovat tutustumassa työelämään. Opiskelijat ovat löytäneet palkallisen työn tai harjoittelupaikan oman kiinnostuksen mukaan.  Osa opiskelijoista halusi aloittaa työelämään tutustumisen harjoittelijan roolissa ja siirtyä palkalliseen työhön sairaanhoitajana, jotta siirtymä olisi vähemmän stressaavaa.

Koulutuksessa on pidetty kuukausittaiset tutortapaamiset verkossa. Näissä tapaamisissa opiskelijat ovat tuoneet esille tyytyväisyytensä koulutuksen sisältöön, erityisesti simulaatioharjoitukset on koettu antoisiksi. Osallistujille toteutetaan vielä kysely koulutuksen lopuksi, tavoitteena saada tietoa työllistymisestä hoitotyöhön jatkossa, kokemuksista koulutuksen sisältöihin ja toteutukseen liittyen. Seuraavaan syksyllä 2023 alkavaan koulutuskokonaisuuteen on haku meneillään. Työllistyminen alalle on varmaa, joten jos on pohtinut alalle paluuta, on tämän koulutushankkeen myötä hyvä mahdollisuus päästä pehmeästi takaisin hoitoalalle.

Lähteet
  • Ammattibarometri (2022). Työllistymisen näkymät eri ammatissa. https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=21ii&ammattikoodi=3221&kieli=fi#

  • Laukkanen, A. (2020). Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimuksen ja sisällöt. Viitattu 10.5.2023. https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2020/01/15/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/

  • Tevameri, T. (2021). Katsaus sote-alan työvoimaan: Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua. TEM toimialaraportit 2021:2. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-812-7

  • Sosiaali- ja terveysministeriö (2023). Tiekartta 2020–2027. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen. Sosiaali- terveysministeriön julkaisuja 2023: 8. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7178-3

Aiheeseen liittyvää