Erityisen tuen tarpeiden ymmärtäminen: Opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat keskiössä

TEKSTI | Shekhar Satpute
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024051329494

Johdanto

Tässä artikkelissa korostetaan opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien merkitystä erityisen tuen ymmärtämisessä ammattikorkeakouluopetuksessa. Artikkelissa käsitellään, miten erityistä tukea määritellään ja järjestetään eri koulutusasteilla, keskittyen erityisesti Vaasan ammatilliseen koulutukseen ja Vaasan ammattikorkeakouluun. Artikkeli avaa erityisen tuen tarjonnan monimuotoisuutta ja sen tarpeellisuutta opiskelijoiden oppimisen tukemisessa, huomioiden monenlaiset yksilölliset tarpeet, kuten oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, fyysiset rajoitteet, kulttuuriset ja taloudelliset haasteet. Artikkelin tarkoituksena on nostaa esille ja keskusteluun se, miten oppilaitokset voivat tukea erityistukea tarvitsevaa opiskelijaa arjen haasteissa, tukien jokaista opiskelijaa kohti menestyksekästä opintopolkua.

Erityisen tuen määritelmät eri koulutusasteissa

Ammatillisessa koulutuksessa erityinen tuki on määritelty tarjoamaan opiskelijoille, jotka kohtaavat oppimisvaikeuksia, vammoja, sairauksia tai muita haasteita, tarpeellista tukea opintojensa aikana. Lain mukaan (531/2017) jokaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetusjärjestelyjä. Tämän tuen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan ammattitaidon saavuttaminen. Lisäksi asetus (673/2017) tukee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä mukauttamalla opetusta ja arviointia yksilöllisten tarpeiden mukaan. Erityinen tuki kattaa myös opiskelun edellyttämät avustajapalvelut ja apuvälineet, tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden täysipainoiseen oppimiskokemukseen. (Laki Ammatillisesta Koulutuksesta 531/2017, Valtioneuvoston Asetus Ammatillisesta… 673/2017).

Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan erityisen tuen tarpeita ja opiskelijoiden tukitoimia käsitellään muun muassa osana opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyviä säännöksiä sekä opiskelijan oikeuksia turvalliseen opiskeluympäristöön. Laki tunnustaa tarpeen tukea opiskelijoita, jotka kohtaavat haasteita opintojensa aikana, mutta ei erikseen määrittele ”erityistä tukea”. Sen sijaan laki painottaa esteettömyyttä, opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia näkökohtia, kuten opiskeluoikeuden menettämistä ja kurinpitoa koskevia pykäliä, joissa terveydentilan vaikutuksia opintoihin voidaan arvioida. Näiden säännösten kautta laki implisiittisesti huomioi erityisen tuen tarpeen, edellyttäen, että opiskelijoilla on oikeus osallistua opetukseen ja suorittaa opintojaan turvallisessa ympäristössä, ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeensa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Erityisen tuen tarjonta Vaasan ammatillisessa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakouluissa erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta opiskelijan tarvitsemasta tuesta. Ennen erityisen tuen päätöksentekoa opetuksen järjestäjän on hankittava selvitys opiskelijan oppimisen etenemisestä. Tämä selvitys perustuu opettajien antamaan tietoon. Lisäksi oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tehdään moniammatillista yhteistyötä, jotta saadaan tietoa opiskelijan saamasta tehostetusta tuesta. Erityisen tuen päätöksenteossa huomioidaan myös opiskelijan ja hänen huoltajansa näkemykset. Tavoitteena on laatia opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka ottaa huomioon opiskelijan erityistarpeet. HOKS sisältää osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen sekä ohjaus- ja tukitoimenpiteiden suunnitelman. Opiskelun aikana tarvitaan sekä opetusta että tukea, ja erityisopettajan rooli on keskeinen. Osaamisen näyttö muokataan opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi näkövammainen opiskelija voi suorittaa vaativiakin tehtäviä, jos hän saa tarvittavat ohjeet ja näköhavainnot toiselta henkilöltä. Osaamisen todistuksessa tulee asianmukaisesti esittää tieto siitä, että osaamisen näyttö on tapahtunut yhteistyössä muiden tukitoimien kanssa . (Eskola & Raudasoja, 2018).

