Itsearviointi avaa nykytilaa nostaen esiin sekä vahvuuksia että kehittämistarpeita

TEKSTI | Sanna Eronen, Katja Lakojoki-Karhu ja Emilia Mäkitalo
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230919132918

Matkallamme kohti huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun marraskuussa 2023 toteutettavaa auditointia, on ollut erityisen tärkeää pysähtyä nykytilamme äärelle pohtimaan yhdessä korkeakouluyhteisönä, miten hyvin me tällä hetkellä vastaamme opiskelijaurheilijoidemme kaksoisuran toteutumisen vaatimiin edellytyksiin. Olympiakomitean määrittämät laatukriteerit ovat avanneet meille mahdollisuuden tarkastella lähemmin omia toimintatapojamme opiskelijaurheilijoiden yksilöllisten opintopolkujen onnistumisen saralla. Aloitimme huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun auditointiprosessiin sisältyvän itsearvioinnin toteuttamisen toukokuussa 2023. Kesän jälkeen kokosimme yhteen havaintomme ja aloimme kirjoittamaan itsearviointiraporttia yhdessä auditointiin osallistuvien asiantuntijoiden sekä koko henkilöstöämme osallistaen. Myös organisaatiomme johto on osallistunut itsearvioinnin tekemiseen aktiivisesti. Olemme tarkastelleet toimintatapojamme mm. riittävän henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen, joustavien opintopolkujen, ajasta ja paikasta riippumattomien opintojaksosuoritusten sekä urheilusta hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osalta.

Yksilöllisyys ja sen huomioiminen kaikessa toiminnassamme sekä opetuksessamme on tärkeä osa arkipäiväistä toimintaamme. Nämä ovat toimintamme elementteinä yhtä tärkeitä osa-alueita kuin yhteiskehittäminenkin. Opetus- ja ohjaushenkilöstömme on innokkaasti lähtenyt mukaan ideoimaan ja pohtimaan millä tavoin varmistamme ja säilytämme huippu-urheilijamyönteisyyden toiminnassamme jatkossakin.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yksi tärkeimpiä yksilöllisen opiskelupolun varmistajista

Pedagogisen kehittämisen vuoden 2023 yhtenä erityisenä teemana meillä VAMKilla on ollut opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ahotoinnin) edistäminen ja siihen liittyvän osaamisen vahvistaminen. Olemme kevään aikana tarkastelleet ja päivittäneet ahotointiin liittyvät ohjeemme sekä koonneet ahotointikäytänteitämme yhteen, osaamistamme jakaen. Jatkamme vuonna 2024 näyttöjen ja opinnollistamisen kehittämisen parissa samaa yhteiskehittämisen teemaa, jotta yhdenvertaiset käytänteet ja toimintamallit tulisivat tutuiksi kaikille yhteisömme jäsenille.

Työelämässä ja mm. urheilu-uralla kertyvän osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tukee opiskelijaurheilijoiden opintojen joustavoittamista. Korkeakouluopintojen ja urheilu-uran yhdistäminen kasvattaa sellaista pääomaa, josta on etua urheilu-uran jälkeenkin. Huippu-urheilu vaatii sitoutumista, tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Urheilu opettaa johtajuutta, yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja. Urheilijalle voi kertyä osaamista oman brändin rakentamisesta, budjetoinnista, markkinoinnista ja tuotteistamisesta. Huippu-urheilu kehittää taitoja, osaamista ja vahvuuksia, joista on opiskelijaurheilijalle merkittävää hyötyä myös myöhemmin työelämässä. Opiskelijaurheilijan on tärkeää myös itse tunnistaa omat vahvuudet ja osaamisalueensa. Korkeakouluna meidän tehtävänämme on tukea opiskelijaurheilijoita oman osaamisen sanoittamisessa ja tunnistamisessa. 

Uraohjauksesta tukea oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen

Vaasan ammattikorkeakoulussa kaikilla opiskelijaurheilijoilla on käytössään laaja-alaiset tuen ja ohjauksen palvelut, joiden tavoitteena on tukea opiskelijaurheilijoiden kaksoisuramenestystä ja opiskeluhyvinvointia. Tuen ja ohjauksen palveluihin sisältyy mm. oma nimetty ryhmänohjaaja, ammattikorkeakoulukuraattori, urapalveluiden ohjauspalvelut, työharjoitteluohjaajat ja -koordinaattorit sekä oman koulutusalan opinto-ohjaaja, jotka muodostavat monialaisen ohjauksen tukipalveluiden verkoston.

Vaasan ammattikorkeakoulun urapalveluiden tavoitteena on mm. tukea opiskelijaurheilijoita urasuunnittelussa, työnhakutaitojen vahvistamisessa sekä oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa. Urapalvelut auttavat ja tukevat jokaista opiskelijaurheilijaa hänen omien tavoitteidensa ja toiveidensa mukaisesti. Opiskelijaurheilijamme voivat varata ajan henkilökohtaiseen uraohjaukseen, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijan itsetuntemusta, keskittyä opiskelijan omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä tarjota tietoa ja apua erilaisten uramahdollisuuksien suunnittelemisessa.

Urheileminen, opiskelu tai työnteko vievät yksittäisinä osa-alueinakin paljon aikaa. Näiden yhdistäminen vaatii huolellista suunnittelua, ohjausta ja tukea. Opiskelijaurheilijan ohjauksessa on tärkeää auttaa opiskelijaurheilijaa tekemään oma yksilöllinen, urheilun, opiskelun tai muun työn yhdistävä tulevaisuuteen suuntautuva suunnitelma. Suunnitelmallisuudella tuetaan urheilijoiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Blogista ikkuna kehittämistyöhömme

Tämä blogikirjoitus on kolmas osa blogisarjaa, jossa kuvaamme tahtotilaamme ja nykytilaamme huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun näkökulmasta. Olemme yhdessä lähteneet askeltamaan uteliaina kohti marraskuista auditointia. Jokainen opiskelijaurheilija on osa oppivaa yhteisöämme ja jokaisen opiskelijaurheilijan kokemus on meille tärkeä. Auditointiprosessi itsessään tukee kaikkien opiskelijoidemme yksilöllisten opintopolkujen kehittämistä ja samalla vahvempaa monialaisuutta opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Kirjoitamme blogisarjassamme auditointiprosessista ja siihen liittyvistä opeista, ajatuksistamme sekä kehittämistoimista.


Lisätietoja:

Olympiakomitea, Huippu-urheilijoiden kaksoisura

Vaasanseudun Urheiluakatemia, kaksoisura

Opiskelijaurheilijana VAMKissa

Urheilijapolkuopinnot VAMKissa

Vaasan ammattikorkeakoulun urheilijastipendit

AHOT -Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen VAMKissa

Aiheeseen liittyvää