Kulttuurihyvinvointi ammattikorkeakoulussa työelämäyhteistyönä

Kulttuurihyvinvointi ja sen ymmärtäminen, kokeminen ja tuottaminen on merkityksellistä ja osa palauttavaa arkipäivää kaikille, asiakkaille, potilaille, työntekijöille sekä yhteisöille. Tutustu tämän artikkelin avulla miten kulttuurihyvinvointi lisättiin Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi tässä artikkelissa kuvataan osaamisen kehittymistä kulttuurihyvinvoinnin osalta opiskeluvuosien aikana. Niiden aikana kertyneen osaamisen avulla tulevat työntekijät kehittävät ja tuottavat asiakkaiden, perheiden, yhteisön ja yhteiskunnan tarpeisiin kulttuurihyvinvointia tulevaisuudessa entistä enemmän.

TEKSTI | Leena Nyqvist, Enni Moisio ja Sanna Saikkonen KUVAT | Aimo Nyberg, Sanna Saikkonen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051936866

Kuva Aimo Nyberg Maasta ja auringosta

Mitä kulttuurihyvinvointi on?

Kansalaisten kulttuuriset oikeudet halutaan turvata kuntien uudessa kulttuuritoimintalaissa 2019. Lain tavoitteena on edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä vahvistaa väestön hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen ja kulttuurin keinoin. (Kulttuuritoimintalaki 2019)

Kulttuurihyvinvointi on monitahoinen uusi ilmiö sekä käsite, jota käytetään puhuttaessa taiteen ja kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista sekä laajemmin ihmisen kulttuurisista oikeuksista. Kulttuurihyvinvoinnista puhutaan silloin, kun tarkoitetaan merkityksellistä toimintaa kulttuurin parissa ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä terveyden tukemiseksi.  Kulttuuri kulkee koko elämän läpi eri elämän vaiheissa ja kulttuuri sekä sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren. Taide ja kulttuuri ovat aina siten osa hyvää elämänlaatua ja arkipäivää. (Taikusydän 2022, THL 2022))

Kulttuurihyvinvointi on myös näkökulma esimerkiksi kulttuuri-, kirjasto-, kasvatus-, sote- ja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Erilaiset tahot voivat miettiä, miten kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia hyödynnetään, kun halutaan lisätä osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyden edistämistä. (Taikusydän 2022) Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, jossa etsitään taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä iästä ja sektorista riippumatta. (THL 2022)

Viime vuosina hyvinvointialoilla on yleistynyt osallistava taidetoiminta. Myös taiteen merkitystä on tutkittu mm. kommunikaation, ilmaisun ja ympäristön jäsentämisen kautta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin on huomioitu palveluita ja koulutusta suunniteltaessa.  (THL 2022)

Kuvaus opintojaksojen totetutuksista ja kulttuurista osana niitä

Taide tuo kaikille ihmisille ja ryhmille yhteisiä kokemuksia ja elämyksiä. Ne ovat merkityksellisiä ja lisäävät itsetuntemusta sekö itseilmaisua. Kulttuuriin liittyvät kokemukset ja elämykset voivat toimia oppimisen lähteinä ja tukevat todellisuuden jäsentämistä. (THL2022) Myös opiskelijoille tällaiset kokemukset ovat merkityksellisiä. Oppiminen hoitotyössä lähtee aina ihmisestä ja hänen elämänsä ymmärtämisestä. Opiskelijat miettivät opintojen alussa millaista on hoitotyö ja sen keskiössä olevat ihmiset sekä heidän hoitaminen. Pikkuhiljaa opintojen aikana opiskelijat alkavat hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja ympäröivää maailmaa, jopa globaalia maailmaa. Tämän vaiheittain tapahtuvat ymmärryksen helpottamiseksi kulttuurihyvinvoinnin ymmärtäminen, kokeminen ja tuottaminen on opiskelijalle merkityksellistä. Hän pääsee konkreettisesti kohtaamaan ihmisiä, potilaita, asiakkaita. Esimerkiksi hoitotyössä opiskelijat ovat opintojen alussa mukana muistikaveritoiminnassa, jos he kohtaavat asiakkaan ja häneen perheensä. Vasta tämän vuorovaikutusosaamisen harjoittelun jälkeen siirrytään harjoittelemaan isompiin yksiköihin kuten palveluasumiseen ja vuodeosastoille. Täällä heillä on tehtävänä viriketoimintahetken pitäminen, jossa he voivat harjoitella mm. kulttuurihyvinvoinnin avulla asiakkaan ohjaamista ja hyvinvoinnin tukemista. Opintojen aikana osaaminen karttuu niin työyhteisön kuin asiakkaan kohtaamiseen liittyen. Osaamisen kartuttua kolmantena vuonna voidaan jo harjoitella kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä monitoimijaisessa tiimissä ennen valmistumista. Tällöin voidaan vaikkapa tuottaa erilaisia tapahtumia, ohjata ryhmiä ja yhteisöjä.

