Potilas- ja asiakasturvallisuus on tärkeä osa koulutusta

TEKSTI | Sanna Saikkonen ja Päivi Autio KUVAT | Sanna Saikkonen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091746412

Maailman potilasturvallisuuden päivää vietetään 17.9.21. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. WHO on valinnut tämän vuoden teemaksi äidin ja vastasyntyneen turvallisuuden. Vaasan ammattikorkeakoulussa Potilas- ja asiakas turvallisuus on merkittävä osa koulutusta. Työ-, asiakas- ja potilasturvallisuus nostettiin Vamk:n sosiaali- ja terveysalan vuoden 2021 opetussuunnitelmien (OPS) uudistuksessa näkyväksi osaksi opintoja. Sairaanhoitaja ja terveydenhoitajaopiskelijat suorittavat työ- ja asiakas/potilasturvallisuuden edistäminen 13 op opintokokonaisuuden kahden lukuvuoden aikana (sh/th ops 2021). Lisäksi potilasturvallisuuden teema eri osa-alueineen sisältyy hoitotyön opintoihin koko koulutuksen ajan.  Moniammatillinen yhteistyö ja kommunikoinnin toimivuus on oleellinen osa potilasturvallisuutta, joka huomioitiin opetussuunnitelmassa muodostamalla kaikille yhteisiä opintoja (sh/th, sosionomikoulutus) muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, vammaistyö, ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana. Näin opiskelijat voivat harjoitella moniammatillista yhteistyötä jo opintojen aikana korkeakoulussa.

Työ- ja asiakas/potilasturvallisuuden edistäminen (13 op) opintokokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: työ- ja potilasturvallisuuden edistäminen 5op, lääkehoidon perusosaaminen 4op ja lääkehoito-osaamisen syventäminen 4op.

Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminen 5op opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan. Hän tietää kuinka edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija ymmärtää kommunikoinnin merkityksen osana potilasturvallisuutta. Opintojakson aikana he harjoittelevat selkeän kommunikoinnin alkeita potilasturvallisuuden varmistamiseksi sekä vaaratapahtumien raportointia ja toimimista niiden ilmetessä. Tuntien aikana opiskelija tunnistaa myös ensiavun tarpeen, antaa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä oppii poikkeusoloissa toimimisen periaatteita. Opiskelijat perehtyvät laite- ja säteilyturvallisuutta ohjaavaan lainsäädäntöön ja ohjeiden merkitykseen terveydenhuollossa.

Lääkehoidon perusosaaminen 4op opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelijalla on perustiedot lääkehoitoa ohjaavista laeista ja asetuksista, lääkehoidon etiikasta, lääkehoidon haittatapahtumista ja toiminnasta virheen sattuessa, sairaanhoitajan lääkehoidon osaamisvaatimuksista, lääkemuodoista ja antotavoista, lääkkeiden vaiheista ja vaikutuksista elimistön toimintaan sekä yhteisvaikutuksista. Tavoitteena on, että opiskelija osaa laskea lääkelaskut virheettömästi. Opiskelijat harjoittelevat lääketietokantojen käyttöä ja lääkkeiden annostelua suun kautta, ihonalaiskudokseen ja lihakseen harjoitusluokassa.

Lääkehoito-osaamisen syventäminen 4op opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää lääkehoidon ja eri lääkeaineryhmien osaamistaan. Opiskelija tietää yleisimmät kansansairauksien lääkeaineryhmät ja niiden vaikutusmekanismit pääpiirteissään. Hän tietää laskimonsisäisen lääke- ja nestehoidon toteuttamisen periaatteet, osaa arvioida potilaan nestetasapainoa ja valmistella sekä annostella potilaalle määrätyn laskimonsisäisen lääkeinjektion tai -lääkefuusion turvallisesti. Tavoitteena on, että opiskelija osaa laskea lääkelaskut virheettömästi.  Opiskelijat harjoittelevat lääkeinfuusion valmistelua ja ääreislaskimon kanylointia harjoitusluokassa.

Kansallisessa yleissairaanhoitajan osaamisvaatimuksissa (180 op) yksi osaamisalue on kommunikointi ja vuorovaikutus, siinä tuodaan erityisesti esille potilasturvallisuutta huomioiva vuorovaikutus potilaan ja hänen läheisten kanssa. Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimuksissa edellytetään potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan hallintaa ja kykyä edistää potilasturvallisuutta sekä ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.

Myös Terveysalan harjoittelun laatusuositukset ohjaavat opiskelijaa toimimaan harjoittelussa asiakas- ja potilasturvallisesti.  Näitä asioita opiskelijat harjoittelevat jokaisella harjoittelujaksolla työelämässä ohjaajan ja työyhteisön avustuksella. Potilas- ja asiakasturvallisuus on opiskelijan mukana läpi teorioiden ja harjoittelun aina valmistumiseen asti jatkuen sitten osana työtä työelämässä.

Lähteet
  • Laukkanen, A. 2020. Yleissairaanhoitajan (180op) osaamisvaatimukset ja sisällöt. Savonia ammattikorkeakoulun blogi. Viitattu 15.9.21. https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/

  • SH opetussuunnitelma.2021. Vaasan ammattikorkeakoulu. https://ops.vamk.fi/fi/SH/2021/

  • Sosiaali- ja terveysministeriö. 2021:6. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4

  • Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkosto. Terveysalan harjoittelujen laatusuositukset 2020. https://amkterveysala.files.wordpress.com/2020/04/laatusuositukset-2020-julkaisu.pdf

  • WHO. 17 September is World Patient Safety Day. Viitattu 13.9.21. World Patient Safety Day campaign (who.int). https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day

Aiheeseen liittyvää