Sosionomiopiskelijoiden kurkistus sosiologiaan, osa 1

Sosiologia on yhteiskuntatiede, joka tarkastelee yhteiskunnan rakenteita, ihmisten välistä sosiaalista toimintaa ja erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Olemme 1. vuoden sosionomiopiskelijoiden kanssa tutustuneet Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliala -opintojaksolla mm. sosiologiaan ja yhteiskunnan erilaisiin ilmiöihin. Tämän blogin kirjoittamiseen osallistuneet opiskelijat ottivat tarkastelun kohteeksi ihmisten erilaiset addiktiot. Lähdimme tutkiskelemaan addiktioita sosiologian silmälasien läpi. Ensin meidän täytyi ymmärtää, mitä addiktio oikein on ja miten se syntyy.

TEKSTI | Heli Huhta, Eevi Aspbäck, Satu Hakala, Mandi Hertsberg, Janika Isosalmi ja Petri Närvä
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231020140768

Mikä on addiktio?

Addiktio eli riippuvuus on yhteiskunnallinen ilmiö, joka vaikuttaa ihmisen elämään ja yhteiskunnan toimintaan monin eri tavoin. Addiktio on mielihyvän ja nautinnon hakemisen tarpeen hallitsematon ja toistuva käyttäytymistapa, joka voi aiheuttaa fyysistä tai psyykkistä riippuvuutta. Addiktiosta voidaan puhua, kun henkilö ei enää itse pysty kontrolloimaan jotakin tiettyä tekemistä tai olotilaa, vaan tekeminen tai olotila kontrolloi ja hallitsee henkilöä. Addiktio voi vaikuttaa merkittävästi henkilön elämään ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia fyysiselle terveydelle, mielenterveydelle, ihmissuhteille ja taloudelle. Haitallisiksi ne muuttuvat silloin, kun ne alkavat vaikeuttamaan normaalia elämää ja muodostuvat toiminnalliseksi ongelmaksi. 

Perinnöllistä vai ympäristön vaikutusta?

Addiktiot voivat syntyä useiden eri tekijöiden vaikutuksesta. Yhteiskunnan rakenteilla ja erilaisilla sosiaalisilla tekijöillä on vaikutusta erilaisten addiktioiden syntyyn ja esiintymiseen. Sosiologit ovat kiinnostuneita näistä tekijöistä. Joillakin ihmisillä voi olla perinnöllinen, eli geneettinen taipumus riippuvuuksiin. Osalla ihmisistä voivat ympäristötekijät vaikuttaa riippuvuuksien syntyyn. Toisinaan riippuvuus voi syntyä näiden yhteisestä vaikutuksesta. Ympäristötekijöitä ovat esimerkiksi lapsen kasvuympäristö, sosiaalinen paine tai stressi. Lapsuuden aikaiset kokemukset ja traumat ovat omiaan aiheuttamaan addiktioita.

Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus

Sosiologia voi tarkastella addiktioita yhteiskunnan rakenteista käsin eli miten yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat ja mahdollistavat erilaisten addiktioiden syntymisen. Erilaiset sosiaaliset tekijät vaikuttavat myös erilaisten addiktioiden esiintymiseen. Tämä aiheuttaa erilaisia yhteiskunnallisia haasteita. Yhteiskunnalliset tekijät ja niiden vuorovaikutus yksilön elämän kanssa voivat luoda edellytyksiä addiktion syntymiselle. Yhteiskunnallisia tekijöitä addiktion syntymiselle voivat olla esimerkiksi ihmisten henkilökohtaiset paineet menestykseen tai suoriutumiseen, taloudelliset haasteet, epätasa-arvo ja syrjäytyminen. Addiktiot voivat tehdä ihmisestä työkyvyttömän, jolloin ihminen ei ole kykenevä kouluttautumaan tai käymään töissä. Yhteiskunnan luomat suuret paineet ja stressi voivat ajaa ihmisen kokeilemaan päihteitä tai muita riippuvuutta aiheuttavia toimintatapoja. Siksi sosiologia pyrkii ymmärtämään, miten yhteiskunta ja sen rakenteet voivat vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja auttavat kehittämään strategioita addiktion ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi yhteiskunnallisella tasolla.

Kulttuurin vaikutus addiktoitumiseen

Meidän yhteiskuntamme pursuaa erilaisia mahdollisuuksia addiktoitua. Siksi myös kulttuurilla on suuri merkitys ymmärtäessämme addiktioita.  Kulttuuriset normit ja odotukset voivat edistää tai estää ihmisten käyttäytymistä. Mainonnalla ja medialla on suuri vaikutus addiktioiden syntymiseen. Varsinkin sosiaalinen media vilisee mitä erilaisempia asioita, joista ihminen voi saada hyvän olon- ja hallinnan tunteita. Monien addiktien kohdalla, on tarve hallita jotain, kun muu elämä ei tunnu olevan hallinnassa. Siksi juuri erityisesti nuoret ovat erityisen alttiina median addiktoivalle vaikutukselle.

Addiktioiden yhteisölliset vaikutukset

Sosiologian näkökulma addiktioihin korostaa yksilöiden riippuvuuden sosiaalista kontekstia ja vuorovaikutusta yhteiskunnan rakenteiden kanssa. Addiktioihin liitetään helposti myös stigmatisointia eli negatiivista leimaamista ja syrjintää. Sosiologinen tutkimus pyrkii kiinnittämään tähän huomiota. Jos ihminen kokee addiktio-ongelmansa häntä syrjiväksi voi avun ja tuen hakeminen olla vaikeaa. Tarkastelemalla näitä tekijöitä voimme paremmin ymmärtää päihde- ja peliriippuvuuden monimutkaisia ilmiötä ja kehittää tehokkaampia toimia näiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi yhteiskunnassa. Sillä jos emme tee mitään addiktioista johtuville haasteille, heijastuvat nämä yksilöiden ongelmat yhteisöihin laajemmin. Kaupunkeihin voi syntyä huono-osaisempia asuinalueita, joissa esimerkiksi päihteiden käyttö on runsasta.

Yhteiskunnan mahdollisuudet kontrolloida addiktioihin liittyviä ongelmia

Sosiologia tarkastelee yhteiskunnan erilaisia tapoja kontrolloida addiktioihin liittyviä ongelmia. Sillä erilaisilla riippuvuuksilla on tapana tuottaa erilaisia ongelmia, olivat ne sitten pieniä tai isoja. Yhteiskunnassamme kontrollia edustaa oikeusjärjestelmä, sosiaalihuolto ja esimerkiksi päihdepolitiikka. Sosiologia tarjoaa erilaisia työkaluja ja näkökulmia addiktioiden yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja niiden erilaisten vaikutusten analysoimiseen. Tämä auttaa meitä tulevia sosiaalialan ammattilaisia parempaan asiakastyöhön ennaltaehkäistessämme tai auttaessamme addiktioista kärsiviä asiakkaita.