Kypsyysnäyte ja sen suorittamistavat suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluasetuksessa säädetään kypsyysnäytteestä. Korkeakouluissa on ollut vakiintuneena tapana teettää kypsyysnäyte esseemuotoisena tenttinä valvotuissa olosuhteissa. Perinteisesti kypsyysnäytteen kysymykset ovat olleet tehdystä työstä tai opiskelijan oppimisprosessista. Vastausaikaa on ollut lähtökohtaisesti 2 h 15 min. Tentin ovat tarkastaneet kieltenopettaja ja työn ohjannut opettaja.

TEKSTI | Margit Mannila
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103187769

Kypsyysnäytteestä on määrätty ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014 8 §). Määräyksen mukaan opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte opinnäytetyönsä alalta. Näytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen ja ruotsin kielen taitoa. Silloin kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä.

Asetuksessa ei tarkalleen ottaen määrätä yksityiskohtaisesti siitä tavasta, millä kypsyysnäyte suoritetaan. Käytännössä näyttää siltä, että kypsyysnäyte on edelleen pääsääntöisesti esseemuotoinen tentti, joka kirjoitetaan valvotuissa olosuhteissa yleensä käsin, ilman tehtyyn opinnäytetyöhön liittyvää materiaalia. Myös oma maturiteettimuistoni Jyväskylän yliopistosta vuodelta 2003 liittyy tällaiseen toimintamalliin. Samoihin aikoihin tuli muistaakseni muutos siihen, että mikäli oli kandintyönyhteydessä kirjoittanut kypsyysnäytteen, ei sitä tarvinnut enää kirjoittaa uudelleen gradun valmistuttua. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat eri ammattikorkeakoulussa ja etenkin korona-aika on pakottanut tarkastelemaan olemassa olevia suoritustapoja toki ketterimmät ovat olleet liikkeellä jo huomattavasti aikaisemmin.

Kävin läpi suomalaisten ammattikorkeakoulujen ohjeistukset liittyen kypsyysnäytteen suorittamiseen niiltä osin kuin tietoa oli saatavissa ja kokosin tulokset Taulukkoon 1 Kypsyysnäytteen suorittamisen tavat suomalaisissa ammattikorkeakouluissa 12.3.2021. Haku toteutettiin sanalla ”kypsyysnäyte” suoraan koulun sivustolta eikä yleisenä nettihakuna.

OppilaitosAlempiYlempi
Centria-ammattikorkeakouluvalvotuissa olosuhteissa koe tai tietokoneella, jonka helpdesk on varmentanutsisäinen tiedote
Diakonia-ammattikorkeakouluvalvotuissa olosuhteissa koeartikkeli
Haaga-Helia ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Hämeen ammattikorkeakouluvalvotuissa olosuhteissa koeei ilmene
Högskolan på Ålandmognadsprovei ilmene
Humanistinen ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Jyväskylän ammattikorkeakoulusisäinen tiedotemediatiedote
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKexam koe valvotuissa olosuhteissaei ilmene
Kajaanin ammattikorkeakoulukoe valvotuissa olosuhteissaei ilmene
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjala)exam koeei ilmene
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu XAMKexam koe valvotuissa olosuhteissaei ilmene
LAB-ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Lahden ammattikorkeakoulu LABei ilmeneei ilmene
Lapin ammattikorkeakoulukoe valvotuissa olosuhteissaei ilmene
Laurea-ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Metropolia Ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Mikkelin ammattikorkeakoulu/XAMKexam koe valvotuissa olosuhteissaei ilmene
Oulun ammattikorkeakouluKypsyysnäytteen voi suorittaa esseenä, artikkelina, blogina, lehdistötiedotteena tai kypsyysnäyte voi olla ammattialan seminaariesitelmä tai posteriesitysei ilmene
Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)koe valvotuissa olosuhteissamediatiedote
Saimaan ammattikorkeakoulu LABei ilmeneei ilmene
Satakunnan ammattikorkeakoulukoe valvotuissa olosuhteissakoe valvotuissa olosuhteissa
Savonia-ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Seinäjoen ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Tampereen ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Turun ammattikorkeakouluei ilmeneei ilmene
Vaasan ammattikorkeakoulukoe valvotuissa olosuhteissa, korona-aikana myös verkkoesseemediatiedote
Yrkeshögskolan Arcadamognadsprovei ilmene
Yrkeshögskolan Noviamognadsprovei ilmene
Taulukko 1. Kypsyysnäytteen suorittamisen tavat suomalaisissa ammattikorkeakouluissa 12.3.2021

