Luovuus kuuluu kaikille

Jokainen ihminen on luova ja meistä jokaisesta löytyy tarve ilmaista itseään luovasti. Luovan toiminnan kautta voidaan mm. käsitellä erilaisia tunteita, löytää toimiva tapa vuorovaikutukseen, vahvistaa positiivista suhtautumista omaan elämään sekä vahvistaa omaa uskoa tulevaisuuteen. Luovan toiminnan myötä erilaisiin pulmatilanteisiin on mahdollista löytää uusia näkökulmia yksilön voimavaroja vahvistavasti. (Huhtinen-Hildén & Isola 2019.)

TEKSTI | Heli Huhta ja Susanna Weber
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021120358764

  

Luovuus ja sosiaalialan toimintapätevyys 

Madsenin kukan avulla voidaan havainnollistaa sosiaalipedagogista ammattipätevyyttä. Sosiaalialan työntekijän toimintapätevyyden yksi keskeinen osa-alue on ilmaisullinen pätevyys, joka koostuu työntekijän esteettisestä ja emotionaalisesta toimintaulottuvuudesta. Kyseenomaisia menetelmiä asiakastilanteissa ovat muun muassa liikunta, musiikki, kuvallinen ilmaisu ja draama. (Raatikainen, Rahikka, Saarnio & Vepsä 2020, 105 – 106.)  

Venn-diagrammissa ympyrät "Asiantuntijuus", "Työmotivaatio" ja "Luovat työskentelytaidot" yhdistyvät Luovuudeksi.
Kuva 1. Yksilön / tiimin luovuus (Uusikylä 2012, 180).

Luovat menetelmät osana sosionomin opintoja

Syksyllä 2021 aloittaneiden sosionomiopiskelijoiden opintoihin kuuluvassa Luovat menetelmät -opintojaksossa opiskelijat saivat mahdollisuuden sukeltaa omaan luovuuteensa toiminnallisuuden kautta. Opintojakson aikana heräteltiin itsestä löytyvää luovaa persoonaa ja laajennettiin opiskelijan, tulevan sosiaalialan ammattilaisen, menetelmäosaamista. Opintojakson aikana opeteltiin heittäytymistä ja rohkeutta ilmaista itseään sekä kartutettiin opiskelijoiden luovaa osaamista erilaisten harjoitusten avulla niin kuvataiteen, musiikin, ilmaisutaidon kuin myös kädentaitojen kautta. Lisäksi se toimi vasta-aloittaneen opiskelijaryhmän vahvana ryhmäyttäjänä toiminnallisuuden ja yhteisen tekemisen kautta. Luovat harjoitukset opettivat opiskelijoille tunteiden käsittelyä ja sietämään tilanteita, joissa lopputulos on kaikille osallistujille epäselvä.

“Kaiken kaikkiaan kiva ja hyödyllinen opintojakso! Koettu sopivasti luovuuden tuskaa ja opittu paljon omasta luovuudesta. Saanut kokeilla myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä.”

“Löysi itsestä sisäisen lapsen ja luovan puolen uudestaan.”  

Sosiaalityö on erityisesti muutostyötä, jolla pyritään positiivisiin muutoksiin ihmisen elämässä. Sosionomi voi työskennellä sosiaaliohjaajana, joka toimii muutosta edistävänä ja sitä eheyttävänä välikätenä asiakkaiden ja heidän toimintaympäristöjen välillä.  (Kananoja ym. 2010, 24.) Luovia prosesseja voidaan harjoittaa muun muassa kädentaitojen avulla. Opintojakson kädentaitojen osuudessa opiskelijat suunnittelivat luovana työnään tiimikassit, ideoivat siihen logon ja toteuttivat sen. Kädentaidoissa tehtyjen tiimikassien yhdeksi logoksi valikoitui auringonkukka, jossa sosionomi on kukan keskellä vahvana ottamassa vastaan asiakkaita, jotka auringonkukan terälehtien tavoin heitä ympäröivät. 

Valokuva maalauksista, joissa muun muassa kukkia, lehtiä ja perhosia.
Valokuvassa maalattuja auringonkukkia.
(Kuvat: Heli Huhta)

Sosionomi työskentelee hyvin erilaisten ihmisryhmien ja asiakkaiden parissa käyttäen erilaisia menetelmiä. Luova ryhmätoiminta perustuu ammattilaisen ohjaukseen, jonka avulla tuetaan ryhmän toimintaa, ryhmädynamiikkaa ja yksilön luovaa ilmaisua. Sitä voidaan toteuttaa asiakkaiden kanssa ikäryhmästä riippumatta. (Huhtinen-Hildén & Isola 2019.) Luovuutta tarvitaan myös tulevissa työelämän organisaatioissa, joihin opiskelijat opintojen jälkeen sijoittuvat. Tavoitteena on, että opiskelijat säilyttävät oman luovuutensa ja juurruttavat luovuutta sosiaalialan työtehtäviin.

Kuvakollaasi ryhmän opiskelijoista opintojaksolla.
(Kuva: Susanna Weber)
Lähteet
  • Huhtinen-Hildén, L. & Isola, A.-M. 2019. Luova ryhmätoiminta lisää hyvinvointia. THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-329-8 Luettu 28.10.2021.

  • Kananoja, A. 2010. Sosiaalialan tiedontuotanto. Teoksessa Aulikki Kananoja, Martti Lähteinen, Pirjo Marjamäki, Kristiina Laiho, Pirjo Sarvimäki, Pekka Karjalainen & Marjaana Seppänen (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma.

  • Raatikainen, E., Rahikka A., Saarnio T. & Vepsä P. 2020. Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.

  • Uusikylä, K. 2012. Luovuus kuuluu kaikille. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Aiheeseen liittyvää