Osaamisperustaisuus ja linjakkuus opetuksen suunnittelussa

Osaamisperustaisuudesta on tullut tärkeä osa koulutuksen ja opetuksen suunnittelua korkeakouluissa Euroopassa. Osaamisperustaisuudessa on keskeistä, että opiskelija saavuttaa hänelle tavoitteeksi asetetun osaamisen koulutuksen tai oppimisprosessin lopputuloksena. Mutta mitä osaamisperustaisuus merkitsee käytännön opetustyössä? Entä mitä hyötyä siitä on opiskelijalle, opettajalle ja ammattikorkeakoululle? Tässä artikkelissa pureudutaan näihin kysymyksiin ja tarjotaan eväitä opettajille osaamisperustaisen ja linjakkaan opetuksen suunnitteluun.

TEKSTI | Marianne Laurila
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022110764683

Bolognan julistuksesta osaamisperustaisuuteen

Osaamisperustaisuus on ”pedagogista toimintaa ohjaava periaate, jonka mukaan koulutuksessa tärkeintä on se, että oppija saavuttaa hänelle tavoitteeksi asetetun osaamisen” (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2021: 243). Tämä periaate on juurtunut vähitellen ammattikorkeakouluihin Suomessa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Osaamisperustaisuuden kehittymistä ammattikorkeakouluissa on ohjannut erityisesti vuonna 1999 Bolognan julistuksesta käynnistynyt prosessi, jonka tavoitteena on ollut muodostaa Eurooppaan yhtenäinen ja kilpailukykyinen korkeakoulutusalue. Bolognan prosessissa on pyritty lisäämään opetussuunnitelmien yhteneväisyyttä jäsenmaissa niin, että eri maiden tutkintojen vaativuustasojen vertailtavuus ja opiskelijoiden osaamisen tunnustaminen selkiytyvät – sekä edistää siten liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista Euroopassa. Bolognan julistuksessa asetettiin tavoitteeksi mm. ottaa jäsenmaissa käyttöön opintopisteperustainen mitoitusjärjestelmä ja luoda viitekehys tutkintojen vertailuun Euroopassa. (Eurooppalainen korkeakoulutusalue, 1999.)

ECTS-mitoitusjärjestelmä ja EQF-viitekehys sillanrakentajana Euroopassa

ECTS-mitoitusjärjestelmän kehittämisen voidaan katsoa alkaneen jo ennen Bolognan julistusta Erasmus-ohjelmassa, jossa se pilotoitiin ensimmäistä kertaa osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa vuonna 1989 (Euroopan komissio, 2015). Suomen ammattikorkeakoulujen osalta ECTS-mitoitusjärjestelmä otettiin kuitenkin käyttöön vasta vuonna 2005 (Arene, 2007). ECTS-pisteillä koulutuksessa saavutettu osaaminen tunnustetaan suhteessa osaamistavoitteisiin ja opiskelijan työmäärään (riippuen maasta 25–30 tuntia / opintopiste). Tämä on helpottanut opiskelijoiden opintosuoritusten tunnustamista siirryttäessä maasta toiseen Euroopassa. (Euroopan komissio, 2015.)

Vuonna 2008 julkaistussa EQF-viitekehyksessä eri tutkintojen ja oppimäärien tuottamaa osaamista määritellään kahdeksalla vaativuustasolla jaoteltuna tietoihin (knowledge), taitoihin (skills) ja pätevyyksiin (competences) (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2008). Sittemmin vuonna 2017 uudistetussa EQF-viitekehyksessä pätevyys -käsite on korvattu vastuullisuudella ja autonomialla (responsibility and autonomy) (Euroopan neuvosto, 2017).

