Osallistutaanko armeijan kutsuntoihin?

TEKSTI | Teija Honkaniemi
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022122273250

Kutsunnat lyhyesti

Nuori on velvollinen osallistumaan kutsuntoihin sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta.  Kutsunnat perustuvat asevelvollisuuslakiin.

Kutsuntatilaisuudessa nuorelta tarkistetaan henkilötiedot, terveydentila ja kuullaan varusmiespalvelusta koskevat toiveet. Kutsunnoissa käytettävissä olevien tietojen pohjalta määritetään sopivuus varusmiespalvelukseen eli palveluskelpoisuus. Lisäksi kutsunnoissa päätetään palvelusajankohta ja -paikka tai palveluksesta vapauttaminen.

Kutsunnoissa nuori määrätään palvelukseen, jos hänet todetaan terveystarkastuksessa palvelukseen sopivaksi. Lääkäri määrittää palveluskelpoisuuden voimassa olevien lakien ja Puolustusvoimien terveystarkastusohjeiden perusteella. Kutsuntatilaisuuteen on aina osallistuttava henkilökohtaisesti. https://intti.fi/kutsunnat

Yhteistyössä Puolustusvoimat, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Pohjanmaan syöpäyhdistys

Yhteistyötä kutsuntojen osalta on Vaasan ammattikorkeakoulun, Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen ja Puolustusvoimien kanssa tehty jo useana vuotena. Vaasalaisille nuorille Puolustusvoimien kutsunnat järjestettiin 29.11-2.12.2022 Palosaaren Seurakuntakeskuksessa.  Olen saanut toimia yhteistyöhenkilönä Vaasan ammattikorkeakoulun taholta tapahtumassa. Tämän vuoden kutsuntoihin osallistuminen aiheutti minussa valtavasti tunteita ja herätti kysymyksiä.  Maailma on muuttunut valtavasti viime vuodesta. Hyökkäyssotaa Ukrainan valtioon käy naapurivaltiomme Venäjä. Uskallanko opettajana ehdottaa opiskelijoille edellisvuosien tapaan tätä yhteistyötä ja osallistumista kutsuntoihin? Kuinka nuoret kokevat ajatuksen ja ehdotuksen? Tuleeko ajatus osallistumisesta ”iholle”?

Kysymällä ja esittämällä asiat opiskelijoille mentiin eteenpäin. Innostus asian tiimoilta oli luokassa käsinkosketeltavaa. Keskustelua tuli enemmän kuin edellisvuosina. Opiskelijat kokivat, että kutsunnat ovat nyt valtavan tärkeässä asemassa. Puolustusvoimien tekemä työ on tärkeää. Suomen rauhanomainen turvaaminen korostui opiskelijoiden puheesta. Suomi on turvattava. Suomea on suojeltava. Suomi on meidän oma rakas kotimaa.

Opiskelijat kokivat valtavan tärkeäksi olla mukana antamassa nuorille tuleville varusmiehille tärkeitä ohjeita ja neuvoja elämäntapoihin liittyen sekä syöpään liittyvissä asioissa ennalta ehkäisevää tietoa. Opiskelijat toivat julki, että nuorten terveys ja sen ylläpitäminen on tälle meidän maalle valtavan tärkeää.

Joten mukana oltiin. Opiskelijat jaettiin eri päiville. Jokaisena neljänä päivänä kolmesta neljään opiskelijaa osallistui kutsuntoihin. Yhteistyö oli Vaasan Syöpäyhdistyksen, Vaasan kaupungin ja Puolustusvoimien kanssa erittäin toimivaa ja molemmin puolin innostavaa.

Terveyden edistäminen

Syöpäyhdistyksen päätehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syöpien ehkäisyyn liittyvä toiminta. Ohjaamalla ihmisiä elämäntapamuutoksiin voidaan ehkäistä syöpään sairastumista ja lisätä sairastuneiden hyvinvointia. Tähän terveyden edistämiseen liittyvät teemat, oli määritelty ennalta. Teemat olivat kivessyöpä ja nikotiinivalmisteiden vaarat ja haitat.  Suuntaavat lasten ja nuorten sairaanhoitajatopiskelijat olivat perehtyneet ennalta aihealueisiin sekä ottaneet teoriassa asioista selvää. Apua, tietoa ja esitteitä/materiaalia saatiin Pohjanmaan syöpäyhdistyksen yhdyshenkilöltä terveydenhoitaja Lea Vinkanharjulta.

