VAMK:n insinööriopiskelijat ainutlaatuisessa pedagogisessa kokeilussa Wärtsilässä

Vamk:n englanninkielisen energiatekniikan insinööriopiskelijat ovat osallistuneet ainutlaatuiseen pedagogiseen tutkimukseen, jossa selvitetään erilaisten koulutusmenetelmien soveltuvuutta ja tehokkuutta Wärtsilän moottorihuollon (operation and maintenance training) koulutuksessa. Tutkimuksessa vertaillaan kolmen eri koulutustavan tehokkuutta. Koulutettavat (koehenkilöt) osallistuivat 1) perinteiseen hands-on eli paikanpäällä tapahtuvaan konkreettiseen käytännön koulutukseen (moottorin ympärillä tapahtuva toiminta) tai 2) etäopetuksena tapahtuvaan koulutukseen (tapahtui Teamsissa ja myös animaatioita ja videoita käytettiin) tai 3) virtuaalitodellisuutta paikanpäällä hyödyntävään koulutukseen. Koulutettavat olivat VAMK:n 2. vuosikurssin insinööriopiskelijoita, kouluttajat olivat WLSAn (Wärtsilä Land and Sea Academyn) kouluttajia ja koulutus tapahtui WLSA:n tiloissa Vaasassa Vaskiluodossa helmikuussa 2024. Tutkijana tässä toimii Åbo Akademin Teaching and Learning-koulutusohjelman maisteriopiskelija Vida Shokati, jonka graduun tämä tutkimus liittyy ja graduohjaajana toimii ÅA:n yliopistolehtori Khalil Gholami. VAMKin puolelta koulutusta seurasi ja organisoi yliopettaja Lotta Saarikoski sekä lehtori Shekhar Satpute. Tällaista kolmikantaista ammatillisen koulutuksen pedagogiikkaan liittyvää kolmikantayhteistyötutkimusta ei ole koskaan aikaisemmin tehty VAMK:n historiassa eikä uskoaksemme myöskään Wärtsilässä eikä Åbo Akademissa. Seuraavaksi kerrotaan tästä tutkimuksesta sekä sen etenemisestä tarkemmin.

TEKSTI | Lotta Saarikoski ja Vida Shokati
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024030710260

Tutkimuksen tausta ja aihe

Tämän eri koulutusmenetelmien ja erityisesti virtuaalitodellisuuden koulutuskäytön tehokkuutta (”Effectiveness of Virtual Reality in Wärtsilä Internal Technical Training: Higher Education Learners’ and Instructor’s Perspectives”) selvittävän tutkimuksen idea syntyi, kun Wärtsilässä harjoittelijana ollut Vida Shokati alkoi kysellä mahdollisuutta tehdä omaan maisterikoulutukseensa liittyvä gradututkimus Wärtsilässä. Vida, jolla oli jo ennestään englanninkielenopettajan maisteritutkinto Iranista, oli kiinnostunut tutkimaan todellisen työelämän ongelmia ja erityisesti koulutusmenetelmien tehokkuutta, joihin hän oli jo perehtynyt ensimmäisessä gradussaan. Wärtsilässä Vida tapasi WLSAn johtajan, jonka kanssa aihetta pohdittaessa löytyikin yhteinen tutkimusintressi, koska Wärtsilä on panostanut ja panostaa nyt hyvin paljon virtuaalitodellisuuteen ja sen avulla tapahtuvaan koulutukseen ja tämän oppimisympäristön tehokkuudesta haluttiin lisää tutkimustietoa ja konkreettisia koulutuskokemuksia. Haluttiin lisää tutkittua tietoa siitä, mikä on tehokkain tapa kouluttaa Wärtsilän asiakkaita ja omia huoltohenkilöitä moottoreiden huoltotoimenpiteiden suorittamiseen.  Uusien teknologioiden avulla koulutuksia voidaan nyt toteuttaa muillakin tavoilla kuin perinteisesti fyysisesti koulutustiloissa olemalla ja tekemällä omin käsin konkreettisia huoltotoimenpiteitä moottoreille. Koronaepidemian ansiosta etäopetusvälineet ja -ohjelmistot ovat kehittyneet huimasti ja tehokkaampien tietokoneiden ja uusien simulointiohjelmistojen ansiosta virtuaalitodellisuuden mallien yms. rakentaminen ja käyttö on tullut mahdolliseksi.  Lisäksi uusia moottorityyppejä tulee markkinoille, mutta kaikkia uusia eri moottoriversioita ei ole mahdollista hankkia WLSA:n  koulutuskeskuksiin, joten uusia koulutusmenetelmiä on otettava käyttöön  ja virtuaalitodellisuus oppimisympäristönä  on tässä yksi lupaava mahdollisuus. Sen avulla voidaan myös mahdollisesti säästää koulutuskustannuksissa ja saada parempia oppimistuloksia.  On kuitenkin selvitettävä miten virtuaalitodellisuus toimii käytännössä ja millaisia oppimistuloksia sillä saavutetaan verrattuna perinteiseen koulutustapaan. Tutkimuksessa on kaksi tutkimuskysymystä:

  1. Kuinka tehokas koulutustapa on virtuaalitodellisuuden käyttö, kun pitää oppia teoreettista tietoa itse moottorista ja moottorin männän irroitustoimenpiteestä? (tämä valittiin konkreettiseksi  toimenpiteeksi, jota koehenkilöille  koulutetaan)
  2. Kuinka tehokas koulutustapa on virtuaalitodellisuuden käyttö, kun pitää oppia käytännön työtaitoja eli käytännön tekemistä eli irroittaa se mäntä oikeasti.

Näihin tutkimuskysymyksiin haetaan tässä vastauksia kokeellisella tutkimuksella, jossa koehenkilöt olivat VAMK:n toisen vuosikurssin englanninkielisen energiatekniikan linjan kansainvälisiä  insinööriopiskelijoita, joista muodostettiin 3 eri ryhmää (kussakin ryhmässä oli  5 opiskelijaa) ja kukin ryhmä sai oman neljän tunnin pituisen koulutuksensa Wärtsilän moottoreihin ja yhden moottorityypin männän irroitustoimenpiteen tekemiseen. Ensimmäisen ryhmän koulutus tapahtui täysin verkossa Teamsin välityksellä (kuva 1) ja siinä käytettiin myös videoita ja animaatioita apuna. Kuvasta on poistettu muut osallistujat paitsi kouluttaja.

Kuvassa 1 nähdään kuvaruutukaappaus, jossa näkyy kaksi Wärtsilän moottorin kuvaa ja Teams-ympäristö, jossa on useita osallistujia. Kouluttajalla on kamera päällä ja muilla osallistujilla kamerat ovat kiinni. Muut osallistujat on poistettu kuvasta.
Kuva 1. Etäopetusryhmän eli Teams-ryhmän oppitunti meneillään verkossa.  (Kuva L.Saarikoski)

Toinen ryhmä tuli hands-on- koulutukseen paikanpäälle WLSAn tiloihin ja he opiskelivat moottorin osia ja toimintaa moottorin vieressä ja tekivät itse konkreettisesti opiskeltavan moottorin huoltotoimenpiteen kouluttajan ohjauksessa ja huoltomanuaalia hyväksikäyttäen. Kuvassa 2 osa lähiopetusryhmästä STH:ssa koulutuksen jälkeen WLSAn kouluttaja Harry Johanssonin ja VAMKn edustaja yliopettaja Lotta Saarikosken sekä Åbo Academin maisteriopiskelija Vida Shokatin kanssa.