Bolognan prosessiin osallistuneet maat ovat tuottaneet myös omat kansalliset versionsa EQF-viitekehyksestä Suomi mukaan lukien (FiNQF). Viitekehys on yhtenevä myös eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen (EHEA qualifications framework) kanssa (Opetushallitus, 2018). Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä säädetään laissa (93/2017) ja valtioneuvoston asetuksessa (120/2017). Tämä viitekehys ohjaa osaamistavoitteiden asettamista ammattikorkeakoulututkinnoissa. Viitekehyksessä AMK-tutkinnot sijoittuvat tasolle 6 sekä YAMK-tutkinnot ja erikoistumiskoulutus (erko) tasolle 7 (ks. taulukko 1). Alla olevasta taulukosta voidaan havaita, että osaamisvaatimukset ovat osittain samoja molemmilla vaativuusoilla, kuten esimerkiksi valmius elinikäiseen oppimiseen.

Taso 6: AMK-tutkinnotTaso 7: YAMK-tutkinnot ja erkot
Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.
Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.Ymmärtää oman ja muiden alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti.
Hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ja toteutuksiin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.Ratkaisee vaativia ongelmia myös luovin toteutuksin tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.
Työskentelee itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä.Työskentelee itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä.
Johtaa monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.Johtaa ja kehittää monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Johtaa asioita ja/tai ihmisiä.
Vastaa oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.Valmius elinikäiseen oppimiseen.Arvioi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaa muiden kehittymisestä. Valmius elinikäiseen oppimiseen.
Toimii erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat.Toimii erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat.
Viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään. Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä.Viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään. Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä.
Taulukko 1. AMK- ja YAMK-tutkintojen sekä erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet eurooppalaisten tutkintojen kansallisessa viitekehyksessä

Arenen suositus ammattikorkeakoulututkintojen yhteisistä kompetensseista

Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan kukin ammattikorkeakoulu päättää itsenäisesti opetussuunnitelmistaan valtioneuvoston sille myöntämän toimiluvan koulutusvastuiden puitteissa. Tutkintojen osaamistavoitteet määritellään koulutuskohtaisina ja yhteisinä kompetensseina. Arene (2022) on laatinut suosituksen ammattikorkeakoulututkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta. Suosituksen tavoitteena on edistää yhteistä näkemystä siitä, miten kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä esitettyjä osaamistasokuvauksia sovelletaan opetussuunnitelmatyössä, osaamisprofiilien laadinnassa ja osaamisen arvioinnissa.

Kompetensseilla Arene viittaa yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden muodostamiin laajoihin osaamiskokonaisuuksiin. Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri tutkinnoille ja koulutuksille yhteisiä osaamisalueita, jotka luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Arenen suosituksen mukaan AMK- ja YAMK-tutkinnoille yhteisiä kompetensseja ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen (ks. taulukko 2).

KompetenssiAMK-tutkintoYAMK-tutkinto
Oppimaan oppiminenTunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.Edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
Työelämässä toimiminenOmaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.Osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
EettisyysToimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.Arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
Kestävä kehitysTuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista ja toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.Kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuusOsaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.Osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
Ennakoiva kehittäminenEtsii oman alansa tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen alan olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.Osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
Taulukko 2. Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit

Osaamisperustaisuudesta linjakkaaseen opetukseen

Osaamisperustainen opetuksen suunnittelu perustuu konstruktiiviseen linjakkuuteen. Opetuksen suunnittelun keskiössä on aina opiskelija, hänen työelämässä tarvitsemansa osaamisen kehittäminen ja oppimisprosessin tukeminen. Konstruktiivisella linjakkuudella pyritään edistämään opiskelijoiden kognitiivisesti tasokkaaseen ja syvälliseen ymmärrykseen tähtäävää oppimista. Konstruktiivisesti suuntautunut opetus ei ole pelkkää tiedon välittämistä ja siirtämistä opiskelijoille vaan myös heidän oman aktiivisen tiedon rakentamisprosessin tukemista. Oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskelija ymmärtää ja sisäistää osaamistavoitteet, sekä sitoutuu työskentelemään niiden saavuttamiseksi. (Biggs & Tang, 2011; Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2011.)