VAMIAssa (Vaasan ammattiopisto) erityinen tuki on järjestetty huolellisesti. Alla on yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten erityinen tuki toteutetaan:

 1. Erityisopetus: VAMIAssa otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet. Erityisopetuksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen opiskelija saa tukea perusteiden mukaisen ammattitaidon saavuttamiseksi.
 2. Opinto-ohjaus: Opinto-ohjaajat neuvovat opiskelijoita opintojen suunnittelussa, opiskelutaidoissa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työllistymisessä. Opinto-ohjaus on keskeinen osa opiskelijan polkua VAMIAssa.
 3. Kuraattorin palvelut: Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijoita vaikeissa sosiaalisissa tai psyykkisissä tilanteissa. Tavoitteena on, että vaikeuksista huolimatta opinnoissa pääsee eteenpäin ja voi valmistua työkykyisenä ja motivoituneena ammattilaisena.
 4. Opiskeluterveydenhuolto: Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää opiskelijoiden terveyttä. Opiskelija voi saada terveydenhuoltoa, joka on Vaasan kaupungin järjestämää palvelua. Kampuksilla terveydenhoitajat voivat tarvittaessa ohjata piskelijoita lähetteellä erikoislääkärille tai psykologille. Opiskelijan tai opiskelijan huoltajan tulee ilmoittaa koululle opiskelijan terveydentilasta tai rajoitteista, esimerkiksi diabetes, epilepsia, allergiat ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Ammattikorkeakoulut myös tarjoavat erityistä tukea opiskelijoille, jossain muodossa tukeakseen niitä, jotka  tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksien, vammojen, sairauksien tai muiden syiden vuoksi. Tämä tuki yritetään suunnitella yksilöllisten tarpeiden, tavoitteiden ja valmiuksien pohjalta, mutta käytännössä asia jää kuitenkin opiskelijan harteille järjestää asiat ja hakea apua eri tilanteisiin. Ammattikorkeakoululaki (932/2014) ei erityisesti velvoita erityistuen tarjoamista vaan ”Ohjaus ja tuki” sanamuoto on lakitekstisessä mainittu. Ammattikorkeakoulussa on enemmän opiskelijahuolto ja opiskelijapalveluihin panostettu seuraavasti.

 1. Tuen tarpeiden tunnistaminen: Uusien opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistaminen ei aina toteudu yhtä järjestelmällisesti jatkuvassa haussa kuin muissa hakutavoissa. Erilaisia menetelmiä, kuten haastatteluja, havainnointia, testejä ja kartoituksia, käytetään tuen tarpeiden tunnistamiseen. Kuitenkin erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tunnistaminen toimii heikommin kuin perustutkintokoulutuksessa.
 2. Tuen suunnittelu: Suunniteltujen tukitoimien kirjaaminen opiskelijoiden henkilökohtaisiin osaamisen kehittämissuunnitelmiin (HOKS) sekä opiskelijoiden osallistaminen tukitoimista sopimiseen ovat keskeisiä osia erityisen tuen suunnittelussa. Kuitenkin tutkinnon osittainen suunnittelu, toteutuneiden tukitoimien kirjaaminen ja tuen vaikuttavuuden säännöllinen arviointi vaativat edelleen kehittämistä.
 3. Tuen toteutus: Tuen muotoja ja toteutusta tulee kehittää niin, että ne soveltuvat entistä paremmin eri tutkintomuotoihin, tutkinnon osiin ja oppimisympäristöihin. Erityisesti työelämässä oppimisessa, näytöissä ja etäopiskelussa on parantamisen varaa.

Henkilöstön rooli: Opetus- ja ohjaushenkilöstön välisessä tiedonkulussa ja yhteistyössä on kehitettävää. Selkeyttä ja tiivistä yhteistyötä tarvitaan erityisopettajien, eri tutkinnon osien opettajien sekä muun ohjaushenkilöstön välillä. Henkilöstön osaamista erityisessä tuessa tulee myös vahvistaa.

Vaasan Ammattikorkeakoulussa (VAMK) panostetaan opiskelijan hyvinvointiin ja että opiskelija saa mahdollisimman paljon tuki opiskeluun liittyvissä asioissa (VAMK Opintojen tuki ja ohjaus, 2023). Käytännössä VAMK tarjotaan opiskelijalle tukea seuraavissa muodoissa.