Kuvassa kaksi on ryhmä haalareihin pukeutuneita opiskelijoita opettajansa ja Wärtsilän kouluttajan kanssa portaikossa, jossa heidän takanaan seinällä on iso Wärtsilän logo ja tekstiä. Kuvassa on 5 naishenkilöä ja yksi mies.
Kuva 2. Lähiopetusryhmä koulutuksen jälkeen. (Kuva E.Krooks)

Kolmas ryhmä tuli myös paikanpäälle  WLSAn tiloihin, mutta eri tilassa olevaan  virtuaalimaailmaan, jossa käytiin samat asiat ja toimenpiteet läpi kuin kahdessa edellisessä ryhmässä. Opiskelijoilla ja kouluttajalla oli virtuaalilasit ja käsiohjaimet ja itse koulutus tapahtui kokonaan virtuaalitodellisuudessa, jonne oli mallinnettu Wärtsilän moottori ja sen koko muu ympäristö. Kuvassa 3 nähdään kaksi ryhmän opiskelijaa osallistumassa virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan koulutukseen.

Kaksi opiskelijaa istumassa tuoleilla ja heillä on virtuaalilasit päässä ja he katsovat kohti kuvaruutuja, joilla näkyy virtuaalitodellisuuden malli. Toinen opiskelija on punaiseen paitaan pukeutunut mies ja toinen on sinivalkoraidalliseen paitaan pukeutunut nainen. Molemmat henkilöt ovat nuoria opiskelijoita.
Kuva 3. Virtuaaliopetusryhmän  opiskelijoita koulutuksessa.  (Kuva L.Saarikoski)

Opiskelijat tekivät kukin ryhmä oman koulutuksensa jälkeen seuraavana päivänä 4 tuntia kestävät testit, joissa testattiin ensin teoriatietoa luokassa (kuva 4) ja sitten sekä teoriatietoa että kädentaitoja oikean moottorin ympärillä. Kokonaisuudessaan kolmen ryhmän koulutukseen ja testaukseen kului neljä kokonaista työpäivää. Lisäksi tutkimuksen tekijä haastatteli virtuaalikoulutuksen osallistujia vielä erikseen.

Ryhmä opiskelijoita istumassa neuvottelupöydän ääressä neuvotteluhuoneessa. Punatakkinen nainen seisoo pöydän vieressä. Pöydän päässä on musta TV-ruutu. Opiskelijoilla on edessään kannettavat tietokoneet ja he hymyilevät.
Kuva 4. Yksi koeryhmistä tekemässä teoriaosuuden testiä koulutuksen jälkeen.  (Kuva M. Lähteenmäki)

Tutkimuksen eteneminen

Tutkimuksessa on ollut useita vaiheita ja koeasetelman suunnittelu alkoi jo syksyllä 2023, kun WLSAn Suomen koulutuskeskuksen johtaja Minna Lähteenmäki otti marraskuun alussa yhteyttä Lotta Saarikoskeen ja tiedusteli VAMKn halukkuutta ja mahdollisuutta osallistua tällaiseen kokeelliseen tutkimukseen. Pedamentorina ja uusista opetusmenetelmistä kiinnostuneena opettajana Lotta innostui asiasta ja ryhtyi selvittämään tähän sopivaa ”koekaniiniryhmää” insinööriopiskelijoiden joukosta.  Energiatekniikan lehtori Shekhar Satpute myös innokkaana opetuksen kehittäjänä tuli mukaan hankkeeseen ja yhdessä löydettiin sopiva ryhmä ETE2023k, jonka kanssa tämä tutkimus voitaisiin toteuttaa.  Englanninkielinen energiatekniikan ryhmä valittiin tutkimuksen koehenkilöiksi, koska haluttiin ryhmä, jolla ei välttämättä ole paljoa etukäteistietoa moottoreista eikä niiden huoltotöistä ja joille englanninkielen käyttö koulutuksessa on päivittäistä. Lisäksi tässä samalla tarjoutui koko luokalle hieno mahdollisuus päästä käymään Wärtsilään ekskursiolle, koska ensimmäinen testaus, jossa pyrittiin löytämään mahdollisimman homogeeninen koeryhmä (15 kpl), tapahtui Wärtsilän Sustainable Technology Hubissa (STH) 30.11.2023 ja samalla opiskelijoille esiteltiin Wärtsilän toimintaa sekä teknistä dokumentaatiota, joka kurssi luokalla oli syksyllä meneillään Shekharin pitämänä. Tämä oli koko luokalle ensimmäinen konkreettinen kosketus paikalliseen teollisuuteen. Löimme ns. kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ryhmähän oli kevään 2023 etänä ja aloitti opiskelut Vaasassa vasta syksyllä -23. Ennen Wärtsilään menoa Shekhar hoiti tutkimusluvat ym. muodollisuudet tämän tutkimuksen tekemiseen. Hän luokan ryhmäohjaajana hoiti ansiokkaasti myös luokan informoinnin ja tarpeellisten tietojen keräyksen ym. 

