Vaasan kaupunkisuunnittelun trendit – maailman onnellisin ja vähäpäästöisin kaupunki 2030

Vaasan kaupunki järjesti yhdessä Ramboll Finland Oy:n, Vaasan kaupungin, Väyläviraston, ABB Oy:n, Ympäristöministeriön, Wasalinen, Vaasan yliopiston, VAMKin ja Novian kanssa kaupunkisuunnittelun kehittämiseen liittyvän 72 tunnin liikennehaaste –kilpailun. Kilpailussa osallistujien tehtävänä oli suunnitella Vaasan keskustan, Strömberg Parkin ja GigaVaasan alueelle toimintoja, jotka edistävät Vaasan tavoitetta olla vuonna 2030 maailman onnellisin ja vähäpäästöisin kaupunki. Suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja olivat yhteistyö Vaasan ja Uumajan välillä, digitalisaatio, sähköinen liikkuvuus ja vähähiilisyys, tulevaisuuden työ ja monipaikkaisuus sekä kaupungin brändi ja vetovoimaisuus.

TEKSTI | Asseri Laitinen, Mira Perttula, Juho Saukko ja Taru Rintamäki KUVAT | Vaasan kaupunki
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022081855737

Kuntien ja kaupunkien hiilineutraaliuden saavuttamisen suurimpina haasteina pidetään yleisesti liikkumisen päästöjä. Muiden päästölähteiden pienentyessä on liikenteen päästöjen osuus kasvanut tasaisesti, sillä suuria päästövähennyksiä ei tällä sektorilla ole saavutettu (Lounasheimo ym., 64). Esimerkiksi Vaasassa kaukolämmön päästöt ovat laskeneet jo pitkään. Toinen suuri päästölähde, sähköntuotanto puhdistuu myös hiljalleen vähäpäästöisten tuotantomuotojen, kuten tuulivoiman yleistyessä. Liikenteen osalta yksityisautoilun vähentäminen, joukko- ja kevyen liikenteen lisääminen sekä autojen käyttövoiman vaihtaminen vähäpäästöisempiin ratkaisuihin ovat merkittävimpiä tekijöitä, mutta muutos on toistaiseksi ollut hidasta.

Vähäpäästöisyyden edistämiseksi Vaasan kaupungissa on tehty kestävän liikkumisen ohjelma 2030, johon on kartoitettu alueen nykytilanne, tehty kehittämissuunnitelmia ja osa suunnitelmista on jo toteutettukin. Kestävä liikkuminen on tärkeää, sillä se vähentää päästöjä, parantaa terveyttä ja hyvinvointia, lisää tasa-arvoa, elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Yksi ohjelman tärkeä tavoite on myös vaikuttaa ihmisten asenteisiin positiivisesti viestinnän avulla. (Vaasan kaupunki 2019a)

Yksi jo toteutettu toimenpide on Kirkkopuistikon pyöräilyväylien rakentaminen, joka valmistui loppuvuodesta 2019. Pyöräilyväylät parantavat turvallisuutta ja sujuvoittavat kulkemista. (Vaasan kaupunki, 2019b) Vaskiluotoon on rakentunut loppuvuodesta 2020 pyöräilytie, joka parantaa alueelle suuntautuvaa työmatkaliikennettä ja lisää turvallisuutta (Vaasan kaupunki 2020).

Tulevaisuuden suunnitelmissa Vaasan kaupungilla on esimerkiksi kävelykeskustan kehittäminen ja laajentaminen, pyöräilyväylien kehittäminen, kevytraideratkaisun edistäminen Vaskiluodon ja lentoaseman välillä, pyöräpysäköinnin kehittäminen sekä julkisten ulkotilojen ja puistojen kehittäminen. Kehittämisessä Vaasan kaupunki ottaa myös asukkaat entistä enemmän mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin ideoita saadaan suoraan käyttäjiltä. (Vaasan kaupunki 2019a)

Hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 72 tunnin liikennehaasteen kilpailutöissä ideoitiin erilaisia liikkumistapoja. (Ramboll 2021) Tapoja vähähiiliseen liikkumiseen oli kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, julkisen liikenteen parantaminen niin bussi- kuin raideliikenteen osalta ja autonominen minibussi Tero. Minibussin ideana oli, että se tilataan itselle sopivaan aikaan sovelluksella ja sovelluksen avulla Tero suunnittelee reitit mahdollisimman toimiviksi, jolloin yksityisautoilu vähenee. Sekä onnellisuuden että vähäpäästöisyyden takaamiseksi yhdeksi ratkaisuksi esitettiin yhteiskäyttöautoja ja -sähköpyöriä. Energian säästämiseksi alueille, joissa liikennettä on öisin vähän tai ei ollenkaan, esitettiin asennettavaksi liiketunnistamiseen perustuva valaistus. Liikkumisen lisäksi huomiota kiinnitettiin energiantuotantoon. Kilpailutöissä uudisrakennuksien lämmönlähteeksi valikoitui maalämpö ja aurinkopaneeleja käytettiin sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa.