 1. Opiskelijan työkalut ja pikalinkit: Opiskelijan työpöytä, Moodle, lukkarikone, OPSit ja lomakkeet ovat käytettävissä opiskelun tueksi. Näiden avulla opiskelija voi hallinnoida opintojaan ja löytää tarvittavaa tietoa. VAMK’issa on otettu huomioon, että nämä sivustot ovat saavutettavia ja niitä on helppo lukea ja seurata. Aiheet, alueet ja värit ovat rauhallisia ja teksti on selkeä.
 2. Opintojen ohjaus: VAMK tarjoaa ohjausta opiskelun eri vaiheissa. Opiskelijat saavat tukea esimerkiksi opintosuunnitelman laatimisessa, opintojen etenemisessä ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä. tämä tuki on lähtökohtaisesti aina yksilöllinen ja tuen tarjoaja ryhmäohjaaja tai opintoohjaaja.
 3. Uuden opiskelijan tietopaketti: Tämä sisältää olennaista tietoa opiskelun alkuun, kuten lukujärjestykset, opiskelijatunnusten aktivoinnin ja muut käytännön asiat. Monesti järjestetään myös kampuksen tutustuminen jonka aikana opiskelija voi tutustua etukäteen kampusalueeseen , luokkahuoneisiin, mahdollisesti myös liikuntavammainen voisi suunnitella reitit luentosalille. Uuden opiskelijan tueksi on myös opiskelijajärjestön mentorit.
 4. IT-opas: Opiskelijat saavat ohjeita tietoteknisissä asioissa, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan hallinnassa. IT-palveluissa on myös saatavana tuki, kuten äänikirjat ja tekstistä-ääni kääntäjä softat .

Vaasan Ammattikorkeakoulussa on kuitenkin erityinen paino opintojen ja ohjauksen tukemiseen. Seuraavassa on yhteenveto VAMK’in ohjauksen tavoitteista:

 1. Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelumenestyksen tukeminen: VAMK pyrkii tarjoamaan opiskelijoille tukea, joka edistää heidän hyvinvointiaan ja auttaa heitä menestymään opinnoissaan.
  • Tämä voi sisältää esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta, terveydenhuoltopalveluita ja muita tukitoimia.
 2. Opiskelijan sitouttaminen AMK-opintoihin: VAMK haluaa varmistaa, että opiskelijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita opintoihinsa.
  • Tämä voi tapahtua esimerkiksi tarjoamalla kiinnostavia ja relevantteja opintoja sekä mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan.
 3. Opintojen etenemisen edistäminen: VAMK tukee opiskelijoiden opintojen sujuvaa etenemistä.
  • Tämä voi sisältää esimerkiksi opintosuunnitelman laatimista, opintojen aikataulutusta ja opintojen suorittamista.
 4. Henkilökohtaisen ja yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen ja varmistaminen: Jokainen opiskelija on yksilö, ja VAMK pyrkii tarjoamaan joustavia opintopolkuja, jotka huomioivat opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet.
 5. Keskeyttämisten vähentäminen: VAMK pyrkii ehkäisemään opintojen keskeyttämistä tarjoamalla tukea vaikeuksien kohdatessa ja tukemalla opiskelijoita vaikeina aikoina tarjoamalla ajantasaista ja täsmällistä ohjausta opiskelijoiden tarpeet huomioiden.

Esteetön ja saavutettava oppimisympäristö

Esteetön oppimisympäristö on moniulotteinen käsite joka kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Tämä oppimisympäristö mahdollistaa kaikkien oppijoiden osallistumisen ja oppimisen. Käsittelen näitä ulottuvuuksia tarkemmin alla. Teksti perustuu OPH’n “Lukivaikeudet, Esteettömyys Ja Osallisuus” (2021) artikkeliin ja videomateriaaliin.

 • Fyysisesti esteetön oppimisympäristö huomioi liikkumisen, tilojen ja välineiden saavutettavuuden. Se tarkoittaa esimerkiksi esteettömiä kulkureittejä, hissejä, ramppeja ja riittävää tilaa pyörätuolille.
 • Psyykkisesti esteetön ympäristö ottaa huomioon oppijoiden henkisen hyvinvoinnin. Se voi sisältää rauhallisia tiloja keskittymistä varten ja mahdollisuuden taukoihin.
 • Sosiaalisesti esteetön ympäristö edistää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Se voi sisältää ryhmätyötiloja, yhteisiä taukotiloja ja mahdollisuuden keskustella muiden kanssa.
 • Vuorovaikutuksellisesti esteetön ympäristö tukee kommunikaatiota. Se voi sisältää selkeää viestintää, kuuntelutaitoja ja mahdollisuuden osallistua keskusteluihin.
 • Asenteellisesti esteetön ympäristö kohtelee kaikkia oppijoita tasavertaisesti. Se edistää kunnioitusta ja ymmärrystä erilaisia tarpeita kohtaan.
 • Pedagogisesti esteetön ympäristö tukee oppimista ja opetusta. Se voi sisältää monipuolisia opetusmenetelmiä, yksilöllistä tukea ja eriyttämistä.

