”Hyvin kaikki järjestyy ja apua saa, jos sitä tarvitsee” – opinnäytetyö lastensuojelun sijaishuoltoon

Keväällä 2024 sosionomeiksi valmistuvat Tuulia Hietamäki ja Jenni Jalkanen tekivät opinnäytetyönään uuden hyvää kohtelua koskevan suunnitelman Familar Tahtorantaan. Tahtoranta on 14-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon erityisyksikkö. Familar Oy taas on johtava yksityinen lastensuojelupalveluiden tuottaja Suomessa ja kuuluu Mehiläinen-konserniin (Familar). Hietamäki ja Jalkanen työskentelevät molemmat tilaajaorganisaatiolla ja opiskelivat sosionomikoulutuksen työn ohella VAMKin monimuotoryhmässä.

TEKSTI | Aira Bragge, Tuulia Hietamäki ja Jenni Jalkanen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024052737700

Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma on lastensuojelulaissa (2007/417) määritetty suunnitelma siitä, miten lastensuojelulaitoksessa huomioidaan ja edistetään lasten oikeuksien toteutumista. Lakimuutos on tullut voimaan vuonna 2020, joten opinnäytetyön aiheena hyvää kohtelua koskeva suunnitelma on verrattain tuore. Lastensuojelulain mukaan lapsia tulee osallistaa suunnitelman tekemiseen. Lasten kuuleminen on tärkeä osa prosessia, joten tilaajaorganisaatio ja opinnäytetyön tekijät halusivat panostaa siihen. Lasten osallisuudesta säädetään myös YK:n lapsenoikeuksien sopimuksessa. Pykälän 12 mukaan, lapsella on oikeus oman mielipiteensä ilmaisemiseen kaikissa häntä koskevissa asioissa ja lapsen mielipide on huomioitava ikä- ja kehitystason mukaisesti (Unicef).

Kuva 1: Levonen, J. Painosta tullut Hyvän kohtelun suunnitelma

Hietamäen ja Jalkasen opinnäytetyössä osallistamisen keinoksi valikoitui pelillistäminen ja VAMKin sosionomikoulutuksessa tutuksi tullut suomalainen Seppo.io-pelillistämisalusta. Pelillistämisen hyödyntäminen prosessissa tarjosi uuden ja mielenkiintoisen näkökulman opinnäytetyölle, sekä lapsilähtöisen keinon lastensuojelulain hahmottamiselle. Pelillistämisellä tarkoitetaan asioiden tekemistä pelien kaltaisiksi ja oleellista pelillistämisessä on tavoittellisuus pelin taustalla (Seppo). Hietamäki ja Jalkanen loivat Seppo-alustalle mobiililaitteella pelattavan pelilaudan, johon oli koottu kysymyksiä lastensuojelulain pohjalta. Hyvän kohtelun suunnitelmasta ja Seppo-pelistä kerrottiin jokaiselle Tahtorantaan sijoitetulle lapselle. Osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastausprosentti oli hyvä. Seppo-pelin jälkeen pidetyssä purkutilaisuudessa lasten kanssa sovittiin, millaisia asioita hyvää kohtelua koskevaan suunnitelmaan kirjataan.

Tahtorannan Hyvän kohtelun suunnitelma valmistui maaliskuussa 2024. Lasten kuulemisen lisäksi Hietamäki ja Jalkanen hyödynsivät suunnitelman kokoamisessa THL:n lastensuojelun käsikirjaa, Tapio Rädyn kirjaa Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen, sekä Lastensuojelun keskusliiton julkaisemaa opasta Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa. Suunnitelma koostettiin Canva-verkkosivustolla, joka on helppokäyttöinen graafiseen suunnitteluun tarkoitettu sivusto. Suunnitelma painatettiin konkreettiseksi kompaktin kokoiseksi vihoksi ja se on tarkoitus julkaista julkisena asiakirjana Tahtorannan internet-sivuilla ja tehdä nuorille helposti saavutettavaksi QR-koodin avulla. Suunnitelma on nähtävillä kokonaisuudessaan myös Hietamäen ja Jalkasen opinnäytetyön liitetiedostoissa.

Mitä hyötyä opinnäytetyöstä on?