Hiilineutraalisuustavoitetta pyritään saavuttamaan myös duoraitiovaunun avulla (Proxion 2020, Ramboll 2021). Duoraitiovaunu on raitiovaunu, millä pystytään ajamaan sekä taajamassa että taajaman ulkopuolella. Vaasassa tämä voisi merkitä muun muassa tiiviimpää yhteyttä Seinäjokeen, ja myös nopeampaa liikkumista esimerkiksi Vaasan keskustasta GigaVaasan alueille. Duoraitiovaunu lisäisi myös Wasalinen houkuttelevuutta, kun esimerkiksi Seinäjoelta olisi paremmat yhteydet suoraan Vaasan satamaan.

Lisäksi kilpailutöissä ideoitiin keskustan alueelle älybaana, joka tarjoaisi aktiviteetteja, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä. Ajatuksena oli, että torilla vaihtuvat kojut tarjoavat monipuolisia ja uusia ruokavalikoimia sekä muita tuotteita. Ideana oli myös, että tulevaisuudessa ihmisten kävelystä kertyvä energia voidaan kerätä älytauluihin, joilla voidaan pelata pelejä. (Ramboll 2021).

Asukkaiden onnellisuuden edistämisessä kaupungin tarjoamilla palveluilla on tärkeä rooli. Vaasassa onnellisuutta lisääviä palveluja ovat esimerkiksi laaja kulttuuritarjonta, liikuntapalvelut, luontopolut ja koulutus. Vuosittain Vaasan kaupungin verkkosivuilla on onnellisuuskysely, jolla mitataan ihmisten onnellisuutta ja saadaan tietoa, millä keinoin onnellisuutta voidaan edelleen kasvattaa. (Vaasan kaupunki 2021.) Kilpailutöissä onnellisuutta pyrittiin saavuttamaan esimerkiksi yhteisöllisellä asumisella, sujuvoittamalla arkea ja lisäämällä ympäristön luonnonmukaisuutta. Sujuvan arjen ratkaisuksi tarjottiin palveluja kuten päiväkotia, kuntosalia ja kaupan noutopistettä työpaikan välittömään läheisyyteen. Luontoa pyrittiin säilyttämään alueilla, joissa sitä on ja lisäämällä esimerkiksi niittyjen määrää.

Lähteet
  • Lounasheimo, J., Karhinen, S., Grönroos, J., Savolainen, H., Forsberg, T., Munther, J., Petäjä, J. & Pesu, J. 2020. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. ALas-mallin menetelmäkuvaus ja laskentojen tuloksia 2005–2018. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25 / 2020.

  • Proxion 2020. Duoraitiojunaliikenteen mahdollisuudet Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Loppuraportti. https://paarata.fi/wp-content/uploads/2019/12/Duoraitiojunaliikenneselvitys.pdf

  • Ramboll 2021. Kilpailutyöt. 72 tunnin liikennehaaste 2021. Viitattu 17.1.2022. https://projektit.ramboll.fi/liikennehaaste2021/kilpailutyot.html

  • Vaasan kaupunki. Viitattu 4.1.2022. https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/maailmanonnellisinkaupunki/

  • Vaasan kaupunki 2019a. Vaasan kestävän liikkumisen ohjelma. https://www.vaasa.fi/uploads/2020/08/8a2f5cd4-vaasan-kestavan-liikkumisen-ohjelma-2019.pdf

  • Vaasan kaupunki 2019b. Kirkkopuistikon pyöräilyväylät valmiit. Viitattu 16.1.2022. https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kirkkopuistikon-pyorailyvaylat-valmiit/

  • Vaasan kaupunki 2020. Vaskiluodon baana valmistui. Viitattu 16.1.2021. https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vaskiluodon-baana-valmistui-uusi-pyoratie-tuo-parannusta-erityisesti-tyomatkapyorailyyn/

  • Vaasan kaupunki 2021. Kuinka onnellisia olemme nyt? Viitattu 17.1.2022. https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kuinka-onnellisia-olemme-nyt-vaasalainen-vastaa-vuoden-2021-onnellisuuskyselyyn/

Aiheeseen liittyvää