Vaasan Handitec Oy ja antoisa yhteistyö

TEKSTI | Katja Ketola KUVAT | Mia Jåfs
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023032833500
Handitec Sundomissa.

Mahdollisimman hyvä arki toiminnan rajoitteista huolimatta apuvälineitä hyödyntäen tulee olla tavoitteena kaikessa ohjaamisessa sekä hoidon että palveluiden suunnittelussa. Osallistuminen omaan arkeen itsenäisesti vaatii joskus apuvälineiden käyttöä. Apuväline terminä tuo meille usein mieleen yleisimmät apuvälineet kuten rollaattorit, pyörätuolit, kepit ja silmälasit. Apuvälineet ovat kuitenkin paljon muutakin. Ymmärrys apuvälineiden käyttämisestä, tarpeiden arvioinnista ja käytännön ohjauksesta ovat lisääntyneet, kun esteettömyys ja osallisuus on huomioitu vammais- ja kuntalainsäädännössä. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380; Kuntalaki 2015/410; THL 2023.)

Osallistuminen on tärkeä osa osallisuuden kokemista ja arjen laatua. Apuvälineiden avulla tulee voida vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin ja toimintoihin ja päästä mukaan yhteisön toimintaan. Apuvälineisiin ja kodin muutostöihin on erikoistunut Vasa Handitec. Yritys sijaitsee Sundomissa Vaasassa. Perheyrityksellä on pitkä historia apuvälineiden myymisessä, niiden käytön ohjaamisessa ja asiakkaan arjen suunnittelussa ja osallisuuden lisäämisessä. Handitecissa jokainen asiakas kohdataan yksilönä ja apuvälineiden käyttöä suunnitellaan asiakkaan kanssa yhteistyössä ja tarvittaessa selvitetään, onko tarpeeseen soveltuvia apuvälineitä käytössä muualla ja tilataan niitä Vaasan liikkeeseen asiakkaita varten. Handitecin tavoitteena on ymmärtää asiakkaiden tavoitteita ja helpottaa arjen toimintaa ja näiden kautta pystyä lisäämään elämänlaatua. Handitecissa tärkeänä koetaan myös omaishoitajien ja avustajien työn helpottaminen ja heidän jaksamiseensa vaikuttaminen apuvälineiden avulla. (Handitec 2023.)

Handitecista saa tietoa apuvälineistä, niiden käyttämisestä ja huoltamisesta. Kuva Mia Jåfs.

Vaasan ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja-, sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden vierailla yrityksessä syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana vammaistyön perusopintojen yhteydessä. Handitecin toinen perustaja ja yrittäjä Mia Jåfs on kertonut yrityksen toiminnasta ja historiasta opiskelijoille. Tätä kautta hän tuonut esille yrittäjän arjen kokemuksia. Vierailujen aikana on käyty eri apuvälineitä liittyen ruokailuun, hygieniasta huolehtimiseen, kipujen lievittämiseen, liikkumiseen ja opiskeluun läpi tutustumalla niihin, kokeilemalla niiden käyttöä tai niiden käytössä ohjaamista.  Vierailujen aikana opiskelijoita on yllättänyt apuvälineiden monipuolisuus ja niiden uudenlainen ulkonäkö ja muotoilu. Usein uusien pyörätuolien ja rollaattoreiden kokeileminen antaa uudenlaista näkökulmaa siihen, miten niiden avulla voidaan mahdollistaa arjessa sosiaalisiin tilanteihin osallistuminen, liikkuminen ja matkustaminen ja omatoimisesti toimiminen. Hyvänä esimerkkinä lasten uudet pyörätuolimallit, joiden avulla lapsi tai nuori voi osallistuva vaikka hippa-leikkeihin muiden kanssa.

Pyörätuolit ja rollaattorit ovat muuttuneet enemmän asiakkaiden elämän moninaisuutta tukeviksi. Kuva Mia Jåfs.

Tutustuminen apuvälineisiin on tuonut rajoitteet ja niiden yleisyyden esille. Tästä esimerkkinä keittiöön ja ruuan valmistamiseen liittyvät apuvälineet kuten erilaiset veitset, pilkkomiseen tarkoitetut apuvälineet ja säilyttämiseen liittyvät apuvälineet kuten kahvipurujen säilytysastia, jonka voi avata yhdellä kädellä välttäen pyöriviä liikkeitä. Opiskelijat voivat hyödyntää tietoa apuvälineistä ja niiden avulla arjen laadun lisäämisestä tulevissa työharjoitteluissa ja työelämässä. Vierailun tarkoituksena on ymmärtää apuvälineiden merkitys asiakkaan arjessa ja mitä mahdollisuuksia sen avulla voi aueta. Apuvälineiden avulla voidaan vaikuttaa kivun kanssa toimimiseen arjessa.

Arjessa toimimiseen löytyy monia erilaisia apuvälineitä, joilla voidaan myös ennalta ehkäistä mm. vammojen syntymistä. Kuva Mia Jåfs.

Se, että opitaan erilaista apuvälineistä, vaikuttaa siihen, miten voidaan asiakkaan palveluita kehittää yhdessä niin, että asiakkaan arki muodostuu mahdollisimman laadukkaaksi. Palveluiden suunnittelu vaatii ammattilaisilta laajaa tietoa, mitä mahdollisuuksia esteetöntä toimintaa on kehittää ja miten osallisuutta voidaan mahdollistaa ja lisätä. Tulevaisuudessa tulee yhteiskehittämiseen kiinnittää yhä enemmän huomiota. (Kinnunen,2018; Vuokila-Oikkonen & Keskitalo, 2018.)

Opintojakson jälkeen kerätyissä palautteissa vierailu Handiteciin ja sen tuoma uusi tieto mainittiin useamman kerran tärkeäksi ja hyödylliseksi. Moni koki vierailun antavan paljon uusia ajatuksia, miten palveluita voitaisiin kehittää ja moni koki, että apuvälineitä ei hyödynnetä tarpeeksi. Toivottavasti nyt tietoa apuvälineistä viedään eteenpäin työkentille.

Kiitos Vasa Handitec ja Mia Jåfs yhteistyöstä!

Lähteet
  • Kinnunen, S., 2018. Osaksi yhteisöjä yhdessä kehittämällä – aikuissosiaalityön uusi suunta. Sosiaalisen kuntoutuksen voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät. Teoksessa Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. s, 178-200. Toimittaneet: Harri Kostilainen & Ari Nieminen. Viitattu 22.3.2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-307-0

  • L 3.4.1987/380. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.Finlex. Viitattu 23.3.2023. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

  • L 10.4.2015/410. Kuntalaki. Finlex. Viitattu 23.3.2023. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2023. THL:n kartoitus: Osallisuuden edistäminen kuntien osallisuusohjelmissa. Viitattu 23.3.2023. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/thl-n-kartoitus-osallisuuden-edistaminen-kuntien-osallisuusohjelmissa

  • Vasa Handitec, 2023. https://www.handitec.fi/

  • Vuokila-Oikkonen, P. & Keskitalo, E.;2018. Sosiaalisen kuntoutuksen voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät. Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. s, 164-177. Toimittaneet: Harri Kostilainen & Ari Nieminen. Viitattu 22.3.2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-307-0

Aiheeseen liittyvää