Praktikanter ger mervärde

Sedan jag började arbeta med marknadsföring vid Vasa yrkeshögskola snart 6 år sedan har vi haft nöjet att kunna ta emot praktikanter. Praktikanterna har alltid från första stund visat stor entusiasm, nyfikenhet och en hunger att få lära sig något nytt. Arbetsuppgifterna de har tilldelats har de alltid skött ansvarsfullt och effektivt.

TEXT | Eva Sundell
Artikelns beständiga webbadress http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102266054

Praktiktiden är ofta en ömsesidigt positiv erfarenhet både för arbetsgivaren och praktikanten. Det tar sin tid att introducera en praktikant i arbetsgemenskapen och arbetssätten och ibland behöver praktikanten mera stöd, ibland mindre. Men detta är en insats som återbetalar sig (Mertanen, 2018). För oss har praktikanternas nya fräscha idéer och infallsvinklar varit värdefulla såväl i marknadsföringsplaneringen som i genomförandet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en praktikants uppgift inte är att ersätta någon i personalen. Praktikens uppgift är att ge praktikanten möjligheter att lära sig nya saker samt utveckla hens kunnande.

Akava (Ohjeita työnantajalle) räknar upp orsaker till varför det lönar sig att ta en praktikant:

  • Praktikanten medför ny energi i arbetssamfundet. Praktikanten tar inte upp personalens arbetstid utan är med sin ivrighet en resurs.
  • Att ta emot en praktikant skapar och upprätthåller en bra bild av arbetsgivaren. I praktiken får man gratis marknadsföring.
  • Rekryteringen av ny personal underlättas.
  • Personalen kan utveckla sitt eget kunnande genom att handleda praktikanten. Genom handledningen lär man sig nya saker om sitt eget arbete och man kan få nya idéer av praktikanten.

Erfarenheter

På grund av rådande pandemi och därpå följande distansarbete har det under det senaste året varit en utmaning att få praktikanterna att känna sig delaktiga i arbetsgemenskapen. Vi har inte heller kunnat dela med oss av våra erfarenheter och kunnande i samma utsträckning som tidigare, och praktikanterna har varit tvungna att jobba mycket självständigt. Trots detta har praktikanterna visat ambition och moget ansvarstagande för sina uppgifter.

Jag bad två av våra praktikanter berätta kort om hur de själva upplevt sin praktiktid.

  • ”Praktiken vid VAMK var givande och trevlig. Arbetsuppgifterna var intressanta och jag lärde mig många nya saker. Jag fick bra praktisk erfarenhet av t.ex. planering av evenemang och marknadsföring. Det var en glädje att märka att samhörigheten i VAMK också syntes i arbetsatmosfären.
  • ”Som praktikant vid VAMK har ja lärt mig nya saker och fått möjlighet att utmana mig själv i nya förhållanden. Enda minuset har varit distansarbetet vilket försvårat den interna kommunikationen.”  

Praktikanterna upplever att de under praktiken lärt sig nya saker och att de fått en chans att utmana sig själva. Som arbetsgivare kan man bara konstatera att upplevelserna varit ömsesidiga.

Så vad är slutkontentan? Tveka inte att ta emot eller anställa en praktikant. Både du och praktikanten kommer att vid praktiktidens slut vara många nya erfarenheter, insikter och kunskaper rikare.

Källor
  • Mertanen, M.2018. En praktikant för med sig färskt kunnande till arbetsgemenskapen. Refererat 16.2.2021. https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/samhalle-ekonomi/en-praktikant-for-med-sig-farskt-kunnande-till-arbetsgemenskapen

  • Ohjeita työantajalle. Akavan Erityisalat. Refererat 17.2.2021. https://www.akavanerityisalat.fi/nain_vaikutamme/opiskelija_jasenena/tyoharjoittelut/ohjeita_tyonantajalle