Opinnäytetyölle oli tilaus, joten konkreettinen tarve ja hyöty oli Hietamäelle ja Jalkaselle selkeä alusta asti. Kuitenkin vasta valmistunut tuotos auttoi hahmottamaan kaikkea sitä, mitä opinnäytetyö on. Kahden ammattikorkeakouluopiskelijan käsissä tuotoksesta tuli enemmän kuin vaadittiin. Opinnäytetyö tarjoaa laajan katsauksen lastensuojelun sijaishuoltoon ja hyvään lastensuojeluun.

Suunnitelma auttaa lisäämään Tahtorannan läpinäkyvyyttä sekä yhteistyötä tärkeimmän yhteistyökumppanin, eli lapsen kanssa. Hyvin laadittu suunnitelma helpottaa yhteistyötä myös muiden tärkeiden verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat esimerkiksi lapsen läheiset ja perhe, sosiaalityöntekijät, valvova viranomainen ja hyvinvointialueet. 

Hyvän kohtelun suunnitelma antaa kattavan kokonaiskuvan Tahtorannan arjesta ja nuoriin vaikuttavista asioista perusteluineen. Suunnitelma on kokonaisuudessaan laaja, mutta sisältää lasten kannalta tärkeitä tietoja. Lastensuojelun sijaishuolto on monimutkainen kokonaisuus ja lasten tulee saada itseään koskevaa tietoa luotettavasti ja selkeästi. Suunnitelma auttaa niin lapsia kuin aikuisiakin hahmottamaan monimutkaista lastensuojelun sijaishuollon kokonaisuutta ja palvelee konkreettisesti jokapäiväistä arkea. Tahtorannan esihenkilötaholta nousi esiin idea hyödyntää suunnitelmaa myös uuden työntekijän tai opiskelijan perehdytysmateriaalina.

Hyvän kohtelun suunnitelma tulee tarkastaa ja päivittää lastensuojelulain määräämänä vuosittain ja tarvittaessa, joten Hietamäki ja Jalkanen pitivät tärkeänä koota suunnitelmasta helposti muokattavan. Seppo-alustalle luotu peli on olemassa Tahtorannan Seppo-tunnuksien takana, ja pelin voi helposti päivittää ja käynnistää uudelleen vuosittain. Suunnitelmapohja löytyy Canva-verkkosivustolta tunnuksien takaa, ja on myös helposti muokattavissa. Suunnitelmasta on mahdollisuus nostaa erillisiä sivuja julisteiksi ja on muokattavissa vielä tiivistetymmäksi versioksikin.

Kuva 2: Otteita Hyvän kohtelun suunnitelmaan päätyneistä lasten kommenteista.

Hietamäki ja Jalkanen toivovat opinnäytetyön julkisuuden tuovan mukanaan myös yhteiskunnallista hyötyä. Opinnäytetyön ja hyvän kohtelun suunnitelman otsikoksikin nostettu nuoren lause ”Hyvin kaikki järjestyy ja apua saa, jos sitä tarvitsee” on hieno kiteytys koko lastensuojelun sijaishuollon tavoitteesta. Lastensuojelu näkyy uutisotsikoissa usein negatiivisessa mielessä. Lastensuojelun syvimpänä tarkoituksena on kuitenkin auttaa hädässä olevia lapsia ja nuoria takaamalla lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (THL). Lastensuojelun sijaishuolto ansaitsee myös positiivista näkyvyyttä.

Lähteet
  • Familar. n.d. Tietoa meistä. https://familar.fi/tietoa-meista

  • Hietamäki, T. & Jalkanen, J. 2024. ”Hyvin kaikki järjestyy ja apua saa, jos sitä tarvitsee” Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma lastensuojelun sijaishuollon erityisyksikköön. VAMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202403295453

  • L: 2007/417. Lastensuojelulaki. Finlex. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

  • Seppo. n.d. Mitä on pelillistäminen? Esimerkkejä ja kuinka hyödyntää sitä. https://seppo.io/fi/blogi/mita-on-pelillistaminen/

  • THL. 2023. Lastensuojelun käsikirja. Mitä on lastensuojelu? https://thl.fi/julkaisut/kasikirjat/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu#Lastensuojelulain%20tarkoitus

  • Unicef. n.d. Lapsen oikeuksien sopimus koko teksti. https://www.unicef.fi/tyomme/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsen-oikeuksien-sopimuksen-koko-teksti/

Aiheeseen liittyvää