Näiden ulottuvuuksien yhteispeli mahdollistaa oppimisen kaikille oppijoille, ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja vahvuutensa. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää kuunnella oppijoita ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Sekä ammatillisessa että lukiokoulutuksessa tuen tarve pyritään tunnistamaan jo varhain opintojen alkaessa. Tukitoimien tarpeen arviointi ja toteuttaminen sisältää myös mahdollisten erityisjärjestelyjen tarpeen ja toimivuuden arviointia sekä kokeilua opintojen aikana, hyvissä ajoin ennen näyttöjä ja tutkintoja. Ammatillisessa koulutuksessa lukivaikeudet näkyvät hyvin yksilöllisesti riippuen koulutusalasta. Mielekäs koulutusala ja käytännön työtilanteissa tapahtuva opiskelu tukevat opintoihin motivoitumista, mikä kantaa haastavissakin tilanteissa. (OPH, 2021).

Erilaisia oppimiseen liittyviä tuen tarpeita opiskelijoilla

Opiskelijat kohtaavat oppilaitoksissa monenlaisia oppimiseen liittyviä tukitarpeita, jotka vaativat yksilöllisiä ratkaisuja heidän oppimisensa ja osallisuutensa tukemiseksi. Tukitarpeet voivat olla oppimisvaikeuksien, kuten lukivaikeuden tai keskittymisvaikeuksien, tunnistamista ja niihin vastaamista, tarvetta psyykkiseen tukeen mielenterveysongelmien, kuten ahdistuksen tai masennuksen, kohdalla, tai fyysisen esteettömyyden varmistamista. Lisäksi tuen tarve voi liittyä kulttuuriseen sopeutumiseen, taloudellisiin haasteisiin, sosiaalisten taitojen kehittämiseen tai työelämävalmiuksien parantamiseen. Näiden tukimuotojen avulla pyritään varmistamaan, että jokainen opiskelija voi saavuttaa täyden potentiaalinsa oppimisympäristössä. (Mielenterveystalo, 2024a).

Opiskelijoilla voi olla opiskelupaikka vastaanottamiseen vaiheessa tai voi tulla jälkeenpäin erilaisia oppimiseen liittyviä tuen tarpeita. Tuen tarpeita voi olla monenlaisia ja ovat aina yksilöllisiä tarpeita, jotka lopulta vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen, osallistumiseen ja lopulta myös onnistumiseen ja opinnoista valmistumiseen ((Mielenterveystalo, 2024a.). Alla on esimerkkejä erilaisista tuen tarpeista.

 • Erityisopetus ja tuki: Jotkut opiskelijat tarvitsevat erityisopetusta tai tukea oppimisvaikeuksien, kuten lukivaikeuden, matematiikan vaikeuden tai keskittymisvaikeuksien, vuoksi. Tämä voi sisältää yksilöllisiä opetusmenetelmiä, lisäaikaa kokeissa tai muuta tukea.
 • Psyykkinen tuki: Opiskelijoiden mielenterveysvaatimukset voivat vaihdella. Jotkut saattavat tarvita tukea ahdistuksen, masennuksen tai muiden mielenterveysongelmien kanssa.
 • Kulttuurinen tuki: Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat saattavat tarvita tukea kielitaidon kehittämisessä tai sopeutumisessa uuteen kulttuuriin. Tämä voi sisältää kielikursseja, kulttuuritietoutta ja vertaistukea.
 • Taloudellinen tuki: Opiskelijat, joilla on taloudellisia haasteita, saattavat tarvita apua esimerkiksi opiskelumateriaalien hankkimisessa, ruokailussa tai asumisessa.
 • Sosiaalinen tuki: Jotkut opiskelijat tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen kehittämisessä, ryhmätyössä tai yhteisöllisyydessä.
 • Työelämätuki: Opiskelijat, jotka suorittavat työpaikalla tapahtuvaa oppimista, saattavat tarvita tukea työelämässä toimimisessa ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Opiskelijalle on tarjolla Vaasan Ammattikorkeakoulussa (VAMK) uraohjauspalvelut. Uraohjauspalveluiden tavoitteena on tukea opiskelijoita urasuunnittelussa, työnhakutaitojen vahvistamisessa sekä oman osaamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamisessa koko opintojen ajan. Urapalvelut tarjoavat yksilöllistä uraohjausta, järjestävät erilaisia tapahtumia ja työpajoja, sekä välittävät tietoa työpaikoista, harjoittelupaikoista, työelämästä ja työnhausta. Lukuvuoden aikana järjestetään myös työelämätaitoihin ja työnhakuun liittyviä työpajoja. Henkilökohtainen uraohjaus on yksilöllinen ja luottamuksellinen keskustelu, jossa voidaan käsitellä esimerkiksi työllistymismahdollisuuksia, oman osaamisen tunnistamista, urasuunnittelua, CV:n ja työhakemuksen kirjoittamista sekä haastatteluun valmistautumista. Lisäksi VAMK Work -palvelu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden löytää työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja sekä verkostoitua työelämän kanssa. (VAMK Uraohjaus, 2024)