Konstruktiivinen linjakkuus opetuksen kulmakivenä

Konstruktiivisesti linjakas opetus koostuu Biggsin mukaan kolmesta keskeisestä elementistä 1. osaamistavoitteista, 2. opetusmenetelmistä ja oppimistehtävistä sekä 3. arviointimenetelmistä ja -kriteereistä. Näiden elementtien tulee muodostaa toisiaan tukeva ja yhdenmukainen kokonaisuus, sekä edistää opiskelijoiden aktiivista ja itsenäistä tiedonrakentamis- ja oppimisprosessia. (Biggs, 1996, 2014; Biggs & Tang, 2011.)

Linjakkaan opetuksen lähtökohtana toimii opetussuunnitelmassa julkaistavat osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet (intented learning outcomes) kuvaavat, mitä ”opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään” suoritettuaan opintojakson (Euroopan komissio, 2015: 10). Osaamistavoitteet määritellään opiskelijan työelämässä tarvitsemien osaamistarpeiden pohjalta huomioiden koko tutkinto-ohjelman tavoitteet sekä laissa ja valtioneuvoston asetuksessa säädetyn kansallisen tutkintojen ja muiden osaamisten viitekehyksen mukaiset vaativuustasot (emt.).

Osaamistavoitteiden perusteella määritellään edelleen, millaisia osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijan syvällistä oppimista edistäviä opetusmenetelmiä ja oppimistehtäviä (teaching/learning activities) käytetään opetuksessa. Osaamistavoitteet ohjaavat myös arviointimenetelmien ja -kriteerien (assessment task, grading criteria) valintaa. Oikeanlaiset arviointimenetelmät ja -kriteerit mahdollistavat osaamistavoitteiden seuraamisen ja mittaamisen. Ne auttavat myös opiskelijaa kiinnittämään huomion oikeisiin asioihin ja opiskelemaan arvioinnin kohteena olevia asioita, mikä edistää osaamistavoitteiden saavuttamista. (Biggs & Tang, 2011; Biggs, 2014.) (Ks. kuvio 1.)

Kuviossa kehän ympärillä Biggsin linjakkaan opetuksen elementit: osaamistavoitteet, opetusmenetelmät ja oppimistehtävät sekä arviointimenetelmät ja -kriteerit. Kuvion keskellä opiskelijan osaamistarpeet.
Kuvio 1. Linjakkaan opetuksen elementit (johdettu Biggs, 1996, 2014; Biggs & Tang, 2011)

Osaamistavoitteiden määrittely Bloomin taksonomialla

Hyvät osaamistavoitteet ovat merkittävässä osassa linjakkaassa opetuksessa, koska ne ohjaavat edelleen opetusmenetelmien ja oppimistehtävien sekä arviointimenetelmien ja -kriteerien suunnittelua. Mutta millaisia ovat hyvät osaamistavoitteet? Ne kuvaavat ensinnäkin yksinkertaisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi, mitä opiskelijan odotetaan ja toivotaan osaavan suoritettuaan tietyn opintojakson. Hyvät osaamistavoitteet ovat myös opiskelijan saavutettavissa ja arvioitavissa, jotta niiden toteutumista pystytään seuraamaan. (Andersonin & Krathwohlin, 2001; Cedefop, 2017.)

Osaamistavoitteiden määrän pitäminen maltillisena helpottaa opetuksen suunnittelua, opiskelijan oppimista ja arvioinnin suorittamista. Yksittäistä opintojaksoa kohden tulisi olla enintään noin 4–6 osaamistavoitetta. Osaamistavoitteen kirjoittamisessa käytetään aktiivimuotoista verbiä (tekemistä) ja opittavaa tietosisältöä (teon kohdetta) kuvaavaa objektia. Verbien valinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että ne kuvaavat, millaisen oppimisen tason opiskelijan odotetaan saavuttavan. (Emt.) Esimerkiksi:”Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella (vaativinta oppimistasoa kuvaava verbi) osaamisperustaisen ja linjakkaan opetuksen (oppimissisältöä kuvaava objekti).