Kuva 1. Kulttuurihyvinvointi opetussuunnitelmassa

Vaasan ammattikorkeakoulussa tehtiin sosiaali- ja terveysalalle opintosuunnitelmiin (OPS) uudistuksia syksyllä 2021 ja samalla kulttuurihyvinvointi lisättiin osaksi opintoja. Tätä oli suunniteltu yhteistyössä Vaasan kaupungin sekä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa jo useamman vuoden ajan ja se mahdollistui nyt OPS uudistuksen myötä. Kulttuurihyvinvoinnista tuli osa ensimmäisen ja kolmannen vuoden opintoja. Ensimmäisenä vuonna se on mukana ohjaus ja omahoidon tukeminen hoitotyössä opintojaksolla ja sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi opintojaksolla sosiaalialla. Kolmantena vuonna se on osa sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja sosionomien yhteistä opintojaksoa ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana. Näin kulttuurihyvinvoinnin osaaminen syvenee opintojen edetessä. Toki myös muiden opintojen aikana kulttuurihyvinvointiin liittyvää osaamista karttuu esim. harjoitteluissa. Lopulta opiskelijat lähtevät kehittämään kulttuurihyvinvointia omassa tulevassa työssään työelämässä valmistumisen jälkeen. Tällöin on merkityksellistä, että kulttuuri hyvinvoinnin käsite on selvillä ja hallitaan osa työmenetelmistä.

Lopuksi kokemuksia yhteistyöstä

On ollut aivan mahtavaa nähdä, miten opiskelijat ovat innostuneet erilaisista tehtävistä, joissa he ovat itse saaneet olla luovia ja aktiivisia.  Ilahduttavaa oli yhdessä todeta, että meissä jokaisessa on aina kykyä olla luova!  On ollut myös mielenkiintoista keskustella opiskelijoiden kanssa siitä, mitä kulttuuri itse asiassa on ja miten ja missä se ilmenee.   Kulttuuria ei olekaan vain yksittäinen konsertti, teatterinäytös tai näyttely, vaan kulttuuri läpi leikkaa meidän kaikkien arkea ihan joka ikinen päivä, huomioimme sen tai emme.  Tunneilla teimme tunneilmaisuun harjoituksia, mietimme kuvien sanomaa, kohtasimme toisemme ja opimme ehkä hivenen siitä, miten erilaisia kulttuurisia työkaluja voidaan käyttää erilaisten ryhmien kanssa.

Leena Nyqvist vt kulttuuripäällikkö
Kuva 2. Kielikuvakone (Saikkonen 2022)

Leena Nyqvistin vierailu oli mielestäni todella mielenkiintoinen. Tunnilta ajatuksiini jäi kulttuurin vaikutus ihmisiin. En ole ennen edes tullut ajatelleeksi kuinka paljon kulttuuri voi todella vaikuttaa ihmisiin. Aloinkin ajattelemaan sitä kuinka tärkeää kulttuuri on minullekin ja olisi outoa, jos joutuisi sairaalan vuodeosastolle pidemmäksi aikaa, eikä silloin olisi mitään kulttuuria saatavilla. Sen takia olisi tärkeää, että myös potilaat, joita hoidan esimerkiksi vuodeosastolla, voisivat edes välillä nauttia kulttuurista. Minulle tuli uutena tietona myös se, että aiheesta on tehty paljon tutkimuksia ja todettu sillä olevan merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.

Asia, joka tuli mieleeni on se, että miksi kulttuurin merkitystä ei korosteta enempää. Luulen, että esimerkiksi vanhukset vanhainkodeissa voisivat olla todella innoissaan vierailusta taidenäyttelyyn tai museoon. Tai mikäli vieraileminen ei ole mahdollista, voisi olla mahdollista myös tuoda taidenäyttely vanhainkotiin. Toivon, että kun itse olen ikäihminen, minulle soitettaisiin minulle tärkeää musiikkia ja pääsisin luonnon ääreen. Tunnilla myös puhuttiin siitä, kuinka tärkeää on, että kysyy esimerkiksi vanhainkodissa viriketoimintaan osallistujilta, että mitä he haluaisivat tehdä.

Enni Moisio opiskelija
Kuva 3. Tehtäviä kulttuurista tutulla alustalla. (Saikkonen 2022)

Kulttuuri tosiaan kuuluu kaikille ja on merkityksellistä ottaa se osaksi sote-alan opintoja. Työelämäyhteistyö on keskeistä ammattikorkeakoulun toiminnassa, joten työelämän kanssa yhdessä suunnitellut opinnot antavat paljon sisältöä opetukseen. Kulttuurin hyvinvointia edistäviä vaikutuksia terveyteen ja sairauteen sekä nopeampaan toipumiseen esim. toimenpiteistä on tutkittu. Kulttuurin on todettu myös lisäävän työntekijöiden hyvinvointia ja työtehoa työssä. Tätä näyttöön perustuvaa tietoa on tärkeä ottaa osaksi opetusta. Opetamme tulevaisuuden osaajia ja kulttuurihyvinvointi opintojaksoilla sekä sen edistäminen on opiskelijoille kosketus työelämään ja panostus tulevaisuuteen.

Sanna Saikkonen hoitotyön lehtori
Lähteet
  • Laki kuntien kulttuuritoiminnasta. 2019. Finlex. Viitattu 11.5.22. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190166?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kulttuuri

  • Taikusydän. 2022. Käsitteet. Viitattu 11.5.22.https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/kasitteet/

  • THL.2022.Kulttuurihyvinvointii ja kulttuurilähtöiset menetelmät. Viitattu 11.5.22. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-kaytannot/kulttuurihyvinvointi-ja-taidelahtoiset-menetelmat

Aiheeseen liittyvää