Flipped Learning eli Käänteinen oppiminen oppimismenetelmänä

TEKSTI | Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231020140794

Flipped Learning on pedagoginen malli, jossa oppijat tutustuvat ennakolta opetusmateriaaleihin ja tekevät niihin liittyviä harjoituksia. Tällöin varsinainen kontaktiopetus voidaan käyttää asioiden syventämiseen ja keskusteluun, jolloin oppiminen tehostuu. (Taitotalo; Toivola, Peura & Markus, 2018.)

Flipped Learning -käsitteen ohessa puhutaan myöskin käsitteestä Flipped Classroom. Nämä käsitteet eivät kuitenkaan ole synonyymeja. Flipped Classroom (= käänteinen opetus) ilmenee esim. videotallenteina siirrettynä oppijan omaan tilaan ja yhteinen aika käytetään sitten opitun soveltamiseen – keskeistä on miten ja milloin opetetaan. Flipped Learning puolestaan perustuu ”omaehtoiseen oppimiseen”, jolloin kyse on paljolti oppimisympäristöstä – keskeistä on miten ja missä opitaan. Tämän tyyppisen oppimismenetelmän hyötyjä on, että ei oleta oppijoiden olevan itseohjautuvia, vaan oppimismenetelmän avulla oppijat voivat myös oppia itseohjautuvuutta. (Toivola, 2023.)

Olen kohdistanut tämän tyyppistä oppimiseen kannustavaa menetelmää jo aikaisessa vaiheessa oleviin tradenomiopiskelijoihin. Pisimmälle olen soveltanut kyseistä menetelmää liiketalouden ensimmäisen vuoden kevään Sales Management -kurssilla. Kurssin oppimistavoite on määritelty seuraavasti:

  • “Student understands the role of selling in the process of creating long-term customer value in relationships and knows the sales management process step by step. In addition to this, minimum learning objectives student should have after the course are:
    the knowledge of oneself as a state of art group member and self-leader
  • developed presenting and selling skills
  • creativity
  • developed English skills. ” (VAMK.)

Kurssin laajuus on viisi opintopistettä (5 op) ja kurssi kestää koko kevätkauden. Kurssilla on lähikontaktitunteja km. 2 + 2 tuntia/viikko, yhteensä 45 lähituntia. Kurssikirjana on käytössä Futrell, C (2006, 2011, 2014): Fundamentals of Selling, McGraw-Hill. Kurssilla on seuraavat kolme Tiimioppimistehtävää: A) Myyntihenkilön haastattelu B) Myyntityön tiettyyn aihealueeseen tutustuminen ja esittely muille, C) Myyntitilaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi. Tiimi koostuu 4 – 6 henkilöstä.

Tehtävä C toteutetaan Käänteisen oppimisen periaatteella – eli opiskelijat vastaavat tiimeissä tietystä aihealueesta ja sen ”opettamisesta” muille. Kirjan lukualue on jaettu kullekin tiimille kokonaisuudessaan, eikä kurssilla ole ohjaajajohtoisia teorialuentoja ollenkaan. Kurssilla ei myöskään ole kirjatenttiä, vaan tiimien esitykset korvaavat kirjatentin. Esitys arvioidaan ohjaajan toimesta tietyillä ennalta opiskelijoille avatuilla arviointikriteereillä ja sen osuus koko arvioinnista on 20 %:ia. Esitystä arvioidaan erityisesti sen pohjalta, miten tiimi onnistuu selkeästi, perustelevasti ja havainnollisesti avaamaan kyseistä aihealuetta muille. Tiimien tulee hyödyntää esityksissä kurssikirjaa, mutta myös lisäksi vähintään neljää muuta lähdettä. Esitysmateriaalin tulee olla suomenkielellä, jotta kurssikirjan esittämiä asioita tulee kääntää omalle ymmärrykselle. Esitys tulee kestää noin 20 minuuttia ja sen jälkeen esittäjätiimi käy läpi Moodlen keskustelufoorumille yleisön laittamia kysymyksiä aiheeseen ja esitykseen liittyen. Kysymysten esittäjät saavat niistä aktiivisuuspisteitä.

Opiskelijat ovat olleet hyvin motivoituneita oppimaan tämäntyyppisen toteutuksen kautta. Heistä on välittynyt oppimisen ilo ja he ovat kokeneet sisäistävänsä asioita paremmin. Tämä on välittynyt sekä tunnilla käytyjen palautekeskustelujen, että SPARK-kurssipalautteen kautta. Olen tämän kokemuksen rohkaisemana ryhtynyt hyödyntämään tätä menetelmää – eli siirtämään oppimisen vastuuta oppijalle – yhä enemmän muissakin kurssitoteutuksissani.

Flipped learning -oppimismenetelmä myöskin tuo ohjaajalle mielekkyyttä kurssitoteutuksiin, kun asiantuntijuuden kasvua oppijoissa voi todeta konkreettisesti, eikä ohjaajan tarvitse ”jakaa” tietoa oman luennoimisen kautta. Oppijat myöskin ymmärtävät oppimisen merkitystä paremmin, kun he itse toimivat ”apuopettajina”.

Suosittelen sinua kollega kokeilemaan itsekin ”vapauttamaan ohjaamisen nyörejä” ja siirtämään vastuuta oppijalle.

Lähteet
  • Taitotalo. Flipped-learning. Viitattu 29.5.2023. https://www.taitotalo.fi/artikkelit/flipped-learning-haastaa-perinteiset-opetusmenetelmat

  • Toivola, M. Käänteinen oppiminen ja -arviointi. Viitattu 29.5.2023. http://www.flippedlearning.fi/p/kaanteinen-oppiminen_12.html

  • Toivola, M., Peura, P. & Humaloja, M. 2018. Flipped Learning – Käänteinen oppiminen. Edita.

  • VAMK. Opetussuunnitelmat. Viitattu 29.5.2023. https://ops.vamk.fi/fi/LT/2023/

Aiheeseen liittyvää