Liiketoimintamuotoilulla käänteentekevään muutokseen

Liiketoimintamuotoilu on kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen lähestymistapa yrityksen kehittämiseen, joka tukee strategiatyötä ja uudistumista muotoilun keinoin. Sen ytimessä ovat empatia ja ymmärrys asiakkaan tarpeista. Liiketoimintamuotoilulla pyritään lisäämään liiketoiminnan kannattavuutta muuttamalla asiakasymmärrys ja liiketoimintaympäristöä koskeva tieto uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi ja innovaatioiksi, mikä voi johtaa organisaation tai markkinoiden käänteentekevään muutokseen.

TEKSTI | Marianne Laurila
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301122706
Ihmiset ovat kokoontuneet toimistossa pöydän ympärille keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä.

Mitä liiketoimintamuotoilu on?

Liiketoimintamuotoilu on kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen lähestymistapa, joka tukee yrityksen strategista kehittämistä ja uudistumista muotoilun keinoin. Sen tavoitteena on saavuttaa kilpailuetua markkinoilla sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta soveltamalla muotoiluajattelun menetelmiä strategiatyössä. Liiketoimintamuotoilun perimmäisenä tarkoituksena on ymmärtää syvällisesti asiakkaan tarpeita ja luoda ratkaisuja, jotka tuottavat asiakkaalle arvoa ja hyötyä liiketoiminnalle. Yhdistämällä asiakasymmärrys muuhun liiketoimintaympäristöä koskevaan tietoon pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita, mikä voi johtaa organisaation tai markkinoiden käänteentekevään muutokseen. (Faljic, 2019; Scaletsky & Da Costa, 2019; Windhal, Karpen & Wright, 2020.)

Liiketoimintamuotoilu (yritysmuotoilu) tuo muotoilun osallistavat ja kokeilevat menetelmät koko liiketoiminnan kehittämiseen, kuten uusien liiketoimintamallien ja -strategioiden suunnitteluun sekä yrityksen tarkoituksen, vision ja mission muotoilemiseen (Design Forum Finland, 2022). Liiketoimintamuotoilulla voidaan luoda joko täysin uutta liiketoimintaa tai kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa uudesta näkökulmasta. Siinä asetetaan ylätason tavoitteet ja linjaukset liiketoiminnan kehittämiselle. Keskeistä on innovoida ja kehittää tulevaisuuden suuntia kilpailuedun saavuttamiseksi markkinoilla. (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg, 2019; Kreapal, 2022.) Liiketoimintamuotoilun avulla tuotetut ratkaisut ovat houkuttelevia asiakkaille sekä toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti kannattavia yritykselle (Faljic, 2019).

Muotoiluajattelu liiketoiminnan kehittämisen lähtökohtana

Liiketoimintamuotoilu yhdistää yrityksen strategiatyöhön muotoiluajattelulle ominaisen asiakaslähtöisyyden, empaattisen ymmärtämisen, luovan ideoinnin ja iteratiivisen kehittämisen. Liiketoimintamuotoilussa pyritään ymmärtämään syvällisesti asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, toiveita, tunteita ja kokemuksia. Asiakas asetetaan kokonaisvaltaisena toimijana muotoiluprosessin keskiöön. Asiakkaan lisäksi huomioidaan myös muut tärkeät sidosryhmät – kuten yrityksen omat työntekijät, omistajat, rahoittajat ja yhteistyökumppanit. Voidaankin ajatella, että liiketoimintamuotoilu on yhtäältä asiakaslähtöistä ja toisaalta sidosryhmälähtöistä muotoilua, jonka tärkein sidosryhmä on asiakas. (Faljic, 2019.)

Liiketoimintamuotoilu on iteratiivinen prosessi, jossa tutkimalla ja ketterien kokeilujen kautta pyritään saavuttamaan toimiva ratkaisu. Yhteiskehittämällä asiakkaan ja tarvittaessa myös muiden keskeisten sidosryhmien kanssa luodaan uusia ideoita ja ratkaisuja sekä testataan niiden haluttavuus, toimivuus ja kannattavuus. (Faljic, 2019.) Asiakas otetaan mukaan kehittämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkiksi haastattelemalla, idean testauksella mainoksella tai käytettävyystestillä. Näin varmistutaan siitä, että ideoille on kysyntää ja tehdään oikeita asioita. (Eisto, 2018.)

Liiketoimintamuotoilussa suositaan muotoiluajattelulle tyypillisesti monialaisia ja poikkitieteellisiä kehitystiimejä, jotka koostuvat esimerkiksi muotoilijoista, insinööreistä tai liiketalouden alan asiantuntijoista. Strategiatyössä onnistuminen edellyttää liiketoiminnallisten päämäärien, teknologisten mahdollisuuksien ja ihmisten tarpeiden yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi, minkä vuoksi tarvitaan monialaista osaamista ja erilaisia näkökulmia. Kehitystiimin monialaisuus mahdollistaa haastavien ja kompleksisten kehittämishaasteiden ratkaisemisen luovasti. (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg, 2019.)

Muotoiluajattelun soveltaminen liiketoiminnan kehittämiseen auttaa näkemään perinteisten ajattelu- ja toimintamallien ulkopuolelle sekä tunnistamaan muuttuvan toimintaympäristön synnyttämiä mahdollisuuksia. Se tarjoaa hyviä työkaluja strategiatyöhön ja tukee liiketoiminnan uudistumista ennakoivasti, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla.

Lähteet
  • Design Forum Finland (2022). Muotoilun tietopankki - muotoilun termejä. Saatavana 7.1.2023 osoitteessa https://www.designforum.fi/muotoilun-tietopankki/muotoilutermeja/

  • Eisto, S. (2018). Parempaa asiakasymmärrystä, terävämpää liiketoimintaa ja ketterämpää kehittämistä – Business design kurkistaa pintaa syvemmälle. Saatavana 7.1.2023 osoitteessa https://www.op-media.fi/yrittajyys/parempaa-asiakasymmarrysta-teravampaa-liiketoimintaa-ja-ketterampaa-kehittamista--business-design-kurkistaa-pintaa-syvemmalle/

  • Faljic, A. (2019). The Ultimate Business Design Guide. Saatavana 7.1.2023 osoitteessa https://www.beyondusers.com/guides/what-is-business-design-guide

  • Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.

  • Kreapal (2022). Opas liiketoimintamuotoiluun. Saatavana 7.1.2023 osoitteessa https://docplayer.fi/108249031-Liiketoiminta-muotoilu-opas-ihmislahtoisen-liiketoiminnan-strategiseen-kehittamiseen-1-kreapal-opas-liiketoimintamuotoiluun.html

  • Scaletsky, C. C. & Da Costa, F. C. X. (2019). Design management & strategic design: Crossperspectives. Strategic Design Research Journal 12: 1, 27–42. Saatavana 7.1.2023 osoitteessa https://www.academia.edu/download/60112821/SDRJ_Scaletsky_e_Costa_DM_DE_201920190725-102081-vg4y6b.pdf

  • Windhal, C., Karpen, I. O. & Wright, M. R. (2020). Strategic design: Orchestrating and leveraging market-shaping capabilities. Journal of Business and Industrial Marketing 9, 1413-1424. Saatavana 7.1.2023 osoitteessa https://www.academia.edu/download/63225778/Windahl__Karpen_and_Wright__2020_JBIM_FINAL20200507-94149-13ysplj.pdf

Aiheeseen liittyvää