Ensimmäinen vaihe tutkimuksessa oli siis homogeenisen koeryhmän (15 kpl) seulominen luokan opiskelijoista, joita oli kaikkiaan n. 40 henkilöä. Ryhmään ei haluttu opiskelijoita, joilla jo oli paljon kokemusta asennustöistä ja moottoreista eikä myöskään henkilöitä, jotka eivät olleet välttämättä kiinnostuneita käytännön ”ruuvauksesta” tai vierastivat tällaista tekemistä. Ryhmän muodostus tapahtui esitestin avulla.  Se koostui joukosta kysymyksiä ja se tehtiin sähköisessä muodossa Microsoft Formsilla Wärtsilän vierailun yhteydessä. Testin jälkeen vastausten avulla Vida ja hänen ohjaajansa muodostivat tilastomenetelmin mahdollisimman homogeenisen koeryhmän.

Seuraavat vaiheet tutkimuksessa olivat turvallisuuskoulutuksen kalenterointi ja järjestäminen valituille koehenkilöille (kuva 5) viikolle 6 ja kevään viikon 7 luokan lukujärjestyksen organisointi siten, että ryhmät pääsisivät menemään Wärtsilään ilman, että oppitunnit menivät käyntien kanssa päällekkäin. Onneksi olimme ajoissa asialla, ja lukujärjestyksen tekijä ehti ottaa nämä toiveet huomioon kevään lukujärjestykseen, joka onnistui oikein hyvin tutkimuksen kannalta.

Ryhmä opiskelijoita istuu koulun luokkahuoneessa ja kullakin heistä on kannettavat tietokoneet edessään. Ikkunan ääressä opettajanpöydän edessä on luumunpunaiseen vaatetukseen  pukeutunut opettaja, joka keskittyy katsomaan opettajanpöydällä olevaa tietokoneruutua. Opiskelijat katsovat kameraan päin.
Kuva 5. Ennen Wärtsilään menoa järjestettiin työturvallisuuskoulutus VAMK:ssa.  (Kuva L.Saarikoski)

Kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin, osallistuivat viiden hengen koeryhmät kukin omaan koulutukseensa ja Lotta pääsi seuraamaan ko. koulutuksia ja osin ryhmien testaustilanteita myös. Tätä juttua kirjoitettaessa tulosten analysointi on vasta alkamassa ja lopulliset tulokset valmistuvat toukokuuhun mennessä. Näistä kirjoitetaan lisää sitten, kun Vidan gradu on valmistunut. Tulokset tullaan myös esittelemään luokalle sekä muille kiinnostuneille VAMK:ssa loppukeväästä.