Kuten taulukosta ilmenee, valtaosassa oppilaitoksissa perustutkinnon osalta kypsyysnäytteen suoritusmuotona on koe valvotuissa olosuhteissa.

Selkeitä poikkeuksia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Jyväskylässä alemman tutkinnon suorittaneet tekevät sisäisen tiedotteen ja Oulussa vaihtoehtoisia suoritusmuotoja on eniten. Oulussa nimittäin kypsyysnäytteen voi suorittaa joko kirjoittamalla esseen, artikkelin tai blogitekstin. Lisäksi lehdistötiedote tai kypsyysnäyte voi olla ammattialan seminaariesitelmä tai posteriesitys ovat mahdollisia tapoja suorittaa kypsyysnäyte. Ehkä seminaariesitelmä hieman nousee esiin, sillä asetuksessa määrätään nimenomaisesti kypsyysnäytteen kirjallisesta muodosta. Toki seminaariesitelmä on myös yleensä kirjallisessa muodossa, joten tämä selittynee sillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OPM) sivustolta en kyennyt löytämään mitään ohjeistusta opinnäytetyön tavoista (OPM). Vanhoja käytäntöjä on hyvä arvioida säännöllisesti. Ehkä niitä ei tule arjen kiireessä aina edes huomattua, sillä koska ennenkin on tehty näin ja koska systeemi toimii kuin junan vessa. Kuitenkin uusien ja joustavien tapojen kehittäminen ja käyttöönotto on paikallaan. Opiskelijat ovat usein jo työelämässä, kun he saavat opinnäytetyönsä valmiiksi ja siksi lähitenttiin matkustaminen kesken työviikon voi olla suuri haaste.

Lähteet
 • Centria ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://web.centria.fi/

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.diak.fi/

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.haaga-helia.fi/fi

 • HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.3.2021. https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2019/09/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_2019.pdf

 • Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.humak.fi/

 • Högskolan på Åland. Viitattu 12.3.2021. https://www.ha.ax/

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.kamk.fi/fi

 • Karelia-ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.karelia.fi/

 • LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.lab.fi/

 • Lapin ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.lapinamk.fi/fi

 • Laurea ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.laurea.fi/

 • Metropolia ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.metropolia.fi/fi

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö. OKM. Viitattu 12.3.2021. https://minedu.fi/etusivu

 • Oulun ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.oamk.fi/fi

 • Poliisiammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://polamk.fi/etusivu

 • Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.samk.fi/

 • Savonia ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.savonia.fi/

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.seamk.fi/

 • Sähköinen tiedote kypsyysnäytteenä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.3.32021. https://oppimateriaalit.jamk.fi/kypsyysnayteamk/

 • Tampereen ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tamk

 • Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.turkuamk.fi/fi/

 • Vaasan ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.3.2021. https://www.vamk.fi

 • XAMK. Viitattu 12.3.2021. https://www.xamk.fi/

 • Yrkeshögskolan Arcada. Viitattu 12.3.2021. https://www.arcada.fi/sv

 • Yrkeshögskolan Novia. Viitattu 12.3.2021. https://www.novia.fi/

 • Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014. Viitattu 10.3.2021. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129

Aiheeseen liittyvää