Haaveena sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto – pilottitutkimus maahanmuuttajien valmentavasta koulutuksesta

Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestetään maahanmuuttajataustaisille sosiaali- ja terveysalan korkeakouluun valmentava koulutus syksyllä 2021. Tämä ensimmäinen pilottikoulutus on suunniteltu 15 op:n suuruiseksi. Vaasan seudulla ei ole aikaisemmin toteutettu maahanmuuttajataustaisten korkeakouluvalmennusta. Aiheesta tehdään pilottitutkimusta koulutuksen kehittämiseksi.

TEKSTI | Hilkka Korpi, Ritva Alaniemi, Riitta Häyry
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091346062

Vaasan seudulla on valtakunnallisesti verrattuna suhteellisen paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja vieraskielisten määrän on ennustettu edelleen kasvavan voimakkaasti Vaasassa, jopa 117% vuosina 2018-2040. (Kuntaliitto 2020, 31). Jo 2018 Vaasan väestöstä oli vieraskielisiä 8,9 % (Marttinen 2019, 9). Karvin (2020) mukaan kuitenkin ainoastaan alle 0,5 % maahanmuuttajataustaisista on korkeakouluopiskelijoita. Koulutusjärjestelmä ei kykene tuottamaan riittäviä osaamisen edellytyksiä maahanmuuttajataustaisille korkeakouluopintoihin. Koulutuksen nivelvaihetta pidetään tärkeänä ja koulutukseen hakua edeltävien tukitoimien nähdään parantavan maahanmuuttajataustaisten korkeakouluun pyrkivien sisäänpääsymahdollisuuksia. (Karvi 2020, 11-13).

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutettuja osaajia tarvitaan

Tämän pilottihankkeen avulla tälle kohderyhmälle tarjoutuu nykyistä paremmat mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen korkeakoulutuksen kautta. Tämän lisäksi Vaasan seudulla on pulaa myös korkeakoulutetuista sosiaali- ja terveysalan osaajista.  Toisen asteen esimerkki maahanmuuttajataustaisten lähihoitajien erinomaisesta työllistymisestä indikoi hyvää työllistymistä myös ammattikorkeakoulutuksen saaneille maahanmuuttajataustaisille sosiaali- ja terveysalan osaajille.

Koulutuksen kehittäminen tavoitteena

Pilottitutkimukselle on saatu tutkimuslupa Vaasan ammattikorkeakoululta. Uuden tiedon lisäksi tarkoituksena on kartuttaa kokemusta maahanmuuttajataustaisten sosiaali- ja terveysalan valmentavan koulutuksen järjestämisestä ammattikorkeakoulussa. Pilottitutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa siitä:

  1. minkälaisia opiskelijoita hakeutuu opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan valmentaviin opintoihin
  2. minkälaisia odotuksia opiskelijoilla on sosiaali- ja terveysalan valmentavasta koulutuksesta
  3. miten opiskelijoiden valmiudet korkeakouluopintoihin kehittyvät koulutuksen aikana
  4.  minkälaisia kokemuksia opiskelijoilla on valmentavista opinnoista ja
  5. miten korkeakouluvalmentavia opintoja voidaan kehittää?

Pilottihankkeeseen integroidaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden projektiopintoja sekä aiheesta tehdään opinnäytetöitä.

Tutkimusmenetelmät

Aiheeseen liittyen tehdään kirjallisuuskatsauksia sekä opiskelijoiden kokemusten kartoittamisessa tullaan käyttämään pilottiryhmän kokoon soveltuvia laadullisia tutkimusmenetelmiä (esim. narratiivinen tutkimus, sisällönanalyysi, fenomenografia, fenomenologia).

Aineiston keruu

Pilottitutkimuksen aineistona käytetään opiskelijoiden hakudokumentteja, pääsykokeissa tuottamaa materiaalia sekä koulutuksen aikana tuotettua materiaalia. Lisäksi koulutukseen valituille opiskelijoille tehdään yksilöhaastatteluja koulutuksen alkuvaiheessa sekä loppuvaiheessa. Haastattelut toteutetaan suomen kielellä. Myös muuta opintojen aikana tuotettua kirjallista- tai suullista materiaalia voidaan käyttää pilottitutkimuksen aineistona.

Tutkimukseen osallistuminen on opiskelijoille vapaaehtoista ja heiltä kysytään kirjallinen lupa. Heillä on mahdollisuus missä tahansa koulutuksen vaiheessa tai tutkimuksen vaiheessa kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta.

Kerromme lisää myöhemmin

Tämän pilottihankkeen raportointia tehdään jatkossakin artikkeleiden muodossa Energiaa-lehteen.

Mainos koulutuksesta otsikolla "Haaveena sosiaali- ja tervyesalan tutkinto?" ja tekstinä tarkempaa tietoa koulutuksesta.
Lähteet
  • Karvi 2020. Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla. Tiivistelmät 2: 2020. Viitattu 5.8.2021. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/01/KARVI_T0220.pdf

  • Kuntaliitto 2020, Väestönkehitys C23-kaupungeissa. Viitattu 5.8.2021. https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kaupunkiin/vaestokehitys-kaupungeissa

  • Marttinen R. 2019. Vaasan väestö. Viitattu 5.8.2021. https://www.vaasa.fi/uploads/2019/11/9617bff7-vaesto-2000-2018.pdf

Aiheeseen liittyvää