Osallistujien kommentteja

Tutkimuksen käytännön toteutus onnistui hyvin. Vida Shokati (kuvassa 6 toinen vasemmalta)  ja  WLSAn Suomen koulutuskeskuksen johtaja Minna Lähteenmäki  (kuvassa 6 toinen oikealta) olivat organisoineet aikataulut, kuljetukset, testaukset ja muut käytännön asiat todella hyvin.   Opiskelijat olivat hyvin innostuneita ja kaikki kertoivat oppineensa todella paljon paitsi Wärtsilän moottorityypeistä niin myös polttomoottorin toiminnasta teoriatasolla sekä käytännön asennustyöstä. Suuri rooli itse koulutuksessa oli WLSAn kouluttaja Harry Johanssonilla (kuvassa 6 oikealla), jonka rauhallinen ja kannustava tyyli tuotti selvästi hyviä oppimistuloksia. Kouluttajalla oli myös erinomainen taito kertoa monimutkaisia teoreettisia asioita maanläheisesti ja konkreettisesti. Toinen WLSA:n kouluttaja Edvard Krooks (kuvassa 6 vasemmalla) osallistui myös hands-on -koulutukseen sekä kaikkien ryhmien lopputestaukseen, jossa oli paikalla kaksi Wärtsilän kouluttajaa.

Neljä henkilöä seisomassa käytävässä. Kuvassa olevilla kahdella miehellä on sini-oranssi-väriset haalarit päällään ja Wärtsilän  lippalakit päässään. Toisella naisella on myös haalarit ja lippalakki ja toisella taasen vihreä villatakki ja lippalakki. Kaikki hymyilevät ja katsovat kameraan.
Kuva 6. Tutkimukseen osallistuneita WLSAn henkilöstöä ja gradun tekijä V. Shokati. (Kuva L.Saarikoski)

Suuren työn koulutuksen virtuaalitodellisuuden mallin rakentamisessa ja itse virtuaalikoulutustapahtuman organisoinnissa on tehnyt Wärtsilän WLSAn training development tiimin jäsen Kasper Söderlund, Senior Designer. Hänen ja tiiminsä työnsä jälkeä nähdään kuvan 7 virtuaalimallissa, jota käytettiin tässä tutkimuksessa.

Virtuaalinen malli huoneesta, jossa on Wärtsilän moottori ja  metallirappuset ylös tasolle moottorin päällä. Kuvassa nähdään myös  nimiä ja irrallisina tilassa ikäänkuin roikkuvia virtuaalilaseja ja käsiohjaimia. Henkilöhahmoja ei kuitenkaan näy kuvassa. Kuvassa näkyy myös telineitä, joilla on moottorin osia.
Kuva 7. Kuva virtuaalimallista.  (Kuva K. Söderlund)

Harry Johanssonin mukaan tässä tutkimuksessa hyödyllistä on ollut saada tuoretta näkökulmaa koulutukseen opiskelijoiden kautta. On ollut kiinnostavaa nähdä, miten sellainen henkilö oppii, jolla ei ole vielä kovin paljon kokemusta opiskeltavasta aiheesta. Kun asioita katsoo uudesta näkökulmasta, huomaa helposti uusia haasteita, joita koulutettavilla voi olla. Tässä tutkimuksessa on myös tullut hyvin esille, miten turvallisuusasioita pitää ottaa huomioon, kun voi seurata noviisin oppimista ja käyttäytymistä konkreettisessa hands-on -tilanteessa. Edvard Krooksin mukaan on kiinnostavaa nähdä kuinka eri tavoin ihminen voi oppia ja erityisesti kuinka virtuaalitodellisuus voi auttaa oppimista. Kasper Söderlundia kiinnostaa erityisesti virtuaalitodellisuuden ja – mallien toiminta, joita malleja ja ympäristöjä hän on ollut jo yli viisi vuotta kehittämässä Wärtsilässä. Hän on erityisen kiinnostunut siitä kuinka suuri osa koulutuksessa voi olla virtuaalimalleihin perustuvaa ja mikä on oikea kombinaatio käytännön hands-on-koulutusta, virtuaalitodellisuutta ja jotain muuta, esim. videoita, e-oppimista tai AR:ää hyödyntävää materiaalia ( AR= lisätty todellisuus = augmented reality).  Minna Lähteenmäki puolestaan kommentoi tämän tutkimusyhteistyön olevan hyvin tärkeää Wärtsilälle, jotta saadaan konkreettista tietoa virtuaalitodellisuuden tehokkuudesta ja parhaista tavoista hyödyntää sitä.