Apuna verbin ja siihen liittyvän oppimistason valinnassa voi käyttää mm. Bloomin taksonomiaa tai sen uudistettua versiota, joka on yksi suosituimmista työkaluista osaamistavoitteiden määrittelyssä. Bloomin (1956) kehittämässä alkuperäisessä taksonomiassa kognitiivisen oppimisen haastavuutta kuvataan siten, että siirrytään perusasioista (tieto ja käsittäminen) yhä monimutkaisempiin taitoihin (soveltaminen, analyysi synteesi ja arviointi). Myöhemmin Andersonin ja Krathwohlin (2001) uudistamassa versiossa Bloomin taksonomiasta oppiminen luokitellaan kognitiiviselta vaativuudeltaan hierarkkisesti kuudelle tasolle: muistaa, ymmärtää, soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda. Alhaalta ylöspäin siirryttäessä oppimisen kognitiivinen haastavuus lisääntyy. (Ks. kuvio 2.)

Kuviossa Bloomin uudistetun taksonomian kuusi oppimistasoa hierarkkisesti pyramidin muotoon jäsenneltynä.
Kuvio 2. Bloomin taksonomia (muokattu Vanderbilt University Center for Teaching CC BY)

Osaamisperustaisuuden hyödyt

Osaamisperustaisuudesta on havaittu olevan monia hyötyjä niin opiskelijalle, opettajalle kuin ammattikorkeakoululle. Tämän artikkelin lopuksi on koottu yhteen joitakin merkittävimpiä osaamisperustaisuuden hyötyjä W5W2 (Honkala ym., 2009) ja Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (Kullaslahti & Yli-Kauppila, 2014) -hankkeiden tulosten pohjalta:

 • Opiskelijalle osaamisperustaisuudesta on se etu, että osaamistavoitteet auttavat tiedostamaan, mitä opiskelijan odotetaan osaavan suoritettuaan tietyn opintojakson tai tutkinnon. Osaamisperustaisuus kannustaa tavoitteelliseen ja tehokkaaseen oppimiseen sekä ylläpitää opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista opintoihin. Opiskelija pystyy paremmin seuraamaan omaa oppimistaan ja kiinnittämään huomionsa osaamistavoitteiden ja arvioinnin kannalta oikeisiin asioihin. Osaamisen ja arvioinnin kriteerien näkyväksi tekeminen mahdollistavat opiskelijalle itsearvioinnin ja oman osaamisen peilaamisen opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä oman osaamisen sanoittamista esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaamisperustaisuus tukee myös opiskelijan jatkuvaa oppimista sekä oman osaamisen ja osaamistarpeiden hahmottamista.
 • Opettajan näkökulmasta osaamisperustainen opetussuunnitelma auttaa varmistamaan linjakkaan opetuksen ja valitsemaan osaamistavoitteisiin sopivat opetus- ja arviointimenetelmät. Osaamistavoitteet toimivat opintojakson runkona ja tukevat opettajaa opetusmateriaalin tehokkaassa suunnittelussa. Selkeät osaamistavoitteet avaavat myös muille opettajille, mitä osaamista opintojaksolla tavoitellaan helpottaen siten opettajien välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista.
 • Ammattikorkeakoulun kannalta osaamisperustaisuus on tärkeä osa laadunhallintaa. Osaamistavoitteiden avulla tehdään näkyväksi, mitä koulutuksella tavoitellaan ja pystytään seuraamaan tavoitteiden saavuttamista. Koulutuksen läpinäkyvyyden lisäksi osaamisperustaisuus mahdollistaa koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen vertailun sekä edistää opiskelijan ja opettajan liikkuvuutta. Osaamisperustaisuus helpottaa myös opetushenkilöstön työaikasuunnittelun joustavoittamista. Tämä lisää opettajan vapautta oman työn suunnittelussa ja mahdollisuutta kohdentaa työaikaa osaamisen ja oppimisen suunnittelun kannalta keskeisiin asioihin.
Lähteet
 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014). Saatavana 29.10.2022 osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (toim.) 2001. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Longman. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl%20-%20A%20taxonomy%20for%20learning%20teaching%20and%20assessing.pdf

