Sosiaalinen vastuu kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla Vaasan ammattikorkeakoulussa

TEKSTI | Beata Saukkonen ja Thomas Sabel
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231129150256

Ohjaajan esisanat

Kansainvälisyys on Vaasan Ammattikorkeakoululle (VAMK) erittäin tärkeä osa-alue. VAMKlla on yhteensä viisi kansainvälistä, englanninkielellä tapahtuvaa ohjelmaa. Tämän lisäksi Vaasan alue, jonne koulutamme osaajia, on yksi maamme kansainvälisimpiä alueita. Tästä syystä kansainvälisten opiskelijoiden viihtyminen ja alueelle sitouttaminen on tärkeä osa VAMKin toimintaa. (Thomas Sabel)

Tutkimuksen tausta

Kirjoitin opinnäytetyön toimeksiantona Vaasan ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön aihe valikoitui kiinnostuksesta ESG-käsitettä kohtaan, ja kun mietimme opinnäytetyö-ohjaajani kanssa aiheen rajausta, muodostui ajatus toteuttaa se toimeksiantona VAMKille, ja siten asetimme tutkimuksen kohderyhmäksi koulun kansainväliset opiskelijat.

Tutkimukseni keskittyy kolmesta ESG-kriteereistä yhteen, sosiaaliseen vastuuseen, ja tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Vaasan ammattikorkeakoulu toteuttaa sosiaalista vastuuta kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla. Sosiaalinen vastuu kertoo siitä, kuinka yritys ottaa huomioon sen koko arvoketjunsa, sisältäen sen sisällä työskentelevät ihmiset sekä sidosryhmät. Vaikutus yritystä ympäröivään yhteiskuntaan ja poliittiseen ympäristöön muodostuu yrityksen operoinnin myötä, sekä sen kyvystä hoitaa omia suhteitaan työvoiman ja työntekijöiden kanssa. (Koivula 2021)

Kyseinen aihe koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, sillä tietoa on mahdollista hyödyntää ammattikorkeakoulun kehitystyössä. Aihe on myös ajankohtainen, sillä panostaminen sosiaalisen vastuun toteuttamiseen nähdään entistä tärkeämpänä yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Yritykset, jotka ottavat vastuun yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä vaikutuksistaan, saavat kilpailuetua ja pystyvät vastaamaan yhä kasvavaan yhteiskunnallisiin odotuksiin. (Iinatti & Sohlo 2020)

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen toteutus alkoi tutkimuksen teoreettiseen osaan perehtymällä. Loppujen lopuksi opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui kahdesta pääteorialuvusta, jotka ovat sosiaalinen vastuu yrityksen liiketoiminnassa sekä sosiaalinen vastuu Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisena tutkimuksena, sillä siinä käytettiin molemmille tutkimusmenetelmille olennaisia aineistonkeruumenetelmiä. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisessä teemahaastattelussa haastattelin VAMKin Talent Coachia, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa tutkimuksen toiseen teoriaosaan.

VAMKin kansainvälisten opiskelijoiden vastausten saamiseksi hyödynnin kvantitatiiviselle tutkimukselle olennaista kyselylomakehaastattelua. Kysely kohdistettiin koulun International Business – tutkintolinjan opiskelijoihin, jotka olivat sekä toisen että kolmannen vuoden opiskelijoita. Kyselylomakkeen kautta saaduista vastauksista saatiin relevanttia tietoa siitä, mitä kehityksen kohteita VAMKilla on sosiaalisen vastuun toteuttamisessa kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla.

Tulokset

Yhden kyselylomakkeen kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden näkemystä siitä, tukeeko VAMK tarpeeksi hyvin opiskelijoiden opintoja. Jos vastaus olisi kielteinen opiskelijoita pyydettiin ehdottamaan, mitkä palvelut tai aktiviteetit voisivat edistää sitä. Vastausten pohjalta voidaan todeta, että VAMK tarjoaa monen opiskelijan mielestä tarpeeksi opintoja edistäviä palveluita. Tämän lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden kokemukset VAMKin opinnoista ja siellä opiskelusta ovat enimmäkseen myönteisiä. Vastauksista voidaan kuitenkin huomata, että kehittämistarpeita on, mutta ne eivät koske pelkästään VAMKia.

Koulun toiminnan lisäksi opiskelijoiden toiveet kohdistuvat myös koulun sisällä toimiviin opiskelijajärjestöihin sekä koulun ulkopuolella toimiviin organisaatioihin ja niiden tarjoamiin työpaikkoihin. Ainoa lisäpalvelu, jota kyselyn perustella toivottiin, olisi suomen kielen oppimisen lisätuki. Kyselylomakkeen vastauksissa nousi vahvasti esille se, kuinka paljon suomen kielen taitoa painotetaan työpaikkahakemuksissa, ja se, että joissain työpaikoissa edellytetään suomen kielen osaamista, vaikka työkieli olisi englanti.

Tutkimukseni osoitti sen, että Vaasan ammattikorkeakoulu toteuttaa sosiaalista vastuuta kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla tietyiltä sen osa-alueilta hyvin. Sosiaalista vastuuta ei ole kuitenkaan määritelty koulun sivustolla, eikä siitä myöskään puhuta käsitteenä tai aiheena koulun sisällä. Tämän perusteella sosiaalisen vastuun edistämiseksi VAMK voisi luoda esimerkiksi oman arviointipohjan, jonka avulla koulun sosiaalista vastuuta pystyttäisiin arvioimaan ja siitä suoriutumista voitaisiin mitata.

Jos olet opinnäytetyötä vailla valmis opiskelija ja et vielä tiedä, mistä aiheesta kirjoittaisit työsi, sosiaalista vastuuta voisi tutkia erilaisesta näkökulmasta. Sosiaalinen vastuu on yritysten liiketoiminnassa ajankohtainen aihe, mutta se on saanut vähemmän huomiota sekä sijoittajien, yritysten että asiakkaiden keskuudessa kuin esimerkiksi ympäristölliset vaikutukset. Tämä voi johtua siitä, että sijoittajat kokevat haastavaksi arvioida sosiaalisen vastuun tekijöitä asianmukaisesti, ja yritykset puolestaan kokevat sen mittaamisen ja raportoinnin vaikeaksi ja monimutkaiseksi. Lisäksi yhteys yrityksen tulokseen voi olla vaikeasti hahmotettavissa. (Koivula 2021) Tämän perusteella olisi hyvä, että sosiaalisesta vastuusta tehtäisiin enemmän tutkimuksia, sillä siten sen arviointia, mittaamista ja raportointia voitaisiin kehittää vähemmän monimutkaiseksi sekä helpommin hahmotettavaksi.

Lähteet
  • Iinatti. H & Sohlo, M. 2020. Sosiaalinen vastuu – haaste vai mahdollisuus?. ProAgria Oulu. https://www.proagriaoulu.fi/fi/sosiaalinen-vastuu/

  • Koivula, K. 2021. Vastuullisuuskeskustelussa sosiaalisen vastuun roolia on korostettava. https://www.aaltoee.fi/aalto-leaders-insight/2021/vastuullisuuskeskustelussa-sosiaalisen-vastuun-roolia-on-korostettava