On siis saatava tästä aihealueesta tutkittua tietoa ja olikin todella hienoa, että tällainen ainutlaatuinen yhteistyöprojekti saatiin käyntiin. Tämä tutkimus nousee käytännön tarpeesta ja tässä toteutettu kolmikantainen tutkimusyhteistyö Wärtsilän, VAMKn ja Åbo Akademin välillä on todella hieno asia.

Jatkotoimenpiteet

Tätä juttua kirjoitettaessa Vida on aloittanut tulosten analysoinnin ja gradun kirjoittamisen. Jäämme kiinnostuneena odottamaan tuloksia. Tutkimuksen raportointi valmistuu toukokuuhun 2024 mennessä ja tarkoituksena on myös kirjoittaa tästä konferenssiartikkeli ja esitellä tätä tutkimusta jossain eurooppalaisessa insinöörikoulutuksen konferenssissa tai muussa tilaisuudessa. Tulokset tullaan esittelemään myös kaikissa kolmessa organisaatiossa. Jos jotakuta alkaa virtuaalitodellisuuden käyttö opetuksessa enemmän kiinnostaa, voi asiaan tutustumisen aloittaa perehtymällä esim.  mitä Philippe et.al (2020) tai Hu-Au & Lee (2017) ovat aiheesta kirjoittaneet. Kuvassa 8 oleva virtuaaliopetuksen opiskelijaryhmä kuten kaikki muutkin tutkimukseen osallistuneet opiskelijat sekä VAMK kiittää Wärtsilää ja Vida Shokatia sekä Åbo Akademia tästä erinomaisesta yhteisestä tutkimushankkeesta. Toivottavasti jatkossakin löydämme vastaavia koulutuksen pedagogiseen kehittämiseen liittyviä yhteisiä tutkimushankkeita tai muita yhteisiä kehitysprojekteja. Tämä projekti oli hieno uudenlainen  lisä VAMKin ja Wärtsilän väliseen tiiviiseen yhteistyöhön.

Kuuden henkilön ryhmä seisomassa Wärtsilän aulassa Vaskiluodon STH-rakennuksessa. Ryhmä seisoo vastaanottotiskin edessä, jonka takana istuu vastaanoton virkailija. Ryhmän selän takana on seinässä Wärtsilän nimi ja logo. Ryhmässä on kuusi nuorta opiskelijaa, joista kaksi on naispuolista ja neljä on miehiä. Yhdellä miehistä on  musta pipo päässä ja mustat aurinkolasit päässään. Kaikilla roikkuu kaulassa vierailijakyltit.
Kuva 8. Virtuaalitodellisuuden tiimi kiittää. (Kuva L.Saarikoski)

Lähteet
  • Philippe,S., Souchet,A., Lameras, P., Petridis,P., Caporal,J., Coldeboeuf, G. & Duzan,H. (2020). Multimodal teaching, learning and training in virtual reality: a review and case study, Virtual Reality & Intelligent Hardware, Volume 2, Issue 5, s. 421-442. Noudettu 19.2.2024 osoitteesta https://doi.org/10.1016/j.vrih.2020.07.008

  • Hu-Au, E. & Lee, J. (2017). Virtual reality in education: a tool for learning in the experience age. International Journal of Innovation in Education. Vol. 4, No. 4, 215 – 226. Noudettu 18.2.2024 osoitteesta https://www.researchgate.net/publication/324937411_Virtual_reality_in_education_a_tool_for_learning_in_the_experience_age

Aiheeseen liittyvää