Terveyden edistämisen teemat kutsunnoissa

Kivesten omatarkkailuohjaus

Annettiin tietoa kivesten omatoimisesta säännöllisestä tutkimisesta, poikkeavuuksien ja muutosten havaitsemisesta.  Kivessyöpä on nuorten miesten yleisin syöpä ja tapausten määrä on suurinta 25-39 vuotiailla. Suomessa kivessyöpiä diagnosoidaan vuosittain 170 uutta tapausta. Kivessyöpä on varhaisen toteamisen ja hyvän hoidon takia hyväennusteinen ja 90 % potilaista paranee.

Opiskelijat kokivat aiheen ensin hiukan kiusalliseksi mutta tärkeäksi. Kun muutamalle nuorelle oli kerrottu kivessyövästä, kynnys madaltui asian esittämiseen. Opiskelijat myös kokivat, että nuoret miehet ehkä helpommin uskalsivat tulla ja kysyä heiltä tästä aihepiiristä, sillä he kuuluvat samaan ikäluokkaan. Syöpäyhdistyksen materiaali oli tehty humoristisella tavalla mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi.

https://www.ilmansyopaa.fi/tarkkaile-kehoasi/tarkkaile-kiveksiasi/

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00629

Syöpäjärjestöjen video kivesten omatarkkailusta:

Nikotiinittomuuden edistäminen, lopettamiseen kannustaminen ja tukeminen

Tarkoituksena oli saada nuori ajattelemaan omaa nikotiinituotteiden käyttöä ja siitä luopumisen etuja sekä hyötyjä sekä saada nuori löytämään itsestään motivaatiotekijöitä tupakoinnin tai nuuskaamisen lopettamiseen.

Pääesikunnan päällikkölääkäri Maria Danielsson kertoo, että vuonna 2021 tehdyn varusmiestutkimuksen mukaan noin 35 % varusmiehistä käyttää nuuskaa,  joka viides päivittäin. Nuuskaaminen on viime vuosina lisääntynyt nuorten keskuudessa, mikä on näkynyt myös varusmiesten nuuskan käytön lisääntyneessä määrässä. Tutkimuksen mukaan yli kolmasosa varusmiehistä käyttää nuuskaa.

Opiskelijoiden tarkoitus oli saada nuoret miettimään, mitä tupakan polton, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin lopettaminen voisi tuoda tullessaan. Käytiin motivoivaa, tukevaa ja kannustavaa keskustelua nuoren kanssa. Nuoret saivat itse miettiä ja sanoittaa, miksi ja miten olisi hyvä lopettaa tai vähentää nikotiinituotteiden käyttöä. Miten nuori itse kokee siitä hyötyvänsä. Pyrkimys oli auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa ja vahvistaa hänen hyviä valintojaan. Paras tavoite on, että nuori löytää omat syynsä muutokseen ja sitä kautta terveenpään elämään.

Opiskelijoiden mielestä varsin hyvä keino ja motivointitapa on nykyisin tarjota informaatiokanavaksi  mobiilisovellusta ja siihen tehtyä ilmaista App sovellutusta (Erovirasto) eli tarjota ”pelillistämisen keinoin”  apua lopettamisen tueksi.  Peli on ladattavissa Erovirasto-app. Apua tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

Lisätietoa löytyy:

https://www.filha.fi/hankkeet/irti-nuuskasta/lopettajalle/

https://fressisedu.fi/materiaalit/puheeksi-oton-malli/

https://stumppi.fi/

https://www.irtinuuskasta.fi/

Kutsuntapäivät

Ennalta ehkäisevää  terveystietoa annettiin opiskelijoiden ja syöpäjärjestön kanssa jokaiselle nuorella matalalla kynnyksellä. Nuoret viihtyivät terveysneuvontaa antavalla pisteellä hyvin. He uskalsivat kysyä, haastaa ja olivat kiinnostuneita sairaanhoitajaopiskelijoiden antamista vinkeistä sekä ohjeista. Tuntui sivusta seuranneena todella positiiviselta terveyttä edistävältä toiminnalta. Opiskelijat oppivat paljon opettamisesta ja ohjaamisesta. Välillä kuului posketonta naurua ja välillä vakavaa kerrontaa ja hiljaista hetkiä.  Win-Win tilanne sanoisin kaikille osapuolille.