 • Arene 2007. Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://docplayer.fi/4642303-Ammatti-korkeakoulut-bolognan-tiella.html

 • Arene 2022. Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta 2022. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/

 • Biggs, J. 1996. Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education 1996: 32, 347–364. Saatavana 3.11.2022 osoitteessa https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci747s2c/lectures/teaching-through-constructive-alignment.pdf

 • Biggs, J. 2014. Constructive alignment in university teaching. HERDSA Review of Higher Education, 1: 5-22. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://www.tru.ca/__shared/assets/Constructive_Alignment36087.pdf

 • Biggs, J. & Tang, C. 2011 (alkup. 1999). Teaching for quality learning at university. What the student does. Buckingham: The Society for Research into Higher education & Open University Press. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://cetl.ppu.edu/sites/default/files/publications/-John_Biggs_and_Catherine_Tang-_Teaching_for_Quali-BookFiorg-.pdf

 • Cedefop 2017. Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook. Publications Office of the European Union. Saatavana 2.11.2022 osoitteessa https://doi.org/10.2801/566770

 • Eurooppalainen korkeakoulutusalue 1999. The Bologna Declaration of 19 June 1999. Joint declaration of the European Ministers of Education. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf

 • Euroopan komissio 2015. ECTS users' guide. Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto. Luxemburg: Euroopan Unionin julkaisutoimisto. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://doi.org/10.2766/87192

 • Euroopan parlamentti ja neuvosto 2008. Recommendation of the European parliament of the council of 23 April 2008 on the establishment of the European qualification framework for lifelong learning (2008/C 111/01). Saatavana 1.11.2022 osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29

 • Euroopan neuvosto 2017. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN

 • Honkala, A., Isola, M., Jutila, S., Savilampi, J., Rahkonen, A. & Wennström, M. 2009. Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi. Laaja oppimäärä. W5W2 -hankkeen laatima opas. Saatavana 3.11.2022 osoitteessa https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/133873/mod_resource/content/8/N%C3%A4in%20asennat%20osaamistavoitteet%20opetussuunnitelmaasi-%20laaja%20oppim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4_OY.pdf

 • Kullaslahti, J. & Yli-Kauppila, A. (toim.) 2014. Osaamisperustaisuudesta tekoihin. Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) -hankkeen loppujulkaisu. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 3. Saatavana 3.11.2022 osoitteessa https://ospe.utu.fi/materiaalit/Osaamisperustaisuudesta_tekoihin.pdf

 • Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (93/2017). Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170093#P2

 • Nevgri, A. & Lindblom-Ylänne, S. 2011. Opetuksen linjakkuus – suunnittelusta arviointiin. Teoksessa: S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgri (toim.). Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYPro Oy. 138–155. Saatavana 3.11.2022 osoitteessa https://docplayer.fi/217930346-Yliopisto-opettajan-kasikirja.html

 • Opetushallitus 2018. Tutkintojen viitekehysten osaamistasokuvaukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Opetus- ja koulutussanasto (OKSA). Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:10. Saatavana 2.11.2022 osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-908-0

 • Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (120/2017). Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

 • Vanderbilt University Center for Teaching 2022. Bloom’s Taxonomy. (The above graphic is released under a Creative Commons Attribution license. You’re free to share, reproduce, or otherwise use it, as long as you attribute it to the Vanderbilt University Center for Teaching.) Saatavana 1.11.2022 osoitteessa https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/

Aiheeseen liittyvää