Yhteenveto

Opettajana tekniikan alalla olen havainnut henkilökohtaisen ohjauksen merkityksen kasvaneen opiskelijoiden keskuudessa. Erityisesti kasvotusten tapahtuva opetus on noussut suosioon opiskelijoiden keskuudessa verrattuna online-opetukseen, koska se mahdollistaa turvallisen vuorovaikutuksen ja välittömän tuen. Opettaja voisi vaikuttaa luomalla myönteistä ilmapiiriä keskustelemalla opiskelijoiden kanssa vapaamuotoisesti ja kohdaten heidät työkavereina, mikä korostaa opettajan roolia opiskelijalähtöisessä oppimisympäristössä.

Kansainvälisten opiskelijoiden ryhmässä on huomattu, että kulttuurien ja kielitaidon erot asettavat omat haasteensa. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää rakentaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä, jotta kaikki opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi. Opettajina meidän pitäisi pyrkiä luomaan oppimisympäristön, jossa jokainen opiskelija voi kokea onnistumisia ja kehittyä omalla tasollaan. Erityisen tuen merkitys opetuksessa on tärkeä, ja se vaatii meiltä opettajilta sitoutumista ja halua oppia miten parhaiten voimme olla avuksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppimiseen liittyvien tukitarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen on olennainen osa ammattikorkeakoulun opetustyötä. Opettajan rooli yksilöllisen tuen tarjoajana ja opiskelijalähtöisen oppimisympäristön luojana on korvaamaton. Henkilökohtainen ohjaus ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta korostavat opetuksen inhimillistä ulottuvuutta. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan edistä opiskelijoiden ammatillista kasvua, vaan myös tukee heidän henkistä hyvinvointiaan oppilaitosympäristössä.

Lähteet
 • Laki Ammatillisesta Koulutuksesta 531/2017. Finlex.fi; Oikeusministeriö. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidm46651395154640

 • Valtioneuvoston Asetus Ammatillisesta… 673/2017. Finlex.fi; Oikeusministeriö. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673

 • Ammattikorkeakoululaki 932/2014. Finlex.fi; Oikeusministeriö. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932

 • Hirvonen, M. (Ed.). (2018). Hei me HOKSataan! : Ammatillisten opettajakorkeakoulujen puheenvuoro erityisen tuen tilasta ja kehittämisestä. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-501-2

 • Mielenterveystalo.(2024a) Mielenterveystalo. Mielenterveystalo.fi. https://www.mielenterveystalo.fi/fi/nuoret

 • Mielenterveystalo.(2024b). Nuorten Ahdistuksen omahoito-ohjelmaan! Mielenterveystalo.fi. https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/nuorten-ahdistuksen-omahoito-ohjelma

 • OPH. (2021). Lukivaikeudet, esteettömyys ja osallisuus. Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukivaikeudet-esteettomyys-ja-osallisuus

 • VAMK tuki ja ohjaus. (2023). Opintojen tuki ja ohjaus. Vaasan Ammattikorkeakoulu. https://www.vamk.fi/opiskelijalle/ohjaus/opintojen-ohjaus

 • VAMK Uraohjaus. (2024). Vaasan ammattikorkeakoulun urapalveluiden tavoite. Vaasan Ammattikorkeakoulu. https://www.vamk.fi/opiskelijalle/ohjaus/urapalvelut

Aiheeseen liittyvää