Lastenneuvola verkkokurssina

Suomalaisen terveydenhuollon kruununjalokivi on neuvola. Vuosi 2022 oli lastenneuvolan 100 - vuotisjuhlavuosi. Neuvola on yhteiskuntamme keskeisimpiä investointeja lapsiin ja perheisiin – toisin sanoen – tulevaisuuteen. Neuvola on palvelu, joka on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille, alle kouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen. Perustan neuvolapalveluille muodostavat määräaikaiset terveystarkastukset, joihin sisältyy terveysneuvonta (Linden, 2022.) Yhtä kattavaa, kaikille avointa, maksutonta ja laadukasta lastenneuvolajärjestelmää ei ole vastaavana missään muualla kuin Suomessa (Yle, 2022).

TEKSTI | Marika Levomäki ja Virpi Välimaa
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230905117725

Lastenneuvolapalvelut perustuvat Suomessa lainsäädäntöön. Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava sekä näyttöön että hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Näyttöön perustuvalla toiminnalla (Evidence-Based Practice, EBP) tarkoitetaan parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon harkittua käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasta koskevassa päätöksenteossa. Näyttöön perustuvalla toiminnalla turvataan palveluiden yhdenvertaisuutta. (THL, 2022.)

Marika Levomäki laati Vaasan Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönään (YAMK) verkkokurssin lastenneuvolasta. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Skholen kanssa ja kurssi on ollut käytössä Skholen kurssivalikoimassa toukokuusta 2023 lähtien. Verkossa toimivan Skholen verkkokurssit ovat kohdennettu hoitoalan koulutukselle. Kehittämistehtävässä tuotettiin ajankohtaisesta lastenneuvolasta teoreettinen viitekehys, johon pohjautuen laadittiin Skholelle verkkokurssi. (Skhole, 2022.)

Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen etsittiin näyttöön perustuvaa tietoa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti syventämään aihetta ja varmistamaan kurssin sisällön näyttöön pohjautumisen. Teoreettinen viitekehys muodosti Lastenneuvola-verkkokurssin teoreettisen perustan.  Kehittämistehtävän tekijä on työskennellyt pitkään lastenneuvolassa ja siten hänen substanssiosaamisensa aiheesta on lisännyt verkkokurssin sisällön luotettavuutta ja sisällön rikkautta.

Ensimmäisen kurssimateriaalin valmistuttua Skholella avattiin kurssi pilotoitavaksi etukäteen sovitulle ryhmälle palautteen keräämistä varten. Skhole informoi kohderyhmää etukäteen tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteesta ja toteutuksesta. Pilotointi suoritettiin mielipidettä mittaavilla väittämillä kurssimateriaalista, jotka kehittämistehtävän tekijä laati. Vastaajia pyydettiin määrittelemään, kuinka vahvasti ovat samaa tai eri mieltä väittämän kanssa.

Lastenneuvola – verkkokurssin pilotoinnissa haettiin vastauksia kysymykseen millaiseksi opiskelijat kokevat verkkokurssin?  Palautelomakkeen kysymykset olivat: kurssin esittelyteksti vastasi luentojen sisältöä, kurssin aihealueiden sisältö oli ymmärrettävissä ilman aiempaa tietämystä aiheesta, kurssin sisältö kehitti ymmärrystäni ja osaamistani koskien lastenneuvola palvelujen taustaa ja sisältöä, sain riittävästi tietoa lastenneuvola palveluista, tulen hyödyntämään kurssilla oppimiani tietoja käytännössä, tulen suosittelemaan verkkokurssia muille sekä avoin palaute kurssista.

Vajaan kolmen viikon aikana pilotointiin vastasi kymmenen henkilöä ja vastauksia koettiin sekä kehittämistehtävän tekijän että Skholen toimesta saadun riittävästi. Pilotointiin vastanneet kokivat oppineensa keskimääräisesti hyvin eri asioita ja olivat pääosin valmiita suosittelemaan kurssia toisillekin opiskelijoille.