Lopuksi opiskelijoiden mietteitä koottuna palautteista

Jokainen opiskelija sanoi päivän olleen hyödyllinen. He olivat itse oppineet paljon ja kokivat ohjaamisen ja opettamisen haasteelliseksi, mutta positiivisella tavalla. Kohtaamisista ja itse valistusteemoista he olivat oppineet uusia ja ajankohtaisia asioita. Opiskelijat pitivät tapahtumaa todella tärkeänä. He joutuivat haastamaan itsensä monella eri avalla. Moni oli sitä mieltä, että tällaisen osallistumisen voi merkitä omaan CV-listaan, koska niin merkittävää on tällaiseen valtakunnalliseen tilaisuuteen osallistuminen. Osa opiskelijoista sanoi, että tiedottamisesta ja nuorten kanssa keskustelemisesta tasavertaisessa sävyssä oli hyötyä. Tärkeintä on keskustella nuoren kanssa niin, ettei nuoren tarvitse asettua puolustuskannalle asioissa, jolloin  tilanne voi johtaa epätoivottuun väittelyyn tai konfliktiin. Tärkeät asiat eivät mene negatiivisessa ilmapiirissä tai sävyssä eteenpäin, kuten olisi tahtotila.

Suoraa palautetta opiskelijoilta:

”Lisää tällaista.”

”Niin mielenkiintoista, kun näki ensi kertaa mitä oikeasti kutsunnoissa tapahtuu.
Komeita ovat nuo sotilaspukuiset miehet”

”Miksi tehtiin jotain näin tärkeää ja hyödyllistä vasta opintojen lopussa.”

”Tuntui, kun olisin keskittynyt ja ymmärtänyt paremmin nuorten omat voimavarat ja tunnistamistanut ne paremmin. Olen oppinut paljon ohjaamisesta ja opastamisesta.”

”Huomasin kunnioittavani nuorten omia sanomisia ja mielipiteitä.
Minä en ole kaikkitietävä hoitaja. Asiakkailta voi oppia lisää ja uusia näkemyksiä ja muuttaa omia asenteita.”

”Aina en ollut samaa mieltä joistain asioista.
Se suututti mutta opetti kasvamaan ja kuuntelemaan toista.”

”Koin ensi kertaa, että minua kunnioitettiin ja kuunneltiin ammattilaisena.”

”Että mua jännitti aluksi, mutta pelko ja jännitys lähti.
Että oli mukava ja haastava päivä. Olisin voinut tulla toisenakin päivänä.”

”Nikotiiniasioista oli helpompi puhua kuin kivessyövästä. Toisaalta huomasin, että se aihealue sai nuoret miehet miettimään asiaa varmasti ensimmäistä kertaa elämässä. Moni nuori varmaan ajattelee, että syöpä on vanhusten sairaus.”

”Oli kiva kiva tietää, että itsessäkin on puoli, joka nauttii antaa neuvoja ja ohjeita nuorille.”

”Nuoret olivat vastaanottavaisia ohjaukselle ja toivon mukaan saivat oppia aiheista.”

”Kuitenkin kutsuntoihin osallistuvien naisten määrä on ollut kasvussa viime vuosina ja todennäköisesti sama trendi tulee jatkumaan. Aloin pohtimaan, että ehkä kutsuntojen valistustyötä voisi laajentaa myös naisten kohdalla rintojen omatarkkailuun tai vastaavaan, kun nyt kutsunnoissa kehotettiin vain miesten kohdalla kivesten omatarkkailuun. Ehkä siis jotain vastaavaa naisillekin?”

”Tilaisuus oli mielestäni hyödyllinen ja mielenkiintoinen, koska tällaisia mahdollisuuksia tulee harvoin vastaan.”

”Oli hyvä, että sai mahdollisuuden harjoitella omia ohjaustaitoja. ”

”Tässä maailman tilanteessa kutsunnat ovat äärimmäisen tärkeitä. Nostavat yhteishenkiä.”

”Nuorissa on Suomen tulevaisuus. Nyt se konkretisoitui.
Pidetään nuoret terveinä niin hyvä tulee.”

”Olen ollut mukava tärkeässä tilaisuudessa Suomen kannalta. Nuoret, jotka pysyvät kunnossa takaavat meille hienon ja hyvän maan asua.”

”Oli kiva päästä osallistumaan tällaiseen tilaisuuteen.”

Lopuksi

Opettajana tämä tuntui hyvältä ja onnistuneelta työelämäyhteistyöltä, jossa oli mukava olla osana. Opiskelijat sen tekivät, sain seurata iloisia onnistumisia ja hienoa heittäytymistä. Tapahtuma vahvisti osaltaan Vaasan ammattikorkeakoulun uutta luovaa työelämäpedagogiikkaa ainakin seuraavassa: ”Meidän opiskelijana olet osa työelämän verkostoja ja kumppanuuksia”.

Aiheeseen liittyvää