Monialainen osaaminen digitalisaation kehittämisessä vahvistuu erikoistumiskoulutuksessa

TEKSTI | Sanna Saikkonen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021100449310

Digitalisaatio muokkaa meidän maailmaa luomalla vaihtoehtoja olemassa oleville ja uusille toiminnoille. Suomi on maailmanlaajuisesti kärkimaita terveyden ja hyvinvoinnin sähköisessä tiedonhallinnassa, esim. Kanta-palvelut. Moninaisiin haasteisiin sosiaali- ja terveysalalla toivotaan löytyvän keinoja digitalisaation hyödyntämisestä esim. ikääntyvän väestön tueksi tarvitaan erilaisia palveluita. Myös eri-ikäryhmien digitaaliset taidot lisäävät digitaalisten palveluiden tarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt digitalisaatiolinjaukset terveyden ja hyvinvoinnin tueksi vuoteen 2025 (STM.2016). Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (STM &Kuntaliitto) on pohtinut laajassa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategian, jonka tehtävänä on tukea soten uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvoinnin ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluita. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on tarpeen saada sote-tieto hyötykäyttöön ja jalostaa sitä tiedoksi, joka helpottaa niin palvelujärjestelmää kuin yksittäistä kansalaista.

Uusille Urapoluille DigiSote osaamisella – UUDO hankkeessa tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten sotedigi-osaamista. Hankkeessa tuotetaan ja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen osaamisen digitalisaation kehittämisen erikoistumiskoulutus AMK-verkoston kesken. Monialainen osaamisen digitalisaation kehittämisen erikoistumiskoulutus alkoi Vaasan ammattikorkeakoulussa ja muissa yhteistyö ammattikorkeakouluissa kesäkuussa 2021 SotePeda 24/7 hankkeen pohjalta.  Siinä hankkeessa mukana oli 23 korkeakoulua. Visiona hankkeessa oli ”Korkeakoulun opettaja on monialainen digitaalinen ja pedagoginen osaaja kansallisissa avoimissa oppimisympäristössä. Osaamiskuvaukset ja opinnot lisäävät korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän toimijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon ja sen kehittämiseen liittyvää (sote-digi) osaamista ja eettisiä toimintatapoja sekä kykyä kehittää soten digitaalisia ihmislähtöisiä palveluja monitoimijaverkostoissa. UUDO:n erikoistumiskulutuksessa on kaksi toteutusta. Ensimmäinen ryhmä on aloittanut kesäkuussa 2021 ja toinen ryhmä aloittaa keväällä 2022 sekä jatkossa tarkoituksena on tuottaa verkostossa erikoistumiskoulutusta aiheesta. Hakijoita ympäri Suomen oli kiitettävästi. Tällä hetkellä käynnissä olevassa koulutuksessa on 140 opiskelijaa 14 eri ammattikorkeakoulusta. (Ahonen, O. ym. 2020. OKM 2018.)

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisen -erikoistumiskoulutuksessa opiskelija kartuttaa tietoperustaa, jonka avulla hän pystyy toimimaan monialaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Koulutus rakentuu seuraavista opintojaksoista; palvelumuotoilu, sähköiset palvelut ja tiedonhallinta, kehittämistehtävä ja vapaasti valittavat opinnot. Osaaminen lisääntyy erityisesti suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Koulutuksen aikana paneudutaan digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalveluiden ekosysteemin kehittämisosaamiseen. Lisäksi osaamista kehittyy palvelumuotoiluosaamiseen. Opiskelijat ovat suorittaneet aiemmin amk-tutkinnon ja syventävät nyt osaamistaan erikoistumiskoulutuksessa opintojen ja  kehittämistehtävän avulla. (SoTe- Peda 24/7.)

UUDO Uusille Urapoluille DigiSote-Osaamisella. Keskellä olevia opintopisteitä ympäröi esimerkiksi työelämäyhteistyö, osaamisen kehittyminen ja digioppimisympäristöt.
Kuva 1. UUDO 2021–2023.

Orientaatiopäivässä syyslukukauden aluksi saimme pohjatietoa digitaalisuudesta ja sen kehittämisestä sekä palvelumuotoilussa. Iltapäivällä käytimme digitaalista Miro alustaa kehittämistehtävien ideoinnissa ja ryhmäytymisessä. Opintojen aikana opiskelijat kokeilevat useita erilaisia digitaalisia työskentelymuotoja. Opiskelijoiden mukaan aluksi tuli paljon uutta ja monia digitaalisia ympäristöjä otettiin käyttöön jo ensimmäisen päivän aikana. Erikoistumiskoulutuksen opintojaksot käynnistyivät syksyn aikana ja samoin työelämää kehittävät kehittämistehtävät, joita tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Kuten palvelumuotoilun ajatukseen kuuluu, tätäkin koulutusta muotoillaan yhteistyössä opiskelijoiden, 14 ammattikorkeakoulun ja työelämän kanssa. Mitä saammekaan aikaan, matka on vasta alussa!

Lähteet
  • Ahonen, O. Id-Korhonen, A-M. Juvonen, S. Koivisto, J-M. Kuosa, P. Pekkarinen, V. Pöyry-Lassila,P. Rintala, T-M. Ruotsalainen, P. Sihvo, P. Viljanen,J. (edit.) Vahvista SoteDigi-osaamistasi 24/7. 2020. Laurean ammaattikorkeakoulu erillisjulkaisu. Laurean ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.10.2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-588-7

  • OKM. 2018. Sote-Peda 24/7 2018-2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 4.10.2021.https://sotepeda247.fi/

  • STM. 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 4.10.2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6

  • STM & Kuntaliitto. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön strategia. Sosiaali- ja terveysministeriö. Kuntaliitto. Viitattu 4.10.2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8

  • SoTe-Peda 24/7. Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus 30 op. Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Viitattu 4.10.21. https://sotepeda247.fi/erikoistumiskoulutus/

Aiheeseen liittyvää