Lastenneuvola- verkkokurssin avoimen palautteen sanalliset arviot olivat myös pääosin positiivisia. Sanallisia palautteita oli tullut kaikkiaan viisi kappaletta. Palautteissa mainittiin, että kurssi oli tehty näyttöön perustuen ja se antoi hyvää perustietoa neuvolasta, erityisesti jos aiempaa tietämystä aiheesta ei ollut. Eräs vastaaja mainitsi sisällön olevan hyvä ja johdonmukainen jatkumo. Yksi vastaajista koki kurssin tiiviiksi paketiksi lastenneuvola palveluista. Kurssin sisältö mainittiin selkeäksi ja helposti ymmärrettäväksi yhden vastaajan toimesta.  Kuvat ja videot, jotka ovat luentoja elävöittämässä, oli eräs vastaaja maininnut olevan mukava lisä. Toisaalta eräs vastaajista totesi yksinkertaisesti kurssin pitkäveteiseksi. Keskeisten teemojen: lapsi, perhe, tarkastukset ja tuki, toistuminen kurssissa saattaa hektisempiä opiskelijoita jopa pitkästyttääkin.

Pilotoinnista saadun palautteen perusteella oli ensimmäinen kurssimateriaali koettu pääosin hyvin osaamista ja tietämystä lastenneuvolasta lisääväksi. Skholen näkemyksen ja kokemuksen mukaan ensimmäinen kurssimateriaali oli onnistunut ja kurssiin ei siten nähty tarpeelliseksi tehdä muutoksia tai parannuksia pilotoinnista saatujen hyvien palautteiden perusteella. Kehittämistehtävän tekijä itse koki aiheelliseksi vielä hieman lisätä ja tarkentaa aiemmin tekemäänsä sisältöä, ja muutokset sitten tehtiinkin kurssimateriaaliin täydentämään johdonmukaisuutta.

Lastenneuvola – verkkokurssin koulutussisällöt ovat näyttöön perustuvia, kattavia   ja ajantasaisia kokonaisuuksia vastaten Skholen asiakkaiden tarpeisiin. Kurssista muodostui lisäksi selkeä, helppokäyttöinen ja opiskelijoita motivoiva verkkokurssi.

Kehittämistehtävän aihe on ollut tekijälle eli projektia vetäneelle merkityksellinen, mieluinen ja ajankohtainenkin. Opinnäytetyö projektin tavoitteena oli luovuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja oman työn sekä ammattialan kehittäminen (VAMK 2022). Kehittämistehtävä oli työelämän tarpeista lähtenyt, yhteistyöllä, suunnittelulla, näyttöön perustuvalla kirjallisella tuotoksella ja pilotoinnilla etenevä hanke lastenneuvolasta verkkokurssiin asti. Kehittämistehtävän tekijä koki saavuttaneensa tavoitteensa luomalla onnistuneen Lastenneuvola-verkkokurssin. Kehittämistehtävä opinnäytetyönä oli erittäin opettavainen kokonaisuus projektista prosessina kaikkine vaiheineen.

Lähteet
  • Lindén, A. (2022). Satavuotiaan neuvolan tulevaisuus hyvinvointialueilla - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi). Noudettu 3.9.2022 osoitteesta https://stm.fi/-/satavuotiaan-neuvolan-tulevaisuus-hyvinvointialueilla

  • Skhole. (2022). Opinnäytetyö Skholeen. Noudettu 7.9.2022 osoitteesta Tee opinnäytetyö Skholelle | Skhole. https://skhole.fi/blogi/opinnaytetyo-skholeen

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL. (2022). Näyttöön perustuvat tuki- ja hoitomenetelmät. Noudettu 17.9.2022 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyspalvelut/terapeutiset-menetelmat- ja- terapiapalvelut/nayttoon-perustuvat-tuki-hoitomenetelmat

  • Vaasan Ammattikorkeakoulu. (2022). Opinnäytetyö. Noudettu 23.5.2023 osoitteesta https://www.vamk.fi/opiskelijalle/opas/opinnaytetyo

  • Yle. (2022). Karla Zuñiga ja Olga Malobrodskaya ovat suomalaisen neuvolan huolenpidosta ihmeissään – yksityiskohtaiset asiat voivat myös hämmentää (yle.fi). Noudettu 10.9.2022 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-12477851

Aiheeseen liittyvää